Framtiden är elektrisk

Vi vet att vi lever i en värld som förändras allt snabbare. Tillsammans med våra kunder ska vi göra framtidens arbetsplatser och bostäder säkrare, renare och mer njutbara. För att hitta rätt har vi finjusterat vår kompass.

Nytt år, nya möj­lig­he­ter. För Hager Magasin inne­bär det nya vin­jet­ter och en väs­sad inrikt­ning. Värdeord som genom­sy­rar kom­mu­ni­ka­tio­nen är Mod, att vi tän­ker nytt och stic­ker ut hakan. Så om ni tyc­ker att vi inte är till­räck­ligt modi­ga låt oss veta. Äkthet vil­ket inne­bär att vi är per­son­li­ga, nära och famil­jä­ra och att vi hål­ler oss till san­ning­en i vår kom­mu­ni­ka­tion och i våra rela­tio­ner. Slutligen Integritet, som för oss står för att vi hål­ler vad vi lovar och gör det över tid. Hållbara vär­de­ring­ar helt enkelt. Dessa vär­de­ord sam­man­fal­ler även med våra vär­de­ring­ar på Hager. Vår grund­läg­gan­de upp­fatt­ning om vad som är bra, vår inre kompass.

Ur vårt ursprung som famil­je­fö­re­tag där kun­den all­tid varit kär­nan i vår verk­sam­het väx­te det under 2020 fram ett nytt tyd­ligt bud­skap. En fras, en mening som vi egent­li­gen all­tid burit med oss, men som nu bli­vit tyd­lig för alla i någ­ra få enk­la ord: För dig, med dig. Det är så vi ser på vårt upp­drag, på vårt var­för. Det är så vi ska age­ra i allt vi gör, i alla våra kon­tak­ter med kun­der, part­ners och and­ra vi kom­mer i kon­takt med under och efter en arbets­dag. Vi finns här både för dig och med dig.

När vi ändå är inne på kom­pas­ser och vil­ka vi är och hur vi ser på den värld vi ver­kar i skul­le jag även vil­ja dela med mig av vår vision. Kanske inte orda­grant, men kon­ten­tan är att vi är ett famil­jeägt före­tag som dri­ver och for­mar mor­gon­da­gens elekt­ris­ka värld. Målet är att göra pla­ne­ten rena­re samt män­ni­skors liv säk­ra­re och behag­li­ga­re. Det här vill vi göra till­sam­mans med våra kun­der och part­ners. Vår ambi­tion är att fin­nas nära, vid deras sida, och vara som en del av deras team. Vår ambi­tion är att fin­nas vid våra kun­ders sida och leve­re­rar flex­ib­la, håll­ba­ra lös­ning­ar som är enk­la att installera.

För dig, med dig.

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Projektpackade leveranser sparar tid och pengar

Vid omfat­tan­de instal­la­tio­ner på sto­ra byg­gen blir logisti­ken, när det gäl­ler för­sörj­ning av mate­ri­al och verk­tyg, enormt vik­tig. Risken för svinn och fel när man han­te­rar sto­ra lager är all­tid stor. Den ris­ken kan mins­kas genom att utnytt­ja pro­jekt­pac­ka­de leve­ran­ser med pre­cis det som behövs för dagen.

Läs artikel »

Så förhåller du dig till hemautomation som installatör

Du och dina instal­la­tör­s­kol­le­gor mär­ker säkert att den smar­ta och upp­kopp­la­de värl­den kom­mer allt när­ma­re. Hemautomation kom­mer få ett enormt genom­slag inom bygg­nads­in­stal­la­tio­ner. Denna utveck­ling erbju­der sto­ra möj­lig­he­ter för instal­la­tö­rer. Det här är den förs­ta delen ur en serie av tex­ter som foku­se­rar på hur du som instal­la­tör ska för­hål­la dig till hemautomationen. 

Läs artikel »

Den personliga klockan 

Många närings­livstop­par går upp i ottan och beskri­ver sig själ­va som mor­gon­män­ni­skor. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren häv­dar dock att för tidi­ga morg­nar kan leda till oba­lans som i sin tur kan vara far­ligt för häl­san. Hon före­språ­kar istäl­let en helt annan rutin.

Läs artikel »

Så ser framtidens installationsmarknad ut

Vilka utma­ning­ar vän­tar mor­gon­da­gens elin­stal­la­tö­rer? Vi frå­ga­de mark­nads­a­na­ly­ti­ker Bengt Henricson som är spe­ci­a­li­se­rad på att opti­me­ra lön­sam­he­ten och ta fram under­lag åt den nor­dis­ka byggmarknaden. 

Läs artikel »

Installatörens ansvar och cybersäkerhet

Åsa Schwarz är IT-säker­hetskon­sult på Knowit delar med sig av sina insik­ter kring cyber­sä­ker­het i installatörsbranschen.

Läs artikel »

Hantera din tid effektivt – del 2

Med hjälp av någ­ra enk­la tips kan du job­ba både smar­ta­re och mind­re. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina vik­ti­gas­te san­ning­ar för att slip­pa nega­tiv stress och få mer gjort utan att behö­va job­ba mer.

Läs artikel »