Elinstallationer och bättre skolresultat

Betygen på Svartedalsskolan har under en längre tid legat under snittet i landet. Under de senaste åren har Göteborgsregionen därför satsat för att höja elevernas resultat. Bland annat har man byggt en ny skola utrustad med elinstallationer redo för framtiden.

Biskopsgården är ett för­orts­om­rå­de i Göteborg som de senas­te åren för­knip­pats med både otrygg­het och kri­mi­na­li­tet. Man vet att de sko­le­le­ver som inte uppnår god­känt betyg för att söka vida­re till gym­na­si­et är en mät­bar risk­grupp i det, som av poli­sen, kal­las för utsat­ta områ­den. På Svartedalsskolan blev 66 pro­cent av ele­ver­na behö­ri­ga till gym­na­sie­sko­lan år 2019. Det är en bit under snit­tet i lan­det som lig­ger på 85 pro­cent. Nu tas kraft­tag för att vän­da tren­den. Bland annat har man byggt en helt ny skola.

Designad av Wahlström och Steijner

Axel Rosengren, lära­re på Svartedalsskolan.

Den nya sko­lan, som invig­des under höst­ter­mi­nen 2020, är både stor och modern. Arkitektkontoret Wahlström och Steijner gav bygg­na­den en pyra­mid­lik­nan­de form så att den skul­le smäl­ta in bland de omgi­van­de kullarna.

När det kom­mer till elin­stal­la­tio­ner­na är all­ting genom­tänkt och anpas­sat för framtiden.

– Det känns väl­digt kul att vi fick job­ba med elin­stal­la­tio­ner­na på Svartedalsskolan, säger Johan Lövgren, arbets­le­da­re på Elect ser­vice. Han fortsätter:

Fredrik Jören från Hager till­sam­mans med Johan Lövgren, arbets­le­da­re på Elect service.

– Vi är super­nöj­da med resul­ta­tet och pro­duk­ter­na. Golvboxarna var lätt­ar­be­ta­de eftersom det var enkelt att klic­ka i och ur mate­ri­a­let. Vi beställ­de både lig­gan­de och stå­en­de kana­ler till bygg­na­den. De stå­en­de var fär­dig­ka­pa­de så att vi slapp anpas­sa på plats. Det spa­ra­de rätt myc­ket tid. Att regi­o­nen sat­sa­de så pass myc­ket på den här nya sko­lan tror jag är lovan­de för eleverna.

Den 12 500 kvadrat­me­ter sto­ra bygg­na­den rym­mer 750 ele­ver i års­kul­lar­na fyra till nio. Förutom skol­lo­ka­ler ryms även bib­li­o­tek, mat­sal, storkök och idrotts­hall. Även en över­gla­sad atri­um­gård har ska­pats som en bonusy­ta för utställ­ning­ar, works­hops och uppträdanden.

– En påkostad och fin skol­bygg­nad kom­mer natur­ligt­vis påver­ka ele­ver­nas resul­tat posi­tivt och det ser vi här, säger Axel Rosengren, lära­re på Svartedalsskolan.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

I vår senas­te text om hem­au­to­ma­tion gick vi ige­nom för- och nack­de­lar med oli­ka öpp­na system. Vet du fort­fa­ran­de inte vil­ket pro­to­koll du ska sat­sa på? Här föl­jer någ­ra vik­ti­ga punk­ter som hjäl­per dig att göra ett klokt val.

Läs artikel »

Sluta upp med navelskådning – blicka utåt istället

Våga tän­ka nytt för annars kom­mer en kon­kur­ren­ter springa om dig, kanske en helt ny aktör som du inte ens såg kom­ma och som har för­fi­nat just din affärsidé.

Läs artikel »

Därför är design viktigt

Vad är affärsnyt­tan med bra design? Erwin van Handenhoven, design­chef inom Hager-kon­cer­nen, går ige­nom vik­ten av bra design uti­från ingen­jörs- och affärsnyt­tan samt för­kla­rar att elin­stal­la­tö­rer redan är intres­se­ra­de av design.

Läs artikel »

Säkringen genom tiden – från fransk urmakaridé till smidiga dvärgbrytare

Ända sedan elekt­ri­ci­te­ten intro­du­ce­ra­des har den för­änd­rat vår var­dag. I takt med att vi bli­vit bero­en­de av elen har vi lyc­kats täm­ja den med allt smar­ta­re pro­duk­ter. Det här är berät­tel­sen om hur vi gått från 1800-talets smält­säk­ring till dagens snab­ban­slu­tan­de dvärgbrytare. 

Läs artikel »

Färre arbetsskador med mikropauser

Sofia Billger är legi­ti­me­rad fysi­o­te­ra­peut. För Hager Magasin för­kla­rar hon hur över­be­last­nings­ska­dor hos de anställ­da kan för­hind­ras och hur man som arbets­gi­va­re bör tän­ka kring pla­ne­ra­de och spon­ta­na pauser.

Läs artikel »

KNX är redo för framtiden

Hur fun­kar KNX och integ­ra­tio­nen av IoT? Det finns två sätt att göra det på i dag: via gate­ways från en av de många KNX-till­ver­kar­na eller via KNX Web Services, lös­ning­en från KNX Association.

Läs artikel »