Vad gör Hager för att minska avfall?

Enligt Världsbanken genererar människor över 2,01 miljarder ton avfall varje år. Utan omedelbara åtgärder beräknas denna siffra stiga till 3,40 miljarder ton fram till år 2050. Återvinning är en av våra viktigaste verktyg för att möta denna kris.

Återvinning är pro­ces­sen för att sam­la in, sor­te­ra och bear­be­ta mate­ri­al till nya pro­duk­ter. Utan åter­vin­ning skul­le des­sa mate­ri­al för­stö­ras, brän­nas eller deponeras.
Det näst mest kraft­ful­la sät­tet att und­vi­ka avfall är att åter­vin­na. Med hjälp av cir­ku­lär eko­no­mi kan avfall und­vi­kas och på så sätt för­bätt­ra män­ni­skans påver­kan på jor­dens naturresurser.

Den sjunde resursen

På jor­den kan man iden­ti­fi­e­ra de sex vik­ti­gas­te natur­re­sur­ser­na: Vatten, luft, olja, natur­gas, kol och mine­ra­ler. Dessa resur­ser är grun­den för livet på vår pla­net – och de för­bru­kas all­de­les för snabbt. Tack och lov har en sjun­de resurs vux­it fram under åren: Återvinningsbara mate­ri­al. Dessa mate­ri­al täc­ker i dag cir­ka 40 pro­cent av värl­dens råva­ru­be­hov. Och de beräk­nas spa­ra över 700 mil­jo­ner ton kol­di­ox­id­ut­släpp per år.

Forskning pågår i många län­der för att hit­ta lös­ning­ar för att sam­la in, sor­te­ra, ren­gö­ra, dela upp och slut­li­gen åter­an­vän­da mate­ri­al som redan har använts en gång. Till år 2030 skul­le det­ta kun­na mins­ka vår årli­ga avfalls­pro­duk­tion med upp till en mil­jard ton.

Med and­ra ord är åter­vin­ning en av mänsk­lig­he­tens bäs­ta chan­ser att beva­ra pla­ne­tens framtid.

Så vidtar Hager åtgärder

Hos Hager är plast defi­ni­tivt det störs­ta pro­ble­met, eftersom det är det huvud­sak­li­ga råma­te­ri­a­let som används i pro­duk­tio­nen. Enligt de senas­te stu­di­er­na släp­per pro­duk­tio­nen av 1 kilo plastrå­va­ra ut mel­lan 3,5 till 9,5 kilo kol­di­ox­id  i atmo­sfä­ren.​ Återvunnen plast står där­e­mot endast för mel­lan 0,5 till 1,7 kilo kol­di­ox­id per 1 kilo pro­du­ce­rad.​ Kort sagt: Tillverkningen av åter­vun­nen plast släp­per ut unge­fär sex gång­er mind­re kol­di­ox­id än vad till­verk­ning­en av ny plast gör.

I fle­ra år har ett expert­team letat efter sätt att inklu­de­ra åter­vun­nen plast i Hagers pro­duk­tion. En del av före­ta­gets fabri­ker arbe­tar redan med åter­vun­net mate­ri­al, till exem­pel i La Roca i Spanien där åter­vun­net mate­ri­al används för att pro­du­ce­ra vis­sa delar av kapslingarna.

– Köper du en Gammakapsling så består den till viss del av åter­vun­nen plast från uttjän­ta kyl­skåp och restav­fall från pro­duk­tio­nen, säger Joakim Albrektsson, Supply chain-ansva­rig på Hager. Han fortsätter:

– Utifrån det­ta job­bar vi vida­re med vad vi kan göra ytter­li­ga­re för att få in den åter­vun­na plas­ten i våra produkter.

Utöver själ­va pro­duk­tions­pro­ces­sen vid­tar kon­cer­nen and­ra åtgär­der för att sam­la in och åter­vin­na sitt avfall. Ett exem­pel är mun­skydd som under Covid-19-pan­de­min ska­pa­de en ny käl­la till plas­tav­fall. Därför anli­ta­de Hager en part­ner som för­vand­lar de insam­la­de mas­ker­na till skol­ma­te­ri­al som dis­tri­bue­ras lokalt i Alsace.

Allt avfall från Hagers kon­tor och pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar sam­las in och åter­vinns enligt loka­la bestäm­mel­ser. Detta mins­kar avse­värt det avfall som produceras.

Varje enskild handling räknas

– De goda nyhe­ter­na i den­na utma­ning är att var och en av oss kan age­ra och bidra till att öka den­na sjun­de resurs och där­med mins­ka vår påver­kan på pla­ne­ten. Återvinning blir en inte­gre­rad del av våra liv, på job­bet och hem­ma. Oavsett vad vi gör – arbe­tar, shop­par, idrot­tar, lagar mat, äter, … så lig­ger det i vår makt att mins­ka avfal­let. Återvinning är ett tan­ke­sätt som vi kan väl­ja att omfam­na, vad vi än gör, säger Joakim.

I dag kan vi åter­vin­na näs­tan vad som helst. Kläder, dato­rer, tele­fo­ner, mat, lek­sa­ker, pennor.

– Oavsett om det är tra­sigt eller inte så får ing­et före­mål för­brän­nas eller begra­vas på en depo­ni. Om vi vill ge våra barn en bätt­re pla­net mås­te vi mins­ka mäng­den avfall som pro­du­ce­ras. Sortering och åter­vin­ning är ett enkelt sätt att upp­nå det­ta. Det bäs­ta avfal­let är all­tid det avfall vi inte pro­du­ce­rar, avslu­tar Joakim.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Sju steg till vass projektledning enligt Bravida

Alla inblan­da­de vill att pro­jekt ska bli lyc­ka­de och lön­sam­ma – och för att nå dit krävs att pro­jekt­led­ning­en sit­ter som den ska. Hampus Hellgren, pro­jekt­le­da­re på Bravida, har varit i bran­schen i över tju­go år, de senas­te tio som pro­jekt­le­da­re. Här bju­der han på sina bäs­ta tips.

Läs artikel »

Så löste Midroc den pressade tidsplanen

Midroc har anli­tats som el-ent­re­pre­nör när NCC byg­ger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det som utmär­ker pro­jek­tet är den pres­sa­de tids­pla­nen. För att effek­ti­vi­se­ra föreslog Midroc att kanal­sy­ste­men skul­le vara för­mon­te­ra­de innan de anlän­de till bygget.

Läs artikel »

Så blir ni lönsamma genom tidseffektivisering

Tiden är kanske det mest vär­de­ful­la ni har i er verk­sam­het. Då den både är en färskva­ra såväl som en brist­va­ra gör man bäst i att vår­da den väl.

Läs artikel »

Hemautomation för villakunder

ISO-stan­dar­den KNX fyl­ler 29 år i år. Störst genom­slag har den fått i kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter, men enkla­re KNX-paket har gjort att en del vil­laä­ga­re intres­se­rat sig för tek­ni­ken. Håkan Pettersson pre­miärinstal­le­ra­de nyli­gen en KNX-lös­ning i en vil­la, nu tror han att för­fråg­ning­ar­na från vil­la­kun­der kom­mer öka. 

Läs artikel »

Enkla och vackra detaljer i Köpenhamns senaste hotell-juvel

Petter Stordalens hotell Villa Copenhagen har pre­cis reno­ve­rats för 1,7 mil­jar­der kro­nor. Allt är väl genom­tänkt, in på mins­ta detalj. Hagers matar­ka­na­ler och design­se­rie ber­ker beto­nar design­fi­lo­so­fin bakom Köpenhamns nya hotell-juvel.

Läs artikel »

Välkommen till Hager Magasin!

I pre­miärut­gå­van ser­ve­rar vi bland annat tan­kar kring hur man max­i­me­rar affä­ren med rätt för­hand­lings­tek­nik, hur man skaf­far loja­la kun­der, hur det smar­ta hem­met står sig mot hac­ke­ran­grepp och vi besö­ker The Carpenters – hant­ver­kar­na som hål­ler tiden och myc­ket mera.

Läs artikel »