The Carpenters – byggfirman som håller tiden

Byggfirman The Carpenters i Göteborg har hittat ett arbetssätt som uppskattas av kunderna. Det gör att de blir klara på utsatt tid och till utlovat pris. Något sällsynt i branschen. Därför är de också mycket uppskattade av kunderna.

Det är näs­tan som ett stå­en­de skämt om man någon gång anli­tat hant­ver­ka­re: De hål­ler ald­rig utlo­va­de tider, för­svin­ner från byg­ge­na i någ­ra dagar medan de job­bar någon annan­stans, och fak­tu­ror­na blir all­tid hög­re än vad som var sagt från början.

Byggfirman The Carpenters i Göteborg har som filo­so­fi att göra pre­cis tvärtom – för dem är tid verk­li­gen peng­ar. Och det upp­skat­tas rejält av kun­der­na. Jonas Boman, delä­ga­re och vd, berät­tar hur The Carpenters gjort revo­lu­tion mot tidsslöseriet.

– Jag och Magnus Emneborg var snic­ka­re med enskil­da fir­mor på varsitt håll. Vi lär­de kän­na varand­ra runt år 2000, och sen star­ta­de vi The Carpenters 2003. Med tiden har vi vux­it, och i dag är vi 15 snic­ka­re och en måla­re. Jag är mer ord­ning och reda-typen än Magnus, så rol­len som vd har fal­lit på mig. Nyproduktion av vil­lor står för hal­va omsätt­ning­en, res­ten är ombygg­nad, till­bygg­nad, reno­ve­ring­ar, alta­ner och sånt.

Ni har ju blivit kända för att hålla vad ni lovar. Kan du berätta lite om er affärsidé?

– Vi vän­der oss till 90 pro­cent till pri­vat­per­so­ner, och vi vil­le få bort den där stäm­peln om att hant­ver­ka­re ald­rig är i tid. Så vi gick ut gans­ka tidigt med vårt löf­te om att all­tid hål­la tiden. Många i bran­schen tyck­te det var kax­igt, men för Magnus och mig kän­des det helt själv­klart. Om vi lovar att kun­den kan flyt­ta in i huset vi byggt i till exem­pel vec­ka 27, då kan de flyt­ta in senast fre­dag vec­ka 27, vil­ket är rätt unikt i den här bran­schen. Det ska­par ock­så ett väl­digt gott intryck hos kun­der­na, de upp­le­ver oss som seri­ö­sa. Man vet ju själv hur man skul­le vil­ja bli behand­lad som kund. Jag vill inte anli­ta en hant­ver­ka­re som ald­rig bör­jar job­ba i tid, säl­lan är på plats och där räk­ning­en blir dyra­re än vad man kom­mit över­ens om. Det är jät­te­van­ligt att man slar­var med tider i den här bran­schen, och jag vet fak­tiskt inte var­för. Då kan man inte ha koll på sin pla­ne­ring. Jag har fått mer än ett jobb genom att vara den ende snic­ka­ren som fak­tiskt varit i tid till ett förs­ta möte med kunden.

Vad är hemligheten? Hur lyckas ni där många andra misslyckas?

– Planering är A och O. Det tar lite tid med offert och pla­ne­ring innan ett jobb kan star­ta, men det är ju mitt jobb. Jag åker och träf­far kun­den, läm­nar offert, reder ut even­tu­el­la frå­gor kring offer­ten, träf­far kun­den igen och skri­ver avtal, och efter det bör­jar jag pla­ne­ra. Om vi får job­bet så är tiden för mitt arbe­te inba­kad i offer­ten, så vi får betalt för pla­ne­ring­en. Jag ser direkt till att bestäl­la pro­duk­ter som har lång leve­rans­tid, som till exem­pel föns­ter. Jag ser bland annat ock­så till att ord­na fram förs­ta last­bi­len, med verk­tyg och mate­ri­al för förs­ta dagens arbe­te. Sen släp­per jag det – efter det blir det arbets­le­da­ren på plats som har ansvar att lig­ga ste­get före och se till att kil­lar­na har mate­ri­al att job­ba med till näs­ta dag. Vi job­bar hela tiden med vår logistik… Det är just in time som gäl­ler för oss.

Hur ser en dag ut på ett av era byggen?

– Arbetstiden är mån­dag till fre­dag, sju till sex­ton med avbrott för lunch. Våra gub­bar job­bar redan från förs­ta minu­ten, till skill­nad från de fles­ta and­ra Man spa­rar otro­ligt myc­ket tid på det sät­tet. Många and­ra snic­ka­re bör­jar näm­li­gen dagen på bräd­går­den där de ploc­kar ihop mate­ri­al, tar en kopp kaf­fe och snac­kar lite med gub­bar­na innan de till sist är på plats på byg­get kloc­kan 07.50 eller så. Men vi har ett total­för­bud mot att åka till bräd­går­den. Målet är att allt mate­ri­al redan ska fin­nas på plats när det behövs. Visst kan det hän­da att arbets­le­da­ren mis­sat att bestäl­la något kri­tiskt från en leve­ran­tör – alla är vi män­ni­skor. Men hän­der det sät­ter sig fak­tiskt rätt ofta en säl­ja­re i bilen och kom­mer ut med gre­jen. Visst för­svin­ner lite av den där infor­mel­la leve­ran­tör­s­kon­tak­ten, man behö­ver trots allt träf­fas och snac­ka ibland. Men många av säl­jar­na åker ut då och då till kil­lar­na med lunch eller fika. Det lig­ger ju i deras eget intres­se att hål­la en bra kontakt.

Som jag förstår det är ni på plats varje dag under tiden ett bygge pågår. Hur kommer det sig att ni inte försvinner iväg på andra jobb i några dagar som så många andra hantverkare gör?

– Vi för­sö­ker und­vi­ka paral­lel­la jobb. Under tork­ti­der, när man till exem­pel inte kan job­ba vida­re inom­hus, pas­sar vi på att job­ba med utsi­dan istäl­let. Målet är att fol­ket ska vara på plats var­je arbets­dag under pro­jekt­ti­den, näs­tan oav­sett väder. Ibland har vi någ­ra mind­re ser­vice­jobb som krä­ver två till tre tim­mar på var­je stäl­le, men då för­sö­ker vi sam­la ihop dem och flänga runt och göra dem sam­ma dag. Men det hän­der inte så ofta.

Hur funkar det med att lämna över så mycket eget ansvar på dina snickare?

– Vi har sju kil­lar som enbart job­bar med att byg­ga nya hus året om. De trivs med det, och jag litar på dem och att de vet vad de gör. Genom att dele­ge­ra så har jag spa­rat myc­ket tid, och det är fan­tas­tiskt skönt. Visst är det lite läs­kigt att släp­pa taget, men till viss del mås­te man… Jag kan inte skö­ta allt. Killarna väx­er ock­så väl­digt myc­ket när de får för­tro­en­de. Det hand­lar om ömse­si­dig respekt. Ibland kan jag gå in mitt under ett pro­jekt och kol­la hur det lig­ger till, men de upp­skat­tar det. Vi är väl­digt öpp­na på det här före­ta­get, vi går ige­nom hur var­je pro­jekt har gått efter det är klart.

Hur ser du till att hålla den transparensen i företaget? Alla måste ju vara spridda på olika byggen.

– Vi träf­fas alli­hop varan­nan mån­dag på mor­go­nen, då tar vi en kaf­fe och snac­kar ihop oss. Vi gör en utvär­de­ring av var­je fär­digt pro­jekt, som alla tar del av. De här möte­na är något av det bäs­ta jag har infört, det är ett gyl­le­ne till­fäl­le för gub­bar­na att utby­ta erfa­ren­he­ter och dra lär­dom av varand­ra. Sen har vi ock­så stormö­te två gång­er om året, då vi går ige­nom mål, visio­ner, affärs­plan, resul­tat, var vi ska vara om två år, hur vi vill upp­fat­tas av kun­der­na – och hur vi fak­tiskt upp­fat­tas – och kanske någ­ra stör­re pro­jekt. Sen går vi ut och käkar och tar en pils­ner. Det är lite av pep­talk-möten, och vi pra­tar myc­ket om resul­tat och hur vi ska nå årets mål. Om vi uppnår resul­ta­ten bru­kar vi till exem­pel resa vartan­nat år, i år drar vi till Hemsedal och åker ski­dor. Och för­ra gång­en var vi i Berlin. Det upp­skat­tas väl­digt myc­ket, och det kos­tar så lite jäm­fört med hur myc­ket man får till­ba­ka. Utan våra anställ­da är vi ju ingenting.

Har du något sista tips om hur man ser till att hålla projekttider?

– Ja, ta ald­rig ett jobb inne i cent­rum, ha ha. Bara att för­sö­ka hit­ta en par­ke­ring är en rik­tig tids­bov. Vi vill kun­na par­ke­ra pre­cis bred­vid. Att stäl­la sig fem­tio meter bort och sen behö­va bära gre­jer är vär­de­löst. Det finns and­ra som vill hål­la på med det, då får de gär­na göra det.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Kommer AI förbättra mänskligheten – eller rent av förstöra världen?

För ett tag sedan pra­ta­de Shivvy Jervis – inno­va­tions­fu­tu­rist och expert inom mänsk­lig poten­ti­al – om någ­ra av de mest fan­tas­tis­ka inno­va­tio­ner­na som kom­mer att ta mänsk­lig­he­ten fram­åt och för­änd­ra hur vi gör affä­rer. Detta visa­de hon exem­pel på i sitt kon­cept ”Mänskligheten 5.0”.

Läs artikel »

Den personliga klockan 

Många närings­livstop­par går upp i ottan och beskri­ver sig själ­va som mor­gon­män­ni­skor. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren häv­dar dock att för tidi­ga morg­nar kan leda till oba­lans som i sin tur kan vara far­ligt för häl­san. Hon före­språ­kar istäl­let en helt annan rutin.

Läs artikel »

Så effektiviserar du energin i kommersiella fastigheter – steg för steg

Agardio.manager är ett ener­giö­ver­vak­nings­sy­stem för kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter. Eftersom syste­met är intel­li­gent hål­ler man sig all­tid upp­da­te­rad med aktu­el­la mät­vär­den. I slutän­dan leder det till bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för opti­me­rad energieffektivitet.

Läs artikel »

Så funkar bemanning i installatörsbranschen

Hur ser beman­ning ut i instal­la­törs­bra­schen? Vad fun­kar bra och vad fun­kar mind­re bra? Fler och fler blir egen­fö­re­ta­ga­re men är det enbart positivt?

Läs artikel »

9 orsaker varför era bästa medarbetare slutar

Riskerar du att för­lo­ra duk­ti­ga med­ar­be­ta­re? Management kon­sul­ten Donn Carr lis­tar nio skäl till var­för de bäs­ta med­ar­be­tar­na säger upp sig.

Läs artikel »

5 steg till fler lojala kunder

”Nöjda kun­der kom­mer till­ba­ka” bru­kar det heta.. Men en nöjd kund är mer benä­gen att byta leve­ran­tör, för­sök istäl­let att ska­pa loja­la kunder.

Läs artikel »