Tillsammans med optimistisk syn på framtiden

På Hager strävar vi alltid efter att vara nummer ett i våra kunders ögon. Det handlar inte om att ha kunden i fokus utan om att se till att ha en genuin förståelse för kunderna och deras behov, vilket innebär att man förstår och ser deras fokus.

Om du har tid någ­ra minu­ter skul­le jag väl­digt gär­na vil­ja berät­ta en histo­ria. En berät­tel­se som jag tror och hop­pas att både du och din verk­sam­het tyc­ker är intressant.

Allt star­ta­de med en idé, två brö­der och en far. Året var 1955. Med en tro om att erbju­da de bäs­ta pro­duk­ter­na med den högs­ta kva­li­te­ten och med led­or­den mod, äkt­het och integri­tet star­ta­de de sin saga. Dessa led­ord genom­sy­rar fort­fa­ran­de den orga­ni­sa­tion som är Hager. Ett före­tag som i dag är ett glo­balt famil­je­fö­re­tag med över 11 500 anställda.

Nu är vi här, mitt i en för­än­der­lig värld, och då menar jag på mer än ett sätt. I den­na krö­ni­ka vill jag för­med­la en histo­ria om vil­ka vi är och hur vi beter oss. I dag och i mor­gon. Vi är fort­fa­ran­de sam­ma före­tag med sam­ma ide­al. Vår vision och ambi­tion är att stän­digt utveck­las och växa till­sam­mans med kun­der och part­ners. Redan från förs­ta dagen var det själv­klart att lyss­na på kun­der­na och över­sät­ta deras behov och öns­ke­mål till vär­deska­pan­de lös­ning­ar. Och så age­rar vi alltjämt i dag.

Med kun­dens fokus fram­för våra ögon har vi växt från ett litet famil­je­fö­re­tag till en glo­bal aktör med kun­der i mer än 120 län­der. Det hand­lar inte läng­re bara om mätar­skåp, vil­ket mar­ke­ra­de bör­jan på vår fram­gångs­hi­sto­ria. Nu hand­lar det om allt­mer kom­plexa lös­ning­ar för det smar­ta hem­met, ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet och styr­ning, ener­giö­ver­fö­ring, nät­verk och mobi­li­tet som berör män­ni­skor runt om i värl­den. Vikten av säker­het och kom­fort i hem­men blev väl­digt tyd­ligt under våren med påtving­at coro­na­vi­rus­re­la­te­rat hem­ar­be­te. Många av oss blev tvung­na att spen­de­ra betyd­ligt mer tid än van­ligt i hemmet.

För oss på Hager har det inne­bu­rit att vi varit tvung­na att änd­ra våra pro­ces­ser på noll­tid. Vi fick byta till kort­tids­ar­be­te, juste­ra vår pro­duk­tion, ibland till och med stop­pa pro­duk­tio­nen helt för att för­säk­ra oss om våra med­ar­be­ta­res hälsa.

Många kun­der har frå­gat oss om hur vi kom­mer att påver­kas. Sanningen är att ing­en rik­tigt vet hur länge pan­de­min och dess kon­se­kven­ser kom­mer att pågå. Men till­sam­mans är vi ett starkt nät­verk av anställ­da, part­ners och kun­der som kan över­le­va även de all­var­li­gas­te kriserna.

Något som har bli­vit tyd­ligt är hur snabbt en hel värld kan få all­var­li­ga kon­se­kven­ser av något om hän­der i en liten del av värl­den. Med glo­ba­li­se­ring och mobi­li­tet krym­per värl­den och för­hål­lan­det mel­lan tid och rum för­änd­ras. Det fak­tum att vi lever när­ma­re varand­ra bety­der ock­så att vi kan han­te­ra pro­blem till­sam­mans, snab­ba­re och mer effektivt.

Som med alla utma­ning­ar utgör kri­ser ock­så möj­lig­he­ter för inno­va­tion. Möjligheter som vi hop­pas kun­na rea­li­se­ra till­sam­mans med dig – våra part­ners och kun­der. Så det är med opti­mism som jag ser på fram­ti­den, även i des­sa utma­nan­de tider.

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Jag blickar framåt, lever nu och dör sen

Coronaviruset har fär­gat de senas­te måna­der­na, men jag vill inte låta viru­set döda min tro på fram­ti­den. På Hager job­bar vi hårt för att färg­läg­ga en lju­sa­re fram­tid. Nu blic­kar jag fram­åt och inspi­re­ras av Miss Li …

Läs artikel »

Miljarder sammankopplade apparater

Iot (inter­net of things) har fun­nits i decen­ni­er men det är främst under de senas­te åren det verk­li­ga genom­brot­tet kom­mit och ännu stör­re kom­mer det bli.

Läs artikel »

Öppna standarder för det smarta hemmet

Utbudet av öpp­na stan­dar­der för bygg­nads- och hem­au­to­ma­tion har ökat enormt de senas­te åren. Här har vi sam­man­ställt en kort över­sikt över de van­li­gas­te standarderna.

Läs artikel »

Därför blev personskyddsbrytaren standard i Norge

Personskyddsbrytaren eller dvärg­bry­ta­re? I Norge har per­son­skydds­bry­ta­ren i stort sett ersatt dvärg­bry­ta­ren men var­för har svensk instal­la­tions­kul­tur inte gått sam­ma väg tillmötes?

Läs artikel »

Projektpackade leveranser sparar tid och pengar

Vid omfat­tan­de instal­la­tio­ner på sto­ra byg­gen blir logisti­ken, när det gäl­ler för­sörj­ning av mate­ri­al och verk­tyg, enormt vik­tig. Risken för svinn och fel när man han­te­rar sto­ra lager är all­tid stor. Den ris­ken kan mins­kas genom att utnytt­ja pro­jekt­pac­ka­de leve­ran­ser med pre­cis det som behövs för dagen.

Läs artikel »

Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

Det sägs att man lever så länge man lär och det får vi väl ändå anse vara en san­ning. Eller i alla fall väl­digt nära san­ning­en. Att kon­ti­nu­er­ligt utveck­las är något vi män­ni­skor gjort för att anpas­sa oss till oli­ka mil­jö­er. Och för före­tag är utveck­ling nyc­keln till framgång.

Läs artikel »