Så effektiviserar du energin i kommersiella fastigheter – steg för steg

Agardio.manager är ett energiövervakningssystem för kommersiella fastigheter. Eftersom systemet är intelligent håller man sig alltid uppdaterad med aktuella mätvärden. I slutändan leder det till bättre förutsättningar för optimerad energieffektivitet.

Den nya gene­ra­tio­nens ener­gi­mä­ta­re i kom­bi­na­tion med agardio.manager ger anpas­sa­de lös­ning­ar för alla appli­ka­tio­ner. Kraftfulla, kom­pak­ta och enk­la att anslu­ta. För intel­li­gent ener­giö­ver­vak­ning i bostä­der och kom­mer­si­el­la byggnader.

Att instal­le­ra och kon­fi­gu­re­ra lös­ning­en kan opti­me­ra ener­gi­ef­fek­ti­vi­te­ten rejält. Nu kanske du frå­gar dig hur du ska gå till väga?

Hager har tagit fram en inter­ak­tiv kurs så att du enkelt kan kom­ma igång. Klicka på län­ken nedan för att lära dig att instal­le­rar och kon­fi­gu­re­rar lösningen!

Klicka här

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Leo Johnson

Energins framtid

Hur ska vi tän­ka om ener­gins fram­tid och vil­ka kon­kre­ta exem­pel på lös­ning­ar finns idag och i framtiden?

Läs artikel »

Så löste Midroc den pressade tidsplanen

Midroc har anli­tats som el-ent­re­pre­nör när NCC byg­ger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det som utmär­ker pro­jek­tet är den pres­sa­de tids­pla­nen. För att effek­ti­vi­se­ra föreslog Midroc att kanal­sy­ste­men skul­le vara för­mon­te­ra­de innan de anlän­de till bygget.

Läs artikel »

Att slå på strömmen i Sverige och utomlands

Tryggheten i hem­met och på arbets­plat­sen är ingen­ting att tum­ma på. Ändå sker en stor andel elre­la­te­ra­de brän­der och ska­dor årli­gen. Därför har Hager star­tat ini­ti­a­ti­vet ”Det är säk­rast så” för att spri­da kun­skap om elsäkerhet. 

Läs artikel »

Det smarta hemmet – därför ska du välja ett öppet system

Slutna system som är kopp­la­de till en enda till­ver­ka­re kan ver­ka loc­kan­de för kon­su­men­ten. Det finns många skäl till att du som instal­la­tör inte ska rekom­men­de­ra såda­na system. Tillverkaren kan gå i kon­kurs eller bli upp­köpt, då ham­nar du i en besvär­lig situ­a­tion som installatör.

Läs artikel »

Elinstallationer och bättre skolresultat

Betygen på Svartedalsskolan har under en läng­re tid legat under snit­tet i lan­det. Under de senas­te åren har Göteborgsregionen där­för sat­sat för att höja ele­ver­nas resul­tat. Bland annat har man byggt en ny sko­la utrus­tad med elin­stal­la­tio­ner redo för framtiden.

Läs artikel »

Nu viker konjunkturen nedåt – så drabbas elbranschen

Hur påver­kas elbran­schen när kon­junk­tu­ren viker nedåt? Antalet påbör­ja­de bostads­byg­gen fal­ler från 53 000 för­ra året till 49 000 i år, men utveck­ling­en vän­tas dock inte drab­ba de svens­ka elin­stal­la­törs­fö­re­ta­gen sär­skilt hårt. Det som räd­dar bran­schen är en fort­satt stark renoveringsmarknad.

Läs artikel »