Skip to content

Öppna standarder för det smarta hemmet

Utbudet av öppna standarder för byggnads- och hemautomation har ökat enormt de senaste åren. Här har vi sammanställt en kort översikt över de vanligaste standarderna.

Med ett öppet system är du inte bun­den till en enskild till­ver­ka­re. Det ska­par myc­ket bätt­re pro­dukt­ut­bud, sup­port och fram­tids­säk­ring. En till­ver­ka­re kan ”haka på” en öppen stan­dard och ta fram en egen, kom­pa­ti­bel pro­dukt inom sitt spe­ci­al­om­rå­de. Det gör att en defekt pro­dukt i stort sett all­tid kan ersät­tas av någon annan på mark­na­den. Även från en annan till­ver­ka­re.

Zigbee

Ett pro­to­koll som från bör­jan var ett auto­ma­tions­pro­to­koll för bostads­mark­na­den, detalj­han­deln och indu­strin. De senas­te åren har det utveck­lats allt­mer mot hem­au­to­ma­tion. För när­va­ran­de är över 400 till­ver­ka­re anslut­na till ZigBee Alliance. Protokollet, som endast stö­der tråd­lös kom­mu­ni­ka­tion, är avsett för pro­duk­ter för auto­ma­tion av bostä­der och bygg­na­der.

Fördelar

 • Protokollets intel­li­gens och pro­gram­me­ring lig­ger instal­le­rad i de enskil­da pro­duk­ter­na, så om en pro­dukt går sön­der fort­sät­ter övri­ga delar av instal­la­tio­nen att fun­ge­ra som van­ligt.
 • Trådlös kom­mu­ni­ka­tion över sto­ra avstånd blir möj­lig tack vare mesh­nät­verk (sam­man­kopp­ling av fle­ra acces­s­punk­ter).
 • Attraktivt pris.
 • Bidirektionellt pro­to­koll med kryp­te­ring.

Nackdelar

 • Beroende av sta­bil tråd­lös upp­kopp­ling.
 • Inte alla appa­ra­ter sam­ar­be­tar utan vida­re med varand­ra med appli­ka­tions­pro­fi­ler. Som exem­pel körs Philips Hue-lam­por med Light Link som inte fun­ge­rar direkt ihop med appli­ka­tions­pro­fi­ler­na Health Care eller Smart Energy.
 • ZigBee är ett pro­to­koll som för­ut­sät­ter vis­sa kun­ska­per för drift­sätt­ning, av histo­ris­ka skäl.
 • Begränsad säker­het på grund av tråd­lös kom­mu­ni­ka­tion.

Z‑Wave

Z‑Wave har många lik­he­ter med ZigBee. Det är tråd­löst och har omkring 700 anslut­na till­ver­ka­re. I mot­sats till ZigBees appli­ka­tions­pro­fi­ler har Z‑Wave en tyd­lig inrikt­ning med fullt fokus på smar­ta hem­pro­duk­ter. Protokollet räc­ker utmärkt för bostä­der och mind­re använd­nings­om­rå­den, men är inte avsett för stör­re instal­la­tio­ner. Tack vare att Z‑Wave är inrik­tat på bostä­der är pro­to­kol­let enkelt och använ­dar­vän­ligt.

Fördelar

 • Protokollets intel­li­gens och pro­gram­me­ring lig­ger instal­le­rad i de enskil­da pro­duk­ter­na, så om en pro­dukt går sön­der fort­sät­ter övri­ga delar av instal­la­tio­nen att fun­ge­ra som van­ligt.
 • Överkomligt pris.
 • Enkelt och använ­dar­vän­ligt.
 • Bidirektionellt pro­to­koll med kryp­te­ring.

Nackdelar

 • De enskil­da till­ver­kar­na har sina egna kva­li­tets­sy­stem, vil­ket ger sto­ra kva­li­tets­skill­na­der mel­lan pro­duk­ter­na.
 • Beroende av sta­bil tråd­lös upp­kopp­ling.
 • Begränsad säker­het på grund av tråd­lös kom­mu­ni­ka­tion.

Bluetooth 4.x

Det här är vida­re­ut­veck­ling­en av den så kal­la­de Bluetooth Classic-tek­ni­ken. Bluetooth Low Energy (BLE), eller Bluetooth 4.x, erbju­der många fler möj­lig­he­ter än Bluetooth Classic. Det här kan vara en aktör att räk­na med när det gäl­ler att få appa­ra­ter för hem­au­to­ma­tion att kom­mu­ni­ce­ra med varand­ra. Än så länge använ­der inte så många hem­au­to­ma­tions­pro­duk­ter på mark­na­den BLE. Det är på väg att bli myc­ket stort, med tan­ke på att i stort sett alla smartp­ho­nes, surf­plat­tor och bär­ba­ra dato­rer redan stö­der pro­to­kol­let.

Fördelar

 • Stor poten­ti­al.
 • God tråd­lös räck­vidd till omkring 80 meter, ännu läng­re med mesh­nät­verk.
 • Låg ener­gi­för­bruk­ning.
 • Protokollet finns som stan­dard i mobi­la appa­ra­ter.

Nackdelar

 • BLE är en ny tek­nik och är i upp­starts­sta­di­et inom hem­au­to­ma­tion.
 • Produktutbudet som utveck­lats för BLE är myc­ket begrän­sat, oftast behö­ver man en gate­way (för upp­kopp­ling mot ett annat pro­to­koll).

Modbus

Utvecklat 1979 som indu­stri­pro­to­koll och kom som öppet pro­to­koll först 2004. Protokollet har bli­vit en stan­dard för främst indust­ri­el­la auto­ma­tions­sy­stem. Produkter har även utveck­lats för hem- och bygg­nads­au­to­ma­tion, utö­ver tillämp­ning­ar­na i indu­strin. Standarden har utveck­lats med indust­ri­el­la tillämp­ning­ar i åtan­ke. HVAC är en stark sida av pro­to­kol­let som ger goda möj­lig­he­ter på bostads­si­dan.

Fördelar

 • Programmeringen är rela­tivt enkel att för­stå.
 • Trådbunden och tråd­lös använd­ning.

Nackdelar

 • Framtaget med indu­stri­tillämp­ning­ar i åtan­ke, vil­ket märks på pro­dukt­ut­bu­det.
 • Fungerar med kli­en­ter och serv­rar: skul­le en ser­ver slu­ta fun­ge­ra fal­le­rar hela syste­met.

EnOcean

EnOcean star­ta­des för att till­ver­ka sen­so­rer och akto­rer som själ­va kan gene­re­ra ener­gi för att säker­stäl­la funk­tio­nen. EnOcean-hård­va­ran kom­mu­ni­ce­rar med EnOcean-pro­to­kol­let som är ute­slu­tan­de tråd­löst. Det är en sär­skilt popu­lär lös­ning på den kom­mer­si­el­la sidan av bygg­nads­au­to­ma­tion för tillämp­ning­ar där tråd­bun­den kom­mu­ni­ka­tion inte är möj­lig eller önsk­värd, till exem­pel när man restau­re­rar kul­tur­märk­ta bygg­na­der.

Fördelar

 • Produkter med proff­skva­li­tet.
 • Brett pro­dukt­ut­bud.
 • Underhållsfria sen­so­rer och aktö­rer (det vill säga utan bat­te­ri).
 • Gränssnitt för tråd­bun­den hem­au­to­ma­tions­tek­nik.
 • Bidirektionellt pro­to­koll med kryp­te­ring.

Nackdelar

 • Relativt hög anskaff­nings­kost­nad för sen­so­rer­na.
 • Vissa pro­duk­ter ström­för­sörjs genom meka­nisk rörel­se. Användaren tryc­ker in knap­par, vil­ket vis­sa kan upp­le­va som nega­tivt och stö­ran­de även ljud­mäs­sigt.

433 MHz

Apparater kan använ­da 433 MHz-fre­kvens­ban­det fritt för tråd­lös låge­ner­gi­kom­mu­ni­ka­tion. Många till­ver­ka­re inom hem­au­to­ma­tion ser för­de­lar med pro­to­kol­let och har bör­jat byg­ga ett system base­rat på 433 MHz. Click on click off är ett exem­pel på ett sådant system, som finns på fle­ra bygg­va­ru­hus och GDS-affä­rer. De här lös­ning­ar­na pas­sar hem­ma­fix­a­ren som vill pro­va på enkel hem­au­to­ma­tion. För den pro­fes­sio­nel­la instal­la­tö­ren har pro­duk­ter­na för många nack­de­lar.

Fördelar

 • Billig.
 • Mycket enkel instal­la­tion.

Nackdelar

 • Hobbykvalitet.
 • Osäker upp­kopp­ling eftersom kryp­te­ring sak­nas (man kan allt­så lätt ta över gran­nens instal­la­tion).
 • Störningskänsligt.
 • Inte all­tid este­tiskt till­ta­lan­de.

KNX

Protokollet kom till 1999 när man slog ihop tre exi­ste­ran­de pro­to­koll:

 1. European Home Systems Protocol (EHS)
 2. BatiBUS
 3. European Installation Bus (EIB eller Instabus)

Över 400 till­ver­ka­re är anslut­na till KNX Association i dag. Det ger ett enormt pro­dukt­ut­bud som omfat­tar allt du behö­ver för hem­au­to­ma­tion. Med KNX kan man väl­ja

både tråd­bund­na och tråd­lö­sa kom­po­nen­ter. Alla KNX-pro­duk­ter genom­går nog­gran­na

test, så att de fun­ge­rar som de ska innan de får beteck­ning­en ”KNX-pro­dukt”. KNX-kom­po­nen­ter­na har pro­to­kol­lets intel­li­gens och pro­gram­me­ring instal­le­rad lokalt, så

om en kom­po­nent går sön­der fort­sät­ter syste­met att fun­ge­ra som van­ligt.

Fördelar

 • Produkterna genom­går ett obe­ro­en­de test innan de kom­mer ut på mark­na­den. Därför kan du vara säker på att pro­duk­ter från oli­ka till­ver­ka­re all­tid sam­ver­kar utan pro­blem.
 • Professionell kva­li­tet tack vare den euro­pe­is­ka stan­dar­den EN 50090. Flexibelt, utbygg­bart och fram­tids­säk­rat.
 • Decentraliserad styr­ning gör att syste­met fort­sät­ter fun­ge­ra även om en appa­rat fal­le­rar.
 • Många gräns­snitt för integ­ra­tion med and­ra system och pro­to­koll.
 • Enormt pro­dukt­ut­bud.
 • Trådbunden och tråd­lös använd­ning.

Nackdelar

 • Komplexa instal­la­tio­ner som krä­ver pro­gram­me­rings­in­sat­ser.
 • Relativt höga inve­ste­rings­kost­na­der.
 • För att kun­na pro­gram­me­ra en stör­re KNX-instal­la­tion krävs kun­ska­per och utbild­ning. Det kom­mer allt fler instegs­lös­ning­ar på mark­na­den för mind­re kom­plexa lös­ning­ar, till exem­pel quick­link och easy från Hager.

Läs hela rapporten

I vår upp­kopp­la­de värld är hem­au­to­ma­tion den sam­man­kopp­lan­de län­ken mel­lan IoT och instal­la­tions­tek­nik. Prognoser visar att det snart finns 20 mil­jar­der upp­kopp­la­de enhe­ter. Det inne­bär att hem­au­to­ma­tion får ett enormt genom­slag inom bygg­nads­in­stal­la­tio­ner. Utveckling erbju­der med and­ra ord sto­ra möj­lig­he­ter för instal­la­tö­rer. Om du skaf­far dig kun­ska­per­na kan du rus­ta ditt före­tag för hem­au­to­ma­tio­nens nya värld. Vi har tagit fram en rap­port om hur du som instal­la­tör ska för­hål­la dig till hem­au­to­ma­tion. I rap­por­ten hit­tar du prak­tisk kun­skap som hjäl­per dig i jak­ten på till­ver­karo­be­ro­en­de stan­dar­der.

Ladda ner ”Hemautomation för instal­la­tö­rer”

I den här rap­por­ten kan du läsa om den spän­nan­de värld som utgör saker­nas inter­net och hem­au­to­ma­tion samt vil­ka möj­lig­he­ter de ska­par för dig som instal­la­tör.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Säljdrivande marknadsföring

Det finns en upp­sjö av före­tag som erbju­der unge­fär sam­ma pro­duk­ter och tjäns­ter som ni gör. Så vad ska ni göra för att stic­ka ut mot kon­kur­ren­ter­na? Se till att ni gör posi­tio­ne­rings­ar­be­te ordent­ligt.

Läs artikel »

Vår dyrbara tid

Det finns bara ett visst antal tim­mar på en arbets­dag och vi har alla oli­ka för­håll­ning­sätt till hur vi han­te­rar dem. När vi är som mest effek­ti­va under dyg­nets 24 tim­mar är indi­vi­du­ellt. En del av oss är mor­gon­män­ni­skor och en del kvälls­män­ni­skor. Det du ska tän­ka på är att utnytt­ja den tiden på dyg­net då du är som mest pro­duk­tiv. Det är då du ska göra de saker som krä­ver mest av dig.

Läs artikel »

Prognos: Så påverkas installatörerna av lågkonjunkturen

Prognosen visar att lokal­byg­gan­det mins­ka­de på bred front under 2018, och att kon­junk­tu­ren fort­sät­ter att kylas av. Den lång­sik­ti­ga tren­den pekar dock upp­åt.

Läs artikel »

Kampen om morgondagens smarta produkter

Sakernas inter­net (IoT) ger oss smar­ta lös­ning­ar. Denver i USA utveck­lar smar­ta sam­hälls­funk­tio­ner. Amazon öpp­nar en smart butik där du bara tar det du vill ha och får räk­ning hem. Och Uber expe­ri­men­te­rar med en smart drönar­taxi. Men vad avgör om använd­ning av IoT är smart eller inte? Emma Estborn på inUse hjäl­per oss att ta reda på vad en smart pro­dukt bör upp­fyl­la för att bli fram­gångs­rik.

Läs artikel »

Det smarta hemmet – därför ska du välja ett öppet system

Slutna system som är kopp­la­de till en enda till­ver­ka­re kan ver­ka loc­kan­de för kon­su­men­ten. Det finns många skäl till att du som instal­la­tör inte ska rekom­men­de­ra såda­na system. Tillverkaren kan gå i kon­kurs eller bli upp­köpt, då ham­nar du i en besvär­lig situ­a­tion som instal­la­tör.

Läs artikel »

Byggbranschen står och stampar

Det går dåligt för bygg­bran­schen. Inte när det gäl­ler omsätt­ning – som bekant har det byggts mas­sor de senas­te decen­ni­er­na. Men när det gäl­ler pro­duk­ti­vi­tet och lön­sam­het har man i många år stått och stam­pat på sam­ma fläck.

Läs artikel »
ut Nullam leo et, facilisis sem, luctus

Den här sidan använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbsidan godkänner du detta. Du kan gå in under säkerhetsinställningarna i din webbläsare och välja att rensa cookies eller helt stänga av dem. Läs mer om vår policy här.

Pin It on Pinterest