Tidigt engagemang och samarbete

För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag.

En avgö­ran­de fak­tor för pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­pro­jekt är bestäl­la­rens vision och enga­ge­mang. Om utgångs­punk­ten är att stöt­ta och dri­va pre­fab­ri­ce­ring så kan det leda till ett fram­gångs­rikt slut­re­sul­tat. Det inne­bär att dis­kus­sio­ner kring lös­ning­ar mås­te äga rum innan design­pro­ces­sen drar igång.

Tidigt sam­ar­be­te mel­lan aktö­rer från hela leve­ransked­jan leder till fram­gångs­rik pla­ne­ring, vil­ket myn­nar ut i detal­je­ra­de rit­ning­ar vid ett tidigt ske­de i pro­ces­sen. Detta leder till tillit inom leve­ransked­jan och klar­het kring kost­na­der som kan under­byg­ga pro­jek­tet i sin hel­het. På sikt ska­par sådan pla­ne­ring för­tro­en­de hos fram­ti­da inve­ste­ra­re för and­ra projekt.

Ett tidigt sam­ar­be­te kan ock­så opti­me­ra design­re­sul­ta­ten och eli­mi­ne­ra even­tu­el­la kon­flik­ter om övertramp i leve­ran­tör­sked­jan. Partnerskap i ett tidigt ske­de leder till flex­i­bi­li­tet i pro­dukt­ut­bu­det inom alla disci­pli­ner. Det bidrar ock­så till träff­säk­ra kon­struk­tio­ner i ett tidi­ga­re ske­de, vil­ket eli­mi­ne­rar beho­vet av att åter­gå till kon­struk­tions­be­räk­ning­ar när det egent­li­gen är för sent eller kost­samt att göra.

Olika metoder

Två huvud­sak­li­ga meto­der domi­ne­rar när det kom­mer till pre­fab­ri­ce­ra­de byggnader.

Den tra­di­tio­nel­la modul­kon­struk­tio­nen består av kub­for­ma­de rum som trans­por­te­ras till byg­get där de ansluts med plats­gju­ten betong.

Prefabricerad betong är ett annat alter­na­tiv. Metoden utgörs av plat­ta, enskil­da kom­po­nen­ter, som trans­por­te­ras till byg­get där de mon­te­ras. Inte helt olikt Ikeas monteringskoncept.

Kan upplevas stelbent

Byggherrar som fun­de­rar på att pro­du­ce­ra pre­fab­ri­ce­ra­de hus kan upp­le­va att kon­cep­tet är stel­bent. Exempelvis kan pro­blem upp­stå med att mat­cha en ven­ti­la­tions­till­ver­ka­re med pro­jek­tets till­ver­ka­re av stål­ramsmo­du­ler. Hur gör man då för att opti­me­ra effek­ti­vi­te­ten ur ett till­verk­nings- och monteringsperspektiv?

I det­ta fall söker stål­rams­till­ver­ka­ren en ven­ti­la­tions­till­ver­ka­re som är vil­lig att anpas­sa sina pro­duk­ter efter stål­rams­till­ver­ka­rens krav. Liknande sam­ar­bets­fi­lo­so­fi mås­te efter­le­vas genom hela leverantörskedjan.

Faktum är att pre­fab­ri­ce­rad till­verk­ning krä­ver en pro­cess där tids- och pro­duk­ti­vi­tets­för­bätt­ring­ar görs kon­ti­nu­er­ligt. För att lyc­kas med det­ta krävs flex­ib­la pro­duk­ter med både anpas­sa­de och skräd­dar­syd­da lösningar.

För att kom­ma till det sta­die där byggsek­torn pro­du­ce­rar bostä­der med sam­ma kva­li­tet och effek­ti­vi­tet som for­donsin­du­strin – då mås­te alla par­ter i leve­ran­tör­sked­jan dela ambi­tio­nen att opti­me­ra sina pro­duk­ters flex­i­bi­li­tet, pre­stan­da och tillgänglighet.

Läs hela rapporten

I vår rap­port ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resul­tat” bely­ser vi de utma­ning­ar bran­schen brot­tas med. Vi har inter­vju­at exper­ter som häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen. Med rätt för­ut­sätt­ning­ar kan pre­fab­ri­ce­ring inom byggsek­torn ge lik­nan­de resul­tat som det vi ser inom for­donsin­du­strin i dag. Vi rekom­men­de­rar att du är väl påläst inför den­na kom­man­de för­änd­ring. En bra bör­jan är att klic­ka på län­ken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resultat”

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Två ingredienser för framgångsrikt prefabricerat byggande

Tidiga sam­ar­be­ten och ett stan­dar­di­se­ra­de pro­ces­ser är två av ingre­di­en­ser­na för fram­gång. Men för att främ­ja de pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­fö­re­ta­gens till­växt och för­må­ga till eta­ble­ring krävs fler ingredienser.

Läs artikel »

Hager satsar på hållbarhet: Lösningen som laddar hemmet med elbilen

Hager sat­sar på håll­bar­het. Just nu ingår Hager i ett forsk­nings­pro­jekt om ener­gi­lag­ring i hem­met. Med tek­ni­ken bidi­rek­tio­nell ladd­ning kan över­skotts­el lag­ras i bilen och använ­das i hus­hål­let vid behov.

Läs artikel »

Skjuter du upp saker?

Är du en av dem som skju­ter upp saker? Du vet att du bor­de ta tag i tids­rap­por­te­ring­en, men i stäl­let skju­ter du upp den till kväl­len, näs­ta dag, näs­ta vec­ka. Sedan gör du upp­gif­ten när det är akut och far­ligt nära dead­li­ne. Eller i värs­ta fall inte alls. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tip­sar om hur du ska tän­ka för att slu­ta skju­ta saker på framtiden.

Läs artikel »

”Vi lever redan med klimatkonsekvenser”

Gabrielle Walker är stra­te­gi­ex­pert, före­lä­sa­re och mode­ra­tor. För en tid sedan före­läs­te hon om ener­giö­ver­fö­ring. Vi bad hen­ne utveck­la sina tan­kar kring hur vi kan råda bukt på kli­mat­kri­sen och sam­ti­digt gene­re­ra bra affärer. 

Läs artikel »

Installatörens ansvar och cybersäkerhet

Åsa Schwarz är IT-säker­hetskon­sult på Knowit delar med sig av sina insik­ter kring cyber­sä­ker­het i installatörsbranschen.

Läs artikel »
Framtiden är elektrisk

Framtiden är elektrisk

Vi vet att vi lever i en värld som för­änd­ras allt snab­ba­re. Tillsammans med våra kun­der ska vi göra fram­ti­dens arbets­plat­ser och bostä­der säk­ra­re, rena­re och mer njut­ba­ra. För att hit­ta rätt har vi fin­juste­rat vår kompass.

Läs artikel »