Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Våren under coronapandemins uppkomst präglades av stor osäkerhet. Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret, ser nu en tydligare bild och bedömer att det mest sannolika utfallet är en djup nedgång i ekonomin i år och att effekten på byggmarknaden bottnar först 2021.

Prognoscentret, som tar fram mark­nads­a­na­ly­ser för bygg­bran­schen, bör­jar nu se en mer syn­kro­ni­se­rad bild över bygg­kon­junk­tu­ren.

– Det råder kon­sen­sus om att viru­set kom­mer fin­nas kvar i sam­häl­let och vi kom­mer där­för att se effek­ter av coro­na­pan­de­min under en läng­re tid än vad vi först trod­de, säger Thomas och fort­sät­ter.

– Vi bedö­mer att den störs­ta ned­gång­en i bygg­star­ter kom­mer att ske i år, san­no­likt drygt 15 pro­cent ned för bostä­der och dry­ga 25 pro­cent för loka­ler. Den nedåt­gå­en­de tren­den fort­sät­ter dock in i 2021 där vi tror oss se en ned­gång på 6 pro­cent för bostä­der och 7 pro­cent för loka­ler.

Vissa delsegment går mot strömmen och utvecklas positivt

Utvecklingen skil­jer sig dock mel­lan oli­ka byggseg­ment.

Thomas Ekvall, pro­gno­schef på Prognoscentret.

– Den så kal­la­de gör det själv-mark­na­den, där hus­hål­len själ­va utför reno­ve­rings­ar­be­tet, har hit­tills utveck­lats posi­tivt. Denna utveck­ling för­kla­ras till stor del av det fak­tum att en stor del av befolk­ning­en till­bring­ar myc­ket tid hem­ma samt att utlands­re­san­det i hög grad ute­blev under som­ma­ren. Detta gjor­de att det både fans ovan­ligt myc­ket tid för mind­re reno­ve­rings­pro­jekt, samt även i vis­sa fall en rese­bud­get som kon­ver­te­ra­des till reno­ve­rings­bud­get, säger Thomas.

Det är inte bara hus­hål­lens egna reno­ve­rings­ar­be­ten som kan påver­kas posi­tivt av coro­na­pan­de­min, även byg­gan­det av offent­li­ga bygg­na­der kan få en skjuts upp­åt.

– Byggandet av offent­li­ga bygg­na­der vän­tas inte drab­bas lika hårt då det finns anled­ning att tro att poli­tis­ka sats­ning­ar på fram­förallt vård­bygg­na­der kom­mer att öka under näst­kom­man­de år till följd av pan­de­min, säger Thomas.

Vändningen kommer 2022

Det alla nu vill ha svar på är när vänd­ning­en kom­mer. Det är en kom­plex frå­ga, inte minst för att den eko­no­mis­ka utveck­ling­en till stor del häng­er på hur restrik­tio­ner­na kom­mer att se ut fram­ö­ver, inte bara i Sverige utan även glo­balt. Den svens­ka eko­no­min – och bygg­mark­na­den – påver­kas direkt av natio­nel­la rekom­men­da­tio­ner och restrik­tio­ner då det ger effek­ter både på pro­duk­tions­ka­pa­ci­te­ten men även på efter­frå­gan. Internationella restrik­tio­ner har sam­ti­digt en effekt då mate­ri­al och and­ra nöd­vän­di­ga leve­ran­ser för pro­duk­tio­nen har svårt att kom­ma fram.

– Just nu ser vi posi­ti­va ten­den­ser i form av att många sam­häl­len åter­går till någon form av nor­ma­li­tet. En del tyder på att allt fler län­der kom­mer att anam­ma den svens­ka model­len med ett för­vis­so påver­kat, men ej helt bak­bun­det, sam­häl­le, säger Thomas och läg­ger till:

– I dagens pro­gnos räk­nar vi med att den tota­la bygg­mark­na­den i Sverige vän­der upp år 2022 med en till­växt på 2 pro­cent, men man ska kom­ma ihåg att läget fort­fa­ran­de är osä­kert och att det är myc­ket svårt att pro­gno­sti­se­ra den fram­ti­da utveck­ling­en.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Arkitekturens framtid – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är arki­tekt och en inno­va­tiv stads­pla­ne­ra­re från Berlin. Frågan är om arki­tek­tur kan hjäl­pa oss att ska­pa en posi­tiv fram­tid? Läs Van Bos fram­tids­spa­ning med sju idéer om mor­gon­da­gens stä­der och hem.

Läs artikel »

En digital spark i baken

Vi befin­ner oss i utma­nan­de tider och vi är alla mer eller mind­re hårt pres­sa­de. Just nu påver­kar covid-19 sät­tet vi lever och arbe­tar på. Självklart hål­ler vi avstånd och upp­ma­nar alla våra kun­der och part­ners att göra lika­dant om möj­ligt.

Läs artikel »

”Du säljer för billigt”

Säljtränaren Kim von Walden delar med som om orsa­ker­na till var­för du antag­li­gen säl­jer till ett läg­re pris än vad du bor­de och vad du kan göra åt det.

Läs artikel »

IoT och den kommande guldåldern för installatörer

Utvecklingen inom IoT med­för enor­ma möj­lig­he­ter på områ­den som ener­gi­be­spa­ring, säker­het och kom­fort och där­med ock­så för instal­la­tö­rer.

Läs artikel »

Säljdrivande marknadsföring

Det finns en upp­sjö av före­tag som erbju­der unge­fär sam­ma pro­duk­ter och tjäns­ter som ni gör. Så vad ska ni göra för att stic­ka ut mot kon­kur­ren­ter­na? Se till att ni gör posi­tio­ne­rings­ar­be­te ordent­ligt.

Läs artikel »

När hemmets prylar byter sida

I sep­tem­ber 2016 slog Mirai till. En rekord­stor över­be­last­ning­s­at­tack med kapa­de IT-pry­lar som sat­te sto­ra delar av inter­net ur balans. Cybersäkerhetsexperten Jonas Lejon, med bak­grund inom FRA och Försvarsmakten, hjäl­per oss att ta reda på hur KNX-system står sig mot lik­nan­de attac­ker.

Läs artikel »