Digital utveckling – ja tack – men till vilket pris?

Världen blir allt mer uppkopplad och vi får fler ansluta produkter i våra hem. Den här utvecklingen har onekligen berikat våra liv. Samtidigt ökar vår sårbarhet för digitala attacker.

I okto­ber spar­ka­de EU:s månad för cyber­sä­ker­het igång. Syftet med sats­ning­en är att öka all­män­he­tens kun­ska­per om cyber­sä­ker­het i hela Europa. På Hager jub­lar vi åt satsningen.

Kunddata är den vik­ti­gas­te till­gång ett före­tag kan ha i vår digi­ta­la tids­ål­der. Att pri­o­ri­te­ra digi­tal etik för att skyd­da kund­da­ta mås­te vara livs­ner­ven i var­je ny tek­nik som rul­las ut. Experter upp­skat­tar att anta­let anslut­na pro­duk­ter som kon­ti­nu­er­ligt skic­kar och tar emot data upp­går till 80 mil­jar­der. Dessa pro­duk­ter ökar dess­utom dag­li­gen i antal. Företag med data­ba­se­ra­de affärsmo­del­ler är vår tids olje­konglo­me­rat, med skill­na­den att det är myc­ket mäk­ti­ga­re. Vissa natio­ner fort­sät­ter att byg­ga nya eller hög­re grän­ser i den fysis­ka värl­den, vil­ket är häp­nads­väc­kan­de med tan­ke på hur lite som görs  i det digi­ta­la. Den digi­ta­la värl­den har ju inte någ­ra lands­grän­ser alls.

Som en av de vik­ti­ga aktö­rer­na i vår bransch möter vi våra kun­ders för­vänt­ning­ar med högs­ta nivå av data­sä­ker­het och etik. Detta gäl­ler sär­skilt när det kom­mer till vår utveck­ling av nät­verks­lös­ning­ar där vi inte­gre­rar allt fler IoT-pro­duk­ter (Internet of Things). Vi vet att många av våra fram­ti­da pro­duk­ter och lös­ning­ar kom­mer att vara upp­kopp­la­de och nät­ver­kan­de. Det inne­bär att de kom­mer sam­la mer infor­ma­tion om våra kun­ders ener­gi­för­bruk­ning. Syftet är att erbju­da mer­vär­des­tjäns­ter, som smar­ta hem och ener­gi­be­spa­ran­de lösningar.

Tillväxt är bra men inte till vilket pris som helst

Tyvärr är cyber­brott lika van­ligt som inbrott och and­ra stöl­der i och kring våra hem. Precis som med inbrott så är det omöj­ligt att garan­te­ra ett full­stän­digt skydd mot cyber­brott, hur för­sik­tig du än är.

På Hager har vi all­tid varit enga­ge­ra­de i våra vär­de­ring­ar och kom­mer att för­bli så. Vi behö­ver (och strä­var efter) till­växt, men inte till vil­ket pris som helst. Digital etik drar där­för grän­sen mel­lan vad som är tek­niskt möj­ligt och det som är rätt ur ett etiskt per­spek­tiv. Teknik är bara neu­tral tills den tas i bruk. Det är upp till oss att bestäm­ma vårt eget öde. I Sverige har vi gans­ka bra data­sä­ker­het. Genom att ha en för­sik­tig inställ­ning och vara lagom para­noid kom­mer man långt. Koppla inte upp de smar­ta pry­lar­na mot inter­net utan att ha en brand­vägg. Se till att inte ha ett för själv­klart lösenord. Glöm hel­ler inte att byta använ­dar­namn och lösenord med jäm­na mel­lan­rum, för att vara på den säk­ra sidan.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Vikten av att bygga ett starkt varumärke

En snygg gra­fisk iden­ti­tet kan hjäl­pa dig en bra bit på vägen. Men det egent­li­ga varu­mär­ket mås­te byg­gas från insi­dan av företaget.

Läs artikel »

Tjänstefieringen revolutionerar fastighetsbranschen

Delade kon­tor­sy­tor, eller cowor­king, har snabbt bli­vit den hetas­te tren­den inom fas­tig­hets­värl­den där Akademiska Hus är ett av många fas­tig­hets­bo­lag som sat­sar på coworking. 

Läs artikel »

Kina och Indien knappar in på väst – dags att haka på kvalitetstänket

Västvärlden har bli­vit lat och svens­ka bolag går mis­te om hund­ra­tals mil­jar­der om året, det menar Lars Sörqvist som är pro­fes­sor och docent i kvalitetsledning.
– Kvalitetsfrågor mås­te pri­o­ri­te­ras på led­ningsni­vå, det är avgö­ran­de för Sveriges utveck­ling och fram­tid, säger Lars. 

Läs artikel »

Så effektiviserar du energin i kommersiella fastigheter – steg för steg

Agardio.manager är ett ener­giö­ver­vak­nings­sy­stem för kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter. Eftersom syste­met är intel­li­gent hål­ler man sig all­tid upp­da­te­rad med aktu­el­la mät­vär­den. I slutän­dan leder det till bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för opti­me­rad energieffektivitet.

Läs artikel »

Så handskas du med negativ stress

Stress kan vara posi­tiv – det kan få oss att bli effek­ti­va och hand­lings­kraf­ti­ga. Men stress kan ock­så vara vår värs­ta fien­de. Enligt hjärn-forsk­ning kan nega­tiv stress lik­nas vid att ”dric­ka gift”. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tip­sar om hur du ska göra för att und­vi­ka stressfällorna. 

Läs artikel »

Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Våren under coro­na­pan­de­mins upp­komst präg­la­des av stor osä­ker­het. Thomas Ekvall, pro­gno­schef på Prognoscentret, ser nu en tyd­li­ga­re bild och bedö­mer att det mest san­no­li­ka utfal­let är en djup ned­gång i eko­no­min i år och att effek­ten på bygg­mark­na­den bott­nar först 2021.

Läs artikel »