Öppna standarder för det smarta hemmet

Utbudet av öppna standarder för byggnads- och hemautomation har ökat enormt de senaste åren. Här har vi sammanställt en kort översikt över de vanligaste standarderna.

Med ett öppet system är du inte bun­den till en enskild till­ver­ka­re. Det ska­par myc­ket bätt­re pro­dukt­ut­bud, sup­port och fram­tids­säk­ring. En till­ver­ka­re kan ”haka på” en öppen stan­dard och ta fram en egen, kom­pa­ti­bel pro­dukt inom sitt spe­ci­al­om­rå­de. Det gör att en defekt pro­dukt i stort sett all­tid kan ersät­tas av någon annan på mark­na­den. Även från en annan tillverkare.

Zigbee

Ett pro­to­koll som från bör­jan var ett auto­ma­tions­pro­to­koll för bostads­mark­na­den, detalj­han­deln och indu­strin. De senas­te åren har det utveck­lats allt­mer mot hem­au­to­ma­tion. För när­va­ran­de är över 400 till­ver­ka­re anslut­na till ZigBee Alliance. Protokollet, som endast stö­der tråd­lös kom­mu­ni­ka­tion, är avsett för pro­duk­ter för auto­ma­tion av bostä­der och byggnader.

Fördelar

 • Protokollets intel­li­gens och pro­gram­me­ring lig­ger instal­le­rad i de enskil­da pro­duk­ter­na, så om en pro­dukt går sön­der fort­sät­ter övri­ga delar av instal­la­tio­nen att fun­ge­ra som vanligt.
 • Trådlös kom­mu­ni­ka­tion över sto­ra avstånd blir möj­lig tack vare mesh­nät­verk (sam­man­kopp­ling av fle­ra accesspunkter).
 • Attraktivt pris.
 • Bidirektionellt pro­to­koll med kryptering.

Nackdelar

 • Beroende av sta­bil tråd­lös uppkoppling.
 • Inte alla appa­ra­ter sam­ar­be­tar utan vida­re med varand­ra med appli­ka­tions­pro­fi­ler. Som exem­pel körs Philips Hue-lam­por med Light Link som inte fun­ge­rar direkt ihop med appli­ka­tions­pro­fi­ler­na Health Care eller Smart Energy.
 • ZigBee är ett pro­to­koll som för­ut­sät­ter vis­sa kun­ska­per för drift­sätt­ning, av histo­ris­ka skäl.
 • Begränsad säker­het på grund av tråd­lös kommunikation.

Z‑Wave

Z‑Wave har många lik­he­ter med ZigBee. Det är tråd­löst och har omkring 700 anslut­na till­ver­ka­re. I mot­sats till ZigBees appli­ka­tions­pro­fi­ler har Z‑Wave en tyd­lig inrikt­ning med fullt fokus på smar­ta hem­pro­duk­ter. Protokollet räc­ker utmärkt för bostä­der och mind­re använd­nings­om­rå­den, men är inte avsett för stör­re instal­la­tio­ner. Tack vare att Z‑Wave är inrik­tat på bostä­der är pro­to­kol­let enkelt och användarvänligt.

Fördelar

 • Protokollets intel­li­gens och pro­gram­me­ring lig­ger instal­le­rad i de enskil­da pro­duk­ter­na, så om en pro­dukt går sön­der fort­sät­ter övri­ga delar av instal­la­tio­nen att fun­ge­ra som vanligt.
 • Överkomligt pris.
 • Enkelt och användarvänligt.
 • Bidirektionellt pro­to­koll med kryptering.

Nackdelar

 • De enskil­da till­ver­kar­na har sina egna kva­li­tets­sy­stem, vil­ket ger sto­ra kva­li­tets­skill­na­der mel­lan produkterna.
 • Beroende av sta­bil tråd­lös uppkoppling.
 • Begränsad säker­het på grund av tråd­lös kommunikation.

Bluetooth 4.x

Det här är vida­re­ut­veck­ling­en av den så kal­la­de Bluetooth Classic-tek­ni­ken. Bluetooth Low Energy (BLE), eller Bluetooth 4.x, erbju­der många fler möj­lig­he­ter än Bluetooth Classic. Det här kan vara en aktör att räk­na med när det gäl­ler att få appa­ra­ter för hem­au­to­ma­tion att kom­mu­ni­ce­ra med varand­ra. Än så länge använ­der inte så många hem­au­to­ma­tions­pro­duk­ter på mark­na­den BLE. Det är på väg att bli myc­ket stort, med tan­ke på att i stort sett alla smartp­ho­nes, surf­plat­tor och bär­ba­ra dato­rer redan stö­der protokollet.

Fördelar

 • Stor poten­ti­al.
 • God tråd­lös räck­vidd till omkring 80 meter, ännu läng­re med meshnätverk.
 • Låg ener­gi­för­bruk­ning.
 • Protokollet finns som stan­dard i mobi­la apparater.

Nackdelar

 • BLE är en ny tek­nik och är i upp­starts­sta­di­et inom hemautomation.
 • Produktutbudet som utveck­lats för BLE är myc­ket begrän­sat, oftast behö­ver man en gate­way (för upp­kopp­ling mot ett annat protokoll).

Modbus

Utvecklat 1979 som indu­stri­pro­to­koll och kom som öppet pro­to­koll först 2004. Protokollet har bli­vit en stan­dard för främst indust­ri­el­la auto­ma­tions­sy­stem. Produkter har även utveck­lats för hem- och bygg­nads­au­to­ma­tion, utö­ver tillämp­ning­ar­na i indu­strin. Standarden har utveck­lats med indust­ri­el­la tillämp­ning­ar i åtan­ke. HVAC är en stark sida av pro­to­kol­let som ger goda möj­lig­he­ter på bostadssidan.

Fördelar

 • Programmeringen är rela­tivt enkel att förstå.
 • Trådbunden och tråd­lös användning.

Nackdelar

 • Framtaget med indu­stri­tillämp­ning­ar i åtan­ke, vil­ket märks på produktutbudet.
 • Fungerar med kli­en­ter och serv­rar: skul­le en ser­ver slu­ta fun­ge­ra fal­le­rar hela systemet.

EnOcean

EnOcean star­ta­des för att till­ver­ka sen­so­rer och akto­rer som själ­va kan gene­re­ra ener­gi för att säker­stäl­la funk­tio­nen. EnOcean-hård­va­ran kom­mu­ni­ce­rar med EnOcean-pro­to­kol­let som är ute­slu­tan­de tråd­löst. Det är en sär­skilt popu­lär lös­ning på den kom­mer­si­el­la sidan av bygg­nads­au­to­ma­tion för tillämp­ning­ar där tråd­bun­den kom­mu­ni­ka­tion inte är möj­lig eller önsk­värd, till exem­pel när man restau­re­rar kul­tur­märk­ta byggnader.

Fördelar

 • Produkter med proffskvalitet.
 • Brett pro­dukt­ut­bud.
 • Underhållsfria sen­so­rer och aktö­rer (det vill säga utan batteri).
 • Gränssnitt för tråd­bun­den hemautomationsteknik.
 • Bidirektionellt pro­to­koll med kryptering.

Nackdelar

 • Relativt hög anskaff­nings­kost­nad för sensorerna.
 • Vissa pro­duk­ter ström­för­sörjs genom meka­nisk rörel­se. Användaren tryc­ker in knap­par, vil­ket vis­sa kan upp­le­va som nega­tivt och stö­ran­de även ljudmässigt.

433 MHz

Apparater kan använ­da 433 MHz-fre­kvens­ban­det fritt för tråd­lös låge­ner­gi­kom­mu­ni­ka­tion. Många till­ver­ka­re inom hem­au­to­ma­tion ser för­de­lar med pro­to­kol­let och har bör­jat byg­ga ett system base­rat på 433 MHz. Click on click off är ett exem­pel på ett sådant system, som finns på fle­ra bygg­va­ru­hus och GDS-affä­rer. De här lös­ning­ar­na pas­sar hem­ma­fix­a­ren som vill pro­va på enkel hem­au­to­ma­tion. För den pro­fes­sio­nel­la instal­la­tö­ren har pro­duk­ter­na för många nackdelar.

Fördelar

 • Billig.
 • Mycket enkel installation.

Nackdelar

 • Hobbykvalitet.
 • Osäker upp­kopp­ling eftersom kryp­te­ring sak­nas (man kan allt­så lätt ta över gran­nens installation).
 • Störningskänsligt.
 • Inte all­tid este­tiskt tilltalande.

KNX

Protokollet kom till 1999 när man slog ihop tre exi­ste­ran­de protokoll:

 1. European Home Systems Protocol (EHS)
 2. BatiBUS
 3. European Installation Bus (EIB eller Instabus)

Över 400 till­ver­ka­re är anslut­na till KNX Association i dag. Det ger ett enormt pro­dukt­ut­bud som omfat­tar allt du behö­ver för hem­au­to­ma­tion. Med KNX kan man välja

både tråd­bund­na och tråd­lö­sa kom­po­nen­ter. Alla KNX-pro­duk­ter genom­går noggranna

test, så att de fun­ge­rar som de ska innan de får beteck­ning­en ”KNX-pro­dukt”. KNX-kom­po­nen­ter­na har pro­to­kol­lets intel­li­gens och pro­gram­me­ring instal­le­rad lokalt, så

om en kom­po­nent går sön­der fort­sät­ter syste­met att fun­ge­ra som vanligt.

Fördelar

 • Produkterna genom­går ett obe­ro­en­de test innan de kom­mer ut på mark­na­den. Därför kan du vara säker på att pro­duk­ter från oli­ka till­ver­ka­re all­tid sam­ver­kar utan problem.
 • Professionell kva­li­tet tack vare den euro­pe­is­ka stan­dar­den EN 50090. Flexibelt, utbygg­bart och framtidssäkrat.
 • Decentraliserad styr­ning gör att syste­met fort­sät­ter fun­ge­ra även om en appa­rat fallerar.
 • Många gräns­snitt för integ­ra­tion med and­ra system och protokoll.
 • Enormt pro­dukt­ut­bud.
 • Trådbunden och tråd­lös användning.

Nackdelar

 • Komplexa instal­la­tio­ner som krä­ver programmeringsinsatser.
 • Relativt höga investeringskostnader.
 • För att kun­na pro­gram­me­ra en stör­re KNX-instal­la­tion krävs kun­ska­per och utbild­ning. Det kom­mer allt fler instegs­lös­ning­ar på mark­na­den för mind­re kom­plexa lös­ning­ar, till exem­pel quick­link och easy från Hager.

Läs hela rapporten

I vår upp­kopp­la­de värld är hem­au­to­ma­tion den sam­man­kopp­lan­de län­ken mel­lan IoT och instal­la­tions­tek­nik. Prognoser visar att det snart finns 20 mil­jar­der upp­kopp­la­de enhe­ter. Det inne­bär att hem­au­to­ma­tion får ett enormt genom­slag inom bygg­nads­in­stal­la­tio­ner. Utveckling erbju­der med and­ra ord sto­ra möj­lig­he­ter för instal­la­tö­rer. Om du skaf­far dig kun­ska­per­na kan du rus­ta ditt före­tag för hem­au­to­ma­tio­nens nya värld. Vi har tagit fram en rap­port om hur du som instal­la­tör ska för­hål­la dig till hem­au­to­ma­tion. I rap­por­ten hit­tar du prak­tisk kun­skap som hjäl­per dig i jak­ten på till­ver­karo­be­ro­en­de standarder.

Ladda ner ”Hemautomation för installatörer”

I den här rap­por­ten kan du läsa om den spän­nan­de värld som utgör saker­nas inter­net och hem­au­to­ma­tion samt vil­ka möj­lig­he­ter de ska­par för dig som installatör.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Med känsla av Alice i underlandet

Åtta magis­ka och helt uni­ka hotell­rum ska­pa­des i pro­jek­tet som väx­te fram ur inred­nings­de­sig­ner Lena Nyholms fan­ta­si. Det här är berät­tel­sen om hur 21 leve­ran­tö­rer sam­ar­be­ta­de i ett unikt reno­ve­rings­pro­jekt på Åhus Gästgivaregård.

Läs artikel »

Så funkar bemanning i installatörsbranschen

Hur ser beman­ning ut i instal­la­törs­bra­schen? Vad fun­kar bra och vad fun­kar mind­re bra? Fler och fler blir egen­fö­re­ta­ga­re men är det enbart positivt?

Läs artikel »

Därför är design viktigt

Vad är affärsnyt­tan med bra design? Erwin van Handenhoven, design­chef inom Hager-kon­cer­nen, går ige­nom vik­ten av bra design uti­från ingen­jörs- och affärsnyt­tan samt för­kla­rar att elin­stal­la­tö­rer redan är intres­se­ra­de av design.

Läs artikel »

Själv är bästa dräng, eller?

Ensam är stark är ett gam­malt och väl­känt mot­to. Men stäm­mer det i dagens sam­häl­le? Jag tyc­ker sna­ra­re livet hand­lar om att byg­ga lång­sik­ti­ga rela­tio­ner och utveck­las till­sam­mans med and­ra. Både pri­vat och i arbetslivet.

Läs artikel »

5 steg till fler lojala kunder

”Nöjda kun­der kom­mer till­ba­ka” bru­kar det heta.. Men en nöjd kund är mer benä­gen att byta leve­ran­tör, för­sök istäl­let att ska­pa loja­la kunder.

Läs artikel »

Så handskas du med negativ stress

Stress kan vara posi­tiv – det kan få oss att bli effek­ti­va och hand­lings­kraf­ti­ga. Men stress kan ock­så vara vår värs­ta fien­de. Enligt hjärn-forsk­ning kan nega­tiv stress lik­nas vid att ”dric­ka gift”. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tip­sar om hur du ska göra för att und­vi­ka stressfällorna. 

Läs artikel »