Digital utveckling – ja tack – men till vilket pris?

Världen blir allt mer uppkopplad och vi får fler ansluta produkter i våra hem. Den här utvecklingen har onekligen berikat våra liv. Samtidigt ökar vår sårbarhet för digitala attacker.

I okto­ber spar­ka­de EU:s månad för cyber­sä­ker­het igång. Syftet med sats­ning­en är att öka all­män­he­tens kun­ska­per om cyber­sä­ker­het i hela Europa. På Hager jub­lar vi åt satsningen.

Kunddata är den vik­ti­gas­te till­gång ett före­tag kan ha i vår digi­ta­la tids­ål­der. Att pri­o­ri­te­ra digi­tal etik för att skyd­da kund­da­ta mås­te vara livs­ner­ven i var­je ny tek­nik som rul­las ut. Experter upp­skat­tar att anta­let anslut­na pro­duk­ter som kon­ti­nu­er­ligt skic­kar och tar emot data upp­går till 80 mil­jar­der. Dessa pro­duk­ter ökar dess­utom dag­li­gen i antal. Företag med data­ba­se­ra­de affärsmo­del­ler är vår tids olje­konglo­me­rat, med skill­na­den att det är myc­ket mäk­ti­ga­re. Vissa natio­ner fort­sät­ter att byg­ga nya eller hög­re grän­ser i den fysis­ka värl­den, vil­ket är häp­nads­väc­kan­de med tan­ke på hur lite som görs  i det digi­ta­la. Den digi­ta­la värl­den har ju inte någ­ra lands­grän­ser alls.

Som en av de vik­ti­ga aktö­rer­na i vår bransch möter vi våra kun­ders för­vänt­ning­ar med högs­ta nivå av data­sä­ker­het och etik. Detta gäl­ler sär­skilt när det kom­mer till vår utveck­ling av nät­verks­lös­ning­ar där vi inte­gre­rar allt fler IoT-pro­duk­ter (Internet of Things). Vi vet att många av våra fram­ti­da pro­duk­ter och lös­ning­ar kom­mer att vara upp­kopp­la­de och nät­ver­kan­de. Det inne­bär att de kom­mer sam­la mer infor­ma­tion om våra kun­ders ener­gi­för­bruk­ning. Syftet är att erbju­da mer­vär­des­tjäns­ter, som smar­ta hem och ener­gi­be­spa­ran­de lösningar.

Tillväxt är bra men inte till vilket pris som helst

Tyvärr är cyber­brott lika van­ligt som inbrott och and­ra stöl­der i och kring våra hem. Precis som med inbrott så är det omöj­ligt att garan­te­ra ett full­stän­digt skydd mot cyber­brott, hur för­sik­tig du än är.

På Hager har vi all­tid varit enga­ge­ra­de i våra vär­de­ring­ar och kom­mer att för­bli så. Vi behö­ver (och strä­var efter) till­växt, men inte till vil­ket pris som helst. Digital etik drar där­för grän­sen mel­lan vad som är tek­niskt möj­ligt och det som är rätt ur ett etiskt per­spek­tiv. Teknik är bara neu­tral tills den tas i bruk. Det är upp till oss att bestäm­ma vårt eget öde. I Sverige har vi gans­ka bra data­sä­ker­het. Genom att ha en för­sik­tig inställ­ning och vara lagom para­noid kom­mer man långt. Koppla inte upp de smar­ta pry­lar­na mot inter­net utan att ha en brand­vägg. Se till att inte ha ett för själv­klart lösenord. Glöm hel­ler inte att byta använ­dar­namn och lösenord med jäm­na mel­lan­rum, för att vara på den säk­ra sidan.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

KNX – det logiska valet för installatörer

Om du väger alla för- och nack­de­lar mot varand­ra är det ett pro­to­koll som fram­står som det bäs­ta valet för pro­fes­sio­nel­la tillämp­ning­ar. KNX är just nu det natur­li­ga valet för pro­fes­sio­nel­la och drift­säk­ra hem­au­to­ma­tions­lös­ning­ar. KNX har helt enkelt flest fördelar.

Läs artikel »

”Elbranschen är en kvarleva av det förgångna” – Bergendahls El om jämställdhet

Endast två pro­cent av alla elekt­ri­ker är kvin­nor. Det vill Bergendahls El änd­ra på. Sedan fyra år till­ba­ka dri­ver de en kam­panj som ska öka kon­cer­nens kvinn­li­ga elekt­ri­ker till sex procent.

Läs artikel »

Så handskas du med negativ stress

Stress kan vara posi­tiv – det kan få oss att bli effek­ti­va och hand­lings­kraf­ti­ga. Men stress kan ock­så vara vår värs­ta fien­de. Enligt hjärn-forsk­ning kan nega­tiv stress lik­nas vid att ”dric­ka gift”. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tip­sar om hur du ska göra för att und­vi­ka stressfällorna. 

Läs artikel »

KNX är redo för framtiden

Hur fun­kar KNX och integ­ra­tio­nen av IoT? Det finns två sätt att göra det på i dag: via gate­ways från en av de många KNX-till­ver­kar­na eller via KNX Web Services, lös­ning­en från KNX Association.

Läs artikel »

Tillsammans med optimistisk syn på framtiden

Nummer ett i våra kun­ders ögon hand­lar inte om att ha kun­den i fokus utan om att se till att ha en genu­in för­stå­el­se för kun­der­na och deras behov, vil­ket inne­bär att man för­står och ser deras fokus. 

Läs artikel »

Byggbranschen halkar efter

Kan pre­fab­ri­ce­ra­de hus lösa byggsek­torns steg­ran­de pris­ut­veck­ling? Experter häv­dar att bygg­bran­schen kom­mer tving­as att auto­ma­ti­se­ra, digi­ta­li­se­ra och indust­ri­a­li­se­ra bygg­pro­ces­sen om man ska kun­na nå en bre­da­re mark­nad, eller behål­la den man har. Detta är del 1 i vår arti­kel­se­rie om pre­fab­ri­ce­rat byggande.

Läs artikel »