Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

Det sägs att man lär så länge man lever och det får vi väl ändå anse vara en sanning. Eller i alla fall väldigt nära sanningen. Att kontinuerligt utvecklas är något vi människor gjort för att anpassa oss till olika miljöer. Och för företag är utveckling nyckeln till framgång.

Att kon­ti­nu­er­ligt utveck­la före­ta­get och per­so­na­len i en värld som för­änd­ras allt snab­ba­re, är nume­ra ett mås­te för att bli, eller för­bli, fram­gångs­rik i fram­ti­den. På Hager har vi all­tid anam­mat det­ta till­vä­ga­gångs­sätt. Och vi har all­tid lyc­kats växa och utveck­las i kon­kur­rens med betyd­ligt stör­re aktö­rer. Med mod och insik­ten att stän­digt vil­ja utveck­las har vi kom­mit dit vi är i dag. Förutom att stän­digt utveck­las, hit­ta nya lös­ning­ar och lyss­na på våra kun­der så har tillit, pro­fes­sio­na­lism, enga­ge­mang, pas­sion och mång­fald legat till grund för vår till­växt och fram­gång. Vår vision och ambi­tion är att stän­digt utveck­las till­sam­mans med våra kun­der och part­ners, det är här Hager Magasin och de utbild­ning­ar vi erbju­der kom­mer in i bilden.

Vår ambi­tion med Hager Magasin är att dela med oss av de insik­ter och utsik­ter vi ser i bran­schen. Vi vill bju­da på inspi­re­ran­de berät­tel­ser, använd­bar kun­skap och prak­tis­ka råd som hjäl­per dig att utveck­la dig och din verksamhet.

Vi delar gär­na med oss av vår kun­skap och erbju­der fle­ra oli­ka utbild­ning­ar för att utveck­la dig och ditt före­tag. Många av våra kur­ser är kost­nads­fria och hjäl­per dig att bli bätt­re i din vardag.

Om du blic­kar till­ba­ka på din verk­sam­het kan du säkert peka på ett eller fle­ra till­fäl­len då mark­na­den utveck­lats och du bli­vit stå­en­de kvar på per­rong­en. Halkar du efter inne­bär det att du ris­ke­rar att ham­na efter rent kompetensmässigt.

Läs, lyssna, titta och lär

Så min upp­ma­ning är att du ska avsät­ta resur­ser för utveck­ling för att fram­tids­säk­ra din verk­sam­het. Det är fullt för­stå­e­ligt att kän­na att man inte hin­ner med det­ta när var­da­gen rul­lar på. Med det sagt så är stag­na­tion ing­en bra fram­tids­stra­te­gi. Läs, lyss­na, tit­ta och lär. I dag finns det mas­sor av till­gäng­lig kun­skap i oli­ka for­mer. Läsning är den mest grund­läg­gan­de for­men av läran­de, så läs, men lyss­na även på pod­dar eller tit­ta på TED Talks om du före­drar video. I dag är som sagt möj­lig­he­ter­na till läran­de i stort sett oändliga.

Hur pres­sad var­da­gen än är så lova dig själv att bör­ja lära nu, både för din per­son­li­ga utveck­ling och för din verk­sam­hets skull. Få saker är vik­ti­ga­re och mer pri­o­ri­te­ra­de än att kon­ti­nu­er­ligt utveck­la dig själv och din verksamhet.

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Projektet som satte Assemblin under tidspress

I cen­tra­la Göteborg lig­ger Mektagonen: en kon­tors­bygg­nad som nu växt ytter­li­ga­re i form av en till­bygg­nad för kon­torslo­ka­ler. Assemblin ansva­ra­de för instal­la­tio­ner­na och lyc­ka­des spa­ra vär­de­full tid, bland annat med hjälp av självjor­dan­de fönsterbänkskanaler.

Läs artikel »

Brandutredaren: ”AFDD hade kunnat sänka antalet elbränder”

Antalet elbrän­der ökar i takt med att vi får fler elpry­lar i våra hem. Hela 25 pro­cent av alla brän­der i våra bostä­der är elre­la­te­ra­de. Ljusbågsdetektorn (AFDD) hade kun­nat sän­ka anta­let elbrän­der ordent­ligt, det menar brandut­re­da­re David Widlund.

Läs artikel »

Därför ska du rekommendera personskyddsbrytare

Personskyddsbrytare eller jord­fels­bry­ta­re? Svaret är enkelt. Med per­son­skydds­bry­ta­re blir elan­lägg­ning­en mer drift­sä­ker och lät­ta­re att hantera.

Läs artikel »

Precis som Alfons Åberg

I mor­gon, på mån­dag, eller näs­ta månad då ska ni få se! Är du som jag? Det vill säga att du fal­ler för fres­tel­sen att skju­ta upp saker som känns lite job­bi­ga. Det behö­ver givet­vis inte vara jobb­re­la­te­rat utan kan hand­la om att för­änd­ra livs­stil, kost, motions­va­nor, famil­je­si­tu­a­tio­nen eller helt enkelt om att bry­ta en dålig vana.

Läs artikel »

Därför blev personskyddsbrytaren standard i Norge

Personskyddsbrytaren eller dvärg­bry­ta­re? I Norge har per­son­skydds­bry­ta­ren i stort sett ersatt dvärg­bry­ta­ren men var­för har svensk instal­la­tions­kul­tur inte gått sam­ma väg tillmötes?

Läs artikel »

Kvalitetstänk receptet på framgångsrikt företagande

Elektrofabriken är ett snabbt väx­an­de bolag. Företaget med bas i Skåne mark­nads­för och till­ver­kar låg- och mel­lan­spän­nings­pro­duk­ter skräd­dar­syd­da för kom­mer­si­el­la och indust­ri­el­la appli­ka­tio­ner. En vik­tig nyc­kel till Elektrofabrikens utveck­ling hit­tas i bola­gets kva­li­tets­tänk, som fun­nits med sedan starten.

Läs artikel »