Tillsammans med optimistisk syn på framtiden

På Hager strävar vi alltid efter att vara nummer ett i våra kunders ögon. Det handlar inte om att ha kunden i fokus utan om att se till att ha en genuin förståelse för kunderna och deras behov, vilket innebär att man förstår och ser deras fokus.

Om du har tid någ­ra minu­ter skul­le jag väl­digt gär­na vil­ja berät­ta en histo­ria. En berät­tel­se som jag tror och hop­pas att både du och din verk­sam­het tyc­ker är intressant.

Allt star­ta­de med en idé, två brö­der och en far. Året var 1955. Med en tro om att erbju­da de bäs­ta pro­duk­ter­na med den högs­ta kva­li­te­ten och med led­or­den mod, äkt­het och integri­tet star­ta­de de sin saga. Dessa led­ord genom­sy­rar fort­fa­ran­de den orga­ni­sa­tion som är Hager. Ett före­tag som i dag är ett glo­balt famil­je­fö­re­tag med över 11 500 anställda.

Nu är vi här, mitt i en för­än­der­lig värld, och då menar jag på mer än ett sätt. I den­na krö­ni­ka vill jag för­med­la en histo­ria om vil­ka vi är och hur vi beter oss. I dag och i mor­gon. Vi är fort­fa­ran­de sam­ma före­tag med sam­ma ide­al. Vår vision och ambi­tion är att stän­digt utveck­las och växa till­sam­mans med kun­der och part­ners. Redan från förs­ta dagen var det själv­klart att lyss­na på kun­der­na och över­sät­ta deras behov och öns­ke­mål till vär­deska­pan­de lös­ning­ar. Och så age­rar vi alltjämt i dag.

Med kun­dens fokus fram­för våra ögon har vi växt från ett litet famil­je­fö­re­tag till en glo­bal aktör med kun­der i mer än 120 län­der. Det hand­lar inte läng­re bara om mätar­skåp, vil­ket mar­ke­ra­de bör­jan på vår fram­gångs­hi­sto­ria. Nu hand­lar det om allt­mer kom­plexa lös­ning­ar för det smar­ta hem­met, ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet och styr­ning, ener­giö­ver­fö­ring, nät­verk och mobi­li­tet som berör män­ni­skor runt om i värl­den. Vikten av säker­het och kom­fort i hem­men blev väl­digt tyd­ligt under våren med påtving­at coro­na­vi­rus­re­la­te­rat hem­ar­be­te. Många av oss blev tvung­na att spen­de­ra betyd­ligt mer tid än van­ligt i hemmet.

För oss på Hager har det inne­bu­rit att vi varit tvung­na att änd­ra våra pro­ces­ser på noll­tid. Vi fick byta till kort­tids­ar­be­te, juste­ra vår pro­duk­tion, ibland till och med stop­pa pro­duk­tio­nen helt för att för­säk­ra oss om våra med­ar­be­ta­res hälsa.

Många kun­der har frå­gat oss om hur vi kom­mer att påver­kas. Sanningen är att ing­en rik­tigt vet hur länge pan­de­min och dess kon­se­kven­ser kom­mer att pågå. Men till­sam­mans är vi ett starkt nät­verk av anställ­da, part­ners och kun­der som kan över­le­va även de all­var­li­gas­te kriserna.

Något som har bli­vit tyd­ligt är hur snabbt en hel värld kan få all­var­li­ga kon­se­kven­ser av något om hän­der i en liten del av värl­den. Med glo­ba­li­se­ring och mobi­li­tet krym­per värl­den och för­hål­lan­det mel­lan tid och rum för­änd­ras. Det fak­tum att vi lever när­ma­re varand­ra bety­der ock­så att vi kan han­te­ra pro­blem till­sam­mans, snab­ba­re och mer effektivt.

Som med alla utma­ning­ar utgör kri­ser ock­så möj­lig­he­ter för inno­va­tion. Möjligheter som vi hop­pas kun­na rea­li­se­ra till­sam­mans med dig – våra part­ners och kun­der. Så det är med opti­mism som jag ser på fram­ti­den, även i des­sa utma­nan­de tider.

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

KNX är redo för framtiden

Hur fun­kar KNX och integ­ra­tio­nen av IoT? Det finns två sätt att göra det på i dag: via gate­ways från en av de många KNX-till­ver­kar­na eller via KNX Web Services, lös­ning­en från KNX Association.

Läs artikel »
Kök: berker S.1, vit. ”Med de tre dubbla snedställda eluttagen ville vi skapa ett enkelt uttryck som matchar stänkskyddet i vitt.”

Hemma hos inredningsdesignern – ”Jag tror på maximalism”

Vi gjor­de ett besök hem­ma hos inred­nings­de­sig­nern Lena Nyholm för att spa­na in hen­nes hem och få någ­ra inred­ningstips om hen­nes stil maximalism.

Läs artikel »
Shivvy Jervis, innovationsfuturist och huvudtalare

Del 2 – Kommer AI förbättra mänskligheten?

Shivvy Jervis kal­lar sig för inno­va­tions­fu­tu­rist. För ett tag sedan före­läs­te hon om inno­va­tio­ner­na som kom­mer att ta mänsk­lig­he­ten fram­åt och för­änd­ra hur vi gör affä­rer. Under före­läs­ning­en kom det upp en hel del frå­gor. Här är den and­ra delen av svar på era frågor. 

Läs artikel »
Framtiden är elektrisk

Framtiden är elektrisk

Vi vet att vi lever i en värld som för­änd­ras allt snab­ba­re. Tillsammans med våra kun­der ska vi göra fram­ti­dens arbets­plat­ser och bostä­der säk­ra­re, rena­re och mer njut­ba­ra. För att hit­ta rätt har vi fin­juste­rat vår kompass.

Läs artikel »

Byggbranschen halkar efter

Kan pre­fab­ri­ce­ra­de hus lösa byggsek­torns steg­ran­de pris­ut­veck­ling? Experter häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen om man ska kun­na nå en bre­da­re mark­nad, eller behål­la den man har. Detta är del 1 i vår arti­kel­se­rie om pre­fab­ri­ce­rat byggande.

Läs artikel »

Familj skapar Sveriges modernaste ekohus

Det tog fyra år för famil­jen Hallström att fär­dig­stäl­la sitt rad­hus från 1960-talet till ett modernt och ener­gi­ef­fek­tivt eko­hus. Nu är de inne på reno­ve­rings­pro­jekt num­mer två som ska bli Sveriges moder­nas­te ekohus.

Läs artikel »