Så ökar du elsäkerheten

Tryggheten i hemmet och på arbetsplatsen är ingenting att tumma på. Ändå sker en stor andel elrelaterade bränder och skador årligen. Därför har Hager startat initiativet ”Det är säkrast så” för att sprida kunskap om elsäkerhet.

Mikael Hylander Hager
Mikael Hylander, pro­dukt­chef på Hager.

Det är lätt att luta sig till­ba­ka på dvärg- jord­fels­bry­ta­rens funk­tion om något går fel med elen. Hager vill lyf­ta kom­ple­ment till dvärg- och jord­fels­bry­ta­ren. Alternativ som gör elcen­tra­ler drift­säk­ra­re och fas­tig­he­ter tryg­ga­re. Med en per­son­skydds­bry­ta­re mini­me­ras till exem­pel ris­ken för ytter­li­ga­re ska­dor oav­sett hur liten ska­dan är, endast fel­käl­lan slås ut.

Personskyddsbrytaren är en kom­bi­ne­rad jord­fels­bry­ta­re och dvärg­bry­ta­re som skyd­dar sepa­ra­ta grup­per. Eftersom den löser ut på jord­fel­ström ger den per­son­skydd sam­ti­digt som den inte slår ifrån all ström i huset som jord­fels­bry­ta­ren gör. Rekommendationen är att man pri­o­ri­te­rar att skyd­dar fel­käl­lor där det kan kom­ma in fukt såsom i uttag utomhus.

– På så vis slip­per man ska­dor som kyl och frys orsa­kar vid ström­lös­het, säger Mikael Hylander, pro­dukt­chef på Hager.

Ökad säkerhet med ljusbågsdetektorn

En van­lig jord­fels­bry­ta­re skyd­dar vid ett jord­fel, men rea­ge­rar inte vid fel orsa­ka­de av glapp­kon­takt, som i värs­ta fall kan leda till en vär­me­bild­ning som utveck­las till en full­ska­lig brand. En ljus­bågs­de­tek­tor är ett bra kom­ple­ment för att höja elsä­ker­he­ten i fas­tig­he­ter där män­ni­skor vis­tas eller där ovär­der­li­ga före­mål förvaras.

Brinnande sladd

– Dåliga anslut­ning­ar kan leda till ökad brand­risk, sär­skilt om det upp­står glapp i ett väggut­tag. En dvärg- eller jord­fels­bry­ta­re mär­ker inte av om det upp­står glapp i utta­get. I en sådan situ­a­tion skyd­dar ljus­bågs­de­tek­torn genom att slå av elen innan det hin­ner upp­stå en brand, säger Niklas Melin, affärs­ut­veck­la­re på Hager.

Niklas Melin Hager
Niklas Melin, affärs­ut­veck­la­re på Hager.

Minskad brandrisk utan efterdragning

Felaktigheter i elcen­tra­len är en annan van­lig orsak till brän­der. QuickConnect är en snab­ban­slut­nings­tek­nik fram­ta­gen för att mini­me­ra ris­ken för brän­der sprung­na ur elcen­tra­len. Med QuickConnect istäl­let för skruv­tek­nik finns inga behov av efter­drag­ning av anslut­nings­skru­var. Därmed mins­kas brand­ris­ken markant.

– När det gäl­ler brän­der i elcen­tra­ler så är QuickConnect en vik­tig pro­dukt. Det finns krav på att säk­ring­ar ska efter­dras, men det görs väl­digt säl­lan. Där kom­mer QuickConnect in och ser till att det all­tid är ett kon­stant tryck. Då behö­ver var­ken slut­kund eller elekt­ri­ker oroa sig, säger Mikael Hylander, pro­dukt­chef på Hager.

På Hager​.se hit­tar du hela sor­ti­men­tet av pro­duk­ter för ökad elsäkerhet.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Kommer AI förbättra mänskligheten – eller rent av förstöra världen?

För ett tag sedan pra­ta­de Shivvy Jervis – inno­va­tions­fu­tu­rist och expert inom mänsk­lig poten­ti­al – om någ­ra av de mest fan­tas­tis­ka inno­va­tio­ner­na som kom­mer att ta mänsk­lig­he­ten fram­åt och för­änd­ra hur vi gör affä­rer. Detta visa­de hon exem­pel på i sitt kon­cept ”Mänskligheten 5.0”.

Läs artikel »

”Du säljer för billigt”

Säljtränaren Kim von Walden delar med som om orsa­ker­na till var­för du antag­li­gen säl­jer till ett läg­re pris än vad du bor­de och vad du kan göra åt det.

Läs artikel »

Kan värderingar påverka bolagets resultat?

Tydliga vär­de­ring­ar är avgö­ran­de för hur che­fer och före­tag utveck­las. Dels för att det är eko­no­miskt gynn­samt men ock­så för att per­so­na­len stan­nar kvar läng­re på såda­na bolag. Företagscoachen Catharina Sjögren Froborg delar med sig av sina insik­ter kring ett vär­destyrt företag.

Läs artikel »

Därför är design viktigt

Vad är affärsnyt­tan med bra design? Erwin van Handenhoven, design­chef inom Hager-kon­cer­nen, går ige­nom vik­ten av bra design uti­från ingen­jörs- och affärsnyt­tan samt för­kla­rar att elin­stal­la­tö­rer redan är intres­se­ra­de av design.

Läs artikel »

Därför är moderna strömskensystem säkrare

Effektiv och säker ener­gi­för­del­ning i sto­ra pro­jekt är något som både elkon­sul­ter och fas­tig­hets­ä­ga­re strä­var efter. Med moder­na ströms­ken­sy­stem är det­ta fullt möj­ligt. Vi tog oss ett snack med Ingemar Malmland som varit del­ak­tig i fram­ta­gan­det av ett av lan­dets moder­nas­te och kanske säk­ras­te system för strömskenor.

Läs artikel »

Så behåller du din personal

För Hagers läsa­re delar före­tagscoachen Catharina Sjögren med sig av kun­skap om hur du kan ska­pa enga­ge­ra­de, moti­ve­ra­de och driv­na med­ar­be­ta­re som stan­nar kvar på företaget.

Läs artikel »