Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

I vår senaste text om hemautomation gick vi igenom för- och nackdelar med olika öppna system. Vet du fortfarande inte vilket protokoll du ska satsa på? Här följer några viktiga punkter som hjälper dig att göra ett klokt val.

Uppkoppling

Ibland mås­te man väl­ja tråd­löst, som vid restau­re­ring av kul­tur­märk­ta bygg­na­der, men det med­för en del sto­ra nack­de­lar. Stora avstånd är svå­ra att lösa för många tråd­lö­sa pro­to­koll. ZigBee, EnOcean och Bluetooth Low Energy löser i stort sett pro­ble­met genom att använ­da mesh­nät­verk eller akti­va repe­a­ters. Det är ett bra sätt att kla­ra stör­re avstånd, men nack­de­len är att det blir mer data­tra­fik och läng­re respons­ti­der. En stor nack­del med tråd­lö­sa lös­ning­ar är säker­he­ten och till­för­lit­lig­he­ten. Trådlöst är all­tid käns­li­ga­re för stör­ning­ar och osäk­ra­re än tråd­bun­det. Dessutom tillå­ter inte tråd­lö­sa system att man kopp­lar sam­man lika många pro­duk­ter som tråd­bund­na system. Z‑Wave tillå­ter som högst 232 appa­ra­ter i sitt system.

Vilket pro­to­koll du väl­jer beror till stor del på vil­ken tek­nik du vill använ­da. Det kan vara klokt att väl­ja ett pro­to­koll som stö­der både tråd­löst och tråd­bun­det, för att för­hind­ra att typen av upp­kopp­ling blir ett hin­der. Om du vill ha ett så säkert hem­au­to­ma­tions­sy­stem med så lite stör­ning­ar som möj­ligt, rekommenderar
vi starkt att du väl­jer en tråd­bun­den instal­la­tion. Om du vill ha så myc­ket flex­i­bi­li­tet som möj­ligt, välj då ett pro­to­koll som går att använ­da både tråd­bun­det och tråd­löst, till exem­pel Modbus eller KNX.

Produktstöd

Hur många före­tag som anslu­tit sig till en stan­dard har bety­del­se. Ju fler anslut­na till­ver­ka­re, desto stör­re pro­dukt­ut­bud och val­fri­het. Protokollen med flest anslutna
till­ver­ka­re är KNX (över 400 till­ver­ka­re), ZigBee (över 400), Z‑Wave (över 700) och EnOcean (över 150). Antalet till­ver­ka­re är ett uttryck för före­ta­gens till­tro till ett pro­to­kolls stan­dard och hur fram­tids­säk­rat de upp­fat­tar att det är. Man kan ock­så tän­ka sig att det all­tid finns möj­lig­he­ter att kopp­la ihop oli­ka pro­to­koll om det val­da pro­to­kol­let är något av de ”störs­ta”, till exem­pel ZigBee, Z‑Wave och KNX. Det gäller
ock­så för upp­kopp­ling­en mot inter­net som möj­lig­gör IoT.

Driftsäkerhet

Att en cen­tral kom­po­nent inne­hål­ler all intel­li­gens och pro­gram­me­ring är inte sär­skilt drift­sä­kert – om den slås ut slu­tar hela instal­la­tio­nen att fun­ge­ra. Därför bör man all­tid väl­ja pro­to­koll som fun­ge­rar decentraliserat.

Systemintegration och skalbarhet

De senas­te åren har elbil­san­vän­dan­det ökat. Även des­sa utgör en del av ett smart hem. Det är logiskt att göra den kom­po­nent som ska lad­das till en del av hemautomationssystemet.
Exempelvis vill man gär­na lad­da sin bil när sol­pa­ne­ler­na pro­du­ce­rar ener­gi. I många sto­ra pro­to­koll, som Z‑Wave och ZigBee, är det ännu inte möj­ligt att göra en ladd­punkt till en del av instal­la­tio­nen. Utbudet för de pro­to­kol­len består i dag främst av kon­su­ment­pro­duk­ter. Frågan är om det kom­mer lämp­li­ga pro­duk­ter som är anpas­sa­de för hem­au­to­ma­tio­nens väx­an­de behov. Sådana pro­duk­ter finns redan för tråd­bund­na pro­to­koll som Modbus och KNX, som är inrik­ta­de på den pro­fes­sio­nel­la mark­na­den. Det som utmär­ker dem är god skal­bar­het och flexibilitet.

Säkerhet

När det gäl­ler säker­het är ett tråd­bun­det hem­au­to­ma­tions­sy­stem all­tid bätt­re än ett
tråd­löst. Det går näm­li­gen inte att avlyss­na en tråd­bun­den sig­nal under drift. Det finns ock­så sto­ra skill­na­der mel­lan tråd­lö­sa system. 433 MHz utmär­ker sig fram­för allt i nega­tiv bemär­kel­se. Protokollet använ­der näm­li­gen ing­en kryp­te­ring. Det gör att vem som helst myc­ket enkelt kan kapa din hem­au­to­ma­tions­in­stal­la­tion. Alla and­ra tråd­lö­sa pro­to­koll tilläm­par kryp­te­ring, vil­ket gör dem myc­ket säkrare.

Produktkvalitet

När det gäl­ler KNX mås­te alla pro­duk­ter genom­gå test som KNX Association utför innan de får kal­la sig en KNX-pro­dukt. Det gör att pro­duk­ter från oli­ka till­ver­ka­re all­tid fun­ge­rar till­sam­mans. Inga and­ra till­ver­ka­re har en sådan kvalitetsprocess.

Protokollet är öppet, men till­ver­kar­na själ­va ansva­rar för att det används på rätt sätt.

Läs hela rapporten

I vår upp­kopp­la­de värld är hem­au­to­ma­tion den sam­man­kopp­lan­de län­ken mel­lan IoT och instal­la­tions­tek­nik. Prognoser visar att det snart finns 20 mil­jar­der upp­kopp­la­de enhe­ter. Det inne­bär att hem­au­to­ma­tion får ett enormt genom­slag inom bygg­nads­in­stal­la­tio­ner. Utveckling erbju­der med and­ra ord sto­ra möj­lig­he­ter för instal­la­tö­rer. Om du skaf­far dig kun­ska­per­na kan du rus­ta ditt före­tag för hem­au­to­ma­tio­nens nya värld. Vi har tagit fram en rap­port om hur du som instal­la­tör ska för­hål­la dig till hem­au­to­ma­tion. I rap­por­ten hit­tar du prak­tisk kun­skap som hjäl­per dig i jak­ten på till­ver­karo­be­ro­en­de standarder.

Ladda ner ”Hemautomation för installatörer”

I den här rap­por­ten kan du läsa om den spän­nan­de värld som utgör saker­nas inter­net och hem­au­to­ma­tion samt vil­ka möj­lig­he­ter de ska­par för dig som installatör.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Tidigt engagemang och samarbete

För att pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­na­der inom den offent­li­ga byggsek­torn ska kun­na utveck­las, krävs drag­hjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av fle­ra para­met­rar. Vid nypro­duk­tion kom­mer instal­la­tö­rer steg­vis behö­va accep­te­ra en till­verk­nings­pro­cess och en sam­ar­bets­form med sina kun­der som lik­nar den vi ser inom for­donsin­du­strin i dag.

Läs artikel »

Det smarta hemmet – därför ska du välja ett öppet system

Slutna system som är kopp­la­de till en enda till­ver­ka­re kan ver­ka loc­kan­de för kon­su­men­ten. Det finns många skäl till att du som instal­la­tör inte ska rekom­men­de­ra såda­na system. Tillverkaren kan gå i kon­kurs eller bli upp­köpt, då ham­nar du i en besvär­lig situ­a­tion som installatör.

Läs artikel »

Elinstallationer och bättre skolresultat

Betygen på Svartedalsskolan har under en läng­re tid legat under snit­tet i lan­det. Under de senas­te åren har Göteborgsregionen där­för sat­sat för att höja ele­ver­nas resul­tat. Bland annat har man byggt en ny sko­la utrus­tad med elin­stal­la­tio­ner redo för framtiden.

Läs artikel »

Miljarder sammankopplade apparater

Iot (inter­net of things) har fun­nits i decen­ni­er men det är främst under de senas­te åren det verk­li­ga genom­brot­tet kom­mit och ännu stör­re kom­mer det bli.

Läs artikel »

”Du säljer för billigt”

Säljtränaren Kim von Walden delar med som om orsa­ker­na till var­för du antag­li­gen säl­jer till ett läg­re pris än vad du bor­de och vad du kan göra åt det.

Läs artikel »

Så ser framtidens installationsmarknad ut

Vilka utma­ning­ar vän­tar mor­gon­da­gens elin­stal­la­tö­rer? Vi frå­ga­de mark­nads­a­na­ly­ti­ker Bengt Henricson som är spe­ci­a­li­se­rad på att opti­me­ra lön­sam­he­ten och ta fram under­lag åt den nor­dis­ka byggmarknaden. 

Läs artikel »