Framtiden är elektrisk

Vi vet att vi lever i en värld som förändras allt snabbare. Tillsammans med våra kunder ska vi göra framtidens arbetsplatser och bostäder säkrare, renare och mer njutbara. För att hitta rätt har vi finjusterat vår kompass.

Nytt år, nya möj­lig­he­ter. För Hager Magasin inne­bär det nya vin­jet­ter och en väs­sad inrikt­ning. Värdeord som genom­sy­rar kom­mu­ni­ka­tio­nen är Mod, att vi tän­ker nytt och stic­ker ut hakan. Så om ni tyc­ker att vi inte är till­räck­ligt modi­ga låt oss veta. Äkthet vil­ket inne­bär att vi är per­son­li­ga, nära och famil­jä­ra och att vi hål­ler oss till san­ning­en i vår kom­mu­ni­ka­tion och i våra rela­tio­ner. Slutligen Integritet, som för oss står för att vi hål­ler vad vi lovar och gör det över tid. Hållbara vär­de­ring­ar helt enkelt. Dessa vär­de­ord sam­man­fal­ler även med våra vär­de­ring­ar på Hager. Vår grund­läg­gan­de upp­fatt­ning om vad som är bra, vår inre kompass.

Ur vårt ursprung som famil­je­fö­re­tag där kun­den all­tid varit kär­nan i vår verk­sam­het väx­te det under 2020 fram ett nytt tyd­ligt bud­skap. En fras, en mening som vi egent­li­gen all­tid burit med oss, men som nu bli­vit tyd­lig för alla i någ­ra få enk­la ord: För dig, med dig. Det är så vi ser på vårt upp­drag, på vårt var­för. Det är så vi ska age­ra i allt vi gör, i alla våra kon­tak­ter med kun­der, part­ners och and­ra vi kom­mer i kon­takt med under och efter en arbets­dag. Vi finns här både för dig och med dig.

När vi ändå är inne på kom­pas­ser och vil­ka vi är och hur vi ser på den värld vi ver­kar i skul­le jag även vil­ja dela med mig av vår vision. Kanske inte orda­grant, men kon­ten­tan är att vi är ett famil­jeägt före­tag som dri­ver och for­mar mor­gon­da­gens elekt­ris­ka värld. Målet är att göra pla­ne­ten rena­re samt män­ni­skors liv säk­ra­re och behag­li­ga­re. Det här vill vi göra till­sam­mans med våra kun­der och part­ners. Vår ambi­tion är att fin­nas nära, vid deras sida, och vara som en del av deras team. Vår ambi­tion är att fin­nas vid våra kun­ders sida och leve­re­rar flex­ib­la, håll­ba­ra lös­ning­ar som är enk­la att installera.

För dig, med dig.

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så behåller du din personal

För Hagers läsa­re delar före­tagscoachen Catharina Sjögren med sig av kun­skap om hur du kan ska­pa enga­ge­ra­de, moti­ve­ra­de och driv­na med­ar­be­ta­re som stan­nar kvar på företaget.

Läs artikel »

Miljarder sammankopplade apparater

Iot (inter­net of things) har fun­nits i decen­ni­er men det är främst under de senas­te åren det verk­li­ga genom­brot­tet kom­mit och ännu stör­re kom­mer det bli.

Läs artikel »

Det smarta hemmet – därför ska du välja ett öppet system

Slutna system som är kopp­la­de till en enda till­ver­ka­re kan ver­ka loc­kan­de för kon­su­men­ten. Det finns många skäl till att du som instal­la­tör inte ska rekom­men­de­ra såda­na system. Tillverkaren kan gå i kon­kurs eller bli upp­köpt, då ham­nar du i en besvär­lig situ­a­tion som installatör.

Läs artikel »

Därför ska du rekommendera personskyddsbrytare

Personskyddsbrytare eller jord­fels­bry­ta­re? Svaret är enkelt. Med per­son­skydds­bry­ta­re blir elan­lägg­ning­en mer drift­sä­ker och lät­ta­re att hantera.

Läs artikel »

Vår dyrbara tid

Det finns bara ett visst antal tim­mar på en arbets­dag och vi har alla oli­ka för­håll­ning­sätt till hur vi han­te­rar dem. När vi är som mest effek­ti­va under dyg­nets 24 tim­mar är indi­vi­du­ellt. En del av oss är mor­gon­män­ni­skor och en del kvälls­män­ni­skor. Det du ska tän­ka på är att utnytt­ja den tiden på dyg­net då du är som mest pro­duk­tiv. Det är då du ska göra de saker som krä­ver mest av dig.

Läs artikel »

The Carpenters – byggfirman som håller tiden

Byggfirman The Carpenters i Göteborg har hit­tat ett arbets­sätt som upp­skat­tas av kun­der­na. Det gör att de blir kla­ra på utsatt tid och till utlo­vat pris. Något säll­synt i bran­schen. Därför är de ock­så myc­ket upp­skat­ta­de av kun­der­na. Men hur gör de…?

Läs artikel »