Robotarnas intrång i byggbranschen

Prefabricerade hus, automatiserade arbetsprocesser och ökade samhällsklyftor. Så ser framtiden ut enligt marknadsanalytiker Bengt Henricson på Prognoscentret. Frågan är hur dessa samhällsförändringar kommer påverka installatörsbranschen. Detta är del 2 i vår artikelserie om prefabricerat byggande.

1811 gav sig en grupp män med svart­må­la­de ansik­ten ut i den eng­els­ka novem­ber­nat­ten. De bröt sig in i en väv­fa­brik, slog sön­der sex maski­nel­la väv­sto­lar och för­svann sedan ut i nat­ten igen. Under de kom­man­de måna­der­na slogs väv­ma­ski­ner sön­der över i stort sett hela England. Upprorsmännen vil­le för­stö­ra maski­ner­na som tagit deras jobb och effek­ti­vi­se­rat bran­schen. I dag fort­sät­ter maski­ner­na att effek­ti­vi­se­ra våra arbe­ten. Men vad hän­der med yrkes­grup­per­na som ersätts av maskiner?

1942 myn­ta­de den öster­ri­kis­ke natio­na­le­ko­no­men Joseph Schumpeter begrep­pet ”kre­a­tiv destruk­tion”. Han mena­de att utveck­ling­en ska­par nya för­ut­sätt­ning­ar som slår sön­der exi­ste­ran­de affärsmo­del­ler men att det sam­ti­digt öpp­nas upp nya möj­lig­he­ter. Han häv­da­de att tem­pot i pro­ces­sen kon­stant skul­le öka, vil­ket i kom­bi­na­tion med svå­rig­he­ter­na att omsko­la de som drab­bas steg­vis skul­le ska­pa en allt stör­re popu­la­tion som mer eller mind­re ham­nar utan­för arbets­mark­na­den. På sikt ansåg han att pro­ces­sen skul­le kun­na utgö­ra ett hot mot både demo­kra­tin och den öpp­na marknadsekonomin.

Enligt Bengt Henricson, som är spe­ci­a­li­se­rad på att ana­ly­se­ra och ta fram under­lag åt den nor­dis­ka bygg­mark­na­den, befin­ner vi oss i inled­ning­en till en ny era – den digi­ta­la. I den senas­te ver­sio­nen av hans lång­sik­ti­ga pro­gnos för bygg­bran­schen får auto­ma­ti­se­rad arbets­kraft myc­ket utrymme.

– Forskare häv­dar att vartan­nat tjäns­te­man­na­jobb kan bli auto­ma­ti­se­rat inom 20 år, säger Bengt.

En omvänd klassresa

Om man utgår ifrån det spann av pro­gno­ser som gjorts, ris­ke­rar mel­lan 435 000 och 2,5 mil­jo­ner jobb att slås ut de när­mas­te 20 åren i Sverige och betyd­ligt fler kom­mer påver­kas av nya kom­pe­tenskrav. En rap­port från Tjänstemännens cen­tral­or­ga­ni­sa­tion (TCO) 2018 visar att när­ma­re två mil­jo­ner per­so­ner på den svens­ka arbets­mark­na­den kan behö­va vida­re­ut­bild­ning som de inte räk­nar med att få av sina arbetsgivare.

– Det vi ser nu bru­kar kal­las ”Den and­ra maskin­ål­dern” vil­ken i sin tur ska­par en så kal­lad ”Mid skil­led sque­e­ze”. Det bety­der att det främst är de rutinar­ta­de job­ben med medel­hög utbild­ning som slås ut. Personerna som blir av med sina jobb ten­de­rar att röra sig mot de jobb som krä­ver läg­re utbild­ning, vil­ket allt ofta­re ska­par en omvänd klass­re­sa eftersom få har möj­lig­het att åter­i­gen utbil­da sig till de arbe­ten som då efter­frå­gas, säger Bengt.

Bengt Henricsson är spe­ci­a­li­se­rad på att ana­ly­se­ra och ta fram under­lag åt den nor­dis­ka byggmarknaden.
Exempelvis kan man se att före­tag som Uber, Lyft och Foodora erbju­der en extremt låg trös­kel in på arbets­mark­na­den, men intäk­ter­na och anställ­nings­for­mer­na är myc­ket osäk­ra. I San Fransisco till exem­pel fanns det för tio år sedan 3 000 hel­tids­an­ställ­da tax­i­fö­ra­re, i dag är de 1 500 styc­ken. Samtidigt finns det 50 000 Uber- och Lyftförare som pres­sat priserna.

– Installatörer kom­mer för­mod­li­gen inte gå sam­ma öde till mötes inom en snar fram­tid. Orsaken är att bygg­bran­schen inte effek­ti­vi­se­rats likt and­ra bran­scher även om det san­no­likt hän­der mer nu än någon­sin tidi­ga­re, säger Bengt.

Byggbranschen har halkat efter

Att köpa en ny Volvo Amazon 1970 kos­ta­de 0,70 års­lö­ner för en arbe­ta­re och 0,51 års­lö­ner för en tjäns­te­man. År 2016 var mot­sva­ran­de siff­ra för mot­sva­ran­de bil, (en Volvo V60), 0,92 respek­ti­ve 0,64 års­lö­ner. Det köpa­ren beta­la­de för att byg­ga en ny vil­la på 145 kvadrat­me­ter mot­sva­ra­de år 1970 5,5 års­lö­ner för en arbe­ta­re och 4,1 års­lö­ner för en tjäns­te­man. I dag är mot­sva­ran­de siff­ra näs­tan för­dubb­lad, 10,5 respek­ti­ve 7,3 års­lö­ner, tomt­pri­ser exkluderade.

Kostnaderna har ökat för både hus och bil men en vil­la från 1970 är i stort sett sam­ma pro­dukt i dag, möj­li­gen något mer ener­gi­ef­fek­tiv, mer avan­ce­ra­de vit­va­ror och kakel och klin­ker i våt­rum. Å and­ra sidan var käl­la­re, tak- och fasadte­gel van­ligt då vil­ket anses vara dyra val i dag. En lägen­het har varit mer påkostad de senas­te åren, när det gäl­ler ytskikt och föns­te­ry­tor men man kan inte säga att de har en hög­re kva­li­tet ur ett bygg­tek­niskt per­spek­tiv, kanske är det rent av tvärtom.

– En Volvo V60 är där­e­mot över­läg­sen en Volvo Amazon, undan­ta­get utse­en­det. Den har kraft­ful­la­re motor som drar mind­re ben­sin, den släp­per ut betyd­ligt mind­re skad­li­ga avga­ser, den har enormt myc­ket mer funk­tio­ner och fines­ser och när det gäl­ler kom­fort och säker­het går des­sa bilar inte ens att jäm­fö­ra, säger Bengt.

Han menar dock att pris­ut­veck­ling­en inom byggsek­torn nått taket. Kostnadsutvecklingen har ”maske­rats” de senas­te dry­ga tio åren med en serie jobb­skat­te­av­drag och extremt låga rän­tor. En annan fak­tor är att det är van­li­ga­re med två inkoms­ter hos fram­för allt vil­lakö­par­na i dag jäm­fört med hur det såg ut år 1970. Det har stärkt hus­hål­lens eko­no­mi, där­för har boen­de­kost­na­dens andel av den tota­la hus­håll­sin­koms­ten ännu inte påver­kats så myc­ket för de som köper en ny bostad.

– Möjligheterna att kom­pen­se­ra bygg­kost­nads­ök­ning­ar­na genom att stär­ka hus­hål­lens eko­no­mi har san­no­likt nått vägs ände. Nu kan rän­tor­na bara röra sig upp­åt, det är svårt att höja sys­sel­sätt­nings­gra­den ännu mer och det är osä­kert vil­ka utrym­men som finns för vida­re skat­te­sänk­ning­ar, säger Bengt.

Byggbranschen måste digitaliseras

Han menar att det som byggs mås­te anpas­sas till en verk­lig­het med en allt stör­re andel eko­no­miskt sva­ga hus­håll på ena kan­ten och lite mind­re del star­ka hus­håll på den and­ra. Vid nypro­duk­tion kom­mer instal­la­tö­rer steg­vis behö­va accep­te­ra en till­verk­nings­pro­cess och en sam­ar­bets­form med sina kun­der som lik­nar det vi ser inom for­donsin­du­strin i dag. Byggbranschen kom­mer på sikt att tving­as auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen om man ska kun­na nå en bre­da­re mark­nad, eller behål­la den man har.

– Tänk dig själv om du skul­le byg­ga en Volvo ute i sko­gen. Beställa del för del som du anpas­sar på plats. Det skul­le bli en jät­te­dyr bil. Den logis­ka utveck­ling­en är att vi kom­mer se mer pre­fab­ri­ce­ra­de hus som leve­re­ras kom­plet­ta med el- och ven­ti­la­tions­lös­ning­ar, säger Bengt och fortsätter:

– Det blir inte lika sto­ra för­änd­ring­ar inom reno­ve­rings­mark­na­den av natur­li­ga skäl då man inte har sam­ma för­ut­sätt­ning­ar att auto­ma­ti­se­ra bygg­pro­ces­sen där. Däremot kom­mer det leda till att det allt ofta­re blir bil­li­ga­re att riva och byg­ga nytt. Där kan vi ta lik­nel­sen med bil­in­du­strin igen. Det är inte värt att reno­ve­ra en 15 år gam­mal Volvo till ny.

Läs hela rapporten

I vår rap­port ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resul­tat” bely­ser vi de utma­ning­ar bran­schen brot­tas med. Vi har inter­vju­at exper­ter som häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen. Med rätt för­ut­sätt­ning­ar kan pre­fab­ri­ce­ring inom byggsek­torn ge lik­nan­de resul­tat som det vi ser inom for­donsin­du­strin i dag. Vi rekom­men­de­rar att du är väl påläst inför den­na kom­man­de för­änd­ring. En bra bör­jan är att klic­ka på län­ken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Prefabricerat byg­gan­de – kraft­tag för bätt­re resultat”

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Byggbranschen står och stampar

Det går dåligt för bygg­bran­schen. Inte när det gäl­ler omsätt­ning – som bekant har det byggts mas­sor de senas­te decen­ni­er­na. Men när det gäl­ler pro­duk­ti­vi­tet och lön­sam­het har man i många år stått och stam­pat på sam­ma fläck.

Läs artikel »

Säljdrivande marknadsföring

Det finns en upp­sjö av före­tag som erbju­der unge­fär sam­ma pro­duk­ter och tjäns­ter som ni gör. Så vad ska ni göra för att stic­ka ut mot kon­kur­ren­ter­na? Se till att ni gör posi­tio­ne­rings­ar­be­te ordentligt.

Läs artikel »

Coronavirusets effekt på elbranschen

Konjunkturavmattningen, som vi senast skrev om i okto­ber 2019, kan för­vand­las till en rejäl dipp om coro­na­ut­bred­ning­en fort­sät­ter i sam­ma takt efter som­ma­ren. Hittar man ing­et vac­cin kom­mer viru­set påver­ka bygg­bran­schen. På kort sikt skul­le det brom­sa upp arbe­tet och leda till mins­kat utbud, på lång sikt skul­le efter­frå­gan avta. 

Läs artikel »

Nöjdare kunder genom merförsäljning

Ett givet sätt att öka lön­sam­he­ten är att säl­ja mer till var­je enskild kund. Vi hör­de av oss till säljträ­na­ren Kim von Walden för att ta reda på hur man kan öka försäljningen. 

Läs artikel »

Stress orsak till elolyckor

Stress på arbe­tet kan lig­ga bakom en hel del av de elo­lyc­kor som upp­står och det hand­lar inte bara om tids­brist utan ofta är det på grund av att de får utfö­ra arbe­ten när and­ra hant­ver­ka­re är när­va­ran­de, vil­ket ökar riskerna

Läs artikel »

Brandutredaren: ”AFDD hade kunnat sänka antalet elbränder”

Antalet elbrän­der ökar i takt med att vi får fler elpry­lar i våra hem. Hela 25 pro­cent av alla brän­der i våra bostä­der är elre­la­te­ra­de. Ljusbågsdetektorn (AFDD) hade kun­nat sän­ka anta­let elbrän­der ordent­ligt, det menar brandut­re­da­re David Widlund.

Läs artikel »