Framtiden är elektrisk

Vi vet att vi lever i en värld som förändras allt snabbare. Tillsammans med våra kunder ska vi göra framtidens arbetsplatser och bostäder säkrare, renare och mer njutbara. För att hitta rätt har vi finjusterat vår kompass.

Nytt år, nya möj­lig­he­ter. För Hager Magasin inne­bär det nya vin­jet­ter och en väs­sad inrikt­ning. Värdeord som genom­sy­rar kom­mu­ni­ka­tio­nen är Mod, att vi tän­ker nytt och stic­ker ut hakan. Så om ni tyc­ker att vi inte är till­räck­ligt modi­ga låt oss veta. Äkthet vil­ket inne­bär att vi är per­son­li­ga, nära och famil­jä­ra och att vi hål­ler oss till san­ning­en i vår kom­mu­ni­ka­tion och i våra rela­tio­ner. Slutligen Integritet, som för oss står för att vi hål­ler vad vi lovar och gör det över tid. Hållbara vär­de­ring­ar helt enkelt. Dessa vär­de­ord sam­man­fal­ler även med våra vär­de­ring­ar på Hager. Vår grund­läg­gan­de upp­fatt­ning om vad som är bra, vår inre kompass.

Ur vårt ursprung som famil­je­fö­re­tag där kun­den all­tid varit kär­nan i vår verk­sam­het väx­te det under 2020 fram ett nytt tyd­ligt bud­skap. En fras, en mening som vi egent­li­gen all­tid burit med oss, men som nu bli­vit tyd­lig för alla i någ­ra få enk­la ord: För dig, med dig. Det är så vi ser på vårt upp­drag, på vårt var­för. Det är så vi ska age­ra i allt vi gör, i alla våra kon­tak­ter med kun­der, part­ners och and­ra vi kom­mer i kon­takt med under och efter en arbets­dag. Vi finns här både för dig och med dig.

När vi ändå är inne på kom­pas­ser och vil­ka vi är och hur vi ser på den värld vi ver­kar i skul­le jag även vil­ja dela med mig av vår vision. Kanske inte orda­grant, men kon­ten­tan är att vi är ett famil­jeägt före­tag som dri­ver och for­mar mor­gon­da­gens elekt­ris­ka värld. Målet är att göra pla­ne­ten rena­re samt män­ni­skors liv säk­ra­re och behag­li­ga­re. Det här vill vi göra till­sam­mans med våra kun­der och part­ners. Vår ambi­tion är att fin­nas nära, vid deras sida, och vara som en del av deras team. Vår ambi­tion är att fin­nas vid våra kun­ders sida och leve­re­rar flex­ib­la, håll­ba­ra lös­ning­ar som är enk­la att installera.

För dig, med dig.

Johan Ran

Head of Marketing & Communication

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så behåller du din personal

För Hagers läsa­re delar före­tagscoachen Catharina Sjögren med sig av kun­skap om hur du kan ska­pa enga­ge­ra­de, moti­ve­ra­de och driv­na med­ar­be­ta­re som stan­nar kvar på företaget.

Läs artikel »

Kvalitetstänk receptet på framgångsrikt företagande

Elektrofabriken är ett snabbt väx­an­de bolag. Företaget med bas i Skåne mark­nads­för och till­ver­kar låg- och mel­lan­spän­nings­pro­duk­ter skräd­dar­syd­da för kom­mer­si­el­la och indust­ri­el­la appli­ka­tio­ner. En vik­tig nyc­kel till Elektrofabrikens utveck­ling hit­tas i bola­gets kva­li­tets­tänk, som fun­nits med sedan starten.

Läs artikel »

”Elbranschen är en kvarleva av det förgångna” – Bergendahls El om jämställdhet

Endast två pro­cent av alla elekt­ri­ker är kvin­nor. Det vill Bergendahls El änd­ra på. Sedan fyra år till­ba­ka dri­ver de en kam­panj som ska öka kon­cer­nens kvinn­li­ga elekt­ri­ker till sex procent.

Läs artikel »

Kan värderingar påverka bolagets resultat?

Tydliga vär­de­ring­ar är avgö­ran­de för hur che­fer och före­tag utveck­las. Dels för att det är eko­no­miskt gynn­samt men ock­så för att per­so­na­len stan­nar kvar läng­re på såda­na bolag. Företagscoachen Catharina Sjögren Froborg delar med sig av sina insik­ter kring ett vär­destyrt företag.

Läs artikel »

Byggbranschen halkar efter

Kan pre­fab­ri­ce­ra­de hus lösa byggsek­torns steg­ran­de pris­ut­veck­ling? Experter häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen om man ska kun­na nå en bre­da­re mark­nad, eller behål­la den man har. Detta är del 1 i vår arti­kel­se­rie om pre­fab­ri­ce­rat byggande.

Läs artikel »

”Du säljer för billigt”

Säljtränaren Kim von Walden delar med som om orsa­ker­na till var­för du antag­li­gen säl­jer till ett läg­re pris än vad du bor­de och vad du kan göra åt det.

Läs artikel »