Med känsla av Alice i underlandet

Åtta magiska och helt unika hotellrum skapades i projektet som växte fram ur inredningsdesigner Lena Nyholms fantasi. Det här är berättelsen om hur 21 leverantörer samarbetade i ett unikt renoveringsprojekt på Åhus Gästgivaregård.

Åhus Gästgivaregård är en hotell­pär­la på den skåns­ka öst­kus­tens och med röt­ter i tidigt 1700-tal.  När Ateljé Lyktan föreslog att reno­ve­ra och inre­da rum­men på vindsvå­ning­en blev ägar­na Therese och Anders Nilsson över­lyck­li­ga. Till hjälp tog man inred­nings­de­sig­nen Lena Nyholm.

– Eftersom det skul­le bli ett showroom för Ateljé Lyktans alla arma­tu­rer vil­le jag ska­pa oli­ka rum med uni­ka uttryck. Men det finns en tyd­lig röd tråd, säger Lena som bland annat är känd för sitt arbe­te med Så myc­ket bätt­re och Bygglov.

De åtta rum­men på den övers­ta våning­en har fått en Alice i under­lan­det-käns­la där var­je dörr leder in till en ny värld. Sängar, mat­tor, lam­por, lis­ter ström­bry­ta­re … Allt är nog­grant utvalt och utbytt, men den gam­la char­men med syn­li­ga tak­bjäl­kar finns kvar.

– Utöver rum­mens design vil­le jag ska­pa spän­nan­de ljusupp­le­vel­ser. Jag vil­le visa att lju­set, arma­tu­ren och hela rum­mets atmo­sfär för­änd­ras när man tän­der och släc­ker oli­ka seri­er av lam­por, säger Lena.

Ljusupplevelsen möj­lig­görs genom Styrning med Hagers Quicklink och pro­gram­me­ring via Coviva appstyrning.

Projektet är unikt på många sätt, inte minst genom att 21 oli­ka aktö­rer har del­ta­git i reno­ve­ring­en. All inred­ning, ned till mins­ta detalj, har anpas­sats efter respek­ti­ve rums uni­ka färgska­la. Lena för­kla­rar att det var enkelt att väl­ja ut ström­bry­ta­re och väggut­tag som pas­sa­de per­fekt till de oli­ka rum­men eftersom Hagers serie ber­ker finns i så många utföranden.

Pricken över i är svi­ten med detal­jer i guld.

– När Hager sa att de kun­de ta fram en ström­bry­ta­re i guld slog jag näs­tan en kul­ler­byt­ta. Det gjor­de att vi kun­de ska­pa en genom­tänkt, supersnygg och exklu­siv käns­la, säger Lena och fortsätter.

–  Jag hop­pas att alla som bor i rum­men på Gästis inspi­re­ras till att våga inre­da mer spän­nan­de och unikt hem­ma. För vi äls­kar ju att vara på vack­ra platser.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ekonomisk, ekologisk eller socialt hållbar arkitektur? – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är ingen­jör, arki­tekt, konst­när, desig­ner och upp­fin­na­re. I den här arti­keln pre­sen­te­rar han sin vision om arki­tek­tu­rens framtid. 

– Det vi kan säga med säker­het är at vi inte kan fort­sät­ta som vi har gjort.

Läs artikel »

Så blir ni lönsamma genom tidseffektivisering

Tiden är kanske det mest vär­de­ful­la ni har i er verk­sam­het. Då den både är en färskva­ra såväl som en brist­va­ra gör man bäst i att vår­da den väl.

Läs artikel »

Alla har en roll att fylla i dessa coronatider

Världen ter sig minst sagt annorlun­da just nu. Alla har vi kun­der, part­ners, leve­ran­tö­rer, dis­tri­bu­tö­rer som på ett eller annat sätt påver­kas av sjuk­do­men covid-19, orsa­kad av coronaviruset. 

Läs artikel »
Leo Johnson

Energins framtid

Hur ska vi tän­ka om ener­gins fram­tid och vil­ka kon­kre­ta exem­pel på lös­ning­ar finns idag och i framtiden?

Läs artikel »
Framtiden är elektrisk

Framtiden är elektrisk

Vi vet att vi lever i en värld som för­änd­ras allt snab­ba­re. Tillsammans med våra kun­der ska vi göra fram­ti­dens arbets­plat­ser och bostä­der säk­ra­re, rena­re och mer njut­ba­ra. För att hit­ta rätt har vi fin­juste­rat vår kompass.

Läs artikel »

Förstå dig själv, organisationen och kollegorna – Effektivitet genom självinsikt – del 2

Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av experttip­sen för ökad effek­ti­vi­tet genom bätt­re kom­mu­ni­ka­tion och team work.

Läs artikel »