Tillsammans med optimistisk syn på framtiden

På Hager strävar vi alltid efter att vara nummer ett i våra kunders ögon. Det handlar inte om att ha kunden i fokus utan om att se till att ha en genuin förståelse för kunderna och deras behov, vilket innebär att man förstår och ser deras fokus.

Om du har tid någ­ra minu­ter skul­le jag väl­digt gär­na vil­ja berät­ta en histo­ria. En berät­tel­se som jag tror och hop­pas att både du och din verk­sam­het tyc­ker är intressant.

Allt star­ta­de med en idé, två brö­der och en far. Året var 1955. Med en tro om att erbju­da de bäs­ta pro­duk­ter­na med den högs­ta kva­li­te­ten och med led­or­den mod, äkt­het och integri­tet star­ta­de de sin saga. Dessa led­ord genom­sy­rar fort­fa­ran­de den orga­ni­sa­tion som är Hager. Ett före­tag som i dag är ett glo­balt famil­je­fö­re­tag med över 11 500 anställda.

Nu är vi här, mitt i en för­än­der­lig värld, och då menar jag på mer än ett sätt. I den­na krö­ni­ka vill jag för­med­la en histo­ria om vil­ka vi är och hur vi beter oss. I dag och i mor­gon. Vi är fort­fa­ran­de sam­ma före­tag med sam­ma ide­al. Vår vision och ambi­tion är att stän­digt utveck­las och växa till­sam­mans med kun­der och part­ners. Redan från förs­ta dagen var det själv­klart att lyss­na på kun­der­na och över­sät­ta deras behov och öns­ke­mål till vär­deska­pan­de lös­ning­ar. Och så age­rar vi alltjämt i dag.

Med kun­dens fokus fram­för våra ögon har vi växt från ett litet famil­je­fö­re­tag till en glo­bal aktör med kun­der i mer än 120 län­der. Det hand­lar inte läng­re bara om mätar­skåp, vil­ket mar­ke­ra­de bör­jan på vår fram­gångs­hi­sto­ria. Nu hand­lar det om allt­mer kom­plexa lös­ning­ar för det smar­ta hem­met, ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet och styr­ning, ener­giö­ver­fö­ring, nät­verk och mobi­li­tet som berör män­ni­skor runt om i värl­den. Vikten av säker­het och kom­fort i hem­men blev väl­digt tyd­ligt under våren med påtving­at coro­na­vi­rus­re­la­te­rat hem­ar­be­te. Många av oss blev tvung­na att spen­de­ra betyd­ligt mer tid än van­ligt i hemmet.

För oss på Hager har det inne­bu­rit att vi varit tvung­na att änd­ra våra pro­ces­ser på noll­tid. Vi fick byta till kort­tids­ar­be­te, juste­ra vår pro­duk­tion, ibland till och med stop­pa pro­duk­tio­nen helt för att för­säk­ra oss om våra med­ar­be­ta­res hälsa.

Många kun­der har frå­gat oss om hur vi kom­mer att påver­kas. Sanningen är att ing­en rik­tigt vet hur länge pan­de­min och dess kon­se­kven­ser kom­mer att pågå. Men till­sam­mans är vi ett starkt nät­verk av anställ­da, part­ners och kun­der som kan över­le­va även de all­var­li­gas­te kriserna.

Något som har bli­vit tyd­ligt är hur snabbt en hel värld kan få all­var­li­ga kon­se­kven­ser av något om hän­der i en liten del av värl­den. Med glo­ba­li­se­ring och mobi­li­tet krym­per värl­den och för­hål­lan­det mel­lan tid och rum för­änd­ras. Det fak­tum att vi lever när­ma­re varand­ra bety­der ock­så att vi kan han­te­ra pro­blem till­sam­mans, snab­ba­re och mer effektivt.

Som med alla utma­ning­ar utgör kri­ser ock­så möj­lig­he­ter för inno­va­tion. Möjligheter som vi hop­pas kun­na rea­li­se­ra till­sam­mans med dig – våra part­ners och kun­der. Så det är med opti­mism som jag ser på fram­ti­den, även i des­sa utma­nan­de tider.

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Därför är svenskarna skeptiska till det smarta hemmet

Fastighetsbolaget Swebostad sat­sat på smar­ta hem-lös­ning­ar i sina bostä­der och tror på en stark utveck­ling inom seg­men­tet. Samtidigt upp­ger majo­ri­tet av svens­kar­na att de inte vill ha fler upp­kopp­la­de pry­lar i sina hem. 

Läs artikel »

Gå från installatör till rådgivare inom hemautomation

Hjälp era kun­der med hem­au­to­ma­tion när nya pro­duk­ter flö­dar från de sto­ra tek­nik­gi­gan­ter­na. För att hem­ma­fix­ar­na ska få sina smar­ta hem krävs eltek­nis­ka kun­ska­per som elin­stal­la­tö­ren har och då är det vik­tigt att kun­na age­ra råd­gi­va­re till dina kunder.

Läs artikel »

”Du säljer för billigt”

Säljtränaren Kim von Walden delar med som om orsa­ker­na till var­för du antag­li­gen säl­jer till ett läg­re pris än vad du bor­de och vad du kan göra åt det.

Läs artikel »

Den personliga klockan 

Många närings­livstop­par går upp i ottan och beskri­ver sig själ­va som mor­gon­män­ni­skor. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren häv­dar dock att för tidi­ga morg­nar kan leda till oba­lans som i sin tur kan vara far­ligt för häl­san. Hon före­språ­kar istäl­let en helt annan rutin.

Läs artikel »

Tekniken som förbättrar för de äldre

Gardiner som fladd­rar när nya med­de­lan­de finns att läsa på en skärm eller trälå­dor som skic­kar med­de­lan­de när man knac­kar på dem. Att bäd­da in tek­nik i var­dag­li­ga pry­lar är en del i det som kal­las acti­ve assisted living (AAL) internationellt.

Läs artikel »

Precis som Alfons Åberg

I mor­gon, på mån­dag, eller näs­ta månad då ska ni få se! Är du som jag? Det vill säga att du fal­ler för fres­tel­sen att skju­ta upp saker som känns lite job­bi­ga. Det behö­ver givet­vis inte vara jobb­re­la­te­rat utan kan hand­la om att för­änd­ra livs­stil, kost, motions­va­nor, famil­je­si­tu­a­tio­nen eller helt enkelt om att bry­ta en dålig vana.

Läs artikel »