Tidigt engagemang och samarbete

För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag.

En avgö­ran­de fak­tor för pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­pro­jekt är bestäl­la­rens vision och enga­ge­mang. Om utgångs­punk­ten är att stöt­ta och dri­va pre­fab­ri­ce­ring så kan det leda till ett fram­gångs­rikt slut­re­sul­tat. Det inne­bär att dis­kus­sio­ner kring lös­ning­ar mås­te äga rum innan design­pro­ces­sen drar igång.

Tidigt sam­ar­be­te mel­lan aktö­rer från hela leve­ransked­jan leder till fram­gångs­rik pla­ne­ring, vil­ket myn­nar ut i detal­je­ra­de rit­ning­ar vid ett tidigt ske­de i pro­ces­sen. Detta leder till tillit inom leve­ransked­jan och klar­het kring kost­na­der som kan under­byg­ga pro­jek­tet i sin hel­het. På sikt ska­par sådan pla­ne­ring för­tro­en­de hos fram­ti­da inve­ste­ra­re för and­ra projekt.

Ett tidigt sam­ar­be­te kan ock­så opti­me­ra design­re­sul­ta­ten och eli­mi­ne­ra even­tu­el­la kon­flik­ter om övertramp i leve­ran­tör­sked­jan. Partnerskap i ett tidigt ske­de leder till flex­i­bi­li­tet i pro­dukt­ut­bu­det inom alla disci­pli­ner. Det bidrar ock­så till träff­säk­ra kon­struk­tio­ner i ett tidi­ga­re ske­de, vil­ket eli­mi­ne­rar beho­vet av att åter­gå till kon­struk­tions­be­räk­ning­ar när det egent­li­gen är för sent eller kost­samt att göra.

Olika metoder

Två huvud­sak­li­ga meto­der domi­ne­rar när det kom­mer till pre­fab­ri­ce­ra­de byggnader.

Den tra­di­tio­nel­la modul­kon­struk­tio­nen består av kub­for­ma­de rum som trans­por­te­ras till byg­get där de ansluts med plats­gju­ten betong.

Prefabricerad betong är ett annat alter­na­tiv. Metoden utgörs av plat­ta, enskil­da kom­po­nen­ter, som trans­por­te­ras till byg­get där de mon­te­ras. Inte helt olikt Ikeas monteringskoncept.

Kan upplevas stelbent

Byggherrar som fun­de­rar på att pro­du­ce­ra pre­fab­ri­ce­ra­de hus kan upp­le­va att kon­cep­tet är stel­bent. Exempelvis kan pro­blem upp­stå med att mat­cha en ven­ti­la­tions­till­ver­ka­re med pro­jek­tets till­ver­ka­re av stål­ramsmo­du­ler. Hur gör man då för att opti­me­ra effek­ti­vi­te­ten ur ett till­verk­nings- och monteringsperspektiv?

I det­ta fall söker stål­rams­till­ver­ka­ren en ven­ti­la­tions­till­ver­ka­re som är vil­lig att anpas­sa sina pro­duk­ter efter stål­rams­till­ver­ka­rens krav. Liknande sam­ar­bets­fi­lo­so­fi mås­te efter­le­vas genom hela leverantörskedjan.

Faktum är att pre­fab­ri­ce­rad till­verk­ning krä­ver en pro­cess där tids- och pro­duk­ti­vi­tets­för­bätt­ring­ar görs kon­ti­nu­er­ligt. För att lyc­kas med det­ta krävs flex­ib­la pro­duk­ter med både anpas­sa­de och skräd­dar­syd­da lösningar.

För att kom­ma till det sta­die där byggsek­torn pro­du­ce­rar bostä­der med sam­ma kva­li­tet och effek­ti­vi­tet som for­donsin­du­strin – då mås­te alla par­ter i leve­ran­tör­sked­jan dela ambi­tio­nen att opti­me­ra sina pro­duk­ters flex­i­bi­li­tet, pre­stan­da och tillgänglighet.

Läs hela rapporten

I vår rap­port ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resul­tat” bely­ser vi de utma­ning­ar bran­schen brot­tas med. Vi har inter­vju­at exper­ter som häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen. Med rätt för­ut­sätt­ning­ar kan pre­fab­ri­ce­ring inom byggsek­torn ge lik­nan­de resul­tat som det vi ser inom for­donsin­du­strin i dag. Vi rekom­men­de­rar att du är väl påläst inför den­na kom­man­de för­änd­ring. En bra bör­jan är att klic­ka på län­ken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resultat”

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

I vår senas­te text om hem­au­to­ma­tion gick vi ige­nom för- och nack­de­lar med oli­ka öpp­na system. Vet du fort­fa­ran­de inte vil­ket pro­to­koll du ska sat­sa på? Här föl­jer någ­ra vik­ti­ga punk­ter som hjäl­per dig att göra ett klokt val.

Läs artikel »

Installatörens ansvar och cybersäkerhet

Åsa Schwarz är IT-säker­hetskon­sult på Knowit delar med sig av sina insik­ter kring cyber­sä­ker­het i installatörsbranschen.

Läs artikel »

Alla har en roll att fylla i dessa coronatider

Världen ter sig minst sagt annorlun­da just nu. Alla har vi kun­der, part­ners, leve­ran­tö­rer, dis­tri­bu­tö­rer som på ett eller annat sätt påver­kas av sjuk­do­men covid-19, orsa­kad av coronaviruset. 

Läs artikel »

Den personliga klockan 

Många närings­livstop­par går upp i ottan och beskri­ver sig själ­va som mor­gon­män­ni­skor. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren häv­dar dock att för tidi­ga morg­nar kan leda till oba­lans som i sin tur kan vara far­ligt för häl­san. Hon före­språ­kar istäl­let en helt annan rutin.

Läs artikel »

Prefabricerade hus är framtiden

För att behål­la nuva­ran­de mark­nads­an­de­lar mås­te bygg­bran­schen indust­ri­a­li­se­ras mer anser många mark­nads­a­na­ly­ti­ker. Götenehus har där­för sat­sat 60 mil­jo­ner kro­nor på en ny fabrik för indust­ri­ell volymhusproduktion.

Läs artikel »

Miljarder sammankopplade apparater

Iot (inter­net of things) har fun­nits i decen­ni­er men det är främst under de senas­te åren det verk­li­ga genom­brot­tet kom­mit och ännu stör­re kom­mer det bli.

Läs artikel »