Tidigt engagemang och samarbete

För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag.

En avgö­ran­de fak­tor för pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­pro­jekt är bestäl­la­rens vision och enga­ge­mang. Om utgångs­punk­ten är att stöt­ta och dri­va pre­fab­ri­ce­ring så kan det leda till ett fram­gångs­rikt slut­re­sul­tat. Det inne­bär att dis­kus­sio­ner kring lös­ning­ar mås­te äga rum innan design­pro­ces­sen drar igång.

Tidigt sam­ar­be­te mel­lan aktö­rer från hela leve­ransked­jan leder till fram­gångs­rik pla­ne­ring, vil­ket myn­nar ut i detal­je­ra­de rit­ning­ar vid ett tidigt ske­de i pro­ces­sen. Detta leder till tillit inom leve­ransked­jan och klar­het kring kost­na­der som kan under­byg­ga pro­jek­tet i sin hel­het. På sikt ska­par sådan pla­ne­ring för­tro­en­de hos fram­ti­da inve­ste­ra­re för and­ra projekt.

Ett tidigt sam­ar­be­te kan ock­så opti­me­ra design­re­sul­ta­ten och eli­mi­ne­ra even­tu­el­la kon­flik­ter om övertramp i leve­ran­tör­sked­jan. Partnerskap i ett tidigt ske­de leder till flex­i­bi­li­tet i pro­dukt­ut­bu­det inom alla disci­pli­ner. Det bidrar ock­så till träff­säk­ra kon­struk­tio­ner i ett tidi­ga­re ske­de, vil­ket eli­mi­ne­rar beho­vet av att åter­gå till kon­struk­tions­be­räk­ning­ar när det egent­li­gen är för sent eller kost­samt att göra.

Olika metoder

Två huvud­sak­li­ga meto­der domi­ne­rar när det kom­mer till pre­fab­ri­ce­ra­de byggnader.

Den tra­di­tio­nel­la modul­kon­struk­tio­nen består av kub­for­ma­de rum som trans­por­te­ras till byg­get där de ansluts med plats­gju­ten betong.

Prefabricerad betong är ett annat alter­na­tiv. Metoden utgörs av plat­ta, enskil­da kom­po­nen­ter, som trans­por­te­ras till byg­get där de mon­te­ras. Inte helt olikt Ikeas monteringskoncept.

Kan upplevas stelbent

Byggherrar som fun­de­rar på att pro­du­ce­ra pre­fab­ri­ce­ra­de hus kan upp­le­va att kon­cep­tet är stel­bent. Exempelvis kan pro­blem upp­stå med att mat­cha en ven­ti­la­tions­till­ver­ka­re med pro­jek­tets till­ver­ka­re av stål­ramsmo­du­ler. Hur gör man då för att opti­me­ra effek­ti­vi­te­ten ur ett till­verk­nings- och monteringsperspektiv?

I det­ta fall söker stål­rams­till­ver­ka­ren en ven­ti­la­tions­till­ver­ka­re som är vil­lig att anpas­sa sina pro­duk­ter efter stål­rams­till­ver­ka­rens krav. Liknande sam­ar­bets­fi­lo­so­fi mås­te efter­le­vas genom hela leverantörskedjan.

Faktum är att pre­fab­ri­ce­rad till­verk­ning krä­ver en pro­cess där tids- och pro­duk­ti­vi­tets­för­bätt­ring­ar görs kon­ti­nu­er­ligt. För att lyc­kas med det­ta krävs flex­ib­la pro­duk­ter med både anpas­sa­de och skräd­dar­syd­da lösningar.

För att kom­ma till det sta­die där byggsek­torn pro­du­ce­rar bostä­der med sam­ma kva­li­tet och effek­ti­vi­tet som for­donsin­du­strin – då mås­te alla par­ter i leve­ran­tör­sked­jan dela ambi­tio­nen att opti­me­ra sina pro­duk­ters flex­i­bi­li­tet, pre­stan­da och tillgänglighet.

Läs hela rapporten

I vår rap­port ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resul­tat” bely­ser vi de utma­ning­ar bran­schen brot­tas med. Vi har inter­vju­at exper­ter som häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen. Med rätt för­ut­sätt­ning­ar kan pre­fab­ri­ce­ring inom byggsek­torn ge lik­nan­de resul­tat som det vi ser inom for­donsin­du­strin i dag. Vi rekom­men­de­rar att du är väl påläst inför den­na kom­man­de för­änd­ring. En bra bör­jan är att klic­ka på län­ken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resultat”

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Öppna standarder för det smarta hemmet

Utbudet av öpp­na stan­dar­der för bygg­nads- och hem­au­to­ma­tion har ökat enormt de senas­te åren. Här har vi sam­man­ställt en kort över­sikt över de van­li­gas­te standarderna.

Läs artikel »

Hitta rätt i upphandlingsdjungeln

Installatörer vet att kva­li­tet oftast lönar sig i läng­den. Det är dock inte lika lätt att över­ty­ga inkö­pa­re vid upp­hand­ling­ar om det­ta. Fortfarande väger bil­li­gast pris all­ra tyngst, även om kva­li­tet blir allt viktigare.

Läs artikel »

Precis som Alfons Åberg

I mor­gon, på mån­dag, eller näs­ta månad då ska ni få se! Är du som jag? Det vill säga att du fal­ler för fres­tel­sen att skju­ta upp saker som känns lite job­bi­ga. Det behö­ver givet­vis inte vara jobb­re­la­te­rat utan kan hand­la om att för­änd­ra livs­stil, kost, motions­va­nor, famil­je­si­tu­a­tio­nen eller helt enkelt om att bry­ta en dålig vana.

Läs artikel »

Personskyddsbrytaren skapar en trygghet för kunden

För Kustens Eltjänst är per­son­skydds­bry­ta­re (PSA) pus­sel­bi­ten som ska­par drift­säk­ra system, både hos pri­vat- och företagskunder,

Läs artikel »

Förstå dig själv, organisationen och kollegorna – Effektivitet genom självinsikt – del 2

Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av experttip­sen för ökad effek­ti­vi­tet genom bätt­re kom­mu­ni­ka­tion och team work.

Läs artikel »

The Carpenters – byggfirman som håller tiden

Byggfirman The Carpenters i Göteborg har hit­tat ett arbets­sätt som upp­skat­tas av kun­der­na. Det gör att de blir kla­ra på utsatt tid och till utlo­vat pris. Något säll­synt i bran­schen. Därför är de ock­så myc­ket upp­skat­ta­de av kun­der­na. Men hur gör de…?

Läs artikel »