Jag blickar framåt, lever nu och dör sen

Coronaviruset har färgat de senaste månaderna, men jag vill inte låta viruset döda min tro på framtiden. På Hager jobbar vi hårt för att färglägga en ljusare framtid. Nu blickar jag framåt och inspireras av Miss Li …

Tiden som pas­se­rat, från bör­jan av det här året till i dag, har varit väl­digt annorlun­da, minst sagt. Under de tre senas­te måna­der­na har myc­ket hand­lat om covid-19. Därför kän­ner jag att tiden är inne för att blic­ka fram­åt.

Blickar fram­åt gör vi. Hager Magasin kom­mer få ett ansikts­lyft under hös­ten och med det lite annat inne­håll. Det rim­mar bra med min tidi­ga­re krö­ni­ka, där jag skrev om att kon­ti­nu­er­lig utveck­ling är nyc­keln till fram­gång. Vi har även lan­se­rat Hager Ready, en digi­tal assi­stent som hjäl­per dig att pla­ne­ra, doku­men­te­ra och ska­pa märk­ning­ar för elcen­tra­ler. Eftersom vi är inne på tid så vill jag pas­sa på att näm­na lan­se­ring­en av vårt nya tidur med app-pro­gram­me­ring.

Rätt för­ut­sätt­ning­ar för att fat­ta bra fram­tids­be­slut får vi genom att för­stå att det vi gör i dag påver­kar mor­gon­da­gen. Vi går en intres­sant fram­tid till mötes, en fram­tid som går från fos­si­la bräns­len till ett för­ny­bart ener­gi­sy­stem. En fram­tid som blir allt mer elekt­ri­fi­e­rad och digi­ta­li­se­rad, för­hopp­nings­vis blir den mind­re påver­kad av covid-19. Vi bör stäl­la oss frå­gan om vil­ken fram­tid vi vill ha. Är den håll­bar eller inte? Min för­hopp­ning är att värl­dens rege­ring­ar ska rea­ge­ra kraft­fullt när det kom­mer till att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för en mer håll­bar eko­no­mi och såle­des en grö­na­re fram­tid, för kli­ma­tets skull.

En sak vet jag säkert, och det är att jag inte fullt ut för­står hur stor påver­kan pan­de­min kom­mer ha på vår omvärld. Den kom­mer påver­ka oss en lång tid fram­ö­ver och det är något vi får lära oss att leva med. Med det sagt kan vi inte låta viru­set döda vår tro på fram­ti­den.

Lev nu dö sen; som Miss Li sjung­er. Lite så tän­ker jag ta mig ann som­ma­ren, själv­klart med akt­sam­het om mig själv och and­ra för att mins­ka smitt­sprid­ning­en.

För nu tac­kar jag livet och höjer mitt glas
Jag tar ing­et för givet, baby, du och jag
För nu tac­kar jag livet och ing­en jävel kan hind­ra mig
För vem har sagt att dagar som gått kom­mer igen?
Lev nu, dö sen

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

PSA så att sjuka inte blir utan medicin vid strömavbrott

Strömavbrott på apo­tek kan få för­ödan­de kon­se­kven­ser. Utan el slu­tar IT-system för recept­be­lagd medi­cin att fun­ge­ra och tem­pe­ra­tur­käns­li­ga läke­me­del ris­ke­rar att bli för­stör­da. Apotekens lös­ning mot fel i elan­lägg­ning­en: per­son­skydds­bry­ta­re (PSA).

Läs artikel »

Så funkar bemanning i installatörsbranschen

Hur ser beman­ning ut i instal­la­törs­bra­schen? Vad fun­kar bra och vad fun­kar mind­re bra? Fler och fler blir egen­fö­re­ta­ga­re men är det enbart posi­tivt?

Läs artikel »

Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

Allt fler aktö­rer väl­jer att byg­ga fri­ståen­de ener­gi­nät, så kal­la­de microgrids, som gör använ­da­ren mind­re bero­en­de av extern ener­gi­till­för­sel. Vi pra­ta­de med Per Löveryd, inno­va­tions­sam­ord­na­re på Akademiska hus, som dri­ver den stor­ska­li­ga microgri­den FED på Chalmers i Göteborg.

Läs artikel »

Hantera din tid effektivt – del 2

Med hjälp av någ­ra enk­la tips kan du job­ba både smar­ta­re och mind­re. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina vik­ti­gas­te san­ning­ar för att slip­pa nega­tiv stress och få mer gjort utan att behö­va job­ba mer.

Läs artikel »

Avsätt energi för att forma framtiden

Morgondagens tek­nik kom­mer effek­ti­vi­se­ra alla möj­li­ga pro­ces­ser och sät­ta guld­kant på till­va­ron. Samtidigt mås­te vi se till så att de insat­ser vi gör i dag inte får en bit­ter efter­smak. Framtiden for­mas av oss nu.

Läs artikel »

Ökad elsäkerhet med ljusbågsdetektorn AFDD

AFDD, (ljus­bågs­de­tek­torn) mäter spän­ning och ström­kur­va för att upp­täc­ka iso­la­tions­fel och glapp­kon­takt – det vill säga gnistbildningar/​ljusbågar.

Läs artikel »