Därför är moderna strömskensystem säkrare

Effektiv och säker energifördelning i stora projekt är något som både elkonsulter och fastighetsägare strävar efter. Med moderna strömskensystem är detta fullt möjligt. Vi tog oss ett snack med Ingemar Malmland som varit delaktig i framtagandet av ett av landets modernaste och kanske säkraste system för strömskenor.

I mit­ten av för­ra århund­ra­det intro­du­ce­ra­des ströms­ken­för­del­nings­sy­stem i Europa. Tittar man på utveck­ling­en skul­le man kun­na säga att ströms­ke­nan i stor utsträck­ning ersatt kraft­ka­be­lin­stal­la­tio­ner. Huvudargumenten är kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet, mini­ma­la plats­be­hov, flex­i­bi­li­tet och säkerhet.

Unibar H är Hagers senas­te system för energifördelning.

– Det är ett kom­plett ströms­ken­sy­stem för 800 till 4000 ampe­re. Det här syste­met är dess­utom extra säkert, säger Ingemar Malmland, pro­dukt­chef på Hager.

En stor för­del med ströms­ken­sy­ste­met är dess cer­ti­fi­e­ra­de säker­het enligt IEC 61439–1 och IEC 61439–6. Systemen tes­tas enligt des­sa stan­dar­der och upp­fyl­ler säker­hets­kra­ven när det kom­mer till ström­led­nings­för­må­ga, drift­sä­ker­het och kort­slut­nings­håll­fast­het. Denna till­för­lit­lig­het garan­te­rar män­ni­skors och bygg­na­ders säker­het. Alla som vill instal­le­ra ett ströms­ken­sy­stem är där­för på den säk­ra sidan när det gäl­ler säkerhetsteknik.

Detta är ovan­ligt för kraft­ka­be­lin­stal­la­tio­ner, eftersom över­last och kort­slut­ning­stå­lig­he­ten är bero­en­de av en kor­rekt utfor­mad instal­la­tion. Om avstån­det mel­lan kab­lar­na inte är till­räck­ligt, kan det hän­da att nöd­vän­dig belast­ning­stå­lig­het inte kan säker­stäl­las. Eftersom alla kabe­lin­stal­la­tio­ner är oli­ka är det inte möj­ligt att på för­hand säker­hets­tes­ta dem i enlig­het med gäl­lan­de standard.

Förutom kra­ven i de båda IEC-stan­dar­der­na upp­fyl­ler ströms­ken­sy­ste­men även kra­ven för kaps­lings­klass IP55/​IP65. Detta inne­bär att syste­men har hel­täc­kan­de berö­rings­skydd, är dammtäta

och kan stå emot vat­ten­be­gjut­ning. Det finns även en del system­ver­sio­ner med kaps­lings­klass IP68, vil­ket inne­bär att de är dammtä­ta och vattentäta.

Effektivt brandskydd

Eftersom ströms­ken­sy­ste­men huvud­sak­li­gen är gjor­da av metall har de myc­ket låg brand­be­last­ning. De är även halo­gen­fria, i mot­sats till stan­dard­mäs­si­ga kraft­kab­lar. Även om mate­ri­al med halo­ge­ner är brand­här­di­ga och i hög grad självsläc­kan­de, så avger de i hän­del­se av brand gif­ti­ga gaser som är far­li­ga för män­ni­skor och som orsa­kar kor­ro­sions­ska­dor på utrust­ning och system. Kabelinstallationer inne­bär allt­så myc­ket stör­re ris­ker i hän­del­se av brand.

– Vi gick läng­re än vad som kräv­des enligt fle­ra stan­dar­der och lät fak­tiskt uni­bar H genom­gå ett sprink­ler­test. Systemet stod emot inten­siv vat­ten­be­gjut­ning under 15 minu­ter med 300 liter per minut och 35 minu­ter med 115 liter per minut, säger Ingemar.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Familj skapar Sveriges modernaste ekohus

Det tog fyra år för famil­jen Hallström att fär­dig­stäl­la sitt rad­hus från 1960-talet till ett modernt och ener­gi­ef­fek­tivt eko­hus. Nu är de inne på reno­ve­rings­pro­jekt num­mer två som ska bli Sveriges moder­nas­te ekohus.

Läs artikel »

Det smarta hemmet – därför ska du välja ett öppet system

Slutna system som är kopp­la­de till en enda till­ver­ka­re kan ver­ka loc­kan­de för kon­su­men­ten. Det finns många skäl till att du som instal­la­tör inte ska rekom­men­de­ra såda­na system. Tillverkaren kan gå i kon­kurs eller bli upp­köpt, då ham­nar du i en besvär­lig situ­a­tion som installatör.

Läs artikel »

Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

Allt fler aktö­rer väl­jer att byg­ga fri­ståen­de ener­gi­nät, så kal­la­de microgrids, som gör använ­da­ren mind­re bero­en­de av extern ener­gi­till­för­sel. Vi pra­ta­de med Per Löveryd, inno­va­tions­sam­ord­na­re på Akademiska hus, som dri­ver den stor­ska­li­ga microgri­den FED på Chalmers i Göteborg.

Läs artikel »

Personskyddsbrytaren skapar en trygghet för kunden

För Kustens Eltjänst är per­son­skydds­bry­ta­re (PSA) pus­sel­bi­ten som ska­par drift­säk­ra system, både hos pri­vat- och företagskunder,

Läs artikel »
Framtiden är elektrisk

Framtiden är elektrisk

Vi vet att vi lever i en värld som för­änd­ras allt snab­ba­re. Tillsammans med våra kun­der ska vi göra fram­ti­dens arbets­plat­ser och bostä­der säk­ra­re, rena­re och mer njut­ba­ra. För att hit­ta rätt har vi fin­juste­rat vår kompass.

Läs artikel »
Brinnande byggnad

Så ökar du elsäkerheten

Tryggheten i hem­met och på arbets­plat­sen är ingen­ting att tum­ma på. Ändå sker en stor andel elre­la­te­ra­de brän­der och ska­dor årli­gen. Därför har Hager star­tat ini­ti­a­ti­vet ”Det är säk­rast så” för att spri­da kun­skap om elsäkerhet. 

Läs artikel »