Vad gör Hager för att minska avfall?

Enligt Världsbanken genererar människor över 2,01 miljarder ton avfall varje år. Utan omedelbara åtgärder beräknas denna siffra stiga till 3,40 miljarder ton fram till år 2050. Återvinning är en av våra viktigaste verktyg för att möta denna kris.

Återvinning är pro­ces­sen för att sam­la in, sor­te­ra och bear­be­ta mate­ri­al till nya pro­duk­ter. Utan åter­vin­ning skul­le des­sa mate­ri­al för­stö­ras, brän­nas eller deponeras.
Det näst mest kraft­ful­la sät­tet att und­vi­ka avfall är att åter­vin­na. Med hjälp av cir­ku­lär eko­no­mi kan avfall und­vi­kas och på så sätt för­bätt­ra män­ni­skans påver­kan på jor­dens naturresurser.

Den sjunde resursen

På jor­den kan man iden­ti­fi­e­ra de sex vik­ti­gas­te natur­re­sur­ser­na: Vatten, luft, olja, natur­gas, kol och mine­ra­ler. Dessa resur­ser är grun­den för livet på vår pla­net – och de för­bru­kas all­de­les för snabbt. Tack och lov har en sjun­de resurs vux­it fram under åren: Återvinningsbara mate­ri­al. Dessa mate­ri­al täc­ker i dag cir­ka 40 pro­cent av värl­dens råva­ru­be­hov. Och de beräk­nas spa­ra över 700 mil­jo­ner ton kol­di­ox­id­ut­släpp per år.

Forskning pågår i många län­der för att hit­ta lös­ning­ar för att sam­la in, sor­te­ra, ren­gö­ra, dela upp och slut­li­gen åter­an­vän­da mate­ri­al som redan har använts en gång. Till år 2030 skul­le det­ta kun­na mins­ka vår årli­ga avfalls­pro­duk­tion med upp till en mil­jard ton.

Med and­ra ord är åter­vin­ning en av mänsk­lig­he­tens bäs­ta chan­ser att beva­ra pla­ne­tens framtid.

Så vidtar Hager åtgärder

Hos Hager är plast defi­ni­tivt det störs­ta pro­ble­met, eftersom det är det huvud­sak­li­ga råma­te­ri­a­let som används i pro­duk­tio­nen. Enligt de senas­te stu­di­er­na släp­per pro­duk­tio­nen av 1 kilo plastrå­va­ra ut mel­lan 3,5 till 9,5 kilo kol­di­ox­id  i atmo­sfä­ren.​ Återvunnen plast står där­e­mot endast för mel­lan 0,5 till 1,7 kilo kol­di­ox­id per 1 kilo pro­du­ce­rad.​ Kort sagt: Tillverkningen av åter­vun­nen plast släp­per ut unge­fär sex gång­er mind­re kol­di­ox­id än vad till­verk­ning­en av ny plast gör.

I fle­ra år har ett expert­team letat efter sätt att inklu­de­ra åter­vun­nen plast i Hagers pro­duk­tion. En del av före­ta­gets fabri­ker arbe­tar redan med åter­vun­net mate­ri­al, till exem­pel i La Roca i Spanien där åter­vun­net mate­ri­al används för att pro­du­ce­ra vis­sa delar av kapslingarna.

– Köper du en Gammakapsling så består den till viss del av åter­vun­nen plast från uttjän­ta kyl­skåp och restav­fall från pro­duk­tio­nen, säger Joakim Albrektsson, Supply chain-ansva­rig på Hager. Han fortsätter:

– Utifrån det­ta job­bar vi vida­re med vad vi kan göra ytter­li­ga­re för att få in den åter­vun­na plas­ten i våra produkter.

Utöver själ­va pro­duk­tions­pro­ces­sen vid­tar kon­cer­nen and­ra åtgär­der för att sam­la in och åter­vin­na sitt avfall. Ett exem­pel är mun­skydd som under Covid-19-pan­de­min ska­pa­de en ny käl­la till plas­tav­fall. Därför anli­ta­de Hager en part­ner som för­vand­lar de insam­la­de mas­ker­na till skol­ma­te­ri­al som dis­tri­bue­ras lokalt i Alsace.

Allt avfall från Hagers kon­tor och pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar sam­las in och åter­vinns enligt loka­la bestäm­mel­ser. Detta mins­kar avse­värt det avfall som produceras.

Varje enskild handling räknas

– De goda nyhe­ter­na i den­na utma­ning är att var och en av oss kan age­ra och bidra till att öka den­na sjun­de resurs och där­med mins­ka vår påver­kan på pla­ne­ten. Återvinning blir en inte­gre­rad del av våra liv, på job­bet och hem­ma. Oavsett vad vi gör – arbe­tar, shop­par, idrot­tar, lagar mat, äter, … så lig­ger det i vår makt att mins­ka avfal­let. Återvinning är ett tan­ke­sätt som vi kan väl­ja att omfam­na, vad vi än gör, säger Joakim.

I dag kan vi åter­vin­na näs­tan vad som helst. Kläder, dato­rer, tele­fo­ner, mat, lek­sa­ker, pennor.

– Oavsett om det är tra­sigt eller inte så får ing­et före­mål för­brän­nas eller begra­vas på en depo­ni. Om vi vill ge våra barn en bätt­re pla­net mås­te vi mins­ka mäng­den avfall som pro­du­ce­ras. Sortering och åter­vin­ning är ett enkelt sätt att upp­nå det­ta. Det bäs­ta avfal­let är all­tid det avfall vi inte pro­du­ce­rar, avslu­tar Joakim.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Tänk på ditt värdeerbjudande – det är viktigt

I dagens mediebrus är det ofta svårt att nå ut med sitt bud­skap till sina kun­der och då kan det vara smart att du foku­se­rar på value pro­po­si­tion, eller vär­de­er­bju­dan­de som det heter på svens­ka. I måna­dens krö­ni­ka tip­sar Johan om hur du kan lyc­kas med att ta fram ett fram­gångs­rikt vär­de­er­bju­dan­de till dina kunder.

Läs artikel »

9 orsaker varför era bästa medarbetare slutar

Riskerar du att för­lo­ra duk­ti­ga med­ar­be­ta­re? Management kon­sul­ten Donn Carr lis­tar nio skäl till var­för de bäs­ta med­ar­be­tar­na säger upp sig.

Läs artikel »

Så funkar bemanning i installatörsbranschen

Hur ser beman­ning ut i instal­la­törs­bra­schen? Vad fun­kar bra och vad fun­kar mind­re bra? Fler och fler blir egen­fö­re­ta­ga­re men är det enbart positivt?

Läs artikel »

Alla har en roll att fylla i dessa coronatider

Världen ter sig minst sagt annorlun­da just nu. Alla har vi kun­der, part­ners, leve­ran­tö­rer, dis­tri­bu­tö­rer som på ett eller annat sätt påver­kas av sjuk­do­men covid-19, orsa­kad av coronaviruset. 

Läs artikel »

Appen som kan effektivisera elbranschen

Elinstallatörsfirman Bluepuma El har kapat en fjär­de­del av tids­spil­let med en egen­ut­veck­lad app, som gör det möj­ligt för två per­so­ner sam­ord­nar arbe­tet för 30–40 instal­la­tö­rer. Appen hjäl­per elekt­ri­ker med egen­kon­troll, tidrap­por­te­ring och ÄTA. Läs inter­vjun med appens ska­pa­re – Fredrik Ung – som avslö­jar pla­ner­na för framtiden.

Läs artikel »

Därför är moderna strömskensystem säkrare

Effektiv och säker ener­gi­för­del­ning i sto­ra pro­jekt är något som både elkon­sul­ter och fas­tig­hets­ä­ga­re strä­var efter. Med moder­na ströms­ken­sy­stem är det­ta fullt möj­ligt. Vi tog oss ett snack med Ingemar Malmland som varit del­ak­tig i fram­ta­gan­det av ett av lan­dets moder­nas­te och kanske säk­ras­te system för strömskenor.

Läs artikel »