Yrkes-EM nästa för elektrikern Dennis Svensson

Dennis Svensson vann Yrkes-SM i kategorin installationselektriker. Nu ligger han i hårdträning inför Yrkes-EM i Graz, som förhoppningsvis går av stapeln 2021. Vi besökte honom för att ta tempen på hans nerver.

Inne i en plåt­bygg­nad, strax utan­för cen­tra­la Falkenberg står Dennis och trå­dar ihop en cen­tral. Hans trä­na­re Johan Ledin, som kört 100 mil från Örnsköldsvik, har gett Dennis dagens förs­ta trä­nings­upp­gift. Att byg­ga ett skåp:

– Trådningen är enkel, det gör jag dag­li­gen. Men att cen­tra­len ska plin­tas, det är ing­et jag bru­kar göra. Det här skå­pet är dess­utom lite stör­re än vad jag är van vid, säger Dennis sam­ti­digt som han skru­var fast en av kablarna.

Covid-19 hind­ra­de Yrkes-SM från att genom­fö­ras som pla­ne­rat, men det hind­rar inte ett yrkes­lands­lag från att ta form. När det inte blev något Yrkes-SM fun­de­ra­de instal­la­törs­för­ta­gen och bransch­re­pre­sen­tan­ter över uttag­ning­en. De beslu­ta­de att genom­fö­ra en uttag­nings­täv­ling mel­lan de tre som skul­le ha del­ta­git i Yrkes-SM. Dennis skick­lig­het gav honom vinsten.

– Det kän­des kul att vin­na SM, det var ett kvit­to på att jag gör någon­ting bra. Men eftersom jag egent­li­gen bara vann en uttag­ning kän­des vins­ten lite lud­dig, säger Dennis och fortsätter:

– Ett SM under nor­ma­la för­hål­lan­den med publik hade varit en bra för­be­re­del­se rent men­talt, säger Dennis.

Nu lig­ger Dennis i hård­trä­ning. Till var­dags arbe­tar han på Elmontage i Falkenberg. På kväl­lar och hel­ger befin­ner han sig i före­ta­gets lagerut­rym­me där han och trä­na­ren byggt upp ett tävligsbås.

En del hel­ger består av tolv tim­mar trä­ning med teo­ri och prak­tis­ka övningar.

– När jag då kom­mer i säng är jag helt slut i hjär­nan, säger Dennis.

Tyvärr har coro­nalä­get gjort så att Yrkes-EM skju­tits upp ännu en gång. Ursprungligen skul­le täv­ling­en gått av sta­peln i sep­tem­ber 2020. Sedan flyt­ta­des datu­met fram till janu­a­ri 2021 och nu har arran­gö­rer­na valt att skju­ta på täv­ling­en tills coro­nalä­get ser bätt­re ut.

Väl i Graz kom­mer Dennis att få en mängd upp­gif­ter under en total täv­lig­s­tid på 17 tim­mar som för­de­las ut på tre dagar.

– Det hand­lar om att vara så effek­tiv som möj­ligt. Att mon­te­ra Hagers QuickConnect-säk­ring­ar går snab­ba­re än att mon­te­ra med skruv­tek­nik, så jag hop­pas på QuickConnect. Problemet är bara att alla har sam­ma för­ut­sätt­ning­ar, säger Dennis och skrattar.

Tränaren Johan tror att Dennis har en ärlig chans att ta hem mäs­ter­ska­pet, bara ner­ver­na är med honom.

– Kunskapsmässigt har han det, det hand­lar sna­ra­re om hur han han­te­rar stres­sen under täv­ling­en, säger Johan.

Dennis fyl­ler i:

– Jag skul­le säga att mina två störs­ta utma­ning­ar är KNX och att täv­lings­mo­men­ten går på tid. Men sik­tet är inställt på vinst.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Öppna standarder för det smarta hemmet

Utbudet av öpp­na stan­dar­der för bygg­nads- och hem­au­to­ma­tion har ökat enormt de senas­te åren. Här har vi sam­man­ställt en kort över­sikt över de van­li­gas­te standarderna.

Läs artikel »

Montörens kamp mot tiden i Solna

I kam­pen om tid tar mon­tö­rer­na på pro­jek­tet Nöten 5 i Solna till dyra­re lös­ning­ar som i slutän­dad spa­rar både tid och pengar.

Läs artikel »

Familj skapar Sveriges modernaste ekohus

Det tog fyra år för famil­jen Hallström att fär­dig­stäl­la sitt rad­hus från 1960-talet till ett modernt och ener­gi­ef­fek­tivt eko­hus. Nu är de inne på reno­ve­rings­pro­jekt num­mer två som ska bli Sveriges moder­nas­te ekohus.

Läs artikel »

Så blir ni lönsamma genom tidseffektivisering

Tiden är kanske det mest vär­de­ful­la ni har i er verk­sam­het. Då den både är en färskva­ra såväl som en brist­va­ra gör man bäst i att vår­da den väl.

Läs artikel »
Framtiden är elektrisk

Framtiden är elektrisk

Vi vet att vi lever i en värld som för­änd­ras allt snab­ba­re. Tillsammans med våra kun­der ska vi göra fram­ti­dens arbets­plat­ser och bostä­der säk­ra­re, rena­re och mer njut­ba­ra. För att hit­ta rätt har vi fin­juste­rat vår kompass.

Läs artikel »

Personskyddsbrytare så att sjuka inte blir utan medicin vid strömavbrott

Strömavbrott på apo­tek kan få för­ödan­de kon­se­kven­ser. Utan el slu­tar IT-system för recept­be­lagd medi­cin att fun­ge­ra och tem­pe­ra­tur­käns­li­ga läke­me­del ris­ke­rar att bli för­stör­da. Apotekens lös­ning mot fel i elan­lägg­ning­en: per­son­skydds­bry­ta­re (PSA).

Läs artikel »