Hemma hos inredningsdesignern – ”Jag tror på maximalism”

Lena Nyholm har gjort sig ett namn som inredningsdesigner. Bland annat har hon gjort åtta säsonger och 134 dukningar i programmet Så mycket bättre, och nu senast Benjamins på TV4. Vi gjorde ett besök hemma hos Lena för att spana in hennes hem.

Lena Nyholm gör inred­ning­ar till hotell, restau­rang­er, pri­va­ta hem, kon­tor, och tv-sce­no­gra­fi­er. Hon har bland annat gjort åtta säsong­er och 134 duk­ning­ar i pro­gram­met ”Så myc­ket bätt­re”, och nu senast Benjamins på TV4.

Vid söd­ra sidan av Stockholms inlopp lig­ger stads­de­len Saltsjökvarn. På ena sidan av bostads­rätts­för­e­ning­en glitt­rar Saltsjöns vat­ten och på and­ra sidan reser sig en gröns­kan­de dunge upp mot en klipp­vägg. Här bor Lena med sin sam­bo Martin.

– Vi kal­lar det för vår skogs­glän­ta; vår grö­na, tryg­ga och har­mo­nis­ka plats. Här får vi säl­lan in direkt sol­ljus, vil­ket vi trivs väl­digt bra med, säger Lena.

Men ibland lyser solen in och träf­far två dis­ko­ku­lor som lig­ger på gol­vet. Därifrån reflek­te­rar de en stjärn­him­mel mot de mör­ka väg­gar­na och taket. Naturens mate­ri­al- och färg­kom­bi­na­tio­ner inspi­re­rar Lena i hen­nes arbe­te, för i natu­ren är ingen­ting per­fekt till­rät­ta­lagt. Samtidigt är allt helt perfekt.

Planlösningen är öppen och rum­met är fyllt med pry­lar orga­ni­se­ra­de i vack­ra stilleben.

– Jag inre­der all­tid efter en käns­la, sna­ra­re än en spe­ci­fik stil. Min egna inred­nings­stil kal­las för max­i­ma­lism. Eller more is more. Mer av sådant som man äls­kar och mår bra av. Varenda sak i mitt hem tyc­ker jag om och blir glad av. Det är trå­kigt att inred­ning bli­vit så pre­ti­öst och kor­rekt. Hemmet ska vara kul, här­ligt och mysigt istäl­let för tren­digt och rätt, säger Lena.

Rummen i lägen­he­ten känns mysi­ga och ombo­na­de. Väggfärgerna går i två mörk­grö­na nyan­ser, mörk­blått och mör­kli­la. För att kro­na  ver­ket har hon valt ström­bry­ta­re och elut­tag  från ber­ker som mat­char rum­mens fär­ger och inredning.

– Strömbrytare är jät­te­vik­ti­ga, man tryc­ker ju på dem fle­ra gång­er var­je dag. Många tän­ker att det bara är vita plast­gre­jer som ska vara där. Men allt du fyl­ler ditt hem påver­kar hur du mår. Jag bru­kar säga att om du fyl­ler ditt hem med sådant som du äls­kar, så kom­mer du att äls­ka ditt hem. Och tvärtom.

Du har valt flera olika strömställarserier från berker till dina rum, hur resonerade du kring det valet?

– Jag tyc­ker att det är spän­nan­de med oli­ka upp­le­vel­ser i oli­ka rum. I natu­ren är inte allt iden­tiskt, där häng­er allt ihop även om det inte är exakt sam­ma. Och hjär­nan hål­ler sig pigg och alert om den får upp­le­va oli­ka saker.

Du valde även skräddarsydda strömbrytare från berker Manufaktur, hur kommer det sig?

– Jag val­de en mäs­sings­fär­gad ström­bry­ta­re i hal­len eftersom det blir ett här­ligt väl­kom­nan­de att tryc­ka på den lyx­i­ga knap­pen när man kom­mer, och ett fint far­väl när man går. Detaljerna är vik­ti­ga i ett hem, det ska­par en per­son­lig hel­het. Ett tips är att ha bud­getva­ri­an­ter på de fles­ta stäl­len och på vis­sa utval­da plat­ser ha fina­re och lite dyra­re modeller.

Bostadsfakta

Adress: Östra Finnbodavägen 15
Antal rum: 2,5
Total yta: 79 m²

Personlig fakta

Personer i hus­hål­let: Lena Nyholm och Sambon Martin Bergquist
Favoritpryl: Porslinstigern Peter
Detta inspi­re­rar mig: Naturen, män­ni­skor och möten.
Hobby utö­ver inred­ning: Ta hand om stu­gan och träd­går­den i Dalarna

5 inredningstips

  1. Lyssna inåt istäl­let för utåt
  2. Följ en käns­la istäl­let för stil
  3. Måla väg­gar och tak i fär­ger som får dig att må bra.
  4. Våga blan­da, mixa och fram­för allt: ha kul
  5. Titta på hur det ser ut där du trivs bäst och ta in mer av det

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Hager satsar på hållbarhet: Lösningen som laddar hemmet med elbilen

Hager sat­sar på håll­bar­het. Just nu ingår Hager i ett forsk­nings­pro­jekt om ener­gi­lag­ring i hem­met. Med tek­ni­ken bidi­rek­tio­nell ladd­ning kan över­skotts­el lag­ras i bilen och använ­das i hus­hål­let vid behov.

Läs artikel »

Vår dyrbara tid

Det finns bara ett visst antal tim­mar på en arbets­dag och vi har alla oli­ka för­håll­ning­sätt till hur vi han­te­rar dem. När vi är som mest effek­ti­va under dyg­nets 24 tim­mar är indi­vi­du­ellt. En del av oss är mor­gon­män­ni­skor och en del kvälls­män­ni­skor. Det du ska tän­ka på är att utnytt­ja den tiden på dyg­net då du är som mest pro­duk­tiv. Det är då du ska göra de saker som krä­ver mest av dig.

Läs artikel »

Alla har en roll att fylla i dessa coronatider

Världen ter sig minst sagt annorlun­da just nu. Alla har vi kun­der, part­ners, leve­ran­tö­rer, dis­tri­bu­tö­rer som på ett eller annat sätt påver­kas av sjuk­do­men covid-19, orsa­kad av coronaviruset. 

Läs artikel »

Tidigt engagemang och samarbete

För att pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­na­der inom den offent­li­ga byggsek­torn ska kun­na utveck­las, krävs drag­hjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av fle­ra para­met­rar. Vid nypro­duk­tion kom­mer instal­la­tö­rer steg­vis behö­va accep­te­ra en till­verk­nings­pro­cess och en sam­ar­bets­form med sina kun­der som lik­nar den vi ser inom for­donsin­du­strin i dag.

Läs artikel »

Personskyddsbrytaren skapar en trygghet för kunden

För Kustens Eltjänst är per­son­skydds­bry­ta­re (PSA) pus­sel­bi­ten som ska­par drift­säk­ra system, både hos pri­vat- och företagskunder,

Läs artikel »

Coronavirusets effekt på elbranschen

Konjunkturavmattningen, som vi senast skrev om i okto­ber 2019, kan för­vand­las till en rejäl dipp om coro­na­ut­bred­ning­en fort­sät­ter i sam­ma takt efter som­ma­ren. Hittar man ing­et vac­cin kom­mer viru­set påver­ka bygg­bran­schen. På kort sikt skul­le det brom­sa upp arbe­tet och leda till mins­kat utbud, på lång sikt skul­le efter­frå­gan avta. 

Läs artikel »