Med känsla av Alice i underlandet

Åtta magiska och helt unika hotellrum skapades i projektet som växte fram ur inredningsdesigner Lena Nyholms fantasi. Det här är berättelsen om hur 21 leverantörer samarbetade i ett unikt renoveringsprojekt på Åhus Gästgivaregård.

Åhus Gästgivaregård är en hotell­pär­la på den skåns­ka öst­kus­tens och med röt­ter i tidigt 1700-tal.  När Ateljé Lyktan föreslog att reno­ve­ra och inre­da rum­men på vindsvå­ning­en blev ägar­na Therese och Anders Nilsson över­lyck­li­ga. Till hjälp tog man inred­nings­de­sig­nen Lena Nyholm.

– Eftersom det skul­le bli ett showroom för Ateljé Lyktans alla arma­tu­rer vil­le jag ska­pa oli­ka rum med uni­ka uttryck. Men det finns en tyd­lig röd tråd, säger Lena som bland annat är känd för sitt arbe­te med Så myc­ket bätt­re och Bygglov.

De åtta rum­men på den övers­ta våning­en har fått en Alice i under­lan­det-käns­la där var­je dörr leder in till en ny värld. Sängar, mat­tor, lam­por, lis­ter ström­bry­ta­re … Allt är nog­grant utvalt och utbytt, men den gam­la char­men med syn­li­ga tak­bjäl­kar finns kvar.

– Utöver rum­mens design vil­le jag ska­pa spän­nan­de ljusupp­le­vel­ser. Jag vil­le visa att lju­set, arma­tu­ren och hela rum­mets atmo­sfär för­änd­ras när man tän­der och släc­ker oli­ka seri­er av lam­por, säger Lena.

Ljusupplevelsen möj­lig­görs genom Styrning med Hagers Quicklink och pro­gram­me­ring via Coviva appstyrning.

Projektet är unikt på många sätt, inte minst genom att 21 oli­ka aktö­rer har del­ta­git i reno­ve­ring­en. All inred­ning, ned till mins­ta detalj, har anpas­sats efter respek­ti­ve rums uni­ka färgska­la. Lena för­kla­rar att det var enkelt att väl­ja ut ström­bry­ta­re och väggut­tag som pas­sa­de per­fekt till de oli­ka rum­men eftersom Hagers serie ber­ker finns i så många utföranden.

Pricken över i är svi­ten med detal­jer i guld.

– När Hager sa att de kun­de ta fram en ström­bry­ta­re i guld slog jag näs­tan en kul­ler­byt­ta. Det gjor­de att vi kun­de ska­pa en genom­tänkt, supersnygg och exklu­siv käns­la, säger Lena och fortsätter.

–  Jag hop­pas att alla som bor i rum­men på Gästis inspi­re­ras till att våga inre­da mer spän­nan­de och unikt hem­ma. För vi äls­kar ju att vara på vack­ra platser.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

KNX – det logiska valet för installatörer

Om du väger alla för- och nack­de­lar mot varand­ra är det ett pro­to­koll som fram­står som det bäs­ta valet för pro­fes­sio­nel­la tillämp­ning­ar. KNX är just nu det natur­li­ga valet för pro­fes­sio­nel­la och drift­säk­ra hem­au­to­ma­tions­lös­ning­ar. KNX har helt enkelt flest fördelar.

Läs artikel »

Hantera din tid effektivt – del 2

Med hjälp av någ­ra enk­la tips kan du job­ba både smar­ta­re och mind­re. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina vik­ti­gas­te san­ning­ar för att slip­pa nega­tiv stress och få mer gjort utan att behö­va job­ba mer.

Läs artikel »

Kampen om morgondagens smarta produkter

Sakernas inter­net (IoT) ger oss smar­ta lös­ning­ar. Denver i USA utveck­lar smar­ta sam­hälls­funk­tio­ner. Amazon öpp­nar en smart butik där du bara tar det du vill ha och får räk­ning hem. Och Uber expe­ri­men­te­rar med en smart drönar­taxi. Men vad avgör om använd­ning av IoT är smart eller inte? Emma Estborn på inUse hjäl­per oss att ta reda på vad en smart pro­dukt bör upp­fyl­la för att bli framgångsrik.

Läs artikel »

Arkitekturens framtid – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är arki­tekt och en inno­va­tiv stads­pla­ne­ra­re från Berlin. Frågan är om arki­tek­tur kan hjäl­pa oss att ska­pa en posi­tiv fram­tid? Läs Van Bos fram­tids­spa­ning med sju idéer om mor­gon­da­gens stä­der och hem.

Läs artikel »

Öka arbetsglädjen med handfasta tips

Vill du kän­na hög­re grad av moti­va­tion, arbets­lust och gläd­je på job­bet? Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina bäs­ta knep för att hit­ta arbets­gläd­jen. Tipsen bidrar dess­utom till att du kan pre­ste­ra bättre.

Läs artikel »

Säljdrivande marknadsföring

Det finns en upp­sjö av före­tag som erbju­der unge­fär sam­ma pro­duk­ter och tjäns­ter som ni gör. Så vad ska ni göra för att stic­ka ut mot kon­kur­ren­ter­na? Se till att ni gör posi­tio­ne­rings­ar­be­te ordentligt.

Läs artikel »