Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Hagers policy är att bedriva sin verksamhet på ett sätt som mer än väl uppfyller kundernas och marknadens krav på kvalitet och miljö i produkter och tjänster. All påverkan på vår omvärld ska ständigt vara föremål för översyn och förbättring. Verksamheten ska dessutom bedrivas på ett sätt som tar hänsyn till medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Detta uppnår vi genom:

 • en tydlig affärsidé och långsiktiga mål som är väl implementerade i organisationen
 • en ständig kompetensutveckling av våra medarbetare
 • att följa lagar och förordningar som innefattas av vår verksamhet
 • bedriva ett ständigt förbättringsarbete för en framtidsinriktad verksamhet
 • att ställa lika höga krav på våra underleverantörer vad gäller kvalitet och miljöarbete
 • Minska energiförbrukningen samt Co2-utsläpp och vara sparsam med naturresurser.
 • Ta ett totalt ansvar för våra produkter som sätts ut på marknaden.
 • Integrera skyddet av miljön som en del i vår företagskultur, vårt arbete och alla våra handlingar.
 • Främja medvetenhet bland Hagers medarbetare genom utbildning, information och arbetsvillkor som är anpassade till vår miljöhänsyn.
 • Säkerställa att våra kunder, affärspartners och allmänheten får all relevant information.
 • Säkerställa att våra fabriker agerar enligt i sin omgivning gällande bestämmelser och, där så är rimligt, dessutom verka för att minska och återvinna avfall och råvaror.

Syftet med Hagers kvalitet & miljöpolicy är att skapa och bibehålla ett långsiktigt förtroende för företaget hos kunder, medarbetare och samhälle, vilket i sin tur stärker företagets konkurrenskraft och fortlevnadsförmåga.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta kvalitéts- och miljöansvarig Joakim Albrektsson på tel. 031-706 39 40 eller via e-post joakim.albrektsson@hager.se.