Familj skapar Sveriges modernaste ekohus

Det tog fyra år för familjen Hallström att färdigställa sitt radhus från 1960-talet till ett modernt och energieffektivt ekohus. Nu är de inne på renoveringsprojekt nummer två som ska bli Sveriges modernaste ekohus.

När famil­jen Hallström skul­le reno­ve­ra köket i Vallentuna-rad­hu­set från 1960-talet bestäm­de de sig för att göra det så mil­jö­vän­ligt som möj­ligt. Anders Hallström, som till yrket är mil­jö­kon­sult, hade bli­vit inspi­re­rad av håll­bar­hets­pro­jek­tet One Tonne Life* och vil­le se hur mil­jö­vän­lig hans familj kun­de bli, bara de lade man­ken till.

Anders Hallström

Så, när det nya håll­ba­ra köket var på plats beslu­ta­de famil­jen att ge sig på en total­re­no­ve­ring som skul­le för­vand­la rad­hu­set till ett ener­gis­mart ekohus.

– Vi gjor­de en eko­re­no­ve­ring, det är ing­en cer­ti­fi­e­ring eller veder­ta­gen stan­dard. Man får själv bestäm­ma vad man väl­jer att läsa in i begrep­pet, säger Anders och fortsätter:

– I kor­ta drag skul­le jag säga att en eko­re­no­ve­ring inne­fat­tar ener­gi- och vat­ten­be­spa­ran­de åtgär­der samt natur­li­ga material.

Insatserna gav frukt

Familjen tog rum för rum och lär­de sig om mate­ri­al­val, tek­ni­ker och pro­duk­ter längs resans gång. När reno­ve­ring­en var klar hade famil­jen lyc­kats mins­ka ener­giåt­gång­en för upp­värm­ning från 84 till 29 kilo­wat­tim­mar per kvadrat­me­ter, sam­ti­digt som huset bli­vit 20 kvadrat­me­ter större.

Baksidan på rad­hu­set i Vallentuna

Energieffektiviseringen möj­lig­gjor­des med hjälp av tilläggs­i­so­le­ring och byte från ett vat­ten­bu­ret vär­me­sy­stem med radi­a­to­rer till golv­vär­me. Innan reno­ve­ring­en hade huset en luft-luft­vär­me­pump som byt­tes mot en luft-vat­ten­vär­me­pump. Den direkt­ver­kan­de elen togs bort och en duschvär­me­väx­la­re instal­le­ra­des. Huset fick ock­så sol­cel­ler på taket och ett covi­va-system. Coviva är Hagers lös­ning för smar­ta hem, spe­ci­ellt anpas­sad för reno­ve­ring för smart styr­ning av belysningen.

– Att slip­pa jaga lam­por att släc­ka var skönt. Det var en bekväm åtgärd, men fram­för allt spa­ra­de det ener­gi, säger Anders.

Trots all möda och smar­ta ener­gis­pa­ran­de lös­ning­ar, beslu­ta­de de att ge sig på ett nytt reno­ve­rings­pro­jekt. Barnen hade bli­vit äld­re och famil­jen behöv­de helt enkelt ett stör­re hus. Tre kilo­me­ter från rad­hu­set i Vallentuna hit­ta­de de ett 270 kvadrat­me­ter stort fri­ståen­de hus, även det från 1960-talet.

Ett ekohus med smarta lösningar

Det förs­ta huset såg famil­jen som ett test­pro­jekt för att sedan kun­na byg­ga Sveriges mest moder­na eko­hus. Och för att full­föl­ja målet beslu­ta­de de sig att bör­ja från grun­den. På den oiso­le­ra­de bot­ten­plat­tan, som många hus från 1960- och 1970-talet vilar, instal­le­ra­des en sepa­rat ven­ti­la­tion. Detta för att und­vi­ka fukt­pro­blem. Numera har huset golv­vär­me och ett FTX-aggre­gat, det vill säga från- och tilluft­sven­ti­la­tion med vär­me­väx­la­re som ser till att huset får bra inom­hus­mil­jö och blir energieffektivt.

Trots att famil­jen Hallström vil­le ska­pa ett eko­lo­giskt hus, skul­le det få en modern prägel.

– Många and­ra som byg­ger eko­lo­giskt tit­tar bak­åt i tiden och exklu­de­rar både modern tek­nik och design. Vi vil­le ska­pa Sveriges moder­nas­te eko­hus. Vi har bytt ut all el mot säk­ra nya drag­ning­ar och har ett topp­mo­dernt elskåp, säger Anders och fortsätter:

– Säkerhet är en vik­tig del i en eko­re­no­ve­ring och det senas­te inom elsä­ker­het går hand i hand med ett modernt ekohus.

Driftsättning av det nya elskåpet från Hager.

Det smar­ta hem­met byg­ger på ett KNX-system från Hagers domo­vea med ström­bry­ta­re från Berker-seri­en. Strömbrytarna går att pro­gram­me­ra på oli­ka sätt: exem­pel­vis för att tän­da och släc­ka viss eller all belys­ning sam­ti­digt. Temperatur, ljud­sy­stem, kame­ror, städ­ro­bo­tar och and­ra smar­ta pry­lar kan ock­så sty­ras med domovea.

– Vi är inte där ännu, eftersom vi inte är kla­ra med alla instal­la­tio­ner, men så små­ning­om kom­mer vi kun­na röst­sty­ra all­ting med hjälp av Google Home, säger Anders.

Klara till våren 2021

Efter två års reno­ve­ring åter­står fort­fa­ran­de en del pro­jekt som bli­vit för­skjut­na på grund av covid-19.

Det som är kvar på huset nu är en ny berg­vär­me­pump, sol­cel­ler, nytt bad­rum, träd­går­den och even­tu­ellt en car­port. Anders upp­skat­tar att de kom­mer vara kla­ra med reno­ve­ring­ar­na någon gång under våren 2021.

Därefter pla­ne­rar famil­jen Hallström att bo kvar i huset och inte göra fler renoveringsresor.

– I alla fall inte i huset där vi bor. I så fall blir det ett före­tags­pro­jekt, säger Anders.

 

 

Du kan föl­ja kan föl­ja pro­jek­tet på www​.eco​nowhouse​.se samt på instagram.

 

5 steg till en ekorenovering

  1. Satsa på natur­li­ga mate­ri­al som är lätt­sköt­ta, har lång livs­längd och är så gott som underhållsfria.
  2. Välj eko­lo­gisk vägg­färg. Undvik bil­li­ga alter­na­tiv som belas­tar mil­jön, exem­pel­vis när pens­lar sköljs i handfat.
  3. Investera i ett modernt och säkert el- och ven­ti­la­tions­sy­stem som hål­ler länge.
  4. Titta på vad du kan göra för att mins­ka ener­gi­för­bruk­ning och upp­värm­ning. Är du osä­ker på hur du ska gå till­vä­ga så är en ener­gi­in­spek­tion en bra start.
  5. Undersök om fas­tig­he­ten läm­par sig för att instal­le­ra solceller.

 

*One Tonne Life

I det inter­na­tio­nellt upp­märk­sam­ma­de pilot­pro­jek­tet One Tonne Life lyc­ka­des test­fa­mil­jen Lindell under ett halv­år mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen med mer än 80 pro­cent jäm­fört med en svensk ”nor­mal­fa­milj”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Prefabricerade trähus – en framtidsspaning

Kort bygg­tid, mind­re kli­mat­på­ver­kan och läg­re kost­na­der; det finns fle­ra saker som talar för pre­fab­hus i trä. Alingsåshem har pro­vat meto­den och ser sto­ra möjligheter.

Läs artikel »

Hager satsar på hållbarhet: Lösningen som laddar hemmet med elbilen

Hager sat­sar på håll­bar­het. Just nu ingår Hager i ett forsk­nings­pro­jekt om ener­gi­lag­ring i hem­met. Med tek­ni­ken bidi­rek­tio­nell ladd­ning kan över­skotts­el lag­ras i bilen och använ­das i hus­hål­let vid behov.

Läs artikel »

Att slå på strömmen i Sverige och utomlands

Tryggheten i hem­met och på arbets­plat­sen är ingen­ting att tum­ma på. Ändå sker en stor andel elre­la­te­ra­de brän­der och ska­dor årli­gen. Därför har Hager star­tat ini­ti­a­ti­vet ”Det är säk­rast så” för att spri­da kun­skap om elsäkerhet. 

Läs artikel »
Kök: berker S.1, vit. ”Med de tre dubbla snedställda eluttagen ville vi skapa ett enkelt uttryck som matchar stänkskyddet i vitt.”

Hemma hos inredningsdesignern – ”Jag tror på maximalism”

Vi gjor­de ett besök hem­ma hos inred­nings­de­sig­nern Lena Nyholm för att spa­na in hen­nes hem och få någ­ra inred­ningstips om hen­nes stil maximalism.

Läs artikel »

Elinstallationer och bättre skolresultat

Betygen på Svartedalsskolan har under en läng­re tid legat under snit­tet i lan­det. Under de senas­te åren har Göteborgsregionen där­för sat­sat för att höja ele­ver­nas resul­tat. Bland annat har man byggt en ny sko­la utrus­tad med elin­stal­la­tio­ner redo för framtiden.

Läs artikel »

Säljdrivande marknadsföring

Det finns en upp­sjö av före­tag som erbju­der unge­fär sam­ma pro­duk­ter och tjäns­ter som ni gör. Så vad ska ni göra för att stic­ka ut mot kon­kur­ren­ter­na? Se till att ni gör posi­tio­ne­rings­ar­be­te ordentligt.

Läs artikel »