Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Våren under coronapandemins uppkomst präglades av stor osäkerhet. Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret, ser nu en tydligare bild och bedömer att det mest sannolika utfallet är en djup nedgång i ekonomin i år och att effekten på byggmarknaden bottnar först 2021.

Prognoscentret, som tar fram mark­nads­a­na­ly­ser för bygg­bran­schen, bör­jar nu se en mer syn­kro­ni­se­rad bild över byggkonjunkturen.

– Det råder kon­sen­sus om att viru­set kom­mer fin­nas kvar i sam­häl­let och vi kom­mer där­för att se effek­ter av coro­na­pan­de­min under en läng­re tid än vad vi först trod­de, säger Thomas och fortsätter.

– Vi bedö­mer att den störs­ta ned­gång­en i bygg­star­ter kom­mer att ske i år, san­no­likt drygt 15 pro­cent ned för bostä­der och dry­ga 25 pro­cent för loka­ler. Den nedåt­gå­en­de tren­den fort­sät­ter dock in i 2021 där vi tror oss se en ned­gång på 6 pro­cent för bostä­der och 7 pro­cent för lokaler.

Vissa delsegment går mot strömmen och utvecklas positivt

Utvecklingen skil­jer sig dock mel­lan oli­ka byggsegment.

Thomas Ekvall, pro­gno­schef på Prognoscentret.

– Den så kal­la­de gör det själv-mark­na­den, där hus­hål­len själ­va utför reno­ve­rings­ar­be­tet, har hit­tills utveck­lats posi­tivt. Denna utveck­ling för­kla­ras till stor del av det fak­tum att en stor del av befolk­ning­en till­bring­ar myc­ket tid hem­ma samt att utlands­re­san­det i hög grad ute­blev under som­ma­ren. Detta gjor­de att det både fans ovan­ligt myc­ket tid för mind­re reno­ve­rings­pro­jekt, samt även i vis­sa fall en rese­bud­get som kon­ver­te­ra­des till reno­ve­rings­bud­get, säger Thomas.

Det är inte bara hus­hål­lens egna reno­ve­rings­ar­be­ten som kan påver­kas posi­tivt av coro­na­pan­de­min, även byg­gan­det av offent­li­ga bygg­na­der kan få en skjuts uppåt.

– Byggandet av offent­li­ga bygg­na­der vän­tas inte drab­bas lika hårt då det finns anled­ning att tro att poli­tis­ka sats­ning­ar på fram­förallt vård­bygg­na­der kom­mer att öka under näst­kom­man­de år till följd av pan­de­min, säger Thomas.

Vändningen kommer 2022

Det alla nu vill ha svar på är när vänd­ning­en kom­mer. Det är en kom­plex frå­ga, inte minst för att den eko­no­mis­ka utveck­ling­en till stor del häng­er på hur restrik­tio­ner­na kom­mer att se ut fram­ö­ver, inte bara i Sverige utan även glo­balt. Den svens­ka eko­no­min – och bygg­mark­na­den – påver­kas direkt av natio­nel­la rekom­men­da­tio­ner och restrik­tio­ner då det ger effek­ter både på pro­duk­tions­ka­pa­ci­te­ten men även på efter­frå­gan. Internationella restrik­tio­ner har sam­ti­digt en effekt då mate­ri­al och and­ra nöd­vän­di­ga leve­ran­ser för pro­duk­tio­nen har svårt att kom­ma fram.

– Just nu ser vi posi­ti­va ten­den­ser i form av att många sam­häl­len åter­går till någon form av nor­ma­li­tet. En del tyder på att allt fler län­der kom­mer att anam­ma den svens­ka model­len med ett för­vis­so påver­kat, men ej helt bak­bun­det, sam­häl­le, säger Thomas och läg­ger till:

– I dagens pro­gnos räk­nar vi med att den tota­la bygg­mark­na­den i Sverige vän­der upp år 2022 med en till­växt på 2 pro­cent, men man ska kom­ma ihåg att läget fort­fa­ran­de är osä­kert och att det är myc­ket svårt att pro­gno­sti­se­ra den fram­ti­da utvecklingen.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Prefabricerade hus är framtiden

För att behål­la nuva­ran­de mark­nads­an­de­lar mås­te bygg­bran­schen indust­ri­a­li­se­ras mer anser många mark­nads­a­na­ly­ti­ker. Götenehus har där­för sat­sat 60 mil­jo­ner kro­nor på en ny fabrik för indust­ri­ell volymhusproduktion.

Läs artikel »

Så ser framtidens installationsmarknad ut

Vilka utma­ning­ar vän­tar mor­gon­da­gens elin­stal­la­tö­rer? Vi frå­ga­de mark­nads­a­na­ly­ti­ker Bengt Henricson som är spe­ci­a­li­se­rad på att opti­me­ra lön­sam­he­ten och ta fram under­lag åt den nor­dis­ka byggmarknaden. 

Läs artikel »

Hemautomation och installatörens roll

Hemautomation och IoT ökar snabbt sam­ti­digt som kun­der­na ofta sak­nar kun­skap. Hur kan instal­la­tö­rer­na hjäl­pa alla des­sa kon­su­men­ter med rådgivning?

Läs artikel »

Därför ska du rekommendera personskyddsbrytare

Personskyddsbrytare eller jord­fels­bry­ta­re? Svaret är enkelt. Med per­son­skydds­bry­ta­re blir elan­lägg­ning­en mer drift­sä­ker och lät­ta­re att hantera.

Läs artikel »

Alla har en roll att fylla i dessa coronatider

Världen ter sig minst sagt annorlun­da just nu. Alla har vi kun­der, part­ners, leve­ran­tö­rer, dis­tri­bu­tö­rer som på ett eller annat sätt påver­kas av sjuk­do­men covid-19, orsa­kad av coronaviruset. 

Läs artikel »

Elinstallationer och bättre skolresultat

Betygen på Svartedalsskolan har under en läng­re tid legat under snit­tet i lan­det. Under de senas­te åren har Göteborgsregionen där­för sat­sat för att höja ele­ver­nas resul­tat. Bland annat har man byggt en ny sko­la utrus­tad med elin­stal­la­tio­ner redo för framtiden.

Läs artikel »