Hemma hos inredningsdesignern – ”Jag tror på maximalism”

Lena Nyholm har gjort sig ett namn som inredningsdesigner. Bland annat har hon gjort åtta säsonger och 134 dukningar i programmet Så mycket bättre, och nu senast Benjamins på TV4. Vi gjorde ett besök hemma hos Lena för att spana in hennes hem.

Lena Nyholm gör inred­ning­ar till hotell, restau­rang­er, pri­va­ta hem, kon­tor, och tv-sce­no­gra­fi­er. Hon har bland annat gjort åtta säsong­er och 134 duk­ning­ar i pro­gram­met ”Så myc­ket bätt­re”, och nu senast Benjamins på TV4.

Vid söd­ra sidan av Stockholms inlopp lig­ger stads­de­len Saltsjökvarn. På ena sidan av bostads­rätts­för­e­ning­en glitt­rar Saltsjöns vat­ten och på and­ra sidan reser sig en gröns­kan­de dunge upp mot en klipp­vägg. Här bor Lena med sin sam­bo Martin.

– Vi kal­lar det för vår skogs­glän­ta; vår grö­na, tryg­ga och har­mo­nis­ka plats. Här får vi säl­lan in direkt sol­ljus, vil­ket vi trivs väl­digt bra med, säger Lena.

Men ibland lyser solen in och träf­far två dis­ko­ku­lor som lig­ger på gol­vet. Därifrån reflek­te­rar de en stjärn­him­mel mot de mör­ka väg­gar­na och taket. Naturens mate­ri­al- och färg­kom­bi­na­tio­ner inspi­re­rar Lena i hen­nes arbe­te, för i natu­ren är ingen­ting per­fekt till­rät­ta­lagt. Samtidigt är allt helt perfekt.

Planlösningen är öppen och rum­met är fyllt med pry­lar orga­ni­se­ra­de i vack­ra stilleben.

– Jag inre­der all­tid efter en käns­la, sna­ra­re än en spe­ci­fik stil. Min egna inred­nings­stil kal­las för max­i­ma­lism. Eller more is more. Mer av sådant som man äls­kar och mår bra av. Varenda sak i mitt hem tyc­ker jag om och blir glad av. Det är trå­kigt att inred­ning bli­vit så pre­ti­öst och kor­rekt. Hemmet ska vara kul, här­ligt och mysigt istäl­let för tren­digt och rätt, säger Lena.

Rummen i lägen­he­ten känns mysi­ga och ombo­na­de. Väggfärgerna går i två mörk­grö­na nyan­ser, mörk­blått och mör­kli­la. För att kro­na  ver­ket har hon valt ström­bry­ta­re och elut­tag  från ber­ker som mat­char rum­mens fär­ger och inredning.

– Strömbrytare är jät­te­vik­ti­ga, man tryc­ker ju på dem fle­ra gång­er var­je dag. Många tän­ker att det bara är vita plast­gre­jer som ska vara där. Men allt du fyl­ler ditt hem påver­kar hur du mår. Jag bru­kar säga att om du fyl­ler ditt hem med sådant som du äls­kar, så kom­mer du att äls­ka ditt hem. Och tvärtom.

Du har valt flera olika strömställarserier från berker till dina rum, hur resonerade du kring det valet?

– Jag tyc­ker att det är spän­nan­de med oli­ka upp­le­vel­ser i oli­ka rum. I natu­ren är inte allt iden­tiskt, där häng­er allt ihop även om det inte är exakt sam­ma. Och hjär­nan hål­ler sig pigg och alert om den får upp­le­va oli­ka saker.

Du valde även skräddarsydda strömbrytare från berker Manufaktur, hur kommer det sig?

– Jag val­de en mäs­sings­fär­gad ström­bry­ta­re i hal­len eftersom det blir ett här­ligt väl­kom­nan­de att tryc­ka på den lyx­i­ga knap­pen när man kom­mer, och ett fint far­väl när man går. Detaljerna är vik­ti­ga i ett hem, det ska­par en per­son­lig hel­het. Ett tips är att ha bud­getva­ri­an­ter på de fles­ta stäl­len och på vis­sa utval­da plat­ser ha fina­re och lite dyra­re modeller.

Bostadsfakta

Adress: Östra Finnbodavägen 15
Antal rum: 2,5
Total yta: 79 m²

Personlig fakta

Personer i hus­hål­let: Lena Nyholm och Sambon Martin Bergquist
Favoritpryl: Porslinstigern Peter
Detta inspi­re­rar mig: Naturen, män­ni­skor och möten.
Hobby utö­ver inred­ning: Ta hand om stu­gan och träd­går­den i Dalarna

5 inredningstips

  1. Lyssna inåt istäl­let för utåt
  2. Följ en käns­la istäl­let för stil
  3. Måla väg­gar och tak i fär­ger som får dig att må bra.
  4. Våga blan­da, mixa och fram­för allt: ha kul
  5. Titta på hur det ser ut där du trivs bäst och ta in mer av det

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Snårigt regelverk försvårar utveckling

Det svull­na och krång­li­ga regel­ver­ket är en bidra­gan­de orsak till att bygg­bran­schen har svårt att utveck­la sin pro­duk­ti­vi­tet och lön­sam­het. Det menar Mikael Anjou, tidi­ga­re vd på fle­ra av bola­gen i Einar Mattsson-grup­pen, och för­fat­ta­re till boken ”Den inef­fek­ti­va byggbranschen”.

Läs artikel »

Byggbranschen halkar efter

Kan pre­fab­ri­ce­ra­de hus lösa byggsek­torns steg­ran­de pris­ut­veck­ling? Experter häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen om man ska kun­na nå en bre­da­re mark­nad, eller behål­la den man har. Detta är del 1 i vår arti­kel­se­rie om pre­fab­ri­ce­rat byggande.

Läs artikel »

Personskyddsbrytare så att sjuka inte blir utan medicin vid strömavbrott

Strömavbrott på apo­tek kan få för­ödan­de kon­se­kven­ser. Utan el slu­tar IT-system för recept­be­lagd medi­cin att fun­ge­ra och tem­pe­ra­tur­käns­li­ga läke­me­del ris­ke­rar att bli för­stör­da. Apotekens lös­ning mot fel i elan­lägg­ning­en: per­son­skydds­bry­ta­re (PSA).

Läs artikel »

Tänk på ditt värdeerbjudande – det är viktigt

I dagens mediebrus är det ofta svårt att nå ut med sitt bud­skap till sina kun­der och då kan det vara smart att du foku­se­rar på value pro­po­si­tion, eller vär­de­er­bju­dan­de som det heter på svens­ka. I måna­dens krö­ni­ka tip­sar Johan om hur du kan lyc­kas med att ta fram ett fram­gångs­rikt vär­de­er­bju­dan­de till dina kunder.

Läs artikel »

Sju steg till vass projektledning enligt Bravida

Alla inblan­da­de vill att pro­jekt ska bli lyc­ka­de och lön­sam­ma – och för att nå dit krävs att pro­jekt­led­ning­en sit­ter som den ska. Hampus Hellgren, pro­jekt­le­da­re på Bravida, har varit i bran­schen i över tju­go år, de senas­te tio som pro­jekt­le­da­re. Här bju­der han på sina bäs­ta tips.

Läs artikel »

Så löste Midroc den pressade tidsplanen

Midroc har anli­tats som el-ent­re­pre­nör när NCC byg­ger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det som utmär­ker pro­jek­tet är den pres­sa­de tids­pla­nen. För att effek­ti­vi­se­ra föreslog Midroc att kanal­sy­ste­men skul­le vara för­mon­te­ra­de innan de anlän­de till bygget.

Läs artikel »