Med känsla av Alice i underlandet

Åtta magiska och helt unika hotellrum skapades i projektet som växte fram ur inredningsdesigner Lena Nyholms fantasi. Det här är berättelsen om hur 21 leverantörer samarbetade i ett unikt renoveringsprojekt på Åhus Gästgivaregård.

Åhus Gästgivaregård är en hotell­pär­la på den skåns­ka öst­kus­tens och med röt­ter i tidigt 1700-tal.  När Ateljé Lyktan föreslog att reno­ve­ra och inre­da rum­men på vindsvå­ning­en blev ägar­na Therese och Anders Nilsson över­lyck­li­ga. Till hjälp tog man inred­nings­de­sig­nen Lena Nyholm.

– Eftersom det skul­le bli ett showroom för Ateljé Lyktans alla arma­tu­rer vil­le jag ska­pa oli­ka rum med uni­ka uttryck. Men det finns en tyd­lig röd tråd, säger Lena som bland annat är känd för sitt arbe­te med Så myc­ket bätt­re och Bygglov.

De åtta rum­men på den övers­ta våning­en har fått en Alice i under­lan­det-käns­la där var­je dörr leder in till en ny värld. Sängar, mat­tor, lam­por, lis­ter ström­bry­ta­re … Allt är nog­grant utvalt och utbytt, men den gam­la char­men med syn­li­ga tak­bjäl­kar finns kvar.

– Utöver rum­mens design vil­le jag ska­pa spän­nan­de ljusupp­le­vel­ser. Jag vil­le visa att lju­set, arma­tu­ren och hela rum­mets atmo­sfär för­änd­ras när man tän­der och släc­ker oli­ka seri­er av lam­por, säger Lena.

Ljusupplevelsen möj­lig­görs genom Styrning med Hagers Quicklink och pro­gram­me­ring via Coviva appstyrning.

Projektet är unikt på många sätt, inte minst genom att 21 oli­ka aktö­rer har del­ta­git i reno­ve­ring­en. All inred­ning, ned till mins­ta detalj, har anpas­sats efter respek­ti­ve rums uni­ka färgska­la. Lena för­kla­rar att det var enkelt att väl­ja ut ström­bry­ta­re och väggut­tag som pas­sa­de per­fekt till de oli­ka rum­men eftersom Hagers serie ber­ker finns i så många utföranden.

Pricken över i är svi­ten med detal­jer i guld.

– När Hager sa att de kun­de ta fram en ström­bry­ta­re i guld slog jag näs­tan en kul­ler­byt­ta. Det gjor­de att vi kun­de ska­pa en genom­tänkt, supersnygg och exklu­siv käns­la, säger Lena och fortsätter.

–  Jag hop­pas att alla som bor i rum­men på Gästis inspi­re­ras till att våga inre­da mer spän­nan­de och unikt hem­ma. För vi äls­kar ju att vara på vack­ra platser.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Projektet som satte Assemblin under tidspress

I cen­tra­la Göteborg lig­ger Mektagonen: en kon­tors­bygg­nad som nu växt ytter­li­ga­re i form av en till­bygg­nad för kon­torslo­ka­ler. Assemblin ansva­ra­de för instal­la­tio­ner­na och lyc­ka­des spa­ra vär­de­full tid, bland annat med hjälp av självjor­dan­de fönsterbänkskanaler.

Läs artikel »

En digital spark i baken

Vi befin­ner oss i utma­nan­de tider och vi är alla mer eller mind­re hårt pres­sa­de. Just nu påver­kar covid-19 sät­tet vi lever och arbe­tar på. Självklart hål­ler vi avstånd och upp­ma­nar alla våra kun­der och part­ners att göra lika­dant om möjligt. 

Läs artikel »

Coronavirusets effekt på elbranschen

Konjunkturavmattningen, som vi senast skrev om i okto­ber 2019, kan för­vand­las till en rejäl dipp om coro­na­ut­bred­ning­en fort­sät­ter i sam­ma takt efter som­ma­ren. Hittar man ing­et vac­cin kom­mer viru­set påver­ka bygg­bran­schen. På kort sikt skul­le det brom­sa upp arbe­tet och leda till mins­kat utbud, på lång sikt skul­le efter­frå­gan avta. 

Läs artikel »

Så resonerar jag kring kvalitet

Total ägan­de­kost­nad är ett ämne jag tyc­ker är intres­sant, både som pri­vat­per­son och i min yrkes­roll. Det är vik­tigt att för­stå inne­bör­den av begrep­pet. När man gör det blir det lät­ta­re att för­stå var­för kva­li­tet lönar sig och leder till en läg­re total­kost­nad på lång sikt. För att fullt ut kun­na utvär­de­ra vad en pro­dukt kos­tar behö­ver man för­stå vad det kos­tar att äga den över hela dess livs­tid. Detta kal­las för pro­duk­tens tota­la ägar­kost­nad eller Total Cost of Ownership (TCO).

Läs artikel »

Så behåller du din personal

För Hagers läsa­re delar före­tagscoachen Catharina Sjögren med sig av kun­skap om hur du kan ska­pa enga­ge­ra­de, moti­ve­ra­de och driv­na med­ar­be­ta­re som stan­nar kvar på företaget.

Läs artikel »

När hemmets prylar byter sida

I sep­tem­ber 2016 slog Mirai till. En rekord­stor över­be­last­ning­s­at­tack med kapa­de IT-pry­lar som sat­te sto­ra delar av inter­net ur balans. Cybersäkerhetsexperten Jonas Lejon, med bak­grund inom FRA och Försvarsmakten, hjäl­per oss att ta reda på hur KNX-system står sig mot lik­nan­de attacker.

Läs artikel »