Digital utveckling – ja tack – men till vilket pris?

Världen blir allt mer uppkopplad och vi får fler ansluta produkter i våra hem. Den här utvecklingen har onekligen berikat våra liv. Samtidigt ökar vår sårbarhet för digitala attacker.

I okto­ber spar­ka­de EU:s månad för cyber­sä­ker­het igång. Syftet med sats­ning­en är att öka all­män­he­tens kun­ska­per om cyber­sä­ker­het i hela Europa. På Hager jub­lar vi åt satsningen.

Kunddata är den vik­ti­gas­te till­gång ett före­tag kan ha i vår digi­ta­la tids­ål­der. Att pri­o­ri­te­ra digi­tal etik för att skyd­da kund­da­ta mås­te vara livs­ner­ven i var­je ny tek­nik som rul­las ut. Experter upp­skat­tar att anta­let anslut­na pro­duk­ter som kon­ti­nu­er­ligt skic­kar och tar emot data upp­går till 80 mil­jar­der. Dessa pro­duk­ter ökar dess­utom dag­li­gen i antal. Företag med data­ba­se­ra­de affärsmo­del­ler är vår tids olje­konglo­me­rat, med skill­na­den att det är myc­ket mäk­ti­ga­re. Vissa natio­ner fort­sät­ter att byg­ga nya eller hög­re grän­ser i den fysis­ka värl­den, vil­ket är häp­nads­väc­kan­de med tan­ke på hur lite som görs  i det digi­ta­la. Den digi­ta­la värl­den har ju inte någ­ra lands­grän­ser alls.

Som en av de vik­ti­ga aktö­rer­na i vår bransch möter vi våra kun­ders för­vänt­ning­ar med högs­ta nivå av data­sä­ker­het och etik. Detta gäl­ler sär­skilt när det kom­mer till vår utveck­ling av nät­verks­lös­ning­ar där vi inte­gre­rar allt fler IoT-pro­duk­ter (Internet of Things). Vi vet att många av våra fram­ti­da pro­duk­ter och lös­ning­ar kom­mer att vara upp­kopp­la­de och nät­ver­kan­de. Det inne­bär att de kom­mer sam­la mer infor­ma­tion om våra kun­ders ener­gi­för­bruk­ning. Syftet är att erbju­da mer­vär­des­tjäns­ter, som smar­ta hem och ener­gi­be­spa­ran­de lösningar.

Tillväxt är bra men inte till vilket pris som helst

Tyvärr är cyber­brott lika van­ligt som inbrott och and­ra stöl­der i och kring våra hem. Precis som med inbrott så är det omöj­ligt att garan­te­ra ett full­stän­digt skydd mot cyber­brott, hur för­sik­tig du än är.

På Hager har vi all­tid varit enga­ge­ra­de i våra vär­de­ring­ar och kom­mer att för­bli så. Vi behö­ver (och strä­var efter) till­växt, men inte till vil­ket pris som helst. Digital etik drar där­för grän­sen mel­lan vad som är tek­niskt möj­ligt och det som är rätt ur ett etiskt per­spek­tiv. Teknik är bara neu­tral tills den tas i bruk. Det är upp till oss att bestäm­ma vårt eget öde. I Sverige har vi gans­ka bra data­sä­ker­het. Genom att ha en för­sik­tig inställ­ning och vara lagom para­noid kom­mer man långt. Koppla inte upp de smar­ta pry­lar­na mot inter­net utan att ha en brand­vägg. Se till att inte ha ett för själv­klart lösenord. Glöm hel­ler inte att byta använ­dar­namn och lösenord med jäm­na mel­lan­rum, för att vara på den säk­ra sidan.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så ser framtidens installationsmarknad ut

Vilka utma­ning­ar vän­tar mor­gon­da­gens elin­stal­la­tö­rer? Vi frå­ga­de mark­nads­a­na­ly­ti­ker Bengt Henricson som är spe­ci­a­li­se­rad på att opti­me­ra lön­sam­he­ten och ta fram under­lag åt den nor­dis­ka byggmarknaden. 

Läs artikel »

Därför blev personskyddsbrytaren standard i Norge

Personskyddsbrytaren eller dvärg­bry­ta­re? I Norge har per­son­skydds­bry­ta­ren i stort sett ersatt dvärg­bry­ta­ren men var­för har svensk instal­la­tions­kul­tur inte gått sam­ma väg tillmötes?

Läs artikel »

9 orsaker varför era bästa medarbetare slutar

Riskerar du att för­lo­ra duk­ti­ga med­ar­be­ta­re? Management kon­sul­ten Donn Carr lis­tar nio skäl till var­för de bäs­ta med­ar­be­tar­na säger upp sig.

Läs artikel »

Därför är svenskarna skeptiska till det smarta hemmet

Fastighetsbolaget Swebostad sat­sat på smar­ta hem-lös­ning­ar i sina bostä­der och tror på en stark utveck­ling inom seg­men­tet. Samtidigt upp­ger majo­ri­tet av svens­kar­na att de inte vill ha fler upp­kopp­la­de pry­lar i sina hem. 

Läs artikel »

Personskyddsbrytare ger sinnesro

Med per­son­skydds­bry­ta­re hjäl­per elekt­ri­kern Jonathan Palm vil­la­kun­der som har pro­blem med åter­kom­man­de strömavbrott.

Läs artikel »

Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

Det sägs att man lever så länge man lär och det får vi väl ändå anse vara en san­ning. Eller i alla fall väl­digt nära san­ning­en. Att kon­ti­nu­er­ligt utveck­las är något vi män­ni­skor gjort för att anpas­sa oss till oli­ka mil­jö­er. Och för före­tag är utveck­ling nyc­keln till framgång.

Läs artikel »