Så ökar du elsäkerheten

Tryggheten i hemmet och på arbetsplatsen är ingenting att tumma på. Ändå sker en stor andel elrelaterade bränder och skador årligen. Därför har Hager startat initiativet ”Det är säkrast så” för att sprida kunskap om elsäkerhet.

Mikael Hylander Hager
Mikael Hylander, pro­dukt­chef på Hager.

Det är lätt att luta sig till­ba­ka på dvärg- jord­fels­bry­ta­rens funk­tion om något går fel med elen. Hager vill lyf­ta kom­ple­ment till dvärg- och jord­fels­bry­ta­ren. Alternativ som gör elcen­tra­ler drift­säk­ra­re och fas­tig­he­ter tryg­ga­re. Med en per­son­skydds­bry­ta­re mini­me­ras till exem­pel ris­ken för ytter­li­ga­re ska­dor oav­sett hur liten ska­dan är, endast fel­käl­lan slås ut.

Personskyddsbrytaren är en kom­bi­ne­rad jord­fels­bry­ta­re och dvärg­bry­ta­re som skyd­dar sepa­ra­ta grup­per. Eftersom den löser ut på jord­fel­ström ger den per­son­skydd sam­ti­digt som den inte slår ifrån all ström i huset som jord­fels­bry­ta­ren gör. Rekommendationen är att man pri­o­ri­te­rar att skyd­dar fel­käl­lor där det kan kom­ma in fukt såsom i uttag utomhus.

– På så vis slip­per man ska­dor som kyl och frys orsa­kar vid ström­lös­het, säger Mikael Hylander, pro­dukt­chef på Hager.

Ökad säkerhet med ljusbågsdetektorn

En van­lig jord­fels­bry­ta­re skyd­dar vid ett jord­fel, men rea­ge­rar inte vid fel orsa­ka­de av glapp­kon­takt, som i värs­ta fall kan leda till en vär­me­bild­ning som utveck­las till en full­ska­lig brand. En ljus­bågs­de­tek­tor är ett bra kom­ple­ment för att höja elsä­ker­he­ten i fas­tig­he­ter där män­ni­skor vis­tas eller där ovär­der­li­ga före­mål förvaras.

Brinnande sladd

– Dåliga anslut­ning­ar kan leda till ökad brand­risk, sär­skilt om det upp­står glapp i ett väggut­tag. En dvärg- eller jord­fels­bry­ta­re mär­ker inte av om det upp­står glapp i utta­get. I en sådan situ­a­tion skyd­dar ljus­bågs­de­tek­torn genom att slå av elen innan det hin­ner upp­stå en brand, säger Niklas Melin, affärs­ut­veck­la­re på Hager.

Niklas Melin Hager
Niklas Melin, affärs­ut­veck­la­re på Hager.

Minskad brandrisk utan efterdragning

Felaktigheter i elcen­tra­len är en annan van­lig orsak till brän­der. QuickConnect är en snab­ban­slut­nings­tek­nik fram­ta­gen för att mini­me­ra ris­ken för brän­der sprung­na ur elcen­tra­len. Med QuickConnect istäl­let för skruv­tek­nik finns inga behov av efter­drag­ning av anslut­nings­skru­var. Därmed mins­kas brand­ris­ken markant.

– När det gäl­ler brän­der i elcen­tra­ler så är QuickConnect en vik­tig pro­dukt. Det finns krav på att säk­ring­ar ska efter­dras, men det görs väl­digt säl­lan. Där kom­mer QuickConnect in och ser till att det all­tid är ett kon­stant tryck. Då behö­ver var­ken slut­kund eller elekt­ri­ker oroa sig, säger Mikael Hylander, pro­dukt­chef på Hager.

På Hager​.se hit­tar du hela sor­ti­men­tet av pro­duk­ter för ökad elsäkerhet.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Våren under coro­na­pan­de­mins upp­komst präg­la­des av stor osä­ker­het. Thomas Ekvall, pro­gno­schef på Prognoscentret, ser nu en tyd­li­ga­re bild och bedö­mer att det mest san­no­li­ka utfal­let är en djup ned­gång i eko­no­min i år och att effek­ten på bygg­mark­na­den bott­nar först 2021.

Läs artikel »

Så handskas du med negativ stress

Stress kan vara posi­tiv – det kan få oss att bli effek­ti­va och hand­lings­kraf­ti­ga. Men stress kan ock­så vara vår värs­ta fien­de. Enligt hjärn-forsk­ning kan nega­tiv stress lik­nas vid att ”dric­ka gift”. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tip­sar om hur du ska göra för att und­vi­ka stressfällorna. 

Läs artikel »

Familj skapar Sveriges modernaste ekohus

Det tog fyra år för famil­jen Hallström att fär­dig­stäl­la sitt rad­hus från 1960-talet till ett modernt och ener­gi­ef­fek­tivt eko­hus. Nu är de inne på reno­ve­rings­pro­jekt num­mer två som ska bli Sveriges moder­nas­te ekohus.

Läs artikel »

Vår dyrbara tid

Det finns bara ett visst antal tim­mar på en arbets­dag och vi har alla oli­ka för­håll­ning­sätt till hur vi han­te­rar dem. När vi är som mest effek­ti­va under dyg­nets 24 tim­mar är indi­vi­du­ellt. En del av oss är mor­gon­män­ni­skor och en del kvälls­män­ni­skor. Det du ska tän­ka på är att utnytt­ja den tiden på dyg­net då du är som mest pro­duk­tiv. Det är då du ska göra de saker som krä­ver mest av dig.

Läs artikel »

Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

Allt fler aktö­rer väl­jer att byg­ga fri­ståen­de ener­gi­nät, så kal­la­de microgrids, som gör använ­da­ren mind­re bero­en­de av extern ener­gi­till­för­sel. Vi pra­ta­de med Per Löveryd, inno­va­tions­sam­ord­na­re på Akademiska hus, som dri­ver den stor­ska­li­ga microgri­den FED på Chalmers i Göteborg.

Läs artikel »

Så blir ni lönsamma genom tidseffektivisering

Tiden är kanske det mest vär­de­ful­la ni har i er verk­sam­het. Då den både är en färskva­ra såväl som en brist­va­ra gör man bäst i att vår­da den väl.

Läs artikel »