Hager satsar på hållbarhet: Lösningen som laddar hemmet med elbilen

Just nu ingår Hager i ett forskningsprojekt om energilagring i hemmet. Med tekniken bidirektionell laddning kan överskottsel lagras i bilen och användas i hushållet vid behov.

Enligt de svens­ka ener­gi- och kli­mat­må­len ska elpro­duk­tio­nen år 2040 vara 100 pro­cent för­ny­bar, det vill säga bestå av vatten‑, vind- och sol­kraft. Av den anled­ning­en rik­tas nu fokus på att utveck­la vind- och sol­kraft. Dessa två ener­gislag brot­tas dock med ett gemen­samt pro­blem: ener­gi­lag­ring. När det är vind­stil­la och mörkt blir ener­gisla­gen verk­nings­lö­sa. Hager är där­för invol­ve­ra­de i ett forsk­nings­pro­jekt som kan bidra till att lösa utma­ning­en med ener­gi­lag­ring: dub­bel­rik­tad ladd­ning hem­ma, även kal­lat Vehicle to Home (V2H). Den inno­va­ti­va tek­ni­ken ger eko­no­mis­ka för­de­lar och säk­ra­re till­gång på el.

Utnyttjar potentialen i elbilen

Leif Hallén, vd på Hager.
Leif Hallén, vd på Hager.

Idén är lika enkel som den är geni­al: elbi­lens hög­volts­bat­te­ri lad­das inte bara från hem­mets elför­sörj­ning för använd­ning som ener­gikäl­la för for­do­net, utan det kan ock­så använ­das som en decent­ra­li­se­rad lag­rings­käl­la och för­sör­ja hem­met med el.

– Ett bil­bat­te­ri kan lag­ra unge­fär lika myc­ket ener­gi som ett genom­snitt­ligt hus­håll för­bru­kar på en vec­ka. Den poten­ti­el­la lag­ringska­pa­ci­te­ten är minst sagt bety­dan­de, säger Leif Hallén, vd på Hager.

I fram­ti­den kom­mer den nya infra­struk­tu­ren för ladd­ning teo­re­tiskt kun­na tillå­ta ett elekt­riskt for­dons­bat­te­ri att lad­das från vil­ken heman­slut­ning som helst och även leve­re­ra ener­gi till­ba­ka till hem­nä­tet. Fastighetsägare som pro­du­ce­rar sin egen elekt­ri­ci­tet från till exem­pel sol­cel­ler på taket kom­mer att kun­na använ­da bilen som mel­lan­la­ger för att sedan för­se hem­met med el vid behov.

Det offi­ci­el­la nam­net på den­na bidi­rek­tio­nel­la ladd­ning är Vehicle to Home (V2H).

– V2H har en stor poten­ti­al för att mins­ka elkost­na­der­na för husä­ga­re och öka både nät­sta­bi­li­tet och för­sörj­nings­sä­ker­het i hän­del­se av ett strö­mav­brott. Att använ­da bat­te­ri­er från tusen­tals elfor­don för att ge ett bety­dan­de bidrag till kli­ma­tet är en vision som har fasci­ne­rat oss från förs­ta bör­jan, säger Leif.

Ett tekniskt komplext projekt

Det som låter enkelt i teo­rin är i prak­ti­ken extremt tek­niskt kom­pli­ce­rat, vil­ket krä­ver nog­grann sam­ord­ning mel­lan de oli­ka tek­nis­ka kom­po­nen­ter­na. E3/​DC som är ett dot­ter­bo­lag till Hager bidrar med den tek­nis­ka kun­ska­pen bakom laddningsinfrastrukturen.

Detta är dock bara bör­jan. Ett bidi­rek­tio­nellt ladd­nings­sy­stem som läm­par sig för var­dags­bruk krä­ver myc­ket mer. För att kun­na han­te­ra ener­gi­ut­by­tet med for­do­net krävs ett smart hems ener­gi­han­te­rings­sy­stem (Home ener­gy mana­ge­ment system), och natur­ligt­vis en ladd­nings­sta­tion. Hager har lämp­li­ga lös­ning­ar i sin pro­dukt­port­följ för det­ta. Det går exem­pel­vis att anslu­ta syste­met till elbi­lens app för att få över­sikt av den akti­va ladd­ning­en. Implementeringen av CCS-ladd­nings­stan­dar­den stöds av det ame­ri­kans­ka part­ner­fö­re­ta­get IoTecha.

Bidrag till en lyckad energiomställningen

Leif är över­ty­gad om pro­jek­tets potential.

– I fram­ti­den kom­mer ett ökan­de antal husä­ga­re att ha en bil i gara­get eller utan­för hem­met som kan lag­ra ener­gi som gene­re­rats av hem­met. Kunder som har en egen sol­cells­an­lägg­ning kan opti­me­ra sin mobi­li­tet både när det gäl­ler kost­na­der och kol­di­ox­id­för­bruk­ning sam­ti­digt som de avlas­tar elnä­tet. Detta blir ett vik­tigt bidrag till en lyc­kad energiomställning

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Brinnande byggnad

Så ökar du elsäkerheten

Tryggheten i hem­met och på arbets­plat­sen är ingen­ting att tum­ma på. Ändå sker en stor andel elre­la­te­ra­de brän­der och ska­dor årli­gen. Därför har Hager star­tat ini­ti­a­ti­vet ”Det är säk­rast så” för att spri­da kun­skap om elsäkerhet. 

Läs artikel »

Tjänstefieringen revolutionerar fastighetsbranschen

Delade kon­tor­sy­tor, eller cowor­king, har snabbt bli­vit den hetas­te tren­den inom fas­tig­hets­värl­den där Akademiska Hus är ett av många fas­tig­hets­bo­lag som sat­sar på coworking. 

Läs artikel »

Skjuter du upp saker?

Är du en av dem som skju­ter upp saker? Du vet att du bor­de ta tag i tids­rap­por­te­ring­en, men i stäl­let skju­ter du upp den till kväl­len, näs­ta dag, näs­ta vec­ka. Sedan gör du upp­gif­ten när det är akut och far­ligt nära dead­li­ne. Eller i värs­ta fall inte alls. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tip­sar om hur du ska tän­ka för att slu­ta skju­ta saker på framtiden.

Läs artikel »

Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

Allt fler aktö­rer väl­jer att byg­ga fri­ståen­de ener­gi­nät, så kal­la­de microgrids, som gör använ­da­ren mind­re bero­en­de av extern ener­gi­till­för­sel. Vi pra­ta­de med Per Löveryd, inno­va­tions­sam­ord­na­re på Akademiska hus, som dri­ver den stor­ska­li­ga microgri­den FED på Chalmers i Göteborg.

Läs artikel »

Personskyddsbrytare så att sjuka inte blir utan medicin vid strömavbrott

Strömavbrott på apo­tek kan få för­ödan­de kon­se­kven­ser. Utan el slu­tar IT-system för recept­be­lagd medi­cin att fun­ge­ra och tem­pe­ra­tur­käns­li­ga läke­me­del ris­ke­rar att bli för­stör­da. Apotekens lös­ning mot fel i elan­lägg­ning­en: per­son­skydds­bry­ta­re (PSA).

Läs artikel »

9 orsaker varför era bästa medarbetare slutar

Riskerar du att för­lo­ra duk­ti­ga med­ar­be­ta­re? Management kon­sul­ten Donn Carr lis­tar nio skäl till var­för de bäs­ta med­ar­be­tar­na säger upp sig.

Läs artikel »