”Vi lever redan med klimatkonsekvenser”

Gabrielle Walker är strategiexpert, föreläsare och moderator. För en tid sedan föreläste hon om energiöverföring. Vi bad henne utveckla sina tankar kring hur vi kan råda bukt på klimatkrisen och samtidigt generera bra affärer.

Jag fick nyli­gen ett e‑mail från en kusin som bor i nor­ra Kalifornien. Ännu en gång hotas hen­nes hus av skogs­brän­der. Hon kan kän­na rökluk­ten från dem, och ser en kus­lig brand­gul glöd vid hori­son­ten. ”Det är som en åter­kom­man­de mar­dröm”, berät­tar hon.

Sådana mar­dröm­mar åter­kom­mer vart vi än tit­tar. När jag för ett tju­go­tal år sen bör­ja­de före­lä­sa och skri­va om kli­mat­för­änd­ring­ar var det svårt att hit­ta bil­der till att illu­stre­ra före­dra­gen. Numera är det sna­ra­re svårt att väl­ja. Förutom den för­ödan­de raden av brän­der i Kalifornien har vi ock­så de som nyli­gen har här­jat i Chile, Sverige, Australien och Ryssland. Vi har ock­så vär­me­böl­jor­na, som den i Europa 2019 som bland annat höll Paris i ett järn­grepp med de högs­ta upp­mät­ta tem­pe­ra­tu­rer­na någon­sin. Och de våld­sam­ma orka­ner som drab­bat Karibien, Japan och Sydostasien har dra­git fram läng­re norrut eller söderut än för­vän­tat, både tidi­ga­re och sena­re under säsong­en, och med en allt­mer destruk­tiv effekt. En före­ta­ga­re på en kon­fe­rens som jag nyli­gen före­läs­te på berät­ta­de att hans fri­tids­hus i Barbados full­stän­digt hade utplå­nats av orka­nen Dorian. ”Hela områ­det såg ut som om det träf­fats av en atom­bomb”, sade han. ”Jag var kli­mat­för­ne­ka­re för­ut. Det är jag inte läng­re.”

Bombanalogin är tyvärr gans­ka prick­sä­ker. Mänsklighetens utsläpp av växt­hus­ga­ser gene­re­rar vär­me i atmo­sfä­ren som mot­sva­rar fyra Hiroshima-bom­ber var­je sekund. Och vi lever redan med kli­mat­kon­se­kven­ser­na. De senas­te åren – från 2014 till 2019 – har varit de var­mas­te i histo­ri­en. Om det här tillåts att fort­sät­ta i ohej­dad takt kom­mer mar­dröm­men att sta­digt för­vär­ras. Det är insik­ten om det­ta som har fått ut demon­stran­ter på gator­na, ska­kat om poli­ti­ker till att age­ra, om än sent, och dra­git igång ett para­digm­skif­te där inve­ste­ra­re bör­jar ta hän­syn till kli­mat­för­änd­ring­ar när de för­de­lar kapi­tal.

Allt det­ta ska­par en käns­la av att det bråds­kar med ener­gi­om­ställ­ning­en. Världen är redan fullt uppe med att i grun­den för­änd­ra hur vi gene­re­rar och använ­der ener­gi, och över­gång­en sker allt snab­ba­re. Det med­för i sin tur sto­ra ris­ker för före­tag som inte kla­rar av för­änd­ring­en, men ock­så sto­ra möj­lig­he­ter för dem som fak­tiskt gör det.

I förs­ta hand har fokus legat på att mins­ka bero­en­det av fos­si­la ener­gikäl­lor i elnä­tet, vil­ket har fått myc­ket hjälp av de sjun­kan­de kost­na­der­na för för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor som sol­cel­ler och vind­kraft­verk. Men nu rik­tas blic­ken även mot områ­den där det är svå­ra­re att mins­ka utsläp­pen, och bland des­sa skul­le jag vil­ja lyf­ta fram två vik­ti­ga sek­to­rer: bygg och trans­port.

Nyckelsektor ett: Bygg

Enligt EU-kom­mis­sio­nen står bygg­na­der för näs­tan 40 pro­cent av de ener­gi­re­la­te­ra­de kol­di­ox­id­ut­släp­pen och den ande­len kom­mer san­no­likt att öka. IEA, International Energy Agency, tror i sina pro­gno­ser att net­to­ök­ning­en av gol­vy­tan i fas­tig­he­ter var­je år över kom­man­de fyra decen­ni­er (med avdrag för riv­ning) kom­mer att mot­sva­ra hela Japans nuva­ran­de fas­tig­hets­be­stånd.

Detta bety­der att ener­gi­in­ten­si­te­ten per kvadrat­me­ter mås­te för­bätt­ras med 30 pro­cent under de kom­man­de tio åren för att hål­la tak­ten med Parisavtalet, och att alla bygg­na­der mås­te vara kol­di­ox­id­ne­utra­la år 2050. En del av det­ta kom­mer att upp­nås genom att avveck­la fos­sil­pro­du­ce­rad el och vär­me till bygg­na­der, men det kom­mer ock­så att krä­va en enorm ökning av använd­ning av smar­ta tek­ni­ker för att han­te­ra efter­frå­gan och öka effek­ti­vi­te­ten.

Nyckelsektor två: Transport

Här hand­lar allt om elekt­ri­fi­e­ring, och elfor­don blir allt van­li­ga­re på gator­na. På motorut­ställ­ning­en i Frankfurt härom året visa­de till exem­pel Volkswagen sin nya hele­lekt­ris­ka halv­kom­bi, ID3. (Siffran tre står för tred­je eran i utveck­ling­en av ”fol­kets bil”, där den klas­sis­ka bubb­lan var num­mer ett och lika klas­sis­ka Golf num­mer två.)

Dessutom har Volkswagen tagit på sig att göra alla sina for­don helt kol­di­ox­id­ne­utra­la fram till 2050. I det ingår att räk­na utsläpp inte bara när bilen är i drift, utan under hela till­verk­nings- och elpro­duk­tions­ked­jor­na. Att upp­märk­sam­ma utsläpp i hela vär­de­ked­jan är nytt och bety­del­se­fullt, sär­skilt för före­tag som ingår i ked­jan. Och Volkswagen är inte ensam­ma. Daimler har gjort sam­ma åta­gan­de, men häv­dar att hela deras for­dons­flot­ta kom­mer att vara kol­di­ox­id­ne­u­tral ännu tidi­ga­re – år 2039.

Minst lika bety­del­se­fullt är att det­ta inte bara är en euro­pe­isk strä­van. Kina domi­ne­rar mark­na­den för e‑fordon – näs­tan hälf­ten av elbi­lar­na på vägar­na 2018 fanns i Kina jäm­fört med cir­ka 40 pro­cent 2017, medan åter­sto­den för­de­la­des i stort sett jämnt mel­lan Europa och USA.

Det här är en maka­lös utveck­ling, och IEA kal­lar det för en ”sti­gan­de våg” av elfor­don. I ett sce­na­rio de målar upp kom­mer det att rul­la fler än 250 mil­jo­ner elfor­don på vägar­na om bara tio år.

Alla des­sa for­don kom­mer att behö­va till­gång till ladd­sta­tio­ner, vil­ket kom­mer att med­fö­ra kon­se­kven­ser för elför­sörj­ning­en, men med rätt sorts smart nätin­fra­struk­tur kan de poten­ti­ellt ock­så kom­ma att spe­la en vik­tig roll när det gäl­ler han­te­ring av efter­frå­gan och lag­ring. Omfattningen av och tak­ten i omställ­ning­en är och kom­mer för­bli häp­nads­väc­kan­de.

Det finns ytter­li­ga­re en anled­ning till att des­sa två sek­to­rer är vik­ti­ga. I bör­jan av tex­ten nämn­de jag den san­na åter­kom­man­de mar­dröm­men med de ona­tur­li­ga kli­mat­ka­ta­stro­fer som redan är över oss. De här två delar­na av ener­gi­om­ställ­ning­en visar oss ock­så dröm­men. De plat­ser där vi bor och arbe­tar, och de for­don som trans­por­te­rar oss, är två av de mest syn­li­ga aspek­ter­na av ener­gi­om­ställ­ning­en på indi­vid­ni­vå. De visar tyd­ligt att till­va­ron inte behö­ver bli säm­re bara för att man tän­ker grönt.

World Green Building Council har doku­men­te­rat ett antal fall där för­bätt­rad ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, smar­ta­re använd­ning av dags­ljus och bätt­re inom­hus­kli­mat har lett till att per­so­nal bli­vit såväl mer nöj­da som pro­duk­tiv.

Detsamma gäl­ler för bilar. De dagar då elfor­don bara var obe­tyd­ligt bätt­re än golf­bi­lar är sedan länge för­bi. På sam­ma motorut­ställ­ning där VW avtäck­te ID3 pre­sen­te­ra­de Porsche ock­så sin nya smäck­ra elekt­ris­ka Taycan, som fick moto­ren­tu­si­as­ter att dreg­la.

Det här är bara någ­ra få exem­pel, men de visar hur vi genom att lösa kli­mat­kri­sen ock­så byg­ger en värld som är bätt­re att leva, arbe­ta och röra sig i. Dessutom kom­mer ener­gi­om­ställ­ning­en att gene­re­ra bra busi­ness.

Gabrielle Walker

Strategiexpert, före­lä­sa­re och mode­ra­tor

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Prognos: Så påverkas installatörerna av lågkonjunkturen

Prognosen visar att lokal­byg­gan­det mins­ka­de på bred front under 2018, och att kon­junk­tu­ren fort­sät­ter att kylas av. Den lång­sik­ti­ga tren­den pekar dock upp­åt.

Läs artikel »

Sluta upp med navelskådning – blicka utåt istället

Våga tän­ka nytt för annars kom­mer en kon­kur­ren­ter springa om dig, kanske en helt ny aktör som du inte ens såg kom­ma och som har för­fi­nat just din affärsidé.

Läs artikel »

Kan värderingar påverka bolagets resultat?

Tydliga vär­de­ring­ar är avgö­ran­de för hur che­fer och före­tag utveck­las. Dels för att det är eko­no­miskt gynn­samt men ock­så för att per­so­na­len stan­nar kvar läng­re på såda­na bolag. Företagscoachen Catharina Sjögren Froborg delar med sig av sina insik­ter kring ett vär­destyrt före­tag.

Läs artikel »

Hemautomation för villakunder

ISO-stan­dar­den KNX fyl­ler 29 år i år. Störst genom­slag har den fått i kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter, men enkla­re KNX-paket har gjort att en del vil­laä­ga­re intres­se­rat sig för tek­ni­ken. Håkan Pettersson pre­miärinstal­le­ra­de nyli­gen en KNX-lös­ning i en vil­la, nu tror han att för­fråg­ning­ar­na från vil­la­kun­der kom­mer öka.

Läs artikel »

9 orsaker varför era bästa medarbetare slutar

Riskerar du att för­lo­ra duk­ti­ga med­ar­be­ta­re? Management kon­sul­ten Donn Carr lis­tar nio skäl till var­för de bäs­ta med­ar­be­tar­na säger upp sig.

Läs artikel »

Effektivitet genom självinsikt – del 1

Utnyttja din ful­la poten­ti­al och age­ra såväl mer effek­tivt som moti­ve­rat. Ledarskapscoachen Catharina Sjögtren delar med sig av experttip­sen för ökad effek­ti­vi­tet.

Läs artikel »