Jag blickar framåt, lever nu och dör sen

Coronaviruset har färgat de senaste månaderna, men jag vill inte låta viruset döda min tro på framtiden. På Hager jobbar vi hårt för att färglägga en ljusare framtid. Nu blickar jag framåt och inspireras av Miss Li …

Tiden som pas­se­rat, från bör­jan av det här året till i dag, har varit väl­digt annorlun­da, minst sagt. Under de tre senas­te måna­der­na har myc­ket hand­lat om covid-19. Därför kän­ner jag att tiden är inne för att blic­ka fram­åt.

Blickar fram­åt gör vi. Hager Magasin kom­mer få ett ansikts­lyft under hös­ten och med det lite annat inne­håll. Det rim­mar bra med min tidi­ga­re krö­ni­ka, där jag skrev om att kon­ti­nu­er­lig utveck­ling är nyc­keln till fram­gång. Vi har även lan­se­rat Hager Ready, en digi­tal assi­stent som hjäl­per dig att pla­ne­ra, doku­men­te­ra och ska­pa märk­ning­ar för elcen­tra­ler. Eftersom vi är inne på tid så vill jag pas­sa på att näm­na lan­se­ring­en av vårt nya tidur med app-pro­gram­me­ring.

Rätt för­ut­sätt­ning­ar för att fat­ta bra fram­tids­be­slut får vi genom att för­stå att det vi gör i dag påver­kar mor­gon­da­gen. Vi går en intres­sant fram­tid till mötes, en fram­tid som går från fos­si­la bräns­len till ett för­ny­bart ener­gi­sy­stem. En fram­tid som blir allt mer elekt­ri­fi­e­rad och digi­ta­li­se­rad, för­hopp­nings­vis blir den mind­re påver­kad av covid-19. Vi bör stäl­la oss frå­gan om vil­ken fram­tid vi vill ha. Är den håll­bar eller inte? Min för­hopp­ning är att värl­dens rege­ring­ar ska rea­ge­ra kraft­fullt när det kom­mer till att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för en mer håll­bar eko­no­mi och såle­des en grö­na­re fram­tid, för kli­ma­tets skull.

En sak vet jag säkert, och det är att jag inte fullt ut för­står hur stor påver­kan pan­de­min kom­mer ha på vår omvärld. Den kom­mer påver­ka oss en lång tid fram­ö­ver och det är något vi får lära oss att leva med. Med det sagt kan vi inte låta viru­set döda vår tro på fram­ti­den.

Lev nu dö sen; som Miss Li sjung­er. Lite så tän­ker jag ta mig ann som­ma­ren, själv­klart med akt­sam­het om mig själv och and­ra för att mins­ka smitt­sprid­ning­en.

För nu tac­kar jag livet och höjer mitt glas
Jag tar ing­et för givet, baby, du och jag
För nu tac­kar jag livet och ing­en jävel kan hind­ra mig
För vem har sagt att dagar som gått kom­mer igen?
Lev nu, dö sen

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Prefabricerade hus är framtiden

För att behål­la nuva­ran­de mark­nads­an­de­lar mås­te bygg­bran­schen indust­ri­a­li­se­ras mer anser många mark­nads­a­na­ly­ti­ker. Götenehus har där­för sat­sat 60 mil­jo­ner kro­nor på en ny fabrik för indust­ri­ell volym­hus­pro­duk­tion.

Läs artikel »

Kina och Indien knappar in på väst – dags att haka på kvalitetstänket

Västvärlden har bli­vit lat och svens­ka bolag går mis­te om hund­ra­tals mil­jar­der om året, det menar Lars Sörqvist som är pro­fes­sor och docent i kva­li­tets­led­ning.
– Kvalitetsfrågor mås­te pri­o­ri­te­ras på led­ningsni­vå, det är avgö­ran­de för Sveriges utveck­ling och fram­tid, säger Lars.

Läs artikel »

Byggbranschen står och stampar

Det går dåligt för bygg­bran­schen. Inte när det gäl­ler omsätt­ning – som bekant har det byggts mas­sor de senas­te decen­ni­er­na. Men när det gäl­ler pro­duk­ti­vi­tet och lön­sam­het har man i många år stått och stam­pat på sam­ma fläck.

Läs artikel »

Därför ska du rekommendera personskyddsbrytare

Personskyddsbrytare eller jord­fels­bry­ta­re? Svaret är enkelt. Med per­son­skydds­bry­ta­re blir elan­lägg­ning­en mer drift­sä­ker och lät­ta­re att han­te­ra.

Läs artikel »

Prognos: Så påverkas installatörerna av lågkonjunkturen

Prognosen visar att lokal­byg­gan­det mins­ka­de på bred front under 2018, och att kon­junk­tu­ren fort­sät­ter att kylas av. Den lång­sik­ti­ga tren­den pekar dock upp­åt.

Läs artikel »

Förstå dig själv, organisationen och kollegorna – Effektivitet genom självinsikt – del 2

Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av experttip­sen för ökad effek­ti­vi­tet genom bätt­re kom­mu­ni­ka­tion och team work.

Läs artikel »