Enkla och vackra detaljer i Köpenhamns senaste hotell-juvel

Petter Stordalens hotell Villa Copenhagen har precis renoverats för 1,7 miljarder kronor. Allt är väl genomtänkt, in på minsta detalj. Hagers matarkanaler och designserie berker betonar designfilosofin bakom Köpenhamns nya hotell-juvel.

Den nors­ka hotell­kung­en Petter Stordalen står bakom total­re­no­ve­ring­en av den tidi­ga­re post­kon­tors­bygg­na­den vid Tietgenbron i Köpenhamn. Det är ett spän­nan­de pro­jekt som ger Köpenhamn 390 nya hotell­rum och spän­nan­de miljöer.

Projektet har ock­så varit spän­nan­de för Hager som leve­re­rat matar­ka­na­ler samt ber­kers bry­ta­re och kon­tak­ter i model­ler­na R1- och 1930. Produkterna val­des uti­från deras lyx­i­ga käns­la och desig­nen som går hand i hand med design­fi­lo­so­fin bakom Hotel Villa Copenhagen. SIF, Skovshoved Installations Forretning har ansva­rat för elin­stal­la­tio­ner­na på hotellet.

– Vi har instal­le­rat skräd­dar­syd­da, flex­ib­la och snyg­ga lös­ning­ar. Våra elin­stal­la­tio­ner är en inte­gre­rad del av hotel­lets design och visar hur våra lös­ning­ar kan använ­das i de oli­ka mil­jö­er, där ing­et läm­nats åt slum­pen, säger Lars Mejlby, chef för SIF-gruppen.

Hotelldirektören Peter Høgh Pedersen, berät­tar om tan­kar­na kring renoveringen.

– Att reno­ve­ra en gam­mal bygg­nad krä­ver respekt för både arki­tek­tur och omgiv­ning. Vår led­stjär­na för hotel­let har legat i nam­net Villa Copenhagen. Vi har strä­vat efter att ge gäs­ter­na en upp­le­vel­se av att kom­ma in i ett hem med en glad, dansk atmo­sfär. Vi vil­le inte ska­pa ännu ett över­då­digt lyx­ho­tell eller mjöl­ka ur post­te­mat. Det finns till­räck­ligt med post­ho­tell i värl­den. Vi har ock­så und­vi­kit dansk dog­ma­tism. Istället har vi strä­vat efter det vi kal­lar med­ve­ten lyx, säger Villa Copenhagens direk­tör, Peter Høgh Pedersen.

Den med­vet­na lyx­en visu­a­li­se­ras med en bland­ning av klas­sisk och modern dansk design med funk­tio­na­li­tet och håll­bar­het som vik­ti­ga ele­ment. Den tidi­ga­re post­bygg­na­den har i grun­den en klas­sisk, vac­ker arki­tek­tur. Många av de tids­ty­pis­ka, arki­tek­to­nis­ka och pati­ne­ra­de lös­ning­ar­na har bevarats.

Hållbarhet har imple­men­te­rats på fle­ra vis. Bland annat med fil­tre­rat kran­vat­ten, som spa­rar tio­tu­sen­tals plast­flas­kor årli­gen. Och inte­ri­ört har man bland annat tagit vara på åter­vun­nen plast från havet, inklu­si­ve fisk­nät, för att kon­stru­e­ra kon­fe­rensmöb­ler­na, gjor­da av Eva Harlou, Earth Suite och Mater.

Det enkla och det vackra

– Inom hot­tel­nä­ring­en finns en ten­dens av att vara främst inom använ­dar­o­ri­en­te­rad tek­no­lo­gi. Men man glöm­mer ofta att de fles­ta gäs­ter bara bor på ett hotell under en rela­tivt kort tid. Därför är det ofta svårt för gäs­ten att bekan­ta sig med elekt­ro­ni­kens många och smar­ta möj­lig­he­ter. Vi har där­för valt lös­ning­ar som är enk­la och intui­ti­va – bland annat i valet av ström­bry­ta­re. Hotellets ström­bry­ta­re ger gäs­ten det helt uppen­ba­ra, allt­så att kun­na släc­ka och tän­da, säger Peter Høgh Pedersen.

Detta inne­bär att valet av vägg­ap­pa­ra­ter fal­lit på varu­mär­ket Hager och design­se­ri­en ber­ker. 1930-model­len går åt Bauhaus-sti­len från mel­lan­k­rigs­ti­den och är gjord av svart duro­plast ther­mo­set.. Den är ihop­kopp­lad med mat­chan­de bry­ta­re från ber­kers R1-modell, som manö­vre­ras med en logisk upp-ner-rörel­se för att tän­da eller släc­ka. Det är lätt att använ­da och hotell­gäs­ter­na behö­ver inte fun­de­ra över den under­lig­gan­de KNX-tek­ni­ken, som ger enkel dim­ning från R1-bry­tar­na. Bortsett från ström­bry­tar­na vid säng­ar­na i de 390 rum­men, fun­ge­rar de övrig ström­bry­tar­na endast för ett spe­ci­fikt och logiskt områ­de. Sängbrytarna kan slå på och av allt utom sänglamporna.

Harlekinformat tak med matarkanaler

Efter reno­ve­ring­en har en tidi­ga­re öppen del av post­kon­to­ret bli­vit ett ele­gant och myc­ket stort utrym­me med bar och akti­vi­tets­om­rå­de desig­nat av Shamballa Jewels och desig­nern Olga Krukovskaya. De har tagit fram ett vac­kert, böjt glas­tak med har­le­kin­for­mat glas som häng­er på ett vitt metall­gal­ler. Det finns natur­ligt­vis ett behov av att kun­na hänga lam­por i bal­da­ki­nen. För att inte stö­ra den luf­ti­ga kon­struk­tio­nen med elin­stal­la­tio­ner har Hagers LF-matar­ka­na­ler följt git­ter­kon­struk­tio­nen. På så vis har elin­stal­la­tio­ner­na bli­vit osyn­li­ga. Uttag för arma­tu­rer har sedan pla­ce­rats ut vid behov på ett enkelt och flex­i­belt sätt. En vac­ker och enkel lösning.

Berkers ström­bry­ta­re och väggut­tag är en vän­lig, design­blink­ning till det för­flut­na som post­bygg­na­den repre­sen­te­rar. De svar­ta vägg­ap­pa­ra­ter­na med både 1930-model­len och R1-bry­ta­ren fal­ler natur­ligt­vis in i den tid­lö­sa desig­nen. Peter Høgh Pedersen beto­nar att han i design­fi­lo­so­fin har strä­vat efter att hotel­let ska se ut som om det har någ­ra år med pati­na på nac­ken. Intentionen har varit att områ­det mel­lan Kødbyen och det mer fashio­nab­la Köpenhamn ska lysa igenom.

Läs mer om pro­jek­tet här:

https://​www​.hager​.se/​l​o​e​s​n​i​n​g​a​r​/​r​e​f​e​r​e​n​s​o​b​j​e​k​t​/​v​i​l​l​a​-​c​o​p​e​n​h​a​g​e​n​-​h​o​t​e​l​l​/​1​6​3​1​5​5​.​htm

[foton – av Finn Brøndum] 
Peter Høgh Pedersen och Nini Andersen får en ber­ker R1 ström­bry­ta­re plä­te­rad i Swarovski-kri­stal­ler. Den sit­ter nu i Hotel Villa Copenhagen’s Jewel-Mastersuite.

Den glas­belag­da tak­kon­struk­tio­nen över recep­tio­nen och bar­om­rå­det i Villa Copenhagen hjäl­per till att göra det före det­ta post­kon­to­ret till ett atri­um. Hagers LF-matar­ka­na­ler gör det möj­ligt att dis­kret pla­ce­ra vägg- och and­ra uttag flex­i­belt utan att stö­ra lju­set och den ele­gan­ta designen.

Berker ström­bry­ta­re och väggut­tag är från seri­er­na 1930, R.1 och S.1. De ger gäs­ter­na på Hotel Villa Copenhagen en enkel och intui­tiv upp­le­vel­se i kom­bi­na­tion med design som pas­sar det tid­lö­sa intryc­ket som hotel­let vill utstråla.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så funkar bemanning i installatörsbranschen

Hur ser beman­ning ut i instal­la­törs­bra­schen? Vad fun­kar bra och vad fun­kar mind­re bra? Fler och fler blir egen­fö­re­ta­ga­re men är det enbart positivt?

Läs artikel »

Arkitekturens framtid – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är arki­tekt och en inno­va­tiv stads­pla­ne­ra­re från Berlin. Frågan är om arki­tek­tur kan hjäl­pa oss att ska­pa en posi­tiv fram­tid? Läs Van Bos fram­tids­spa­ning med sju idéer om mor­gon­da­gens stä­der och hem.

Läs artikel »

Så ser framtidens installationsmarknad ut

Vilka utma­ning­ar vän­tar mor­gon­da­gens elin­stal­la­tö­rer? Vi frå­ga­de mark­nads­a­na­ly­ti­ker Bengt Henricson som är spe­ci­a­li­se­rad på att opti­me­ra lön­sam­he­ten och ta fram under­lag åt den nor­dis­ka byggmarknaden. 

Läs artikel »

Byggbranschen står och stampar

Det går dåligt för bygg­bran­schen. Inte när det gäl­ler omsätt­ning – som bekant har det byggts mas­sor de senas­te decen­ni­er­na. Men när det gäl­ler pro­duk­ti­vi­tet och lön­sam­het har man i många år stått och stam­pat på sam­ma fläck.

Läs artikel »

Hantera din tid effektivt – del 2

Med hjälp av någ­ra enk­la tips kan du job­ba både smar­ta­re och mind­re. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina vik­ti­gas­te san­ning­ar för att slip­pa nega­tiv stress och få mer gjort utan att behö­va job­ba mer.

Läs artikel »

Ökad elsäkerhet med ljusbågsdetektorn AFDD

AFDD, (ljus­bågs­de­tek­torn) mäter spän­ning och ström­kur­va för att upp­täc­ka iso­la­tions­fel och glapp­kon­takt – det vill säga gnistbildningar/​ljusbågar.

Läs artikel »