Två ingredienser för framgångsrikt prefabricerat byggande

I vår förra artikel i den här serien om prefabricerat byggande fokuserade vi på vikten av ett tidigt samarbete mellan alla parter. En annan viktig faktor är att standardiseringsarbetet drivs på, inte minst när det kommer till produktinformation.

Detta skul­le leda till ökad stan­dar­di­se­ring och bätt­re infor­ma­tion om till­ver­ka­rens kom­po­nen­ter. Genom att vara öppen och benä­gen att dela infor­ma­tion kan leve­ran­tö­rer bidra till bätt­re resul­tat för alla sam­ti­digt som det säk­rar nya affärer.

Material- och pro­duk­tin­for­ma­tion kring ursprung, inne­håll och ener­gi­an­vänd­ning mås­te vara all­mänt till­gäng­lig för att bätt­re infor­me­ra pro­jekt­le­da­re och möta kun­dens krav. Hållbarhetsmål dri­ver kun­dens krav samt sta­tus om livscy­kel och mate­ri­alå­ter­vin­ning. Det mås­te ock­så ses som en vik­tig fak­tor i ett pro­duk­tivt affärs­sam­ar­be­te. Om des­sa mål inför­li­vas kom­mer bran­schen att växa i volym och ge möj­lig­het att moti­ve­ra pågåen­de investeringar.

Byggsektorn bör sneg­la på struk­tu­ren inom mobil­te­le­fon­bran­schen som base­ras på infra­struk­tur­del­ning för bäs­ta kundupp­le­vel­se. Samtidigt som oli­ka tele­fo­no­pe­ra­tö­rer arbe­tar för sina kun­der så bidrar en delad dis­tri­bu­tions­in­fra­struk­tur till allas framgång.

Tidiga sam­ar­be­ten och ett stan­dar­di­se­ra­de pro­ces­ser är två av ingre­di­en­ser­na för fram­gång. Men för att främ­ja de pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­fö­re­ta­gens till­växt och för­må­ga till eta­ble­ring krävs fler ingredienser.

Läs hela rapporten

I vår rap­port ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resul­tat” bely­ser vi de utma­ning­ar bran­schen brot­tas med. Vi har inter­vju­at exper­ter som häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen. Med rätt för­ut­sätt­ning­ar kan pre­fab­ri­ce­ring inom byggsek­torn ge lik­nan­de resul­tat som det vi ser inom for­donsin­du­strin i dag. Vi rekom­men­de­rar att du är väl påläst inför den­na kom­man­de för­änd­ring. En bra bör­jan är att klic­ka på län­ken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resultat”

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Kina och Indien knappar in på väst – dags att haka på kvalitetstänket

Västvärlden har bli­vit lat och svens­ka bolag går mis­te om hund­ra­tals mil­jar­der om året, det menar Lars Sörqvist som är pro­fes­sor och docent i kvalitetsledning.
– Kvalitetsfrågor mås­te pri­o­ri­te­ras på led­ningsni­vå, det är avgö­ran­de för Sveriges utveck­ling och fram­tid, säger Lars. 

Läs artikel »

Öka arbetsglädjen med handfasta tips

Vill du kän­na hög­re grad av moti­va­tion, arbets­lust och gläd­je på job­bet? Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina bäs­ta knep för att hit­ta arbets­gläd­jen. Tipsen bidrar dess­utom till att du kan pre­ste­ra bättre.

Läs artikel »

Stress orsak till elolyckor

Stress på arbe­tet kan lig­ga bakom en hel del av de elo­lyc­kor som upp­står och det hand­lar inte bara om tids­brist utan ofta är det på grund av att de får utfö­ra arbe­ten när and­ra hant­ver­ka­re är när­va­ran­de, vil­ket ökar riskerna

Läs artikel »

Byggbranschen står och stampar

Det går dåligt för bygg­bran­schen. Inte när det gäl­ler omsätt­ning – som bekant har det byggts mas­sor de senas­te decen­ni­er­na. Men när det gäl­ler pro­duk­ti­vi­tet och lön­sam­het har man i många år stått och stam­pat på sam­ma fläck.

Läs artikel »
Shivvy Jervis, innovationsfuturist och huvudtalare

Del 2 – Kommer AI förbättra mänskligheten?

Shivvy Jervis kal­lar sig för inno­va­tions­fu­tu­rist. För ett tag sedan före­läs­te hon om inno­va­tio­ner­na som kom­mer att ta mänsk­lig­he­ten fram­åt och för­änd­ra hur vi gör affä­rer. Under före­läs­ning­en kom det upp en hel del frå­gor. Här är den and­ra delen av svar på era frågor. 

Läs artikel »

Vår dyrbara tid

Det finns bara ett visst antal tim­mar på en arbets­dag och vi har alla oli­ka för­håll­ning­sätt till hur vi han­te­rar dem. När vi är som mest effek­ti­va under dyg­nets 24 tim­mar är indi­vi­du­ellt. En del av oss är mor­gon­män­ni­skor och en del kvälls­män­ni­skor. Det du ska tän­ka på är att utnytt­ja den tiden på dyg­net då du är som mest pro­duk­tiv. Det är då du ska göra de saker som krä­ver mest av dig.

Läs artikel »