Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

Det sägs att man lär så länge man lever och det får vi väl ändå anse vara en sanning. Eller i alla fall väldigt nära sanningen. Att kontinuerligt utvecklas är något vi människor gjort för att anpassa oss till olika miljöer. Och för företag är utveckling nyckeln till framgång.

Att kon­ti­nu­er­ligt utveck­la före­ta­get och per­so­na­len i en värld som för­änd­ras allt snab­ba­re, är nume­ra ett mås­te för att bli, eller för­bli, fram­gångs­rik i fram­ti­den. På Hager har vi all­tid anam­mat det­ta till­vä­ga­gångs­sätt. Och vi har all­tid lyc­kats växa och utveck­las i kon­kur­rens med betyd­ligt stör­re aktö­rer. Med mod och insik­ten att stän­digt vil­ja utveck­las har vi kom­mit dit vi är i dag. Förutom att stän­digt utveck­las, hit­ta nya lös­ning­ar och lyss­na på våra kun­der så har tillit, pro­fes­sio­na­lism, enga­ge­mang, pas­sion och mång­fald legat till grund för vår till­växt och fram­gång. Vår vision och ambi­tion är att stän­digt utveck­las till­sam­mans med våra kun­der och part­ners, det är här Hager Magasin och de utbild­ning­ar vi erbju­der kom­mer in i bil­den.

Vår ambi­tion med Hager Magasin är att dela med oss av de insik­ter och utsik­ter vi ser i bran­schen. Vi vill bju­da på inspi­re­ran­de berät­tel­ser, använd­bar kun­skap och prak­tis­ka råd som hjäl­per dig att utveck­la dig och din verk­sam­het.

Vi delar gär­na med oss av vår kun­skap och erbju­der fle­ra oli­ka utbild­ning­ar för att utveck­la dig och ditt före­tag. Många av våra kur­ser är kost­nads­fria och hjäl­per dig att bli bätt­re i din var­dag.

Om du blic­kar till­ba­ka på din verk­sam­het kan du säkert peka på ett eller fle­ra till­fäl­len då mark­na­den utveck­lats och du bli­vit stå­en­de kvar på per­rong­en. Halkar du efter inne­bär det att du ris­ke­rar att ham­na efter rent kom­pe­tensmäs­sigt.

Läs, lyssna, titta och lär

Så min upp­ma­ning är att du ska avsät­ta resur­ser för utveck­ling för att fram­tids­säk­ra din verk­sam­het. Det är fullt för­stå­e­ligt att kän­na att man inte hin­ner med det­ta när var­da­gen rul­lar på. Med det sagt så är stag­na­tion ing­en bra fram­tids­stra­te­gi. Läs, lyss­na, tit­ta och lär. I dag finns det mas­sor av till­gäng­lig kun­skap i oli­ka for­mer. Läsning är den mest grund­läg­gan­de for­men av läran­de, så läs, men lyss­na även på pod­dar eller tit­ta på TED Talks om du före­drar video. I dag är som sagt möj­lig­he­ter­na till läran­de i stort sett oänd­li­ga.

Hur pres­sad var­da­gen än är så lova dig själv att bör­ja lära nu, både för din per­son­li­ga utveck­ling och för din verk­sam­hets skull. Få saker är vik­ti­ga­re och mer pri­o­ri­te­ra­de än att kon­ti­nu­er­ligt utveck­la dig själv och din verk­sam­het.

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så resonerar jag kring kvalitet

Total ägan­de­kost­nad är ett ämne jag tyc­ker är intres­sant, både som pri­vat­per­son och i min yrkes­roll. Det är vik­tigt att för­stå inne­bör­den av begrep­pet. När man gör det blir det lät­ta­re att för­stå var­för kva­li­tet lönar sig och leder till en läg­re total­kost­nad på lång sikt. För att fullt ut kun­na utvär­de­ra vad en pro­dukt kos­tar behö­ver man för­stå vad det kos­tar att äga den över hela dess livs­tid. Detta kal­las för pro­duk­tens tota­la ägar­kost­nad eller Total Cost of Ownership (TCO).

Läs artikel »

Förstå dig själv, organisationen och kollegorna – Effektivitet genom självinsikt – del 2

Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av experttip­sen för ökad effek­ti­vi­tet genom bätt­re kom­mu­ni­ka­tion och team work.

Läs artikel »

När hemmets prylar byter sida

I sep­tem­ber 2016 slog Mirai till. En rekord­stor över­be­last­ning­s­at­tack med kapa­de IT-pry­lar som sat­te sto­ra delar av inter­net ur balans. Cybersäkerhetsexperten Jonas Lejon, med bak­grund inom FRA och Försvarsmakten, hjäl­per oss att ta reda på hur KNX-system står sig mot lik­nan­de attac­ker.

Läs artikel »

Hemautomation och installatörens roll

Hemautomation och IoT ökar snabbt sam­ti­digt som kun­der­na ofta sak­nar kun­skap. Hur kan instal­la­tö­rer­na hjäl­pa alla des­sa kon­su­men­ter med råd­giv­ning?

Läs artikel »

Avsätt energi för att forma framtiden

Morgondagens tek­nik kom­mer effek­ti­vi­se­ra alla möj­li­ga pro­ces­ser och sät­ta guld­kant på till­va­ron. Samtidigt mås­te vi se till så att de insat­ser vi gör i dag inte får en bit­ter efter­smak. Framtiden for­mas av oss nu.

Läs artikel »

Öka arbetsglädjen med handfasta tips

Vill du kän­na hög­re grad av moti­va­tion, arbets­lust och gläd­je på job­bet? Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina bäs­ta knep för att hit­ta arbets­gläd­jen. Tipsen bidrar dess­utom till att du kan pre­ste­ra bätt­re.

Läs artikel »