Elinstallationer och bättre skolresultat

Betygen på Svartedalsskolan har under en längre tid legat under snittet i landet. Under de senaste åren har Göteborgsregionen därför satsat för att höja elevernas resultat. Bland annat har man byggt en ny skola utrustad med elinstallationer redo för framtiden.

Biskopsgården är ett för­orts­om­rå­de i Göteborg som de senas­te åren för­knip­pats med både otrygg­het och kri­mi­na­li­tet. Man vet att de sko­le­le­ver som inte uppnår god­känt betyg för att söka vida­re till gym­na­si­et är en mät­bar risk­grupp i det, som av poli­sen, kal­las för utsat­ta områ­den. På Svartedalsskolan blev 66 pro­cent av ele­ver­na behö­ri­ga till gym­na­sie­sko­lan år 2019. Det är en bit under snit­tet i lan­det som lig­ger på 85 pro­cent. Nu tas kraft­tag för att vän­da tren­den. Bland annat har man byggt en helt ny skola.

Designad av Wahlström och Steijner

Axel Rosengren, lära­re på Svartedalsskolan.

Den nya sko­lan, som invig­des under höst­ter­mi­nen 2020, är både stor och modern. Arkitektkontoret Wahlström och Steijner gav bygg­na­den en pyra­mid­lik­nan­de form så att den skul­le smäl­ta in bland de omgi­van­de kullarna.

När det kom­mer till elin­stal­la­tio­ner­na är all­ting genom­tänkt och anpas­sat för framtiden.

– Det känns väl­digt kul att vi fick job­ba med elin­stal­la­tio­ner­na på Svartedalsskolan, säger Johan Lövgren, arbets­le­da­re på Elect ser­vice. Han fortsätter:

Fredrik Jören från Hager till­sam­mans med Johan Lövgren, arbets­le­da­re på Elect service.

– Vi är super­nöj­da med resul­ta­tet och pro­duk­ter­na. Golvboxarna var lätt­ar­be­ta­de eftersom det var enkelt att klic­ka i och ur mate­ri­a­let. Vi beställ­de både lig­gan­de och stå­en­de kana­ler till bygg­na­den. De stå­en­de var fär­dig­ka­pa­de så att vi slapp anpas­sa på plats. Det spa­ra­de rätt myc­ket tid. Att regi­o­nen sat­sa­de så pass myc­ket på den här nya sko­lan tror jag är lovan­de för eleverna.

Den 12 500 kvadrat­me­ter sto­ra bygg­na­den rym­mer 750 ele­ver i års­kul­lar­na fyra till nio. Förutom skol­lo­ka­ler ryms även bib­li­o­tek, mat­sal, storkök och idrotts­hall. Även en över­gla­sad atri­um­gård har ska­pats som en bonusy­ta för utställ­ning­ar, works­hops och uppträdanden.

– En påkostad och fin skol­bygg­nad kom­mer natur­ligt­vis påver­ka ele­ver­nas resul­tat posi­tivt och det ser vi här, säger Axel Rosengren, lära­re på Svartedalsskolan.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

PSA så att sjuka inte blir utan medicin vid strömavbrott

Strömavbrott på apo­tek kan få för­ödan­de kon­se­kven­ser. Utan el slu­tar IT-system för recept­be­lagd medi­cin att fun­ge­ra och tem­pe­ra­tur­käns­li­ga läke­me­del ris­ke­rar att bli för­stör­da. Apotekens lös­ning mot fel i elan­lägg­ning­en: per­son­skydds­bry­ta­re (PSA).

Läs artikel »

Gå från installatör till rådgivare inom hemautomation

Hjälp era kun­der med hem­au­to­ma­tion när nya pro­duk­ter flö­dar från de sto­ra tek­nik­gi­gan­ter­na. För att hem­ma­fix­ar­na ska få sina smar­ta hem krävs eltek­nis­ka kun­ska­per som elin­stal­la­tö­ren har och då är det vik­tigt att kun­na age­ra råd­gi­va­re till dina kunder.

Läs artikel »

Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Våren under coro­na­pan­de­mins upp­komst präg­la­des av stor osä­ker­het. Thomas Ekvall, pro­gno­schef på Prognoscentret, ser nu en tyd­li­ga­re bild och bedö­mer att det mest san­no­li­ka utfal­let är en djup ned­gång i eko­no­min i år och att effek­ten på bygg­mark­na­den bott­nar först 2021.

Läs artikel »

Så funkar bemanning i installatörsbranschen

Hur ser beman­ning ut i instal­la­törs­bra­schen? Vad fun­kar bra och vad fun­kar mind­re bra? Fler och fler blir egen­fö­re­ta­ga­re men är det enbart positivt?

Läs artikel »

Därför är design viktigt

Vad är affärsnyt­tan med bra design? Erwin van Handenhoven, design­chef inom Hager-kon­cer­nen, går ige­nom vik­ten av bra design uti­från ingen­jörs- och affärsnyt­tan samt för­kla­rar att elin­stal­la­tö­rer redan är intres­se­ra­de av design.

Läs artikel »

Därför ska du rekommendera personskyddsbrytare

Personskyddsbrytare eller jord­fels­bry­ta­re? Svaret är enkelt. Med per­son­skydds­bry­ta­re blir elan­lägg­ning­en mer drift­sä­ker och lät­ta­re att hantera.

Läs artikel »