Därför är design viktigt

Erwin van Handenhoven är designchef inom Hager-koncernen. I den här texten debatterar han för designens inverkan på våra liv. Utöver det uppenbara, estetiska perspektivet, går han även in på ingenjörs- och affärsnyttan med bra design.

Här är ett exem­pel som du som elin­stal­la­tör defi­ni­tivt kom­mer att gil­la. Alla kän­ner till bil­till­ver­ka­ren Bugatti, och man kan lugnt säga att deras genom­tänk­ta design väc­ker ha-begär. Men när man tit­tar när­ma­re på alla små detal­jer i moto­rer­na kan vi se att de ock­så är oer­hört väl utfor­ma­de. Motorns inre är i det när­mas­te ett konst­verk – något som man ärligt talat kan säga om många Hager-pro­duk­ter ock­så. Vi vet att du som elin­stal­la­tör upp­skat­tar indu­stri­de­sign, och du kan lita på att dina kun­der ock­så gör det. Design är ock­så en kopp­ling mel­lan dig och and­ra proffs – vare sig de är arki­tek­ter, byg­ga­re eller inredningsarkitekter.

Elinstallatörer är redan intresserade av design

Det är ofta omed­ve­tet, utan att vi rik­tigt mär­ker det så påver­kas vi alla av design, vi jäm­för lös­ning A med lös­ning B – och här spe­lar design en avgö­ran­de roll för hur vi upp­fat­tar pre­stan­da och kva­li­tet. Jämför ett rent och skarpt ”klick” med ett klick­ljud från en knapp som glap­par. Kvalitet mås­te vara en del av hela design­pro­ces­sen. Ofta hand­lar det om de små detal­jer­na, kän­ne­tec­ken eller ett varu­mär­kes DNA.

”Vi mås­te ska­pa pro­duk­ter som inte bara avspeg­lar att vi bryr oss, utan ock­så avspeg­lar vår filo­so­fi och vår varumärkesidentitet.” 

I desig­nen visar vi respekt för våra kun­der. Vi vill att de ska mär­ka det och veta att vi ska­par design som gör deras liv enkla­re. På det här viset går det vida­re. Elinstallatören över­för det sedan till sina kun­der, och alla de som sena­re använ­der produkten.

Ansvar och design för elinstallatörer på 2020-talet

Men design inne­bär ock­så att före­stäl­la sig för­änd­ring, att för­be­re­da en pro­dukt så att den inte blir föråld­rad. Detta ger elin­stal­la­tö­rer en visio­när roll – de visar sina kun­der att de tän­ker på vad som kom­mer läng­re fram och att kun­der­nas instal­la­tio­ner på ett smi­digt sätt ska kun­na anpas­sas till den senas­te tek­ni­ken. Design hjäl­per dig att byg­ga vär­de­ful­la relationer.

Praktisk design, elinstallatörer och ”elektricitetens hemliga liv”

Men var­för ska allt vara dolt? Det där som gör att vår värld fun­ge­rar, elekt­ri­ci­te­ten. Tänk på alla oli­ka sätt som det flö­dar genom vårt liv, under­i­från, ovan­i­från och från sidor­na. Dolt under golv, i väg­gar­na … Men var­för ska vi göm­ma undan desig­nen på de system som trans­por­te­rar en så vik­tig del av livet? Effektöverföring är en gans­ka impo­ne­ran­de och verk­ligt grund­läg­gan­de vari­a­bel i våra liv. Och vi väl­jer åter igen att fram­hä­va det­ta genom vår design. De fles­ta hål­ler med om att kab­lar i hem­met eller på kon­to­ret är både stö­ki­ga och far­li­ga. Vi ris­ke­rar att trass­la in oss i dem, eller så för­stör de sti­len i rum­met. Därför desig­nar vi kanal­sy­stem. De är utfor­ma­de för att vara snyg­ga att se på och enk­la att mon­te­ra. Dessutom utför de en vik­tig funk­tion – de ger effekt till alla de punk­ter där det behövs, helst på ett orga­ni­se­rat sätt som ock­så bidrar till att göra rum­met bätt­re. Effektöverföringen är lika funk­tio­nell som en kran eller ett dörr­hand­tag – den är både van­ligt före­kom­man­de och har länge varit i fokus för desig­ners. Vi göm­mer inte undan dem, vi vill att de ska bidra till våra hems utse­en­de. Men elekt­ri­ci­tet döl­jer vi ele­gant med hjälp av smart design, som den dis­kre­ta ele­gan­sen hos en ström­stäl­la­re eller en USB-port från Hager.

Dölja eller visa?

Så var vi här igen – men var­för ska vi döl­ja flö­det av elekt­ri­ci­tet? Ja, var­för ska vi döl­ja alla spår av elekt­ri­ci­tet i hus­hål­let? När våra hem blir allt­mer upp­kopp­la­de kom­mer hem­au­to­ma­tio­nen att bli syn­lig i form av kon­troll­pa­ne­ler, som gräns­snit­tet på en ugn eller ett ljud­sy­stem. Vi vet att det­ta krav kom­mer, det är fak­tiskt redan här, och där­för mås­te vi tän­ka noga på design eftersom det är det som elin­stal­la­tö­rer kom­mer att säl­ja till sina kun­der – ett fram­tids­säk­rat system i en attrak­tiv för­pack­ning. Eftersom vi vet vad pro­duk­ten kla­rar av så sti­ger dess upp­fat­ta­de vär­de ännu mer. Och än en gång mås­te det vi erbju­der stå emot tidens tand, vara enkelt att instal­le­ra, se attrak­tivt ut och göra elin­stal­la­tö­rens kund nöjd.

Slutsats

Till syven­de och sist har indu­stri­de­sign väl­digt många kun­der och det hål­ler väl­digt många per­so­ner i arbe­te. Arkitekter, inred­nings­ar­ki­tek­ter, arbe­ta­re, ung som gam­mal, famil­jer och främ­ling­ar, alla kom­mer i kon­takt med pro­duk­ten under någon del av dess livscy­kel, var och en på sitt sätt och vid sin tid­punkt. Vi bidrar alla till att ge desig­nen liv, ett oänd­ligt antal gång­er per dag, bara genom att använ­da den.
När det hand­lar om design och per­son­lig smak kanske vi gil­lar den ret­ro­in­spi­re­ra­de ström­stäl­la­ren ur Berker-seri­en 1930, men vi vill att den ska fun­ge­ra som en pro­dukt från 2020-talet. Här krävs en design som kan efter­mon­te­ras, och här trä­der ock­så frå­gan om smak in, och alla kul­tu­rel­la skill­na­der som rör design. Men det är ett ämne som vi får avhand­la en annan dag!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Personskyddsbrytaren skapar en trygghet för kunden

För Kustens Eltjänst är per­son­skydds­bry­ta­re (PSA) pus­sel­bi­ten som ska­par drift­säk­ra system, både hos pri­vat- och företagskunder,

Läs artikel »
Shivvy Jervis, innovationsfuturist och huvudtalare

Del 2 – Kommer AI förbättra mänskligheten?

Shivvy Jervis kal­lar sig för inno­va­tions­fu­tu­rist. För ett tag sedan före­läs­te hon om inno­va­tio­ner­na som kom­mer att ta mänsk­lig­he­ten fram­åt och för­änd­ra hur vi gör affä­rer. Under före­läs­ning­en kom det upp en hel del frå­gor. Här är den and­ra delen av svar på era frågor. 

Läs artikel »
Kök: berker S.1, vit. ”Med de tre dubbla snedställda eluttagen ville vi skapa ett enkelt uttryck som matchar stänkskyddet i vitt.”

Hemma hos inredningsdesignern – ”Jag tror på maximalism”

Vi gjor­de ett besök hem­ma hos inred­nings­de­sig­nern Lena Nyholm för att spa­na in hen­nes hem och få någ­ra inred­ningstips om hen­nes stil maximalism.

Läs artikel »

Brandutredaren: ”AFDD hade kunnat sänka antalet elbränder”

Antalet elbrän­der ökar i takt med att vi får fler elpry­lar i våra hem. Hela 25 pro­cent av alla brän­der i våra bostä­der är elre­la­te­ra­de. Ljusbågsdetektorn (AFDD) hade kun­nat sän­ka anta­let elbrän­der ordent­ligt, det menar brandut­re­da­re David Widlund.

Läs artikel »

Ökad elsäkerhet med ljusbågsdetektorn AFDD

AFDD, (ljus­bågs­de­tek­torn) mäter spän­ning och ström­kur­va för att upp­täc­ka iso­la­tions­fel och glapp­kon­takt – det vill säga gnistbildningar/​ljusbågar.

Läs artikel »

Så funkar bemanning i installatörsbranschen

Hur ser beman­ning ut i instal­la­törs­bra­schen? Vad fun­kar bra och vad fun­kar mind­re bra? Fler och fler blir egen­fö­re­ta­ga­re men är det enbart positivt?

Läs artikel »