Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Våren under coronapandemins uppkomst präglades av stor osäkerhet. Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret, ser nu en tydligare bild och bedömer att det mest sannolika utfallet är en djup nedgång i ekonomin i år och att effekten på byggmarknaden bottnar först 2021.

Prognoscentret, som tar fram mark­nads­a­na­ly­ser för bygg­bran­schen, bör­jar nu se en mer syn­kro­ni­se­rad bild över byggkonjunkturen.

– Det råder kon­sen­sus om att viru­set kom­mer fin­nas kvar i sam­häl­let och vi kom­mer där­för att se effek­ter av coro­na­pan­de­min under en läng­re tid än vad vi först trod­de, säger Thomas och fortsätter.

– Vi bedö­mer att den störs­ta ned­gång­en i bygg­star­ter kom­mer att ske i år, san­no­likt drygt 15 pro­cent ned för bostä­der och dry­ga 25 pro­cent för loka­ler. Den nedåt­gå­en­de tren­den fort­sät­ter dock in i 2021 där vi tror oss se en ned­gång på 6 pro­cent för bostä­der och 7 pro­cent för lokaler.

Vissa delsegment går mot strömmen och utvecklas positivt

Utvecklingen skil­jer sig dock mel­lan oli­ka byggsegment.

Thomas Ekvall, pro­gno­schef på Prognoscentret.

– Den så kal­la­de gör det själv-mark­na­den, där hus­hål­len själ­va utför reno­ve­rings­ar­be­tet, har hit­tills utveck­lats posi­tivt. Denna utveck­ling för­kla­ras till stor del av det fak­tum att en stor del av befolk­ning­en till­bring­ar myc­ket tid hem­ma samt att utlands­re­san­det i hög grad ute­blev under som­ma­ren. Detta gjor­de att det både fans ovan­ligt myc­ket tid för mind­re reno­ve­rings­pro­jekt, samt även i vis­sa fall en rese­bud­get som kon­ver­te­ra­des till reno­ve­rings­bud­get, säger Thomas.

Det är inte bara hus­hål­lens egna reno­ve­rings­ar­be­ten som kan påver­kas posi­tivt av coro­na­pan­de­min, även byg­gan­det av offent­li­ga bygg­na­der kan få en skjuts uppåt.

– Byggandet av offent­li­ga bygg­na­der vän­tas inte drab­bas lika hårt då det finns anled­ning att tro att poli­tis­ka sats­ning­ar på fram­förallt vård­bygg­na­der kom­mer att öka under näst­kom­man­de år till följd av pan­de­min, säger Thomas.

Vändningen kommer 2022

Det alla nu vill ha svar på är när vänd­ning­en kom­mer. Det är en kom­plex frå­ga, inte minst för att den eko­no­mis­ka utveck­ling­en till stor del häng­er på hur restrik­tio­ner­na kom­mer att se ut fram­ö­ver, inte bara i Sverige utan även glo­balt. Den svens­ka eko­no­min – och bygg­mark­na­den – påver­kas direkt av natio­nel­la rekom­men­da­tio­ner och restrik­tio­ner då det ger effek­ter både på pro­duk­tions­ka­pa­ci­te­ten men även på efter­frå­gan. Internationella restrik­tio­ner har sam­ti­digt en effekt då mate­ri­al och and­ra nöd­vän­di­ga leve­ran­ser för pro­duk­tio­nen har svårt att kom­ma fram.

– Just nu ser vi posi­ti­va ten­den­ser i form av att många sam­häl­len åter­går till någon form av nor­ma­li­tet. En del tyder på att allt fler län­der kom­mer att anam­ma den svens­ka model­len med ett för­vis­so påver­kat, men ej helt bak­bun­det, sam­häl­le, säger Thomas och läg­ger till:

– I dagens pro­gnos räk­nar vi med att den tota­la bygg­mark­na­den i Sverige vän­der upp år 2022 med en till­växt på 2 pro­cent, men man ska kom­ma ihåg att läget fort­fa­ran­de är osä­kert och att det är myc­ket svårt att pro­gno­sti­se­ra den fram­ti­da utvecklingen.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Sju steg till vass projektledning enligt Bravida

Alla inblan­da­de vill att pro­jekt ska bli lyc­ka­de och lön­sam­ma – och för att nå dit krävs att pro­jekt­led­ning­en sit­ter som den ska. Hampus Hellgren, pro­jekt­le­da­re på Bravida, har varit i bran­schen i över tju­go år, de senas­te tio som pro­jekt­le­da­re. Här bju­der han på sina bäs­ta tips.

Läs artikel »

Tidigt engagemang och samarbete

För att pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­na­der inom den offent­li­ga byggsek­torn ska kun­na utveck­las, krävs drag­hjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av fle­ra para­met­rar. Vid nypro­duk­tion kom­mer instal­la­tö­rer steg­vis behö­va accep­te­ra en till­verk­nings­pro­cess och en sam­ar­bets­form med sina kun­der som lik­nar den vi ser inom for­donsin­du­strin i dag.

Läs artikel »

Kvalitetstänk receptet på framgångsrikt företagande

Elektrofabriken är ett snabbt väx­an­de bolag. Företaget med bas i Skåne mark­nads­för och till­ver­kar låg- och mel­lan­spän­nings­pro­duk­ter skräd­dar­syd­da för kom­mer­si­el­la och indust­ri­el­la appli­ka­tio­ner. En vik­tig nyc­kel till Elektrofabrikens utveck­ling hit­tas i bola­gets kva­li­tets­tänk, som fun­nits med sedan starten.

Läs artikel »

Med känsla av Alice i underlandet

Åtta magis­ka och helt uni­ka hotell­rum ska­pa­des i pro­jek­tet som väx­te fram ur inred­nings­de­sig­ner Lena Nyholms fan­ta­si. Det här är berät­tel­sen om hur 21 leve­ran­tö­rer sam­ar­be­ta­de i ett unikt reno­ve­rings­pro­jekt på Åhus Gästgivaregård.

Läs artikel »

Därför ska du rekommendera personskyddsbrytare

Personskyddsbrytare eller jord­fels­bry­ta­re? Svaret är enkelt. Med per­son­skydds­bry­ta­re blir elan­lägg­ning­en mer drift­sä­ker och lät­ta­re att hantera.

Läs artikel »

KNX – det logiska valet för installatörer

Om du väger alla för- och nack­de­lar mot varand­ra är det ett pro­to­koll som fram­står som det bäs­ta valet för pro­fes­sio­nel­la tillämp­ning­ar. KNX är just nu det natur­li­ga valet för pro­fes­sio­nel­la och drift­säk­ra hem­au­to­ma­tions­lös­ning­ar. KNX har helt enkelt flest fördelar.

Läs artikel »