IoT och den kommande guldåldern för installatörer

Antalet apparater som är sammankopplade med varandra och mot internet ökar i rasande takt. Tillsammans ingår alla dessa apparater i IoT. Utvecklingen medför enorma möjligheter på områden som energibesparing, säkerhet och komfort.

Hemautomation bety­der smar­ta, själv­gå­en­de system i hem­met. Ett hem­au­to­ma­tions­sy­stem gör en van­lig bostad till en smart bostad där alla appa­ra­ter kan kom­mu­ni­ce­ra med varand­ra. Med hjälp av tek­nis­ka lös­ning­ar för­bätt­ras den pri­va­ta boen­de­mil­jön på ett intel­li­gent och till­gäng­ligt sätt. Kopplar man upp hem­au­to­ma­tions­sy­ste­met mot inter­net blir det en del av det världs­om­spän­nan­de IoT. Då blir möj­lig­he­ter­na när­mast oänd­li­ga. Det möj­lig­gör nya tillämp­ning­ar som kom­mer att påver­ka våra liv i posi­tiv riktning.

20 miljarder uppkopplade enheter

Hemautomation ter sig allt­så som den sam­man­kopp­lan­de län­ken mel­lan IoT och instal­la­tions­tek­ni­ken i en värld som blir allt mer upp­kopp­lad. Prognoser visar att det kom­mer att fin­nas 20 mil­jar­der upp­kopp­la­de enhe­ter år 2020. Dessutom står vi på trös­keln till en grön revo­lu­tion, och då är det ing­en över­drift att tala om en kom­man­de grön guld­ål­der för instal­la­tions­fö­re­tag. År 2025 ska hela Sverige ha till­gång till snabbt bred­band. Det kom­mer att få ett enormt genom­slag inom bygg­nads­in­stal­la­tio­ner. Denna utveck­ling erbju­der sto­ra möj­lig­he­ter för installatörer.

Möt ökande efterfrågan

Som instal­la­tör ska­par du möj­lig­he­ter genom att möta den ökan­de efter­frå­gan på smar­ta bostä­der som är fram­tids­säk­ra­de och sena­re fun­ge­rar per­fekt ihop med IoT. Inte minst eftersom många funk­tio­ner i en bostad häng­er sam­man med den eltek­nis­ka instal­la­tio­nen. Om du skaf­far dig kun­ska­per­na kan du redan nu rus­ta ditt före­tag för den­na nya värld. Det är den enor­ma poten­ti­a­len som ger per­spek­tiv. Och det är bråt­tom, för det är ris­ka­belt att inte agera.

Tillverkaroberoende protokoll

Samtidigt är det vik­tigt att träf­fa rätt och väl­ja ett till­ver­karo­be­ro­en­de pro­to­koll, så att du är rustad för fram­ti­den. I vår kom­man­de rap­port på temat beskri­ver vi ett antal till­ver­karo­be­ro­en­de stan­dar­der. Där går vi på dju­pet med var­för KNX med säker­het är ett av de pro­to­koll som enkelt kopp­lar upp dig mot IoT. Ett val som garan­te­rar en full­god, drift­sä­ker installation.

KNX är klart för IoT!

Läs hela rapporten

I vår rap­port Hemautomation för instal­la­tö­rer beskri­ver vi vad saker­nas inter­net är, vad hem­au­to­ma­tion inne­bär och hur des­sa två häng­er ihop. Rapporten bely­ser hur saker­nas inter­net gör sitt inträ­de i våra bostä­der tack vare hem­au­to­ma­tio­nen, hur det påver­kar dig som instal­la­tör och vil­ka möj­lig­he­ter det kan ge dig. I rap­por­ten tar vi oss ock­så en när­ma­re titt på KNX: en glo­bal, till­ver­karo­be­ro­en­de stan­dard för hem­au­to­ma­tion. Om du vill stic­ka ut inom ditt kom­pe­tens­om­rå­de, då ska du fram­för allt för­dju­pa dig i saker­nas inter­net. En bra bör­jan är att klic­ka på län­ken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Hemautomation för installatörer”

I den här rap­por­ten kan du läsa om den spän­nan­de värld som utgör saker­nas inter­net och hem­au­to­ma­tion samt vil­ka möj­lig­he­ter de ska­par för dig som installatör.


  1. Så för­hål­ler du dig till hem­au­to­ma­tion som instal­la­tör https://​www​.hager​.se/​m​a​g​a​s​i​n​/​s​a​-​f​o​r​h​a​l​l​e​r​-​d​u​-​d​i​g​-​t​i​l​l​-​h​e​m​a​u​t​o​m​a​t​i​o​n​-​s​o​m​-​i​n​s​t​a​l​l​a​t​o​r​/​1​2​8​020
  2. Gå från instal­la­tör till råd­gi­va­re inom hem­au­to­ma­tion https://​www​.hager​.se/​m​a​g​a​s​i​n​/​g​a​-​f​r​a​n​-​i​n​s​t​a​l​l​a​t​o​r​-​t​i​l​l​-​r​a​d​g​i​v​a​r​e​-​i​n​o​m​-​h​e​m​a​u​t​o​m​a​t​i​o​n​/​1​4​0​215
  3. Det smar­ta hem­met – där­för ska du väl­ja ett öppet system https://​www​.hager​.se/​m​a​g​a​s​i​n​/​d​e​t​-​s​m​a​r​t​a​-​h​e​m​m​e​t​-​d​a​r​f​o​r​-​s​k​a​-​d​u​-​v​a​l​j​a​-​e​t​t​-​o​p​p​e​t​-​s​y​s​t​e​m​/​1​4​5​980
  4. Öppna stan­dar­der för det smar­ta hem­met https://​www​.hager​.se/​m​a​g​a​s​i​n​/​o​p​p​n​a​-​s​t​a​n​d​a​r​d​e​r​-​f​o​r​-​d​e​t​-​s​m​a​r​t​a​-​h​e​m​m​e​t​/​1​6​7​778
  5. Så väl­jer du rätt hem­au­to­ma­tions-pro­to­koll https://​www​.hager​.se/​m​a​g​a​s​i​n​/​s​a​-​v​a​l​j​e​r​-​d​u​-​r​a​t​t​-​h​e​m​a​u​t​o​m​a​t​i​o​n​s​-​p​r​o​t​o​k​o​l​l​/​4​0​0​434
  6. KNX – det logis­ka valet för instal­la­tö­rer https://​www​.hager​.se/​m​a​g​a​s​i​n​/​k​n​x​-​d​e​t​-​l​o​g​i​s​k​a​-​v​a​l​e​t​-​f​o​r​-​i​n​s​t​a​l​l​a​t​o​r​e​r​/​1​9​1​958
  7. KNX är redo för fram­ti­den https://​www​.hager​.se/​m​a​g​a​s​i​n​/​k​n​x​-​a​r​-​r​e​d​o​-​f​o​r​-​f​r​a​m​t​i​d​e​n​/​2​7​7​752

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Därför är svenskarna skeptiska till det smarta hemmet

Fastighetsbolaget Swebostad sat­sat på smar­ta hem-lös­ning­ar i sina bostä­der och tror på en stark utveck­ling inom seg­men­tet. Samtidigt upp­ger majo­ri­tet av svens­kar­na att de inte vill ha fler upp­kopp­la­de pry­lar i sina hem. 

Läs artikel »

Miljarder sammankopplade apparater

Iot (inter­net of things) har fun­nits i decen­ni­er men det är främst under de senas­te åren det verk­li­ga genom­brot­tet kom­mit och ännu stör­re kom­mer det bli.

Läs artikel »

Den personliga klockan 

Många närings­livstop­par går upp i ottan och beskri­ver sig själ­va som mor­gon­män­ni­skor. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren häv­dar dock att för tidi­ga morg­nar kan leda till oba­lans som i sin tur kan vara far­ligt för häl­san. Hon före­språ­kar istäl­let en helt annan rutin.

Läs artikel »

Kvalitetstänk receptet på framgångsrikt företagande

Elektrofabriken är ett snabbt väx­an­de bolag. Företaget med bas i Skåne mark­nads­för och till­ver­kar låg- och mel­lan­spän­nings­pro­duk­ter skräd­dar­syd­da för kom­mer­si­el­la och indust­ri­el­la appli­ka­tio­ner. En vik­tig nyc­kel till Elektrofabrikens utveck­ling hit­tas i bola­gets kva­li­tets­tänk, som fun­nits med sedan starten.

Läs artikel »

Öka arbetsglädjen med handfasta tips

Vill du kän­na hög­re grad av moti­va­tion, arbets­lust och gläd­je på job­bet? Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina bäs­ta knep för att hit­ta arbets­gläd­jen. Tipsen bidrar dess­utom till att du kan pre­ste­ra bättre.

Läs artikel »

Gå från installatör till rådgivare inom hemautomation

Hjälp era kun­der med hem­au­to­ma­tion när nya pro­duk­ter flö­dar från de sto­ra tek­nik­gi­gan­ter­na. För att hem­ma­fix­ar­na ska få sina smar­ta hem krävs eltek­nis­ka kun­ska­per som elin­stal­la­tö­ren har och då är det vik­tigt att kun­na age­ra råd­gi­va­re till dina kunder.

Läs artikel »