Så ökar du elsäkerheten

Tryggheten i hemmet och på arbetsplatsen är ingenting att tumma på. Ändå sker en stor andel elrelaterade bränder och skador årligen. Därför har Hager startat initiativet ”Det är säkrast så” för att sprida kunskap om elsäkerhet.

Mikael Hylander Hager
Mikael Hylander, pro­dukt­chef på Hager.

Det är lätt att luta sig till­ba­ka på dvärg- jord­fels­bry­ta­rens funk­tion om något går fel med elen. Hager vill lyf­ta kom­ple­ment till dvärg- och jord­fels­bry­ta­ren. Alternativ som gör elcen­tra­ler drift­säk­ra­re och fas­tig­he­ter tryg­ga­re. Med en per­son­skydds­bry­ta­re mini­me­ras till exem­pel ris­ken för ytter­li­ga­re ska­dor oav­sett hur liten ska­dan är, endast fel­käl­lan slås ut.

Personskyddsbrytaren är en kom­bi­ne­rad jord­fels­bry­ta­re och dvärg­bry­ta­re som skyd­dar sepa­ra­ta grup­per. Eftersom den löser ut på jord­fel­ström ger den per­son­skydd sam­ti­digt som den inte slår ifrån all ström i huset som jord­fels­bry­ta­ren gör. Rekommendationen är att man pri­o­ri­te­rar att skyd­dar fel­käl­lor där det kan kom­ma in fukt såsom i uttag utomhus.

– På så vis slip­per man ska­dor som kyl och frys orsa­kar vid ström­lös­het, säger Mikael Hylander, pro­dukt­chef på Hager.

Ökad säkerhet med ljusbågsdetektorn

En van­lig jord­fels­bry­ta­re skyd­dar vid ett jord­fel, men rea­ge­rar inte vid fel orsa­ka­de av glapp­kon­takt, som i värs­ta fall kan leda till en vär­me­bild­ning som utveck­las till en full­ska­lig brand. En ljus­bågs­de­tek­tor är ett bra kom­ple­ment för att höja elsä­ker­he­ten i fas­tig­he­ter där män­ni­skor vis­tas eller där ovär­der­li­ga före­mål förvaras.

Brinnande sladd

– Dåliga anslut­ning­ar kan leda till ökad brand­risk, sär­skilt om det upp­står glapp i ett väggut­tag. En dvärg- eller jord­fels­bry­ta­re mär­ker inte av om det upp­står glapp i utta­get. I en sådan situ­a­tion skyd­dar ljus­bågs­de­tek­torn genom att slå av elen innan det hin­ner upp­stå en brand, säger Niklas Melin, affärs­ut­veck­la­re på Hager.

Niklas Melin Hager
Niklas Melin, affärs­ut­veck­la­re på Hager.

Minskad brandrisk utan efterdragning

Felaktigheter i elcen­tra­len är en annan van­lig orsak till brän­der. QuickConnect är en snab­ban­slut­nings­tek­nik fram­ta­gen för att mini­me­ra ris­ken för brän­der sprung­na ur elcen­tra­len. Med QuickConnect istäl­let för skruv­tek­nik finns inga behov av efter­drag­ning av anslut­nings­skru­var. Därmed mins­kas brand­ris­ken markant.

– När det gäl­ler brän­der i elcen­tra­ler så är QuickConnect en vik­tig pro­dukt. Det finns krav på att säk­ring­ar ska efter­dras, men det görs väl­digt säl­lan. Där kom­mer QuickConnect in och ser till att det all­tid är ett kon­stant tryck. Då behö­ver var­ken slut­kund eller elekt­ri­ker oroa sig, säger Mikael Hylander, pro­dukt­chef på Hager.

På Hager​.se hit­tar du hela sor­ti­men­tet av pro­duk­ter för ökad elsäkerhet.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Robotarnas intrång i byggbranschen

Prefabricerade hus, auto­ma­ti­se­ra­de arbets­pro­ces­ser och öka­de sam­hälls­klyf­tor. Så ser fram­ti­den ut enligt mark­nads­a­na­ly­ti­ker Bengt Henricson på Prognoscentret. Frågan är hur des­sa sam­hälls­för­änd­ring­ar kom­mer påver­ka instal­la­törs­bran­schen. Detta är del 2 i vår arti­kel­se­rie om pre­fab­ri­ce­rat byggande.

Läs artikel »

Kina och Indien knappar in på väst – dags att haka på kvalitetstänket

Västvärlden har bli­vit lat och svens­ka bolag går mis­te om hund­ra­tals mil­jar­der om året, det menar Lars Sörqvist som är pro­fes­sor och docent i kvalitetsledning.
– Kvalitetsfrågor mås­te pri­o­ri­te­ras på led­ningsni­vå, det är avgö­ran­de för Sveriges utveck­ling och fram­tid, säger Lars. 

Läs artikel »

Montörens kamp mot tiden i Solna

I kam­pen om tid tar mon­tö­rer­na på pro­jek­tet Nöten 5 i Solna till dyra­re lös­ning­ar som i slutän­dad spa­rar både tid och pengar.

Läs artikel »

Hemma hos Arkitekten Andreas Martin-Löf

Andreas Martin-Löf, som är en av Sveriges stjärnar­ki­tek­ter berät­tar om hur han hit­ta­de till­ba­ka till arbets­gläd­jen och om ström­bry­ta­rens betydelse.

Läs artikel »

”Elbranschen är en kvarleva av det förgångna” – Bergendahls El om jämställdhet

Endast två pro­cent av alla elekt­ri­ker är kvin­nor. Det vill Bergendahls El änd­ra på. Sedan fyra år till­ba­ka dri­ver de en kam­panj som ska öka kon­cer­nens kvinn­li­ga elekt­ri­ker till sex procent.

Läs artikel »
Shivvy Jervis, innovationsfuturist och huvudtalare

Del 2 – Kommer AI förbättra mänskligheten?

Shivvy Jervis kal­lar sig för inno­va­tions­fu­tu­rist. För ett tag sedan före­läs­te hon om inno­va­tio­ner­na som kom­mer att ta mänsk­lig­he­ten fram­åt och för­änd­ra hur vi gör affä­rer. Under före­läs­ning­en kom det upp en hel del frå­gor. Här är den and­ra delen av svar på era frågor. 

Läs artikel »