Digital utveckling – ja tack – men till vilket pris?

Världen blir allt mer uppkopplad och vi får fler ansluta produkter i våra hem. Den här utvecklingen har onekligen berikat våra liv. Samtidigt ökar vår sårbarhet för digitala attacker.

I okto­ber spar­ka­de EU:s månad för cyber­sä­ker­het igång. Syftet med sats­ning­en är att öka all­män­he­tens kun­ska­per om cyber­sä­ker­het i hela Europa. På Hager jub­lar vi åt satsningen.

Kunddata är den vik­ti­gas­te till­gång ett före­tag kan ha i vår digi­ta­la tids­ål­der. Att pri­o­ri­te­ra digi­tal etik för att skyd­da kund­da­ta mås­te vara livs­ner­ven i var­je ny tek­nik som rul­las ut. Experter upp­skat­tar att anta­let anslut­na pro­duk­ter som kon­ti­nu­er­ligt skic­kar och tar emot data upp­går till 80 mil­jar­der. Dessa pro­duk­ter ökar dess­utom dag­li­gen i antal. Företag med data­ba­se­ra­de affärsmo­del­ler är vår tids olje­konglo­me­rat, med skill­na­den att det är myc­ket mäk­ti­ga­re. Vissa natio­ner fort­sät­ter att byg­ga nya eller hög­re grän­ser i den fysis­ka värl­den, vil­ket är häp­nads­väc­kan­de med tan­ke på hur lite som görs  i det digi­ta­la. Den digi­ta­la värl­den har ju inte någ­ra lands­grän­ser alls.

Som en av de vik­ti­ga aktö­rer­na i vår bransch möter vi våra kun­ders för­vänt­ning­ar med högs­ta nivå av data­sä­ker­het och etik. Detta gäl­ler sär­skilt när det kom­mer till vår utveck­ling av nät­verks­lös­ning­ar där vi inte­gre­rar allt fler IoT-pro­duk­ter (Internet of Things). Vi vet att många av våra fram­ti­da pro­duk­ter och lös­ning­ar kom­mer att vara upp­kopp­la­de och nät­ver­kan­de. Det inne­bär att de kom­mer sam­la mer infor­ma­tion om våra kun­ders ener­gi­för­bruk­ning. Syftet är att erbju­da mer­vär­des­tjäns­ter, som smar­ta hem och ener­gi­be­spa­ran­de lösningar.

Tillväxt är bra men inte till vilket pris som helst

Tyvärr är cyber­brott lika van­ligt som inbrott och and­ra stöl­der i och kring våra hem. Precis som med inbrott så är det omöj­ligt att garan­te­ra ett full­stän­digt skydd mot cyber­brott, hur för­sik­tig du än är.

På Hager har vi all­tid varit enga­ge­ra­de i våra vär­de­ring­ar och kom­mer att för­bli så. Vi behö­ver (och strä­var efter) till­växt, men inte till vil­ket pris som helst. Digital etik drar där­för grän­sen mel­lan vad som är tek­niskt möj­ligt och det som är rätt ur ett etiskt per­spek­tiv. Teknik är bara neu­tral tills den tas i bruk. Det är upp till oss att bestäm­ma vårt eget öde. I Sverige har vi gans­ka bra data­sä­ker­het. Genom att ha en för­sik­tig inställ­ning och vara lagom para­noid kom­mer man långt. Koppla inte upp de smar­ta pry­lar­na mot inter­net utan att ha en brand­vägg. Se till att inte ha ett för själv­klart lösenord. Glöm hel­ler inte att byta använ­dar­namn och lösenord med jäm­na mel­lan­rum, för att vara på den säk­ra sidan.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

”Du säljer för billigt”

Säljtränaren Kim von Walden delar med som om orsa­ker­na till var­för du antag­li­gen säl­jer till ett läg­re pris än vad du bor­de och vad du kan göra åt det.

Läs artikel »

Sju steg till vass projektledning enligt Bravida

Alla inblan­da­de vill att pro­jekt ska bli lyc­ka­de och lön­sam­ma – och för att nå dit krävs att pro­jekt­led­ning­en sit­ter som den ska. Hampus Hellgren, pro­jekt­le­da­re på Bravida, har varit i bran­schen i över tju­go år, de senas­te tio som pro­jekt­le­da­re. Här bju­der han på sina bäs­ta tips.

Läs artikel »

Två ingredienser för framgångsrikt prefabricerat byggande

Tidiga sam­ar­be­ten och ett stan­dar­di­se­ra­de pro­ces­ser är två av ingre­di­en­ser­na för fram­gång. Men för att främ­ja de pre­fab­ri­ce­ra­de bygg­fö­re­ta­gens till­växt och för­må­ga till eta­ble­ring krävs fler ingredienser.

Läs artikel »
Kök: berker S.1, vit. ”Med de tre dubbla snedställda eluttagen ville vi skapa ett enkelt uttryck som matchar stänkskyddet i vitt.”

Hemma hos inredningsdesignern – ”Jag tror på maximalism”

Vi gjor­de ett besök hem­ma hos inred­nings­de­sig­nern Lena Nyholm för att spa­na in hen­nes hem och få någ­ra inred­ningstips om hen­nes stil maximalism.

Läs artikel »

Så löste Midroc den pressade tidsplanen

Midroc har anli­tats som el-ent­re­pre­nör när NCC byg­ger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det som utmär­ker pro­jek­tet är den pres­sa­de tids­pla­nen. För att effek­ti­vi­se­ra föreslog Midroc att kanal­sy­ste­men skul­le vara för­mon­te­ra­de innan de anlän­de till bygget.

Läs artikel »

Kommer AI förbättra mänskligheten – eller rent av förstöra världen?

För ett tag sedan pra­ta­de Shivvy Jervis – inno­va­tions­fu­tu­rist och expert inom mänsk­lig poten­ti­al – om någ­ra av de mest fan­tas­tis­ka inno­va­tio­ner­na som kom­mer att ta mänsk­lig­he­ten fram­åt och för­änd­ra hur vi gör affä­rer. Detta visa­de hon exem­pel på i sitt kon­cept ”Mänskligheten 5.0”.

Läs artikel »