Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Våren under coronapandemins uppkomst präglades av stor osäkerhet. Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret, ser nu en tydligare bild och bedömer att det mest sannolika utfallet är en djup nedgång i ekonomin i år och att effekten på byggmarknaden bottnar först 2021.

Prognoscentret, som tar fram mark­nads­a­na­ly­ser för bygg­bran­schen, bör­jar nu se en mer syn­kro­ni­se­rad bild över byggkonjunkturen.

– Det råder kon­sen­sus om att viru­set kom­mer fin­nas kvar i sam­häl­let och vi kom­mer där­för att se effek­ter av coro­na­pan­de­min under en läng­re tid än vad vi först trod­de, säger Thomas och fortsätter.

– Vi bedö­mer att den störs­ta ned­gång­en i bygg­star­ter kom­mer att ske i år, san­no­likt drygt 15 pro­cent ned för bostä­der och dry­ga 25 pro­cent för loka­ler. Den nedåt­gå­en­de tren­den fort­sät­ter dock in i 2021 där vi tror oss se en ned­gång på 6 pro­cent för bostä­der och 7 pro­cent för lokaler.

Vissa delsegment går mot strömmen och utvecklas positivt

Utvecklingen skil­jer sig dock mel­lan oli­ka byggsegment.

Thomas Ekvall, pro­gno­schef på Prognoscentret.

– Den så kal­la­de gör det själv-mark­na­den, där hus­hål­len själ­va utför reno­ve­rings­ar­be­tet, har hit­tills utveck­lats posi­tivt. Denna utveck­ling för­kla­ras till stor del av det fak­tum att en stor del av befolk­ning­en till­bring­ar myc­ket tid hem­ma samt att utlands­re­san­det i hög grad ute­blev under som­ma­ren. Detta gjor­de att det både fans ovan­ligt myc­ket tid för mind­re reno­ve­rings­pro­jekt, samt även i vis­sa fall en rese­bud­get som kon­ver­te­ra­des till reno­ve­rings­bud­get, säger Thomas.

Det är inte bara hus­hål­lens egna reno­ve­rings­ar­be­ten som kan påver­kas posi­tivt av coro­na­pan­de­min, även byg­gan­det av offent­li­ga bygg­na­der kan få en skjuts uppåt.

– Byggandet av offent­li­ga bygg­na­der vän­tas inte drab­bas lika hårt då det finns anled­ning att tro att poli­tis­ka sats­ning­ar på fram­förallt vård­bygg­na­der kom­mer att öka under näst­kom­man­de år till följd av pan­de­min, säger Thomas.

Vändningen kommer 2022

Det alla nu vill ha svar på är när vänd­ning­en kom­mer. Det är en kom­plex frå­ga, inte minst för att den eko­no­mis­ka utveck­ling­en till stor del häng­er på hur restrik­tio­ner­na kom­mer att se ut fram­ö­ver, inte bara i Sverige utan även glo­balt. Den svens­ka eko­no­min – och bygg­mark­na­den – påver­kas direkt av natio­nel­la rekom­men­da­tio­ner och restrik­tio­ner då det ger effek­ter både på pro­duk­tions­ka­pa­ci­te­ten men även på efter­frå­gan. Internationella restrik­tio­ner har sam­ti­digt en effekt då mate­ri­al och and­ra nöd­vän­di­ga leve­ran­ser för pro­duk­tio­nen har svårt att kom­ma fram.

– Just nu ser vi posi­ti­va ten­den­ser i form av att många sam­häl­len åter­går till någon form av nor­ma­li­tet. En del tyder på att allt fler län­der kom­mer att anam­ma den svens­ka model­len med ett för­vis­so påver­kat, men ej helt bak­bun­det, sam­häl­le, säger Thomas och läg­ger till:

– I dagens pro­gnos räk­nar vi med att den tota­la bygg­mark­na­den i Sverige vän­der upp år 2022 med en till­växt på 2 pro­cent, men man ska kom­ma ihåg att läget fort­fa­ran­de är osä­kert och att det är myc­ket svårt att pro­gno­sti­se­ra den fram­ti­da utvecklingen.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Gå från installatör till rådgivare inom hemautomation

Hjälp era kun­der med hem­au­to­ma­tion när nya pro­duk­ter flö­dar från de sto­ra tek­nik­gi­gan­ter­na. För att hem­ma­fix­ar­na ska få sina smar­ta hem krävs eltek­nis­ka kun­ska­per som elin­stal­la­tö­ren har och då är det vik­tigt att kun­na age­ra råd­gi­va­re till dina kunder.

Läs artikel »

Därför är svenskarna skeptiska till det smarta hemmet

Fastighetsbolaget Swebostad sat­sat på smar­ta hem-lös­ning­ar i sina bostä­der och tror på en stark utveck­ling inom seg­men­tet. Samtidigt upp­ger majo­ri­tet av svens­kar­na att de inte vill ha fler upp­kopp­la­de pry­lar i sina hem. 

Läs artikel »

Tjänstefieringen revolutionerar fastighetsbranschen

Delade kon­tor­sy­tor, eller cowor­king, har snabbt bli­vit den hetas­te tren­den inom fas­tig­hets­värl­den där Akademiska Hus är ett av många fas­tig­hets­bo­lag som sat­sar på coworking. 

Läs artikel »

Ekonomisk, ekologisk eller socialt hållbar arkitektur? – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är ingen­jör, arki­tekt, konst­när, desig­ner och upp­fin­na­re. I den här arti­keln pre­sen­te­rar han sin vision om arki­tek­tu­rens framtid. 

– Det vi kan säga med säker­het är at vi inte kan fort­sät­ta som vi har gjort.

Läs artikel »

Så skapar fastighetsbolaget lojala hyresgäster

Kvalitet och håll­bar­het står i fokus när Aspelin Ramm byg­ger nytt och ger tom­ma fas­tig­he­ter nytt kom­mer­si­ellt värde.
– Vi tror på arki­tek­tur som både är håll­bar och vac­ker att tit­ta på, säger Mathias Vårström.

Läs artikel »

Byggbranschen halkar efter

Kan pre­fab­ri­ce­ra­de hus lösa byggsek­torns steg­ran­de pris­ut­veck­ling? Experter häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen om man ska kun­na nå en bre­da­re mark­nad, eller behål­la den man har. Detta är del 1 i vår arti­kel­se­rie om pre­fab­ri­ce­rat byggande.

Läs artikel »