Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

Det sägs att man lär så länge man lever och det får vi väl ändå anse vara en sanning. Eller i alla fall väldigt nära sanningen. Att kontinuerligt utvecklas är något vi människor gjort för att anpassa oss till olika miljöer. Och för företag är utveckling nyckeln till framgång.

Att kon­ti­nu­er­ligt utveck­la före­ta­get och per­so­na­len i en värld som för­änd­ras allt snab­ba­re, är nume­ra ett mås­te för att bli, eller för­bli, fram­gångs­rik i fram­ti­den. På Hager har vi all­tid anam­mat det­ta till­vä­ga­gångs­sätt. Och vi har all­tid lyc­kats växa och utveck­las i kon­kur­rens med betyd­ligt stör­re aktö­rer. Med mod och insik­ten att stän­digt vil­ja utveck­las har vi kom­mit dit vi är i dag. Förutom att stän­digt utveck­las, hit­ta nya lös­ning­ar och lyss­na på våra kun­der så har tillit, pro­fes­sio­na­lism, enga­ge­mang, pas­sion och mång­fald legat till grund för vår till­växt och fram­gång. Vår vision och ambi­tion är att stän­digt utveck­las till­sam­mans med våra kun­der och part­ners, det är här Hager Magasin och de utbild­ning­ar vi erbju­der kom­mer in i bil­den.

Vår ambi­tion med Hager Magasin är att dela med oss av de insik­ter och utsik­ter vi ser i bran­schen. Vi vill bju­da på inspi­re­ran­de berät­tel­ser, använd­bar kun­skap och prak­tis­ka råd som hjäl­per dig att utveck­la dig och din verk­sam­het.

Vi delar gär­na med oss av vår kun­skap och erbju­der fle­ra oli­ka utbild­ning­ar för att utveck­la dig och ditt före­tag. Många av våra kur­ser är kost­nads­fria och hjäl­per dig att bli bätt­re i din var­dag.

Om du blic­kar till­ba­ka på din verk­sam­het kan du säkert peka på ett eller fle­ra till­fäl­len då mark­na­den utveck­lats och du bli­vit stå­en­de kvar på per­rong­en. Halkar du efter inne­bär det att du ris­ke­rar att ham­na efter rent kom­pe­tensmäs­sigt.

Läs, lyssna, titta och lär

Så min upp­ma­ning är att du ska avsät­ta resur­ser för utveck­ling för att fram­tids­säk­ra din verk­sam­het. Det är fullt för­stå­e­ligt att kän­na att man inte hin­ner med det­ta när var­da­gen rul­lar på. Med det sagt så är stag­na­tion ing­en bra fram­tids­stra­te­gi. Läs, lyss­na, tit­ta och lär. I dag finns det mas­sor av till­gäng­lig kun­skap i oli­ka for­mer. Läsning är den mest grund­läg­gan­de for­men av läran­de, så läs, men lyss­na även på pod­dar eller tit­ta på TED Talks om du före­drar video. I dag är som sagt möj­lig­he­ter­na till läran­de i stort sett oänd­li­ga.

Hur pres­sad var­da­gen än är så lova dig själv att bör­ja lära nu, både för din per­son­li­ga utveck­ling och för din verk­sam­hets skull. Få saker är vik­ti­ga­re och mer pri­o­ri­te­ra­de än att kon­ti­nu­er­ligt utveck­la dig själv och din verk­sam­het.

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så skapar fastighetsbolaget lojala hyresgäster

Kvalitet och håll­bar­het står i fokus när Aspelin Ramm byg­ger nytt och ger tom­ma fas­tig­he­ter nytt kom­mer­si­ellt vär­de.
– Vi tror på arki­tek­tur som både är håll­bar och vac­ker att tit­ta på, säger Mathias Vårström.

Läs artikel »
Leo Johnson

Energins framtid

Hur ska vi tän­ka om ener­gins fram­tid och vil­ka kon­kre­ta exem­pel på lös­ning­ar finns idag och i fram­ti­den?

Läs artikel »

Kan värderingar påverka bolagets resultat?

Tydliga vär­de­ring­ar är avgö­ran­de för hur che­fer och före­tag utveck­las. Dels för att det är eko­no­miskt gynn­samt men ock­så för att per­so­na­len stan­nar kvar läng­re på såda­na bolag. Företagscoachen Catharina Sjögren Froborg delar med sig av sina insik­ter kring ett vär­destyrt före­tag.

Läs artikel »

Nu viker konjunkturen nedåt – så drabbas elbranschen

Hur påver­kas elbran­schen när kon­junk­tu­ren viker nedåt? Antalet påbör­ja­de bostads­byg­gen fal­ler från 53 000 för­ra året till 49 000 i år, men utveck­ling­en vän­tas dock inte drab­ba de svens­ka elin­stal­la­törs­fö­re­ta­gen sär­skilt hårt. Det som räd­dar bran­schen är en fort­satt stark reno­ve­rings­mark­nad.

Läs artikel »

Tekniken som förbättrar för de äldre

Gardiner som fladd­rar när nya med­de­lan­de finns att läsa på en skärm eller trälå­dor som skic­kar med­de­lan­de när man knac­kar på dem. Att bäd­da in tek­nik i var­dag­li­ga pry­lar är en del i det som kal­las acti­ve assisted living (AAL) inter­na­tio­nellt.

Läs artikel »

Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

Allt fler aktö­rer väl­jer att byg­ga fri­ståen­de ener­gi­nät, så kal­la­de microgrids, som gör använ­da­ren mind­re bero­en­de av extern ener­gi­till­för­sel. Vi pra­ta­de med Per Löveryd, inno­va­tions­sam­ord­na­re på Akademiska hus, som dri­ver den stor­ska­li­ga microgri­den FED på Chalmers i Göteborg.

Läs artikel »