Familj skapar Sveriges modernaste ekohus

Det tog fyra år för familjen Hallström att färdigställa sitt radhus från 1960-talet till ett modernt och energieffektivt ekohus. Nu är de inne på renoveringsprojekt nummer två som ska bli Sveriges modernaste ekohus.

När famil­jen Hallström skul­le reno­ve­ra köket i Vallentuna-rad­hu­set från 1960-talet bestäm­de de sig för att göra det så mil­jö­vän­ligt som möj­ligt. Anders Hallström, som till yrket är mil­jö­kon­sult, hade bli­vit inspi­re­rad av håll­bar­hets­pro­jek­tet One Tonne Life* och vil­le se hur mil­jö­vän­lig hans familj kun­de bli, bara de lade man­ken till.

Anders Hallström

Så, när det nya håll­ba­ra köket var på plats beslu­ta­de famil­jen att ge sig på en total­re­no­ve­ring som skul­le för­vand­la rad­hu­set till ett ener­gis­mart ekohus.

– Vi gjor­de en eko­re­no­ve­ring, det är ing­en cer­ti­fi­e­ring eller veder­ta­gen stan­dard. Man får själv bestäm­ma vad man väl­jer att läsa in i begrep­pet, säger Anders och fortsätter:

– I kor­ta drag skul­le jag säga att en eko­re­no­ve­ring inne­fat­tar ener­gi- och vat­ten­be­spa­ran­de åtgär­der samt natur­li­ga material.

Insatserna gav frukt

Familjen tog rum för rum och lär­de sig om mate­ri­al­val, tek­ni­ker och pro­duk­ter längs resans gång. När reno­ve­ring­en var klar hade famil­jen lyc­kats mins­ka ener­giåt­gång­en för upp­värm­ning från 84 till 29 kilo­wat­tim­mar per kvadrat­me­ter, sam­ti­digt som huset bli­vit 20 kvadrat­me­ter större.

Baksidan på rad­hu­set i Vallentuna

Energieffektiviseringen möj­lig­gjor­des med hjälp av tilläggs­i­so­le­ring och byte från ett vat­ten­bu­ret vär­me­sy­stem med radi­a­to­rer till golv­vär­me. Innan reno­ve­ring­en hade huset en luft-luft­vär­me­pump som byt­tes mot en luft-vat­ten­vär­me­pump. Den direkt­ver­kan­de elen togs bort och en duschvär­me­väx­la­re instal­le­ra­des. Huset fick ock­så sol­cel­ler på taket och ett covi­va-system. Coviva är Hagers lös­ning för smar­ta hem, spe­ci­ellt anpas­sad för reno­ve­ring för smart styr­ning av belysningen.

– Att slip­pa jaga lam­por att släc­ka var skönt. Det var en bekväm åtgärd, men fram­för allt spa­ra­de det ener­gi, säger Anders.

Trots all möda och smar­ta ener­gis­pa­ran­de lös­ning­ar, beslu­ta­de de att ge sig på ett nytt reno­ve­rings­pro­jekt. Barnen hade bli­vit äld­re och famil­jen behöv­de helt enkelt ett stör­re hus. Tre kilo­me­ter från rad­hu­set i Vallentuna hit­ta­de de ett 270 kvadrat­me­ter stort fri­ståen­de hus, även det från 1960-talet.

Ett ekohus med smarta lösningar

Det förs­ta huset såg famil­jen som ett test­pro­jekt för att sedan kun­na byg­ga Sveriges mest moder­na eko­hus. Och för att full­föl­ja målet beslu­ta­de de sig att bör­ja från grun­den. På den oiso­le­ra­de bot­ten­plat­tan, som många hus från 1960- och 1970-talet vilar, instal­le­ra­des en sepa­rat ven­ti­la­tion. Detta för att und­vi­ka fukt­pro­blem. Numera har huset golv­vär­me och ett FTX-aggre­gat, det vill säga från- och tilluft­sven­ti­la­tion med vär­me­väx­la­re som ser till att huset får bra inom­hus­mil­jö och blir energieffektivt.

Trots att famil­jen Hallström vil­le ska­pa ett eko­lo­giskt hus, skul­le det få en modern prägel.

– Många and­ra som byg­ger eko­lo­giskt tit­tar bak­åt i tiden och exklu­de­rar både modern tek­nik och design. Vi vil­le ska­pa Sveriges moder­nas­te eko­hus. Vi har bytt ut all el mot säk­ra nya drag­ning­ar och har ett topp­mo­dernt elskåp, säger Anders och fortsätter:

– Säkerhet är en vik­tig del i en eko­re­no­ve­ring och det senas­te inom elsä­ker­het går hand i hand med ett modernt ekohus.

Driftsättning av det nya elskåpet från Hager.

Det smar­ta hem­met byg­ger på ett KNX-system från Hagers domo­vea med ström­bry­ta­re från Berker-seri­en. Strömbrytarna går att pro­gram­me­ra på oli­ka sätt: exem­pel­vis för att tän­da och släc­ka viss eller all belys­ning sam­ti­digt. Temperatur, ljud­sy­stem, kame­ror, städ­ro­bo­tar och and­ra smar­ta pry­lar kan ock­så sty­ras med domovea.

– Vi är inte där ännu, eftersom vi inte är kla­ra med alla instal­la­tio­ner, men så små­ning­om kom­mer vi kun­na röst­sty­ra all­ting med hjälp av Google Home, säger Anders.

Klara till våren 2021

Efter två års reno­ve­ring åter­står fort­fa­ran­de en del pro­jekt som bli­vit för­skjut­na på grund av covid-19.

Det som är kvar på huset nu är en ny berg­vär­me­pump, sol­cel­ler, nytt bad­rum, träd­går­den och even­tu­ellt en car­port. Anders upp­skat­tar att de kom­mer vara kla­ra med reno­ve­ring­ar­na någon gång under våren 2021.

Därefter pla­ne­rar famil­jen Hallström att bo kvar i huset och inte göra fler renoveringsresor.

– I alla fall inte i huset där vi bor. I så fall blir det ett före­tags­pro­jekt, säger Anders.

 

 

Du kan föl­ja kan föl­ja pro­jek­tet på www​.eco​nowhouse​.se samt på instagram.

 

5 steg till en ekorenovering

  1. Satsa på natur­li­ga mate­ri­al som är lätt­sköt­ta, har lång livs­längd och är så gott som underhållsfria.
  2. Välj eko­lo­gisk vägg­färg. Undvik bil­li­ga alter­na­tiv som belas­tar mil­jön, exem­pel­vis när pens­lar sköljs i handfat.
  3. Investera i ett modernt och säkert el- och ven­ti­la­tions­sy­stem som hål­ler länge.
  4. Titta på vad du kan göra för att mins­ka ener­gi­för­bruk­ning och upp­värm­ning. Är du osä­ker på hur du ska gå till­vä­ga så är en ener­gi­in­spek­tion en bra start.
  5. Undersök om fas­tig­he­ten läm­par sig för att instal­le­ra solceller.

 

*One Tonne Life

I det inter­na­tio­nellt upp­märk­sam­ma­de pilot­pro­jek­tet One Tonne Life lyc­ka­des test­fa­mil­jen Lindell under ett halv­år mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen med mer än 80 pro­cent jäm­fört med en svensk ”nor­mal­fa­milj”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

En digital spark i baken

Vi befin­ner oss i utma­nan­de tider och vi är alla mer eller mind­re hårt pres­sa­de. Just nu påver­kar covid-19 sät­tet vi lever och arbe­tar på. Självklart hål­ler vi avstånd och upp­ma­nar alla våra kun­der och part­ners att göra lika­dant om möjligt. 

Läs artikel »
Brinnande byggnad

Så ökar du elsäkerheten

Tryggheten i hem­met och på arbets­plat­sen är ingen­ting att tum­ma på. Ändå sker en stor andel elre­la­te­ra­de brän­der och ska­dor årli­gen. Därför har Hager star­tat ini­ti­a­ti­vet ”Det är säk­rast så” för att spri­da kun­skap om elsäkerhet. 

Läs artikel »

Så resonerar jag kring kvalitet

Total ägan­de­kost­nad är ett ämne jag tyc­ker är intres­sant, både som pri­vat­per­son och i min yrkes­roll. Det är vik­tigt att för­stå inne­bör­den av begrep­pet. När man gör det blir det lät­ta­re att för­stå var­för kva­li­tet lönar sig och leder till en läg­re total­kost­nad på lång sikt. För att fullt ut kun­na utvär­de­ra vad en pro­dukt kos­tar behö­ver man för­stå vad det kos­tar att äga den över hela dess livs­tid. Detta kal­las för pro­duk­tens tota­la ägar­kost­nad eller Total Cost of Ownership (TCO).

Läs artikel »

Tänk på ditt värdeerbjudande – det är viktigt

I dagens mediebrus är det ofta svårt att nå ut med sitt bud­skap till sina kun­der och då kan det vara smart att du foku­se­rar på value pro­po­si­tion, eller vär­de­er­bju­dan­de som det heter på svens­ka. I måna­dens krö­ni­ka tip­sar Johan om hur du kan lyc­kas med att ta fram ett fram­gångs­rikt vär­de­er­bju­dan­de till dina kunder.

Läs artikel »

Så skapar fastighetsbolaget lojala hyresgäster

Kvalitet och håll­bar­het står i fokus när Aspelin Ramm byg­ger nytt och ger tom­ma fas­tig­he­ter nytt kom­mer­si­ellt värde.
– Vi tror på arki­tek­tur som både är håll­bar och vac­ker att tit­ta på, säger Mathias Vårström.

Läs artikel »

Vår dyrbara tid

Det finns bara ett visst antal tim­mar på en arbets­dag och vi har alla oli­ka för­håll­ning­sätt till hur vi han­te­rar dem. När vi är som mest effek­ti­va under dyg­nets 24 tim­mar är indi­vi­du­ellt. En del av oss är mor­gon­män­ni­skor och en del kvälls­män­ni­skor. Det du ska tän­ka på är att utnytt­ja den tiden på dyg­net då du är som mest pro­duk­tiv. Det är då du ska göra de saker som krä­ver mest av dig.

Läs artikel »