Yrkes-EM nästa för elektrikern Dennis Svensson

Dennis Svensson vann Yrkes-SM i kategorin installationselektriker. Nu ligger han i hårdträning inför Yrkes-EM i Graz, som förhoppningsvis går av stapeln 2021. Vi besökte honom för att ta tempen på hans nerver.

Inne i en plåt­bygg­nad, strax utan­för cen­tra­la Falkenberg står Dennis och trå­dar ihop en cen­tral. Hans trä­na­re Johan Ledin, som kört 100 mil från Örnsköldsvik, har gett Dennis dagens förs­ta trä­nings­upp­gift. Att byg­ga ett skåp:

– Trådningen är enkel, det gör jag dag­li­gen. Men att cen­tra­len ska plin­tas, det är ing­et jag bru­kar göra. Det här skå­pet är dess­utom lite stör­re än vad jag är van vid, säger Dennis sam­ti­digt som han skru­var fast en av kablarna.

Covid-19 hind­ra­de Yrkes-SM från att genom­fö­ras som pla­ne­rat, men det hind­rar inte ett yrkes­lands­lag från att ta form. När det inte blev något Yrkes-SM fun­de­ra­de instal­la­törs­för­ta­gen och bransch­re­pre­sen­tan­ter över uttag­ning­en. De beslu­ta­de att genom­fö­ra en uttag­nings­täv­ling mel­lan de tre som skul­le ha del­ta­git i Yrkes-SM. Dennis skick­lig­het gav honom vinsten.

– Det kän­des kul att vin­na SM, det var ett kvit­to på att jag gör någon­ting bra. Men eftersom jag egent­li­gen bara vann en uttag­ning kän­des vins­ten lite lud­dig, säger Dennis och fortsätter:

– Ett SM under nor­ma­la för­hål­lan­den med publik hade varit en bra för­be­re­del­se rent men­talt, säger Dennis.

Nu lig­ger Dennis i hård­trä­ning. Till var­dags arbe­tar han på Elmontage i Falkenberg. På kväl­lar och hel­ger befin­ner han sig i före­ta­gets lagerut­rym­me där han och trä­na­ren byggt upp ett tävligsbås.

En del hel­ger består av tolv tim­mar trä­ning med teo­ri och prak­tis­ka övningar.

– När jag då kom­mer i säng är jag helt slut i hjär­nan, säger Dennis.

Tyvärr har coro­nalä­get gjort så att Yrkes-EM skju­tits upp ännu en gång. Ursprungligen skul­le täv­ling­en gått av sta­peln i sep­tem­ber 2020. Sedan flyt­ta­des datu­met fram till janu­a­ri 2021 och nu har arran­gö­rer­na valt att skju­ta på täv­ling­en tills coro­nalä­get ser bätt­re ut.

Väl i Graz kom­mer Dennis att få en mängd upp­gif­ter under en total täv­lig­s­tid på 17 tim­mar som för­de­las ut på tre dagar.

– Det hand­lar om att vara så effek­tiv som möj­ligt. Att mon­te­ra Hagers QuickConnect-säk­ring­ar går snab­ba­re än att mon­te­ra med skruv­tek­nik, så jag hop­pas på QuickConnect. Problemet är bara att alla har sam­ma för­ut­sätt­ning­ar, säger Dennis och skrattar.

Tränaren Johan tror att Dennis har en ärlig chans att ta hem mäs­ter­ska­pet, bara ner­ver­na är med honom.

– Kunskapsmässigt har han det, det hand­lar sna­ra­re om hur han han­te­rar stres­sen under täv­ling­en, säger Johan.

Dennis fyl­ler i:

– Jag skul­le säga att mina två störs­ta utma­ning­ar är KNX och att täv­lings­mo­men­ten går på tid. Men sik­tet är inställt på vinst.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Kvalitetstänk receptet på framgångsrikt företagande

Elektrofabriken är ett snabbt väx­an­de bolag. Företaget med bas i Skåne mark­nads­för och till­ver­kar låg- och mel­lan­spän­nings­pro­duk­ter skräd­dar­syd­da för kom­mer­si­el­la och indust­ri­el­la appli­ka­tio­ner. En vik­tig nyc­kel till Elektrofabrikens utveck­ling hit­tas i bola­gets kva­li­tets­tänk, som fun­nits med sedan starten.

Läs artikel »

Prognos: Så påverkas installatörerna av lågkonjunkturen

Prognosen visar att lokal­byg­gan­det mins­ka­de på bred front under 2018, och att kon­junk­tu­ren fort­sät­ter att kylas av. Den lång­sik­ti­ga tren­den pekar dock uppåt.

Läs artikel »

Sömnbrist skapar stressade medarbetare

Aktuell forsk­ning pekar på att när vi gör saker ofta spe­lar lika stor roll som vad eller hur vi gör dem. Vi sat­te oss ner med John Axelsson från Stressforskningsinstitutet och pra­ta­de om män­ni­skans inter­na bio­lo­gis­ka kloc­ka och hur man som före­tags­le­da­re kan före­byg­ga stress bland sina anställda.

Läs artikel »

Hemautomation för villakunder

ISO-stan­dar­den KNX fyl­ler 29 år i år. Störst genom­slag har den fått i kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter, men enkla­re KNX-paket har gjort att en del vil­laä­ga­re intres­se­rat sig för tek­ni­ken. Håkan Pettersson pre­miärinstal­le­ra­de nyli­gen en KNX-lös­ning i en vil­la, nu tror han att för­fråg­ning­ar­na från vil­la­kun­der kom­mer öka. 

Läs artikel »

Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Våren under coro­na­pan­de­mins upp­komst präg­la­des av stor osä­ker­het. Thomas Ekvall, pro­gno­schef på Prognoscentret, ser nu en tyd­li­ga­re bild och bedö­mer att det mest san­no­li­ka utfal­let är en djup ned­gång i eko­no­min i år och att effek­ten på bygg­mark­na­den bott­nar först 2021.

Läs artikel »

Familj skapar Sveriges modernaste ekohus

Det tog fyra år för famil­jen Hallström att fär­dig­stäl­la sitt rad­hus från 1960-talet till ett modernt och ener­gi­ef­fek­tivt eko­hus. Nu är de inne på reno­ve­rings­pro­jekt num­mer två som ska bli Sveriges moder­nas­te ekohus.

Läs artikel »