Jag blickar framåt, lever nu och dör sen

Coronaviruset har färgat de senaste månaderna, men jag vill inte låta viruset döda min tro på framtiden. På Hager jobbar vi hårt för att färglägga en ljusare framtid. Nu blickar jag framåt och inspireras av Miss Li …

Tiden som pas­se­rat, från bör­jan av det här året till i dag, har varit väl­digt annorlun­da, minst sagt. Under de tre senas­te måna­der­na har myc­ket hand­lat om covid-19. Därför kän­ner jag att tiden är inne för att blic­ka framåt.

Blickar fram­åt gör vi. Hager Magasin kom­mer få ett ansikts­lyft under hös­ten och med det lite annat inne­håll. Det rim­mar bra med min tidi­ga­re krö­ni­ka, där jag skrev om att kon­ti­nu­er­lig utveck­ling är nyc­keln till fram­gång. Vi har även lan­se­rat Hager Ready, en digi­tal assi­stent som hjäl­per dig att pla­ne­ra, doku­men­te­ra och ska­pa märk­ning­ar för elcen­tra­ler. Eftersom vi är inne på tid så vill jag pas­sa på att näm­na lan­se­ring­en av vårt nya tidur med app-programmering.

Rätt för­ut­sätt­ning­ar för att fat­ta bra fram­tids­be­slut får vi genom att för­stå att det vi gör i dag påver­kar mor­gon­da­gen. Vi går en intres­sant fram­tid till mötes, en fram­tid som går från fos­si­la bräns­len till ett för­ny­bart ener­gi­sy­stem. En fram­tid som blir allt mer elekt­ri­fi­e­rad och digi­ta­li­se­rad, för­hopp­nings­vis blir den mind­re påver­kad av covid-19. Vi bör stäl­la oss frå­gan om vil­ken fram­tid vi vill ha. Är den håll­bar eller inte? Min för­hopp­ning är att värl­dens rege­ring­ar ska rea­ge­ra kraft­fullt när det kom­mer till att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för en mer håll­bar eko­no­mi och såle­des en grö­na­re fram­tid, för kli­ma­tets skull.

En sak vet jag säkert, och det är att jag inte fullt ut för­står hur stor påver­kan pan­de­min kom­mer ha på vår omvärld. Den kom­mer påver­ka oss en lång tid fram­ö­ver och det är något vi får lära oss att leva med. Med det sagt kan vi inte låta viru­set döda vår tro på framtiden.

Lev nu dö sen; som Miss Li sjung­er. Lite så tän­ker jag ta mig ann som­ma­ren, själv­klart med akt­sam­het om mig själv och and­ra för att mins­ka smittspridningen.

För nu tac­kar jag livet och höjer mitt glas
Jag tar ing­et för givet, baby, du och jag
För nu tac­kar jag livet och ing­en jävel kan hind­ra mig
För vem har sagt att dagar som gått kom­mer igen?
Lev nu, dö sen 

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så skapar fastighetsbolaget lojala hyresgäster

Kvalitet och håll­bar­het står i fokus när Aspelin Ramm byg­ger nytt och ger tom­ma fas­tig­he­ter nytt kom­mer­si­ellt värde.
– Vi tror på arki­tek­tur som både är håll­bar och vac­ker att tit­ta på, säger Mathias Vårström.

Läs artikel »

Elinstallationer och bättre skolresultat

Betygen på Svartedalsskolan har under en läng­re tid legat under snit­tet i lan­det. Under de senas­te åren har Göteborgsregionen där­för sat­sat för att höja ele­ver­nas resul­tat. Bland annat har man byggt en ny sko­la utrus­tad med elin­stal­la­tio­ner redo för framtiden.

Läs artikel »

Prefabricerade hus är framtiden

För att behål­la nuva­ran­de mark­nads­an­de­lar mås­te bygg­bran­schen indust­ri­a­li­se­ras mer anser många mark­nads­a­na­ly­ti­ker. Götenehus har där­för sat­sat 60 mil­jo­ner kro­nor på en ny fabrik för indust­ri­ell volymhusproduktion.

Läs artikel »

KNX – det logiska valet för installatörer

Om du väger alla för- och nack­de­lar mot varand­ra är det ett pro­to­koll som fram­står som det bäs­ta valet för pro­fes­sio­nel­la tillämp­ning­ar. KNX är just nu det natur­li­ga valet för pro­fes­sio­nel­la och drift­säk­ra hem­au­to­ma­tions­lös­ning­ar. KNX har helt enkelt flest fördelar.

Läs artikel »

Sju steg till vass projektledning enligt Bravida

Alla inblan­da­de vill att pro­jekt ska bli lyc­ka­de och lön­sam­ma – och för att nå dit krävs att pro­jekt­led­ning­en sit­ter som den ska. Hampus Hellgren, pro­jekt­le­da­re på Bravida, har varit i bran­schen i över tju­go år, de senas­te tio som pro­jekt­le­da­re. Här bju­der han på sina bäs­ta tips.

Läs artikel »

Personskyddsbrytare ger sinnesro

Med per­son­skydds­bry­ta­re hjäl­per elekt­ri­kern Jonathan Palm vil­la­kun­der som har pro­blem med åter­kom­man­de strömavbrott.

Läs artikel »