Så effektiviserar du energin i kommersiella fastigheter – steg för steg

Agardio.manager är ett energiövervakningssystem för kommersiella fastigheter. Eftersom systemet är intelligent håller man sig alltid uppdaterad med aktuella mätvärden. I slutändan leder det till bättre förutsättningar för optimerad energieffektivitet.

Den nya gene­ra­tio­nens ener­gi­mä­ta­re i kom­bi­na­tion med agardio.manager ger anpas­sa­de lös­ning­ar för alla appli­ka­tio­ner. Kraftfulla, kom­pak­ta och enk­la att anslu­ta. För intel­li­gent ener­giö­ver­vak­ning i bostä­der och kom­mer­si­el­la byggnader.

Att instal­le­ra och kon­fi­gu­re­ra lös­ning­en kan opti­me­ra ener­gi­ef­fek­ti­vi­te­ten rejält. Nu kanske du frå­gar dig hur du ska gå till väga?

Hager har tagit fram en inter­ak­tiv kurs så att du enkelt kan kom­ma igång. Klicka på län­ken nedan för att lära dig att instal­le­rar och kon­fi­gu­re­rar lösningen!

Klicka här

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Hantera din tid effektivt – del 2

Med hjälp av någ­ra enk­la tips kan du job­ba både smar­ta­re och mind­re. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina vik­ti­gas­te san­ning­ar för att slip­pa nega­tiv stress och få mer gjort utan att behö­va job­ba mer.

Läs artikel »

Vår dyrbara tid

Det finns bara ett visst antal tim­mar på en arbets­dag och vi har alla oli­ka för­håll­ning­sätt till hur vi han­te­rar dem. När vi är som mest effek­ti­va under dyg­nets 24 tim­mar är indi­vi­du­ellt. En del av oss är mor­gon­män­ni­skor och en del kvälls­män­ni­skor. Det du ska tän­ka på är att utnytt­ja den tiden på dyg­net då du är som mest pro­duk­tiv. Det är då du ska göra de saker som krä­ver mest av dig.

Läs artikel »

Själv är bästa dräng, eller?

Ensam är stark är ett gam­malt och väl­känt mot­to. Men stäm­mer det i dagens sam­häl­le? Jag tyc­ker sna­ra­re livet hand­lar om att byg­ga lång­sik­ti­ga rela­tio­ner och utveck­las till­sam­mans med and­ra. Både pri­vat och i arbetslivet.

Läs artikel »

Personskyddsbrytaren skapar en trygghet för kunden

För Kustens Eltjänst är per­son­skydds­bry­ta­re (PSA) pus­sel­bi­ten som ska­par drift­säk­ra system, både hos pri­vat- och företagskunder,

Läs artikel »

Personskyddsbrytare så att sjuka inte blir utan medicin vid strömavbrott

Strömavbrott på apo­tek kan få för­ödan­de kon­se­kven­ser. Utan el slu­tar IT-system för recept­be­lagd medi­cin att fun­ge­ra och tem­pe­ra­tur­käns­li­ga läke­me­del ris­ke­rar att bli för­stör­da. Apotekens lös­ning mot fel i elan­lägg­ning­en: per­son­skydds­bry­ta­re (PSA).

Läs artikel »

Ekonomisk, ekologisk eller socialt hållbar arkitektur? – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är ingen­jör, arki­tekt, konst­när, desig­ner och upp­fin­na­re. I den här arti­keln pre­sen­te­rar han sin vision om arki­tek­tu­rens framtid. 

– Det vi kan säga med säker­het är at vi inte kan fort­sät­ta som vi har gjort.

Läs artikel »