Jag blickar framåt, lever nu och dör sen

Coronaviruset har färgat de senaste månaderna, men jag vill inte låta viruset döda min tro på framtiden. På Hager jobbar vi hårt för att färglägga en ljusare framtid. Nu blickar jag framåt och inspireras av Miss Li …

Tiden som pas­se­rat, från bör­jan av det här året till i dag, har varit väl­digt annorlun­da, minst sagt. Under de tre senas­te måna­der­na har myc­ket hand­lat om covid-19. Därför kän­ner jag att tiden är inne för att blic­ka framåt.

Blickar fram­åt gör vi. Hager Magasin kom­mer få ett ansikts­lyft under hös­ten och med det lite annat inne­håll. Det rim­mar bra med min tidi­ga­re krö­ni­ka, där jag skrev om att kon­ti­nu­er­lig utveck­ling är nyc­keln till fram­gång. Vi har även lan­se­rat Hager Ready, en digi­tal assi­stent som hjäl­per dig att pla­ne­ra, doku­men­te­ra och ska­pa märk­ning­ar för elcen­tra­ler. Eftersom vi är inne på tid så vill jag pas­sa på att näm­na lan­se­ring­en av vårt nya tidur med app-programmering.

Rätt för­ut­sätt­ning­ar för att fat­ta bra fram­tids­be­slut får vi genom att för­stå att det vi gör i dag påver­kar mor­gon­da­gen. Vi går en intres­sant fram­tid till mötes, en fram­tid som går från fos­si­la bräns­len till ett för­ny­bart ener­gi­sy­stem. En fram­tid som blir allt mer elekt­ri­fi­e­rad och digi­ta­li­se­rad, för­hopp­nings­vis blir den mind­re påver­kad av covid-19. Vi bör stäl­la oss frå­gan om vil­ken fram­tid vi vill ha. Är den håll­bar eller inte? Min för­hopp­ning är att värl­dens rege­ring­ar ska rea­ge­ra kraft­fullt när det kom­mer till att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för en mer håll­bar eko­no­mi och såle­des en grö­na­re fram­tid, för kli­ma­tets skull.

En sak vet jag säkert, och det är att jag inte fullt ut för­står hur stor påver­kan pan­de­min kom­mer ha på vår omvärld. Den kom­mer påver­ka oss en lång tid fram­ö­ver och det är något vi får lära oss att leva med. Med det sagt kan vi inte låta viru­set döda vår tro på framtiden.

Lev nu dö sen; som Miss Li sjung­er. Lite så tän­ker jag ta mig ann som­ma­ren, själv­klart med akt­sam­het om mig själv och and­ra för att mins­ka smittspridningen.

För nu tac­kar jag livet och höjer mitt glas
Jag tar ing­et för givet, baby, du och jag
För nu tac­kar jag livet och ing­en jävel kan hind­ra mig
För vem har sagt att dagar som gått kom­mer igen?
Lev nu, dö sen 

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Själv är bästa dräng, eller?

Ensam är stark är ett gam­malt och väl­känt mot­to. Men stäm­mer det i dagens sam­häl­le? Jag tyc­ker sna­ra­re livet hand­lar om att byg­ga lång­sik­ti­ga rela­tio­ner och utveck­las till­sam­mans med and­ra. Både pri­vat och i arbetslivet.

Läs artikel »

Öka arbetsglädjen med handfasta tips

Vill du kän­na hög­re grad av moti­va­tion, arbets­lust och gläd­je på job­bet? Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina bäs­ta knep för att hit­ta arbets­gläd­jen. Tipsen bidrar dess­utom till att du kan pre­ste­ra bättre.

Läs artikel »

Därför är svenskarna skeptiska till det smarta hemmet

Fastighetsbolaget Swebostad sat­sat på smar­ta hem-lös­ning­ar i sina bostä­der och tror på en stark utveck­ling inom seg­men­tet. Samtidigt upp­ger majo­ri­tet av svens­kar­na att de inte vill ha fler upp­kopp­la­de pry­lar i sina hem. 

Läs artikel »

Tillsammans med optimistisk syn på framtiden

Nummer ett i våra kun­ders ögon hand­lar inte om att ha kun­den i fokus utan om att se till att ha en genu­in för­stå­el­se för kun­der­na och deras behov, vil­ket inne­bär att man för­står och ser deras fokus. 

Läs artikel »

Hemautomation och installatörens roll

Hemautomation och IoT ökar snabbt sam­ti­digt som kun­der­na ofta sak­nar kun­skap. Hur kan instal­la­tö­rer­na hjäl­pa alla des­sa kon­su­men­ter med rådgivning?

Läs artikel »

Appen som kan effektivisera elbranschen

Elinstallatörsfirman Bluepuma El har kapat en fjär­de­del av tids­spil­let med en egen­ut­veck­lad app, som gör det möj­ligt för två per­so­ner sam­ord­nar arbe­tet för 30–40 instal­la­tö­rer. Appen hjäl­per elekt­ri­ker med egen­kon­troll, tidrap­por­te­ring och ÄTA. Läs inter­vjun med appens ska­pa­re – Fredrik Ung – som avslö­jar pla­ner­na för framtiden.

Läs artikel »