Hållbar utveckling

Hållbarhet

Hållbar utveckling med E3

Som ett familjeföretag med tydligt definierade värderingar arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa en hållbar framtid. Vi gör det genom att investera i våra anställda och deras kompetensutveckling samt arbetar aktivt med vårt ekologiska fotavtryck genom att utveckla processer och lösningar som är mer energieffektiva. Att tänka och agera på lång sikt hjälper oss systematiskt att undvika risker och utnyttja möjligheter tidigare och med större genomslag. Hållbarhet är därför nyckeln till vår långsiktiga framgång.

Även om hållbarhet finns genomgående i vårt tänk har vi sammanfattat några särskilt hållbara aktiviteter i vår E3-strategi. E3 är indelad i följande tre områden:

E för Etik: Etiska principer bestämmer hur vi agerar mot våra kunder, kollegor och samhället. Vi engagerar oss i en kontinuerlig dialog med viktiga intressenter.

E för Ekologi (miljö): Vi hanterar resurser noggrant, undviker skadliga ämnen och gör vårt bästa för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

E för Energi: Vi bidrar till en mer miljövänlig energianvändning genom utveckling av: produkter som använder energi mer effektivt, produktionsprocesser som gör att vi kan spara resurser och erbjuda banbrytande lösningar.

Från inköp till levarans

Etisk kompass, en referensram baserad på värderingar

Ett företags framgång och hållbara utveckling bygger på det förtroende som de bygger upp hos sina kunder, leverantörer och partners. Detta förtroende måste också vara närvarande i förhållandet mellan företaget och dess anställda och bland de anställda själva. Detta förtroende kan etableras, upprätthållas och utvecklas på alla nivåer genom att respektera ett antal principer och uppföranderegler.

Hager Group har definierat en uppsättning regler i sin etiska stadga som gäller alla involverade och styr företaget inför specifika och ibland komplexa situationer.

Som ansluten till FN: s Global Compact agerar vi ansvarsfullt och tar hänsyn till och arbetar för att på ett mer hållbart sätt bidra till ekonomin och samhällets utveckling och tar hänsyn till arbetsförhållanden och miljöstandarder när vi väljer våra leverantörer. Vi är därmed dedikerade till att vara engagerade i vår Hållbara Tillväxt och Etiska Handelspolicy, som fastställer våra principer när det gäller miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Polycyn hittar du här.

Miljövänlig produktion

Att göra mer med mindre summerar vårt mål när det gäller produktionsplanering och optimering. Som ett resultat av detta söker vi ständigt efter nya sätt att förena effektiv produktion med minskad resursförbrukning. För närvarande återvinns 90 procent av plastavfall och 100 procent av metallskrot i vårt företag. År 2013 utvärderade vi utsläppen av växthusgaser på alla våra stora produktionsanläggningar -- från utsläpp som produceras vid förvärv av råvaror till de genererade genom användningen av våra produkter. För närvarande är 20 av våra 28 produktionsanläggningar certifierade enligt den internationella miljöhanteringsstandarden ISO 14001, som beskriver globalt erkända miljöledningskrav.

Vi strävar också efter att ständigt förbättra våra produktionsprocesser genom olika initiativ. Varje år hedrar vi de mest anmärkningsvärda initiativen med ett förbättringspris, som till exempel tilldelas förbättringsprojekt med miljöfokus.

Miljövänliga produkter

Våra produkter tillverkas med många olika komponenter och råvaror. Vi ser till att potentiellt skadliga material hanteras i enlighet med respektive lagbestämmelser och med största försiktighet. Vårt ledningssystem säkerställer särskilt att:

  • EU: s RoHS-direktiv (begränsning av farliga ämnen) följs
  • All nödvändig information alltid är tillgänglig när man använder ämnen med extra hög risk (Substances of Very High Concern, SVHC) i enlighet med REACH-direktivet (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier).

Logistik och paketering med hänsyn för planeten

Energiförbrukning och därmed växthusgaser är oundvikliga när man transporterar människor och material. Sverige som är en av Hagers marknader ligger en bit från våra centrala distributionscenter i Europa och är därför i behov av transporter. Vi väljer därför alltid transporter med så lågt utsläpp som möjligt vilket innebär trasporter på marken istället för i luften då flygtrafik svarar för en särskilt hög nivå av klimatskadlig koldioxid per kilometer. Mellan 2013 och 2014 minskade transporterna av gods med flyg mellan våra globala marknader med 35 procent. Vår internationella transport konsolideras idag till FTL (Full Truck Load) innan vidare transport till Sverige, vilket har reducerat koldioxid utsläppen med 35% på den enskilda linjen. Hagers inrikestransport utförs idag av underleverantörer, på vilka vi ställer hårda miljökrav genom en tät relation. Bland annat ska minst 90% av fordonsflottan vara utrustad med miljöklass Euro 5 som lägst, målet är 100% till 2020. Bränslet som används ska så långt som det är möjligt komma från förnyelsebart ursprung. Vi rekommenderar också våra underleverantörer att aktivt coacha sin chaufförer i ECO-driving. Detta är några delar i Hagers övergripande mål att effektivisera verksamhetens utsläpp av CO2 till luft med 30% fram till 2020 jämfört med 2014-års nivåer och åstadkomma en bestående reducering av vår miljöpåverkan.

Efter omfattande analyser och förbättringar av vårt förpackningskoncept reducerade vi kraftigt de råmaterial och den energi som går åt vid framtagning av våra förpackningar. En mycket enkel åtgärd var att minska tryckytan på nya förpackningar från 60 till mindre än 10 procent. Vår tryckfärg är nu vattenbaserat, miljövänligt och lösningsmedelsfritt. Genom att använda vissa typer av wellpapp och sofistikerade mönster kunde vi använda ca 20 procent mindre material. Dessutom har vi helt förändrat sammansättningen i vårt förpackningsmaterial:

  • 100 procent återvunnet - Alla våra förpackningsmaterial är nu gjorda av återvunna råvaror.
  • 100 procent monomaterial - alla vår förpackning är fria från kompositmaterial