Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

Det sägs att man lär så länge man lever och det får vi väl ändå anse vara en sanning. Eller i alla fall väldigt nära sanningen. Att kontinuerligt utvecklas är något vi människor gjort för att anpassa oss till olika miljöer. Och för företag är utveckling nyckeln till framgång.

Att kon­ti­nu­er­ligt utveck­la före­ta­get och per­so­na­len i en värld som för­änd­ras allt snab­ba­re, är nume­ra ett mås­te för att bli, eller för­bli, fram­gångs­rik i fram­ti­den. På Hager har vi all­tid anam­mat det­ta till­vä­ga­gångs­sätt. Och vi har all­tid lyc­kats växa och utveck­las i kon­kur­rens med betyd­ligt stör­re aktö­rer. Med mod och insik­ten att stän­digt vil­ja utveck­las har vi kom­mit dit vi är i dag. Förutom att stän­digt utveck­las, hit­ta nya lös­ning­ar och lyss­na på våra kun­der så har tillit, pro­fes­sio­na­lism, enga­ge­mang, pas­sion och mång­fald legat till grund för vår till­växt och fram­gång. Vår vision och ambi­tion är att stän­digt utveck­las till­sam­mans med våra kun­der och part­ners, det är här Hager Magasin och de utbild­ning­ar vi erbju­der kom­mer in i bilden.

Vår ambi­tion med Hager Magasin är att dela med oss av de insik­ter och utsik­ter vi ser i bran­schen. Vi vill bju­da på inspi­re­ran­de berät­tel­ser, använd­bar kun­skap och prak­tis­ka råd som hjäl­per dig att utveck­la dig och din verksamhet.

Vi delar gär­na med oss av vår kun­skap och erbju­der fle­ra oli­ka utbild­ning­ar för att utveck­la dig och ditt före­tag. Många av våra kur­ser är kost­nads­fria och hjäl­per dig att bli bätt­re i din vardag.

Om du blic­kar till­ba­ka på din verk­sam­het kan du säkert peka på ett eller fle­ra till­fäl­len då mark­na­den utveck­lats och du bli­vit stå­en­de kvar på per­rong­en. Halkar du efter inne­bär det att du ris­ke­rar att ham­na efter rent kompetensmässigt.

Läs, lyssna, titta och lär

Så min upp­ma­ning är att du ska avsät­ta resur­ser för utveck­ling för att fram­tids­säk­ra din verk­sam­het. Det är fullt för­stå­e­ligt att kän­na att man inte hin­ner med det­ta när var­da­gen rul­lar på. Med det sagt så är stag­na­tion ing­en bra fram­tids­stra­te­gi. Läs, lyss­na, tit­ta och lär. I dag finns det mas­sor av till­gäng­lig kun­skap i oli­ka for­mer. Läsning är den mest grund­läg­gan­de for­men av läran­de, så läs, men lyss­na även på pod­dar eller tit­ta på TED Talks om du före­drar video. I dag är som sagt möj­lig­he­ter­na till läran­de i stort sett oändliga.

Hur pres­sad var­da­gen än är så lova dig själv att bör­ja lära nu, både för din per­son­li­ga utveck­ling och för din verk­sam­hets skull. Få saker är vik­ti­ga­re och mer pri­o­ri­te­ra­de än att kon­ti­nu­er­ligt utveck­la dig själv och din verksamhet.

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Kampen om morgondagens smarta produkter

Sakernas inter­net (IoT) ger oss smar­ta lös­ning­ar. Denver i USA utveck­lar smar­ta sam­hälls­funk­tio­ner. Amazon öpp­nar en smart butik där du bara tar det du vill ha och får räk­ning hem. Och Uber expe­ri­men­te­rar med en smart drönar­taxi. Men vad avgör om använd­ning av IoT är smart eller inte? Emma Estborn på inUse hjäl­per oss att ta reda på vad en smart pro­dukt bör upp­fyl­la för att bli framgångsrik.

Läs artikel »

Att slå på strömmen i Sverige och utomlands

Tryggheten i hem­met och på arbets­plat­sen är ingen­ting att tum­ma på. Ändå sker en stor andel elre­la­te­ra­de brän­der och ska­dor årli­gen. Därför har Hager star­tat ini­ti­a­ti­vet ”Det är säk­rast så” för att spri­da kun­skap om elsäkerhet. 

Läs artikel »

Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

Allt fler aktö­rer väl­jer att byg­ga fri­ståen­de ener­gi­nät, så kal­la­de microgrids, som gör använ­da­ren mind­re bero­en­de av extern ener­gi­till­för­sel. Vi pra­ta­de med Per Löveryd, inno­va­tions­sam­ord­na­re på Akademiska hus, som dri­ver den stor­ska­li­ga microgri­den FED på Chalmers i Göteborg.

Läs artikel »

Öka arbetsglädjen med handfasta tips

Vill du kän­na hög­re grad av moti­va­tion, arbets­lust och gläd­je på job­bet? Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina bäs­ta knep för att hit­ta arbets­gläd­jen. Tipsen bidrar dess­utom till att du kan pre­ste­ra bättre.

Läs artikel »

Coronavirusets effekt på elbranschen

Konjunkturavmattningen, som vi senast skrev om i okto­ber 2019, kan för­vand­las till en rejäl dipp om coro­na­ut­bred­ning­en fort­sät­ter i sam­ma takt efter som­ma­ren. Hittar man ing­et vac­cin kom­mer viru­set påver­ka bygg­bran­schen. På kort sikt skul­le det brom­sa upp arbe­tet och leda till mins­kat utbud, på lång sikt skul­le efter­frå­gan avta. 

Läs artikel »

När hemmets prylar byter sida

I sep­tem­ber 2016 slog Mirai till. En rekord­stor över­be­last­ning­s­at­tack med kapa­de IT-pry­lar som sat­te sto­ra delar av inter­net ur balans. Cybersäkerhetsexperten Jonas Lejon, med bak­grund inom FRA och Försvarsmakten, hjäl­per oss att ta reda på hur KNX-system står sig mot lik­nan­de attacker.

Läs artikel »