Därför är moderna strömskensystem säkrare

Effektiv och säker energifördelning i stora projekt är något som både elkonsulter och fastighetsägare strävar efter. Med moderna strömskensystem är detta fullt möjligt. Vi tog oss ett snack med Ingemar Malmland som varit delaktig i framtagandet av ett av landets modernaste och kanske säkraste system för strömskenor.

I mit­ten av för­ra århund­ra­det intro­du­ce­ra­des ströms­ken­för­del­nings­sy­stem i Europa. Tittar man på utveck­ling­en skul­le man kun­na säga att ströms­ke­nan i stor utsträck­ning ersatt kraft­ka­be­lin­stal­la­tio­ner. Huvudargumenten är kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet, mini­ma­la plats­be­hov, flex­i­bi­li­tet och säkerhet.

Unibar H är Hagers senas­te system för energifördelning.

– Det är ett kom­plett ströms­ken­sy­stem för 800 till 4000 ampe­re. Det här syste­met är dess­utom extra säkert, säger Ingemar Malmland, pro­dukt­chef på Hager.

En stor för­del med ströms­ken­sy­ste­met är dess cer­ti­fi­e­ra­de säker­het enligt IEC 61439–1 och IEC 61439–6. Systemen tes­tas enligt des­sa stan­dar­der och upp­fyl­ler säker­hets­kra­ven när det kom­mer till ström­led­nings­för­må­ga, drift­sä­ker­het och kort­slut­nings­håll­fast­het. Denna till­för­lit­lig­het garan­te­rar män­ni­skors och bygg­na­ders säker­het. Alla som vill instal­le­ra ett ströms­ken­sy­stem är där­för på den säk­ra sidan när det gäl­ler säkerhetsteknik.

Detta är ovan­ligt för kraft­ka­be­lin­stal­la­tio­ner, eftersom över­last och kort­slut­ning­stå­lig­he­ten är bero­en­de av en kor­rekt utfor­mad instal­la­tion. Om avstån­det mel­lan kab­lar­na inte är till­räck­ligt, kan det hän­da att nöd­vän­dig belast­ning­stå­lig­het inte kan säker­stäl­las. Eftersom alla kabe­lin­stal­la­tio­ner är oli­ka är det inte möj­ligt att på för­hand säker­hets­tes­ta dem i enlig­het med gäl­lan­de standard.

Förutom kra­ven i de båda IEC-stan­dar­der­na upp­fyl­ler ströms­ken­sy­ste­men även kra­ven för kaps­lings­klass IP55/​IP65. Detta inne­bär att syste­men har hel­täc­kan­de berö­rings­skydd, är dammtäta

och kan stå emot vat­ten­be­gjut­ning. Det finns även en del system­ver­sio­ner med kaps­lings­klass IP68, vil­ket inne­bär att de är dammtä­ta och vattentäta.

Effektivt brandskydd

Eftersom ströms­ken­sy­ste­men huvud­sak­li­gen är gjor­da av metall har de myc­ket låg brand­be­last­ning. De är även halo­gen­fria, i mot­sats till stan­dard­mäs­si­ga kraft­kab­lar. Även om mate­ri­al med halo­ge­ner är brand­här­di­ga och i hög grad självsläc­kan­de, så avger de i hän­del­se av brand gif­ti­ga gaser som är far­li­ga för män­ni­skor och som orsa­kar kor­ro­sions­ska­dor på utrust­ning och system. Kabelinstallationer inne­bär allt­så myc­ket stör­re ris­ker i hän­del­se av brand.

– Vi gick läng­re än vad som kräv­des enligt fle­ra stan­dar­der och lät fak­tiskt uni­bar H genom­gå ett sprink­ler­test. Systemet stod emot inten­siv vat­ten­be­gjut­ning under 15 minu­ter med 300 liter per minut och 35 minu­ter med 115 liter per minut, säger Ingemar.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

I vår senas­te text om hem­au­to­ma­tion gick vi ige­nom för- och nack­de­lar med oli­ka öpp­na system. Vet du fort­fa­ran­de inte vil­ket pro­to­koll du ska sat­sa på? Här föl­jer någ­ra vik­ti­ga punk­ter som hjäl­per dig att göra ett klokt val.

Läs artikel »

Hantera din tid effektivt – del 2

Med hjälp av någ­ra enk­la tips kan du job­ba både smar­ta­re och mind­re. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina vik­ti­gas­te san­ning­ar för att slip­pa nega­tiv stress och få mer gjort utan att behö­va job­ba mer.

Läs artikel »

Så behåller du din personal

För Hagers läsa­re delar före­tagscoachen Catharina Sjögren med sig av kun­skap om hur du kan ska­pa enga­ge­ra­de, moti­ve­ra­de och driv­na med­ar­be­ta­re som stan­nar kvar på företaget.

Läs artikel »

KNX – det logiska valet för installatörer

Om du väger alla för- och nack­de­lar mot varand­ra är det ett pro­to­koll som fram­står som det bäs­ta valet för pro­fes­sio­nel­la tillämp­ning­ar. KNX är just nu det natur­li­ga valet för pro­fes­sio­nel­la och drift­säk­ra hem­au­to­ma­tions­lös­ning­ar. KNX har helt enkelt flest fördelar.

Läs artikel »

IoT och den kommande guldåldern för installatörer

Utvecklingen inom IoT med­för enor­ma möj­lig­he­ter på områ­den som ener­gi­be­spa­ring, säker­het och kom­fort och där­med ock­så för installatörer.

Läs artikel »

Projektpackade leveranser sparar tid och pengar

Vid omfat­tan­de instal­la­tio­ner på sto­ra byg­gen blir logisti­ken, när det gäl­ler för­sörj­ning av mate­ri­al och verk­tyg, enormt vik­tig. Risken för svinn och fel när man han­te­rar sto­ra lager är all­tid stor. Den ris­ken kan mins­kas genom att utnytt­ja pro­jekt­pac­ka­de leve­ran­ser med pre­cis det som behövs för dagen.

Läs artikel »