Två ingredienser för framgångsrikt prefabricerat byggande

I vår förra artikel i den här serien om prefabricerat byggande fokuserade vi på vikten av ett tidigt samarbete mellan alla parter. En annan viktig faktor är att standardiseringsarbetet drivs på, inte minst när det kommer till produktinformation.

Detta skul­le leda till ökad stan­dar­di­se­ring och bätt­re infor­ma­tion om till­ver­ka­rens kom­po­nen­ter. Genom att vara öppen och benä­gen att dela infor­ma­tion kan leve­ran­tö­rer bidra till bätt­re resul­tat för alla sam­ti­digt som det säk­rar nya affärer.

Material- och pro­duk­tin­for­ma­tion kring ursprung, inne­håll och ener­gi­an­vänd­ning mås­te vara all­mänt till­gäng­lig för att bätt­re infor­me­ra pro­jekt­le­da­re och möta kun­dens krav. Hållbarhetsmål dri­ver kun­dens krav samt sta­tus om livscy­kel och mate­ri­alå­ter­vin­ning. Det mås­te ock­så ses som en vik­tig fak­tor i ett pro­duk­tivt affärs­sam­ar­be­te. Om des­sa mål inför­li­vas kom­mer bran­schen att växa i volym och ge möj­lig­het att moti­ve­ra pågåen­de investeringar.

Byggsektorn bör sneg­la på struk­tu­ren inom mobil­te­le­fon­bran­schen som base­ras på infra­struk­tur­del­ning för bäs­ta kundupp­le­vel­se. Samtidigt som oli­ka tele­fo­no­pe­ra­tö­rer arbe­tar för sina kun­der så bidrar en delad dis­tri­bu­tions­in­fra­struk­tur till allas framgång.

Tidiga sam­ar­be­ten och ett stan­dar­di­se­ra­de pro­ces­ser är två av ingre­di­en­ser­na för fram­gång. Men för att främ­ja de pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­fö­re­ta­gens till­växt och för­må­ga till eta­ble­ring krävs fler ingredienser.

Läs hela rapporten

I vår rap­port ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resul­tat” bely­ser vi de utma­ning­ar bran­schen brot­tas med. Vi har inter­vju­at exper­ter som häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen. Med rätt för­ut­sätt­ning­ar kan pre­fab­ri­ce­ring inom byggsek­torn ge lik­nan­de resul­tat som det vi ser inom for­donsin­du­strin i dag. Vi rekom­men­de­rar att du är väl påläst inför den­na kom­man­de för­änd­ring. En bra bör­jan är att klic­ka på län­ken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resultat”

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Säkringen genom tiden – från fransk urmakaridé till smidiga dvärgbrytare

Ända sedan elekt­ri­ci­te­ten intro­du­ce­ra­des har den för­änd­rat vår var­dag. I takt med att vi bli­vit bero­en­de av elen har vi lyc­kats täm­ja den med allt smar­ta­re pro­duk­ter. Det här är berät­tel­sen om hur vi gått från 1800-talets smält­säk­ring till dagens snab­ban­slu­tan­de dvärgbrytare. 

Läs artikel »

Enkla och vackra detaljer i Köpenhamns senaste hotell-juvel

Petter Stordalens hotell Villa Copenhagen har pre­cis reno­ve­rats för 1,7 mil­jar­der kro­nor. Allt är väl genom­tänkt, in på mins­ta detalj. Hagers matar­ka­na­ler och design­se­rie ber­ker beto­nar design­fi­lo­so­fin bakom Köpenhamns nya hotell-juvel.

Läs artikel »

Färre arbetsskador med mikropauser

Sofia Billger är legi­ti­me­rad fysi­o­te­ra­peut. För Hager Magasin för­kla­rar hon hur över­be­last­nings­ska­dor hos de anställ­da kan för­hind­ras och hur man som arbets­gi­va­re bör tän­ka kring pla­ne­ra­de och spon­ta­na pauser.

Läs artikel »

Personskyddsbrytare ger sinnesro

Med per­son­skydds­bry­ta­re hjäl­per elekt­ri­kern Jonathan Palm vil­la­kun­der som har pro­blem med åter­kom­man­de strömavbrott.

Läs artikel »

Stress orsak till elolyckor

Stress på arbe­tet kan lig­ga bakom en hel del av de elo­lyc­kor som upp­står och det hand­lar inte bara om tids­brist utan ofta är det på grund av att de får utfö­ra arbe­ten när and­ra hant­ver­ka­re är när­va­ran­de, vil­ket ökar riskerna

Läs artikel »

Så blir ni lönsamma genom tidseffektivisering

Tiden är kanske det mest vär­de­ful­la ni har i er verk­sam­het. Då den både är en färskva­ra såväl som en brist­va­ra gör man bäst i att vår­da den väl.

Läs artikel »