Elinstallationer och bättre skolresultat

Betygen på Svartedalsskolan har under en längre tid legat under snittet i landet. Under de senaste åren har Göteborgsregionen därför satsat för att höja elevernas resultat. Bland annat har man byggt en ny skola utrustad med elinstallationer redo för framtiden.

Biskopsgården är ett för­orts­om­rå­de i Göteborg som de senas­te åren för­knip­pats med både otrygg­het och kri­mi­na­li­tet. Man vet att de sko­le­le­ver som inte uppnår god­känt betyg för att söka vida­re till gym­na­si­et är en mät­bar risk­grupp i det, som av poli­sen, kal­las för utsat­ta områ­den. På Svartedalsskolan blev 66 pro­cent av ele­ver­na behö­ri­ga till gym­na­sie­sko­lan år 2019. Det är en bit under snit­tet i lan­det som lig­ger på 85 pro­cent. Nu tas kraft­tag för att vän­da tren­den. Bland annat har man byggt en helt ny skola.

Designad av Wahlström och Steijner

Axel Rosengren, lära­re på Svartedalsskolan.

Den nya sko­lan, som invig­des under höst­ter­mi­nen 2020, är både stor och modern. Arkitektkontoret Wahlström och Steijner gav bygg­na­den en pyra­mid­lik­nan­de form så att den skul­le smäl­ta in bland de omgi­van­de kullarna.

När det kom­mer till elin­stal­la­tio­ner­na är all­ting genom­tänkt och anpas­sat för framtiden.

– Det känns väl­digt kul att vi fick job­ba med elin­stal­la­tio­ner­na på Svartedalsskolan, säger Johan Lövgren, arbets­le­da­re på Elect ser­vice. Han fortsätter:

Fredrik Jören från Hager till­sam­mans med Johan Lövgren, arbets­le­da­re på Elect service.

– Vi är super­nöj­da med resul­ta­tet och pro­duk­ter­na. Golvboxarna var lätt­ar­be­ta­de eftersom det var enkelt att klic­ka i och ur mate­ri­a­let. Vi beställ­de både lig­gan­de och stå­en­de kana­ler till bygg­na­den. De stå­en­de var fär­dig­ka­pa­de så att vi slapp anpas­sa på plats. Det spa­ra­de rätt myc­ket tid. Att regi­o­nen sat­sa­de så pass myc­ket på den här nya sko­lan tror jag är lovan­de för eleverna.

Den 12 500 kvadrat­me­ter sto­ra bygg­na­den rym­mer 750 ele­ver i års­kul­lar­na fyra till nio. Förutom skol­lo­ka­ler ryms även bib­li­o­tek, mat­sal, storkök och idrotts­hall. Även en över­gla­sad atri­um­gård har ska­pats som en bonusy­ta för utställ­ning­ar, works­hops och uppträdanden.

– En påkostad och fin skol­bygg­nad kom­mer natur­ligt­vis påver­ka ele­ver­nas resul­tat posi­tivt och det ser vi här, säger Axel Rosengren, lära­re på Svartedalsskolan.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Hantera din tid effektivt – del 1

Med hjälp av någ­ra enk­la tips kan du job­ba både smar­ta­re och mind­re. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina vik­ti­gas­te san­ning­ar för att slip­pa nega­tiv stress och få mer gjort utan att behö­va job­ba mer. 

Läs artikel »

Prefabricerade hus är framtiden

För att behål­la nuva­ran­de mark­nads­an­de­lar mås­te bygg­bran­schen indust­ri­a­li­se­ras mer anser många mark­nads­a­na­ly­ti­ker. Götenehus har där­för sat­sat 60 mil­jo­ner kro­nor på en ny fabrik för indust­ri­ell volymhusproduktion.

Läs artikel »

Kvalitetstänk receptet på framgångsrikt företagande

Elektrofabriken är ett snabbt väx­an­de bolag. Företaget med bas i Skåne mark­nads­för och till­ver­kar låg- och mel­lan­spän­nings­pro­duk­ter skräd­dar­syd­da för kom­mer­si­el­la och indust­ri­el­la appli­ka­tio­ner. En vik­tig nyc­kel till Elektrofabrikens utveck­ling hit­tas i bola­gets kva­li­tets­tänk, som fun­nits med sedan starten.

Läs artikel »

Familj skapar Sveriges modernaste ekohus

Det tog fyra år för famil­jen Hallström att fär­dig­stäl­la sitt rad­hus från 1960-talet till ett modernt och ener­gi­ef­fek­tivt eko­hus. Nu är de inne på reno­ve­rings­pro­jekt num­mer två som ska bli Sveriges moder­nas­te ekohus.

Läs artikel »

Så handskas du med negativ stress

Stress kan vara posi­tiv – det kan få oss att bli effek­ti­va och hand­lings­kraf­ti­ga. Men stress kan ock­så vara vår värs­ta fien­de. Enligt hjärn-forsk­ning kan nega­tiv stress lik­nas vid att ”dric­ka gift”. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tip­sar om hur du ska göra för att und­vi­ka stressfällorna. 

Läs artikel »

Det smarta hemmet – därför ska du välja ett öppet system

Slutna system som är kopp­la­de till en enda till­ver­ka­re kan ver­ka loc­kan­de för kon­su­men­ten. Det finns många skäl till att du som instal­la­tör inte ska rekom­men­de­ra såda­na system. Tillverkaren kan gå i kon­kurs eller bli upp­köpt, då ham­nar du i en besvär­lig situ­a­tion som installatör.

Läs artikel »