Två ingredienser för framgångsrikt prefabricerat byggande

I vår förra artikel i den här serien om prefabricerat byggande fokuserade vi på vikten av ett tidigt samarbete mellan alla parter. En annan viktig faktor är att standardiseringsarbetet drivs på, inte minst när det kommer till produktinformation.

Detta skul­le leda till ökad stan­dar­di­se­ring och bätt­re infor­ma­tion om till­ver­ka­rens kom­po­nen­ter. Genom att vara öppen och benä­gen att dela infor­ma­tion kan leve­ran­tö­rer bidra till bätt­re resul­tat för alla sam­ti­digt som det säk­rar nya affärer.

Material- och pro­duk­tin­for­ma­tion kring ursprung, inne­håll och ener­gi­an­vänd­ning mås­te vara all­mänt till­gäng­lig för att bätt­re infor­me­ra pro­jekt­le­da­re och möta kun­dens krav. Hållbarhetsmål dri­ver kun­dens krav samt sta­tus om livscy­kel och mate­ri­alå­ter­vin­ning. Det mås­te ock­så ses som en vik­tig fak­tor i ett pro­duk­tivt affärs­sam­ar­be­te. Om des­sa mål inför­li­vas kom­mer bran­schen att växa i volym och ge möj­lig­het att moti­ve­ra pågåen­de investeringar.

Byggsektorn bör sneg­la på struk­tu­ren inom mobil­te­le­fon­bran­schen som base­ras på infra­struk­tur­del­ning för bäs­ta kundupp­le­vel­se. Samtidigt som oli­ka tele­fo­no­pe­ra­tö­rer arbe­tar för sina kun­der så bidrar en delad dis­tri­bu­tions­in­fra­struk­tur till allas framgång.

Tidiga sam­ar­be­ten och ett stan­dar­di­se­ra­de pro­ces­ser är två av ingre­di­en­ser­na för fram­gång. Men för att främ­ja de pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­fö­re­ta­gens till­växt och för­må­ga till eta­ble­ring krävs fler ingredienser.

Läs hela rapporten

I vår rap­port ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resul­tat” bely­ser vi de utma­ning­ar bran­schen brot­tas med. Vi har inter­vju­at exper­ter som häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen. Med rätt för­ut­sätt­ning­ar kan pre­fab­ri­ce­ring inom byggsek­torn ge lik­nan­de resul­tat som det vi ser inom for­donsin­du­strin i dag. Vi rekom­men­de­rar att du är väl påläst inför den­na kom­man­de för­änd­ring. En bra bör­jan är att klic­ka på län­ken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resultat”

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

I vår senas­te text om hem­au­to­ma­tion gick vi ige­nom för- och nack­de­lar med oli­ka öpp­na system. Vet du fort­fa­ran­de inte vil­ket pro­to­koll du ska sat­sa på? Här föl­jer någ­ra vik­ti­ga punk­ter som hjäl­per dig att göra ett klokt val.

Läs artikel »

9 orsaker varför era bästa medarbetare slutar

Riskerar du att för­lo­ra duk­ti­ga med­ar­be­ta­re? Management kon­sul­ten Donn Carr lis­tar nio skäl till var­för de bäs­ta med­ar­be­tar­na säger upp sig.

Läs artikel »

Öppna standarder för det smarta hemmet

Utbudet av öpp­na stan­dar­der för bygg­nads- och hem­au­to­ma­tion har ökat enormt de senas­te åren. Här har vi sam­man­ställt en kort över­sikt över de van­li­gas­te standarderna.

Läs artikel »

Tjänstefieringen revolutionerar fastighetsbranschen

Delade kon­tor­sy­tor, eller cowor­king, har snabbt bli­vit den hetas­te tren­den inom fas­tig­hets­värl­den där Akademiska Hus är ett av många fas­tig­hets­bo­lag som sat­sar på coworking. 

Läs artikel »

Färre arbetsskador med mikropauser

Sofia Billger är legi­ti­me­rad fysi­o­te­ra­peut. För Hager Magasin för­kla­rar hon hur över­be­last­nings­ska­dor hos de anställ­da kan för­hind­ras och hur man som arbets­gi­va­re bör tän­ka kring pla­ne­ra­de och spon­ta­na pauser.

Läs artikel »

Ökad elsäkerhet med ljusbågsdetektorn AFDD

AFDD, (ljus­bågs­de­tek­torn) mäter spän­ning och ström­kur­va för att upp­täc­ka iso­la­tions­fel och glapp­kon­takt – det vill säga gnistbildningar/​ljusbågar.

Läs artikel »