Så effektiviserar du energin i kommersiella fastigheter – steg för steg

Agardio.manager är ett energiövervakningssystem för kommersiella fastigheter. Eftersom systemet är intelligent håller man sig alltid uppdaterad med aktuella mätvärden. I slutändan leder det till bättre förutsättningar för optimerad energieffektivitet.

Den nya gene­ra­tio­nens ener­gi­mä­ta­re i kom­bi­na­tion med agardio.manager ger anpas­sa­de lös­ning­ar för alla appli­ka­tio­ner. Kraftfulla, kom­pak­ta och enk­la att anslu­ta. För intel­li­gent ener­giö­ver­vak­ning i bostä­der och kom­mer­si­el­la byggnader.

Att instal­le­ra och kon­fi­gu­re­ra lös­ning­en kan opti­me­ra ener­gi­ef­fek­ti­vi­te­ten rejält. Nu kanske du frå­gar dig hur du ska gå till väga?

Hager har tagit fram en inter­ak­tiv kurs så att du enkelt kan kom­ma igång. Klicka på län­ken nedan för att lära dig att instal­le­rar och kon­fi­gu­re­rar lösningen!

Klicka här

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

IoT och den kommande guldåldern för installatörer

Utvecklingen inom IoT med­för enor­ma möj­lig­he­ter på områ­den som ener­gi­be­spa­ring, säker­het och kom­fort och där­med ock­så för installatörer.

Läs artikel »

Personskyddsbrytare ger sinnesro

Med per­son­skydds­bry­ta­re hjäl­per elekt­ri­kern Jonathan Palm vil­la­kun­der som har pro­blem med åter­kom­man­de strömavbrott.

Läs artikel »
Leo Johnson

Energins framtid

Hur ska vi tän­ka om ener­gins fram­tid och vil­ka kon­kre­ta exem­pel på lös­ning­ar finns idag och i framtiden?

Läs artikel »

Alla har en roll att fylla i dessa coronatider

Världen ter sig minst sagt annorlun­da just nu. Alla har vi kun­der, part­ners, leve­ran­tö­rer, dis­tri­bu­tö­rer som på ett eller annat sätt påver­kas av sjuk­do­men covid-19, orsa­kad av coronaviruset. 

Läs artikel »

Så resonerar jag kring kvalitet

Total ägan­de­kost­nad är ett ämne jag tyc­ker är intres­sant, både som pri­vat­per­son och i min yrkes­roll. Det är vik­tigt att för­stå inne­bör­den av begrep­pet. När man gör det blir det lät­ta­re att för­stå var­för kva­li­tet lönar sig och leder till en läg­re total­kost­nad på lång sikt. För att fullt ut kun­na utvär­de­ra vad en pro­dukt kos­tar behö­ver man för­stå vad det kos­tar att äga den över hela dess livs­tid. Detta kal­las för pro­duk­tens tota­la ägar­kost­nad eller Total Cost of Ownership (TCO).

Läs artikel »

Därför ska du rekommendera personskyddsbrytare

Personskyddsbrytare eller jord­fels­bry­ta­re? Svaret är enkelt. Med per­son­skydds­bry­ta­re blir elan­lägg­ning­en mer drift­sä­ker och lät­ta­re att hantera.

Läs artikel »