Skip to content

The Carpenters – byggfirman som håller tiden

Byggfirman The Carpenters i Göteborg har hittat ett arbetssätt som uppskattas av kunderna. Det gör att de blir klara på utsatt tid och till utlovat pris. Något sällsynt i branschen. Därför är de också mycket uppskattade av kunderna.

Det är näs­tan som ett stå­en­de skämt om man någon gång anli­tat hant­ver­ka­re: De hål­ler ald­rig utlo­va­de tider, för­svin­ner från byg­ge­na i någ­ra dagar medan de job­bar någon annan­stans, och fak­tu­ror­na blir all­tid hög­re än vad som var sagt från bör­jan.

Byggfirman The Carpenters i Göteborg har som filo­so­fi att göra pre­cis tvärtom – för dem är tid verk­li­gen peng­ar. Och det upp­skat­tas rejält av kun­der­na. Jonas Boman, delä­ga­re och vd, berät­tar hur The Carpenters gjort revo­lu­tion mot tids­slö­se­ri­et.

– Jag och Magnus Emneborg var snic­ka­re med enskil­da fir­mor på varsitt håll. Vi lär­de kän­na varand­ra runt år 2000, och sen star­ta­de vi The Carpenters 2003. Med tiden har vi vux­it, och i dag är vi 15 snic­ka­re och en måla­re. Jag är mer ord­ning och reda-typen än Magnus, så rol­len som vd har fal­lit på mig. Nyproduktion av vil­lor står för hal­va omsätt­ning­en, res­ten är ombygg­nad, till­bygg­nad, reno­ve­ring­ar, alta­ner och sånt.

Ni har ju blivit kända för att hålla vad ni lovar. Kan du berätta lite om er affärsidé?

– Vi vän­der oss till 90 pro­cent till pri­vat­per­so­ner, och vi vil­le få bort den där stäm­peln om att hant­ver­ka­re ald­rig är i tid. Så vi gick ut gans­ka tidigt med vårt löf­te om att all­tid hål­la tiden. Många i bran­schen tyck­te det var kax­igt, men för Magnus och mig kän­des det helt själv­klart. Om vi lovar att kun­den kan flyt­ta in i huset vi byggt i till exem­pel vec­ka 27, då kan de flyt­ta in senast fre­dag vec­ka 27, vil­ket är rätt unikt i den här bran­schen. Det ska­par ock­så ett väl­digt gott intryck hos kun­der­na, de upp­le­ver oss som seri­ö­sa. Man vet ju själv hur man skul­le vil­ja bli behand­lad som kund. Jag vill inte anli­ta en hant­ver­ka­re som ald­rig bör­jar job­ba i tid, säl­lan är på plats och där räk­ning­en blir dyra­re än vad man kom­mit över­ens om. Det är jät­te­van­ligt att man slar­var med tider i den här bran­schen, och jag vet fak­tiskt inte var­för. Då kan man inte ha koll på sin pla­ne­ring. Jag har fått mer än ett jobb genom att vara den ende snic­ka­ren som fak­tiskt varit i tid till ett förs­ta möte med kun­den.

Vad är hemligheten? Hur lyckas ni där många andra misslyckas?

– Planering är A och O. Det tar lite tid med offert och pla­ne­ring innan ett jobb kan star­ta, men det är ju mitt jobb. Jag åker och träf­far kun­den, läm­nar offert, reder ut even­tu­el­la frå­gor kring offer­ten, träf­far kun­den igen och skri­ver avtal, och efter det bör­jar jag pla­ne­ra. Om vi får job­bet så är tiden för mitt arbe­te inba­kad i offer­ten, så vi får betalt för pla­ne­ring­en. Jag ser direkt till att bestäl­la pro­duk­ter som har lång leve­rans­tid, som till exem­pel föns­ter. Jag ser bland annat ock­så till att ord­na fram förs­ta last­bi­len, med verk­tyg och mate­ri­al för förs­ta dagens arbe­te. Sen släp­per jag det – efter det blir det arbets­le­da­ren på plats som har ansvar att lig­ga ste­get före och se till att kil­lar­na har mate­ri­al att job­ba med till näs­ta dag. Vi job­bar hela tiden med vår logistik… Det är just in time som gäl­ler för oss.

Hur ser en dag ut på ett av era byggen?

– Arbetstiden är mån­dag till fre­dag, sju till sex­ton med avbrott för lunch. Våra gub­bar job­bar redan från förs­ta minu­ten, till skill­nad från de fles­ta and­ra Man spa­rar otro­ligt myc­ket tid på det sät­tet. Många and­ra snic­ka­re bör­jar näm­li­gen dagen på bräd­går­den där de ploc­kar ihop mate­ri­al, tar en kopp kaf­fe och snac­kar lite med gub­bar­na innan de till sist är på plats på byg­get kloc­kan 07.50 eller så. Men vi har ett total­för­bud mot att åka till bräd­går­den. Målet är att allt mate­ri­al redan ska fin­nas på plats när det behövs. Visst kan det hän­da att arbets­le­da­ren mis­sat att bestäl­la något kri­tiskt från en leve­ran­tör – alla är vi män­ni­skor. Men hän­der det sät­ter sig fak­tiskt rätt ofta en säl­ja­re i bilen och kom­mer ut med gre­jen. Visst för­svin­ner lite av den där infor­mel­la leve­ran­tör­s­kon­tak­ten, man behö­ver trots allt träf­fas och snac­ka ibland. Men många av säl­jar­na åker ut då och då till kil­lar­na med lunch eller fika. Det lig­ger ju i deras eget intres­se att hål­la en bra kon­takt.

Som jag förstår det är ni på plats varje dag under tiden ett bygge pågår. Hur kommer det sig att ni inte försvinner iväg på andra jobb i några dagar som så många andra hantverkare gör?

– Vi för­sö­ker und­vi­ka paral­lel­la jobb. Under tork­ti­der, när man till exem­pel inte kan job­ba vida­re inom­hus, pas­sar vi på att job­ba med utsi­dan istäl­let. Målet är att fol­ket ska vara på plats var­je arbets­dag under pro­jekt­ti­den, näs­tan oav­sett väder. Ibland har vi någ­ra mind­re ser­vice­jobb som krä­ver två till tre tim­mar på var­je stäl­le, men då för­sö­ker vi sam­la ihop dem och flänga runt och göra dem sam­ma dag. Men det hän­der inte så ofta.

Hur funkar det med att lämna över så mycket eget ansvar på dina snickare?

– Vi har sju kil­lar som enbart job­bar med att byg­ga nya hus året om. De trivs med det, och jag litar på dem och att de vet vad de gör. Genom att dele­ge­ra så har jag spa­rat myc­ket tid, och det är fan­tas­tiskt skönt. Visst är det lite läs­kigt att släp­pa taget, men till viss del mås­te man… Jag kan inte skö­ta allt. Killarna väx­er ock­så väl­digt myc­ket när de får för­tro­en­de. Det hand­lar om ömse­si­dig respekt. Ibland kan jag gå in mitt under ett pro­jekt och kol­la hur det lig­ger till, men de upp­skat­tar det. Vi är väl­digt öpp­na på det här före­ta­get, vi går ige­nom hur var­je pro­jekt har gått efter det är klart.

Hur ser du till att hålla den transparensen i företaget? Alla måste ju vara spridda på olika byggen.

– Vi träf­fas alli­hop varan­nan mån­dag på mor­go­nen, då tar vi en kaf­fe och snac­kar ihop oss. Vi gör en utvär­de­ring av var­je fär­digt pro­jekt, som alla tar del av. De här möte­na är något av det bäs­ta jag har infört, det är ett gyl­le­ne till­fäl­le för gub­bar­na att utby­ta erfa­ren­he­ter och dra lär­dom av varand­ra. Sen har vi ock­så stormö­te två gång­er om året, då vi går ige­nom mål, visio­ner, affärs­plan, resul­tat, var vi ska vara om två år, hur vi vill upp­fat­tas av kun­der­na – och hur vi fak­tiskt upp­fat­tas – och kanske någ­ra stör­re pro­jekt. Sen går vi ut och käkar och tar en pils­ner. Det är lite av pep­talk-möten, och vi pra­tar myc­ket om resul­tat och hur vi ska nå årets mål. Om vi uppnår resul­ta­ten bru­kar vi till exem­pel resa vartan­nat år, i år drar vi till Hemsedal och åker ski­dor. Och för­ra gång­en var vi i Berlin. Det upp­skat­tas väl­digt myc­ket, och det kos­tar så lite jäm­fört med hur myc­ket man får till­ba­ka. Utan våra anställ­da är vi ju ingen­ting.

Har du något sista tips om hur man ser till att hålla projekttider?

– Ja, ta ald­rig ett jobb inne i cent­rum, ha ha. Bara att för­sö­ka hit­ta en par­ke­ring är en rik­tig tids­bov. Vi vill kun­na par­ke­ra pre­cis bred­vid. Att stäl­la sig fem­tio meter bort och sen behö­va bära gre­jer är vär­de­löst. Det finns and­ra som vill hål­la på med det, då får de gär­na göra det.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Tjänstefieringen revolutionerar fastighetsbranschen

Delade kon­tor­sy­tor, eller cowor­king, har snabbt bli­vit den hetas­te tren­den inom fas­tig­hets­värl­den där Akademiska Hus är ett av många fas­tig­hets­bo­lag som sat­sar på cowor­king.

Läs artikel »

5 steg till fler lojala kunder

”Nöjda kun­der kom­mer till­ba­ka” bru­kar det heta.. Men en nöjd kund är mer benä­gen att byta leve­ran­tör, för­sök istäl­let att ska­pa loja­la kun­der.

Läs artikel »

Effektivitet genom självinsikt – del 1

Utnyttja din ful­la poten­ti­al och age­ra såväl mer effek­tivt som moti­ve­rat. Ledarskapscoachen Catharina Sjögtren delar med sig av experttip­sen för ökad effek­ti­vi­tet.

Läs artikel »

IoT och den kommande guldåldern för installatörer

Utvecklingen inom IoT med­för enor­ma möj­lig­he­ter på områ­den som ener­gi­be­spa­ring, säker­het och kom­fort och där­med ock­så för instal­la­tö­rer.

Läs artikel »

Så löste Midroc den pressade tidsplanen

Midroc har anli­tats som el-ent­re­pre­nör när NCC byg­ger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det som utmär­ker pro­jek­tet är den pres­sa­de tids­pla­nen. För att effek­ti­vi­se­ra föreslog Midroc att kanal­sy­ste­men skul­le vara för­mon­te­ra­de innan de anlän­de till byg­get.

Läs artikel »

Så funkar bemanning i installatörsbranschen

Hur ser beman­ning ut i instal­la­törs­bra­schen? Vad fun­kar bra och vad fun­kar mind­re bra? Fler och fler blir egen­fö­re­ta­ga­re men är det enbart posi­tivt?

Läs artikel »
id, ut mattis nunc justo consequat. facilisis tristique Aliquam

Den här sidan använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbsidan godkänner du detta. Du kan gå in under säkerhetsinställningarna i din webbläsare och välja att rensa cookies eller helt stänga av dem. Läs mer om vår policy här.

Pin It on Pinterest