Därför är moderna strömskensystem säkrare

Effektiv och säker energifördelning i stora projekt är något som både elkonsulter och fastighetsägare strävar efter. Med moderna strömskensystem är detta fullt möjligt. Vi tog oss ett snack med Ingemar Malmland som varit delaktig i framtagandet av ett av landets modernaste och kanske säkraste system för strömskenor.

I mit­ten av för­ra århund­ra­det intro­du­ce­ra­des ströms­ken­för­del­nings­sy­stem i Europa. Tittar man på utveck­ling­en skul­le man kun­na säga att ströms­ke­nan i stor utsträck­ning ersatt kraft­ka­be­lin­stal­la­tio­ner. Huvudargumenten är kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet, mini­ma­la plats­be­hov, flex­i­bi­li­tet och säkerhet.

Unibar H är Hagers senas­te system för energifördelning.

– Det är ett kom­plett ströms­ken­sy­stem för 800 till 4000 ampe­re. Det här syste­met är dess­utom extra säkert, säger Ingemar Malmland, pro­dukt­chef på Hager.

En stor för­del med ströms­ken­sy­ste­met är dess cer­ti­fi­e­ra­de säker­het enligt IEC 61439–1 och IEC 61439–6. Systemen tes­tas enligt des­sa stan­dar­der och upp­fyl­ler säker­hets­kra­ven när det kom­mer till ström­led­nings­för­må­ga, drift­sä­ker­het och kort­slut­nings­håll­fast­het. Denna till­för­lit­lig­het garan­te­rar män­ni­skors och bygg­na­ders säker­het. Alla som vill instal­le­ra ett ströms­ken­sy­stem är där­för på den säk­ra sidan när det gäl­ler säkerhetsteknik.

Detta är ovan­ligt för kraft­ka­be­lin­stal­la­tio­ner, eftersom över­last och kort­slut­ning­stå­lig­he­ten är bero­en­de av en kor­rekt utfor­mad instal­la­tion. Om avstån­det mel­lan kab­lar­na inte är till­räck­ligt, kan det hän­da att nöd­vän­dig belast­ning­stå­lig­het inte kan säker­stäl­las. Eftersom alla kabe­lin­stal­la­tio­ner är oli­ka är det inte möj­ligt att på för­hand säker­hets­tes­ta dem i enlig­het med gäl­lan­de standard.

Förutom kra­ven i de båda IEC-stan­dar­der­na upp­fyl­ler ströms­ken­sy­ste­men även kra­ven för kaps­lings­klass IP55/​IP65. Detta inne­bär att syste­men har hel­täc­kan­de berö­rings­skydd, är dammtäta

och kan stå emot vat­ten­be­gjut­ning. Det finns även en del system­ver­sio­ner med kaps­lings­klass IP68, vil­ket inne­bär att de är dammtä­ta och vattentäta.

Effektivt brandskydd

Eftersom ströms­ken­sy­ste­men huvud­sak­li­gen är gjor­da av metall har de myc­ket låg brand­be­last­ning. De är även halo­gen­fria, i mot­sats till stan­dard­mäs­si­ga kraft­kab­lar. Även om mate­ri­al med halo­ge­ner är brand­här­di­ga och i hög grad självsläc­kan­de, så avger de i hän­del­se av brand gif­ti­ga gaser som är far­li­ga för män­ni­skor och som orsa­kar kor­ro­sions­ska­dor på utrust­ning och system. Kabelinstallationer inne­bär allt­så myc­ket stör­re ris­ker i hän­del­se av brand.

– Vi gick läng­re än vad som kräv­des enligt fle­ra stan­dar­der och lät fak­tiskt uni­bar H genom­gå ett sprink­ler­test. Systemet stod emot inten­siv vat­ten­be­gjut­ning under 15 minu­ter med 300 liter per minut och 35 minu­ter med 115 liter per minut, säger Ingemar.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljarder sammankopplade apparater

Iot (inter­net of things) har fun­nits i decen­ni­er men det är främst under de senas­te åren det verk­li­ga genom­brot­tet kom­mit och ännu stör­re kom­mer det bli.

Läs artikel »

Robotarnas intrång i byggbranschen

Prefabricerade hus, auto­ma­ti­se­ra­de arbets­pro­ces­ser och öka­de sam­hälls­klyf­tor. Så ser fram­ti­den ut enligt mark­nads­a­na­ly­ti­ker Bengt Henricson på Prognoscentret. Frågan är hur des­sa sam­hälls­för­änd­ring­ar kom­mer påver­ka instal­la­törs­bran­schen. Detta är del 2 i vår arti­kel­se­rie om pre­fab­ri­ce­rat byggande.

Läs artikel »

Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

Det sägs att man lever så länge man lär och det får vi väl ändå anse vara en san­ning. Eller i alla fall väl­digt nära san­ning­en. Att kon­ti­nu­er­ligt utveck­las är något vi män­ni­skor gjort för att anpas­sa oss till oli­ka mil­jö­er. Och för före­tag är utveck­ling nyc­keln till framgång.

Läs artikel »

Projektet som satte Assemblin under tidspress

I cen­tra­la Göteborg lig­ger Mektagonen: en kon­tors­bygg­nad som nu växt ytter­li­ga­re i form av en till­bygg­nad för kon­torslo­ka­ler. Assemblin ansva­ra­de för instal­la­tio­ner­na och lyc­ka­des spa­ra vär­de­full tid, bland annat med hjälp av självjor­dan­de fönsterbänkskanaler.

Läs artikel »

Så behåller du din personal

För Hagers läsa­re delar före­tagscoachen Catharina Sjögren med sig av kun­skap om hur du kan ska­pa enga­ge­ra­de, moti­ve­ra­de och driv­na med­ar­be­ta­re som stan­nar kvar på företaget.

Läs artikel »

Så handskas du med negativ stress

Stress kan vara posi­tiv – det kan få oss att bli effek­ti­va och hand­lings­kraf­ti­ga. Men stress kan ock­så vara vår värs­ta fien­de. Enligt hjärn-forsk­ning kan nega­tiv stress lik­nas vid att ”dric­ka gift”. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tip­sar om hur du ska göra för att und­vi­ka stressfällorna. 

Läs artikel »