Med känsla av Alice i underlandet

Åtta magiska och helt unika hotellrum skapades i projektet som växte fram ur inredningsdesigner Lena Nyholms fantasi. Det här är berättelsen om hur 21 leverantörer samarbetade i ett unikt renoveringsprojekt på Åhus Gästgivaregård.

Åhus Gästgivaregård är en hotell­pär­la på den skåns­ka öst­kus­tens och med röt­ter i tidigt 1700-tal.  När Ateljé Lyktan föreslog att reno­ve­ra och inre­da rum­men på vindsvå­ning­en blev ägar­na Therese och Anders Nilsson över­lyck­li­ga. Till hjälp tog man inred­nings­de­sig­nen Lena Nyholm.

– Eftersom det skul­le bli ett showroom för Ateljé Lyktans alla arma­tu­rer vil­le jag ska­pa oli­ka rum med uni­ka uttryck. Men det finns en tyd­lig röd tråd, säger Lena som bland annat är känd för sitt arbe­te med Så myc­ket bätt­re och Bygglov.

De åtta rum­men på den övers­ta våning­en har fått en Alice i under­lan­det-käns­la där var­je dörr leder in till en ny värld. Sängar, mat­tor, lam­por, lis­ter ström­bry­ta­re … Allt är nog­grant utvalt och utbytt, men den gam­la char­men med syn­li­ga tak­bjäl­kar finns kvar.

– Utöver rum­mens design vil­le jag ska­pa spän­nan­de ljusupp­le­vel­ser. Jag vil­le visa att lju­set, arma­tu­ren och hela rum­mets atmo­sfär för­änd­ras när man tän­der och släc­ker oli­ka seri­er av lam­por, säger Lena.

Ljusupplevelsen möj­lig­görs genom Styrning med Hagers Quicklink och pro­gram­me­ring via Coviva appstyrning.

Projektet är unikt på många sätt, inte minst genom att 21 oli­ka aktö­rer har del­ta­git i reno­ve­ring­en. All inred­ning, ned till mins­ta detalj, har anpas­sats efter respek­ti­ve rums uni­ka färgska­la. Lena för­kla­rar att det var enkelt att väl­ja ut ström­bry­ta­re och väggut­tag som pas­sa­de per­fekt till de oli­ka rum­men eftersom Hagers serie ber­ker finns i så många utföranden.

Pricken över i är svi­ten med detal­jer i guld.

– När Hager sa att de kun­de ta fram en ström­bry­ta­re i guld slog jag näs­tan en kul­ler­byt­ta. Det gjor­de att vi kun­de ska­pa en genom­tänkt, supersnygg och exklu­siv käns­la, säger Lena och fortsätter.

–  Jag hop­pas att alla som bor i rum­men på Gästis inspi­re­ras till att våga inre­da mer spän­nan­de och unikt hem­ma. För vi äls­kar ju att vara på vack­ra platser.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Appen som kan effektivisera elbranschen

Elinstallatörsfirman Bluepuma El har kapat en fjär­de­del av tids­spil­let med en egen­ut­veck­lad app, som gör det möj­ligt för två per­so­ner sam­ord­nar arbe­tet för 30–40 instal­la­tö­rer. Appen hjäl­per elekt­ri­ker med egen­kon­troll, tidrap­por­te­ring och ÄTA. Läs inter­vjun med appens ska­pa­re – Fredrik Ung – som avslö­jar pla­ner­na för framtiden.

Läs artikel »

Öppna standarder för det smarta hemmet

Utbudet av öpp­na stan­dar­der för bygg­nads- och hem­au­to­ma­tion har ökat enormt de senas­te åren. Här har vi sam­man­ställt en kort över­sikt över de van­li­gas­te standarderna.

Läs artikel »

Så handskas du med negativ stress

Stress kan vara posi­tiv – det kan få oss att bli effek­ti­va och hand­lings­kraf­ti­ga. Men stress kan ock­så vara vår värs­ta fien­de. Enligt hjärn-forsk­ning kan nega­tiv stress lik­nas vid att ”dric­ka gift”. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tip­sar om hur du ska göra för att und­vi­ka stressfällorna. 

Läs artikel »

Så behåller du din personal

För Hagers läsa­re delar före­tagscoachen Catharina Sjögren med sig av kun­skap om hur du kan ska­pa enga­ge­ra­de, moti­ve­ra­de och driv­na med­ar­be­ta­re som stan­nar kvar på företaget.

Läs artikel »

Byggbranschen halkar efter

Kan pre­fab­ri­ce­ra­de hus lösa byggsek­torns steg­ran­de pris­ut­veck­ling? Experter häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen om man ska kun­na nå en bre­da­re mark­nad, eller behål­la den man har. Detta är del 1 i vår arti­kel­se­rie om pre­fab­ri­ce­rat byggande.

Läs artikel »

Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

I vår senas­te text om hem­au­to­ma­tion gick vi ige­nom för- och nack­de­lar med oli­ka öpp­na system. Vet du fort­fa­ran­de inte vil­ket pro­to­koll du ska sat­sa på? Här föl­jer någ­ra vik­ti­ga punk­ter som hjäl­per dig att göra ett klokt val.

Läs artikel »