Yrkes-EM nästa för elektrikern Dennis Svensson

Dennis Svensson vann Yrkes-SM i kategorin installationselektriker. Nu ligger han i hårdträning inför Yrkes-EM i Graz, som förhoppningsvis går av stapeln 2021. Vi besökte honom för att ta tempen på hans nerver.

Inne i en plåt­bygg­nad, strax utan­för cen­tra­la Falkenberg står Dennis och trå­dar ihop en cen­tral. Hans trä­na­re Johan Ledin, som kört 100 mil från Örnsköldsvik, har gett Dennis dagens förs­ta trä­nings­upp­gift. Att byg­ga ett skåp:

– Trådningen är enkel, det gör jag dag­li­gen. Men att cen­tra­len ska plin­tas, det är ing­et jag bru­kar göra. Det här skå­pet är dess­utom lite stör­re än vad jag är van vid, säger Dennis sam­ti­digt som han skru­var fast en av kablarna.

Covid-19 hind­ra­de Yrkes-SM från att genom­fö­ras som pla­ne­rat, men det hind­rar inte ett yrkes­lands­lag från att ta form. När det inte blev något Yrkes-SM fun­de­ra­de instal­la­törs­för­ta­gen och bransch­re­pre­sen­tan­ter över uttag­ning­en. De beslu­ta­de att genom­fö­ra en uttag­nings­täv­ling mel­lan de tre som skul­le ha del­ta­git i Yrkes-SM. Dennis skick­lig­het gav honom vinsten.

– Det kän­des kul att vin­na SM, det var ett kvit­to på att jag gör någon­ting bra. Men eftersom jag egent­li­gen bara vann en uttag­ning kän­des vins­ten lite lud­dig, säger Dennis och fortsätter:

– Ett SM under nor­ma­la för­hål­lan­den med publik hade varit en bra för­be­re­del­se rent men­talt, säger Dennis.

Nu lig­ger Dennis i hård­trä­ning. Till var­dags arbe­tar han på Elmontage i Falkenberg. På kväl­lar och hel­ger befin­ner han sig i före­ta­gets lagerut­rym­me där han och trä­na­ren byggt upp ett tävligsbås.

En del hel­ger består av tolv tim­mar trä­ning med teo­ri och prak­tis­ka övningar.

– När jag då kom­mer i säng är jag helt slut i hjär­nan, säger Dennis.

Tyvärr har coro­nalä­get gjort så att Yrkes-EM skju­tits upp ännu en gång. Ursprungligen skul­le täv­ling­en gått av sta­peln i sep­tem­ber 2020. Sedan flyt­ta­des datu­met fram till janu­a­ri 2021 och nu har arran­gö­rer­na valt att skju­ta på täv­ling­en tills coro­nalä­get ser bätt­re ut.

Väl i Graz kom­mer Dennis att få en mängd upp­gif­ter under en total täv­lig­s­tid på 17 tim­mar som för­de­las ut på tre dagar.

– Det hand­lar om att vara så effek­tiv som möj­ligt. Att mon­te­ra Hagers QuickConnect-säk­ring­ar går snab­ba­re än att mon­te­ra med skruv­tek­nik, så jag hop­pas på QuickConnect. Problemet är bara att alla har sam­ma för­ut­sätt­ning­ar, säger Dennis och skrattar.

Tränaren Johan tror att Dennis har en ärlig chans att ta hem mäs­ter­ska­pet, bara ner­ver­na är med honom.

– Kunskapsmässigt har han det, det hand­lar sna­ra­re om hur han han­te­rar stres­sen under täv­ling­en, säger Johan.

Dennis fyl­ler i:

– Jag skul­le säga att mina två störs­ta utma­ning­ar är KNX och att täv­lings­mo­men­ten går på tid. Men sik­tet är inställt på vinst.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Prognos: Så påverkas installatörerna av lågkonjunkturen

Prognosen visar att lokal­byg­gan­det mins­ka­de på bred front under 2018, och att kon­junk­tu­ren fort­sät­ter att kylas av. Den lång­sik­ti­ga tren­den pekar dock uppåt.

Läs artikel »

Prefabricerade trähus – en framtidsspaning

Kort bygg­tid, mind­re kli­mat­på­ver­kan och läg­re kost­na­der; det finns fle­ra saker som talar för pre­fab­hus i trä. Alingsåshem har pro­vat meto­den och ser sto­ra möjligheter.

Läs artikel »

Elinstallationer och bättre skolresultat

Betygen på Svartedalsskolan har under en läng­re tid legat under snit­tet i lan­det. Under de senas­te åren har Göteborgsregionen där­för sat­sat för att höja ele­ver­nas resul­tat. Bland annat har man byggt en ny sko­la utrus­tad med elin­stal­la­tio­ner redo för framtiden.

Läs artikel »

Appen som kan effektivisera elbranschen

Elinstallatörsfirman Bluepuma El har kapat en fjär­de­del av tids­spil­let med en egen­ut­veck­lad app, som gör det möj­ligt för två per­so­ner sam­ord­nar arbe­tet för 30–40 instal­la­tö­rer. Appen hjäl­per elekt­ri­ker med egen­kon­troll, tidrap­por­te­ring och ÄTA. Läs inter­vjun med appens ska­pa­re – Fredrik Ung – som avslö­jar pla­ner­na för framtiden.

Läs artikel »

Jag blickar framåt, lever nu och dör sen

Coronaviruset har fär­gat de senas­te måna­der­na, men jag vill inte låta viru­set döda min tro på fram­ti­den. På Hager job­bar vi hårt för att färg­läg­ga en lju­sa­re fram­tid. Nu blic­kar jag fram­åt och inspi­re­ras av Miss Li …

Läs artikel »

Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

I vår senas­te text om hem­au­to­ma­tion gick vi ige­nom för- och nack­de­lar med oli­ka öpp­na system. Vet du fort­fa­ran­de inte vil­ket pro­to­koll du ska sat­sa på? Här föl­jer någ­ra vik­ti­ga punk­ter som hjäl­per dig att göra ett klokt val.

Läs artikel »