Brandutredaren: ”AFDD hade kunnat sänka antalet elbränder”

Antalet elbränder ökar i takt med att vi får fler elprylar i våra hem. Hela 25 procent av alla bränder i våra bostäder är elrelaterade. Ljusbågsdetektorn (AFDD) hade kunnat sänka antalet elbränder ordentligt, det menar brandutredare David Widlund.

Brandutredare David Widlund
Elsäkerhetsverkets gransk­ning av elsä­ker­he­ten i Sveriges bostä­der visar att det var­je år omkom­mer minst åtta per­so­ner i elbrän­der. Statistiken visar bland annat att antal elre­la­te­ra­de brän­der har ökat med 25 pro­cent mel­lan 2005 – 2015.

– Tittar man på brän­der i bostä­der spe­ci­fikt kan man se att elbrän­der är orsa­ken till en fjär­de­del av alla brän­der. De van­li­gas­te orsa­ken till elbrän­der är glapp­kon­tak­ter i elcen­tra­ler, elled­ning­ar och fläk­tar. Men glapp­kon­takt kan ju upp­stå i all­ting, säger David Widlund som arbe­tar som brandutredare.

Han menar att många brän­der hade kun­nat före­byg­gas med fack­man­na­mäs­sigt utför­da jobb. Exempel på såda­na åtgär­der är att elekt­ri­kern säker­stäl­ler att alla skru­var är hårt åtdrag­na eller att man använ­der sig av snab­ban­slut­nings­tek­ni­ken QuickConnect som ger säk­ra­re för­bind­ning­ar med tryg­ga­re anslut­ning­ar. Som före­byg­gan­de åtgär­der räk­nas ock­så att plast inte stic­ker in under skru­ven och att man ser till att det inte finns kvar metall­spån i kapa­de ske­nor i centralen.

Utöver fack­man­na­mäs­sigt utför­da jobb läg­ger David stor till­för­lit till AFDD som pre­cis lan­se­rats av Hager i Sverige.

Arc Fault Detection Device (AFDD), eller ljus­bågs­de­tek­torn som den heter i Sverige, ger ett säkert brand­skydd. I Tyskland är det rekom­men­da­tion på att använ­da ljus­bågs­de­tek­to­rer vid elin­stal­la­tio­ner i exem­pel­vis sovrum.

En van­lig jord­fels­bry­ta­re skyd­dar vid ett jord­fel men rea­ge­rar inte vid paral­lell- eller seri­e­fel. AFDD mäter spän­ning och ström­kur­van och är byggd för att upp­täc­ka iso­la­tions­fel, glapp­kon­takt eller lik­nan­de fel – det vill säga ljus­bå­gar som kom­mer och går. När en serie ljus­bå­gar iden­ti­fie­ras bryts ström­men. Genom att kom­bi­ne­ra jord­fels­bry­ta­ren med en AFDD ska­par man allt­så ett ordent­ligt skydd mot brand. Därför har Hager även tagit fram en AFDD med personskyddsbrytare.

– AFDD hade kun­nat sän­ka anta­let elbrän­der ordent­ligt. Jag kan tän­ka mig att det kan kom­ma krav på AFDD vid nybygg­na­tio­ner och i vis­sa grup­per av bostä­der. Exempelvis på äldre­bo­en­den, sjuk­hus, muse­um, för­svars­bygg­na­der och and­ra plat­ser där det finns käns­lig utrust­ning, säger David

David Widlund
Yrke: Brandutredare, bran­din­gen­jör, för­fat­ta­re. Tidigare arbe­tat som brand­be­fäl i Stockholm.
Utbildning: Elgymnasiet på Åland, bran­din­gen­jör i Lund, sedan vida­re­ut­bild­ning till brand­be­fäl och brandutredare.
Utgivna böcker:
– Fackboken ”Elektricitet och brän­der – med inrikt­ning på brandutredning”
– ”Gryningspyromanen – från mob­bad ton­å­ring till Sveriges värs­ta mordbrännare”
– ”Gryningspyromanen – en berät­tel­se om hämnd”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Kina och Indien knappar in på väst – dags att haka på kvalitetstänket

Västvärlden har bli­vit lat och svens­ka bolag går mis­te om hund­ra­tals mil­jar­der om året, det menar Lars Sörqvist som är pro­fes­sor och docent i kvalitetsledning.
– Kvalitetsfrågor mås­te pri­o­ri­te­ras på led­ningsni­vå, det är avgö­ran­de för Sveriges utveck­ling och fram­tid, säger Lars. 

Läs artikel »

Hitta rätt i upphandlingsdjungeln

Installatörer vet att kva­li­tet oftast lönar sig i läng­den. Det är dock inte lika lätt att över­ty­ga inkö­pa­re vid upp­hand­ling­ar om det­ta. Fortfarande väger bil­li­gast pris all­ra tyngst, även om kva­li­tet blir allt viktigare.

Läs artikel »

Kan värderingar påverka bolagets resultat?

Tydliga vär­de­ring­ar är avgö­ran­de för hur che­fer och före­tag utveck­las. Dels för att det är eko­no­miskt gynn­samt men ock­så för att per­so­na­len stan­nar kvar läng­re på såda­na bolag. Företagscoachen Catharina Sjögren Froborg delar med sig av sina insik­ter kring ett vär­destyrt företag.

Läs artikel »

Ökad elsäkerhet med ljusbågsdetektorn AFDD

AFDD, (ljus­bågs­de­tek­torn) mäter spän­ning och ström­kur­va för att upp­täc­ka iso­la­tions­fel och glapp­kon­takt – det vill säga gnistbildningar/​ljusbågar.

Läs artikel »

Hantera din tid effektivt – del 1

Med hjälp av någ­ra enk­la tips kan du job­ba både smar­ta­re och mind­re. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina vik­ti­gas­te san­ning­ar för att slip­pa nega­tiv stress och få mer gjort utan att behö­va job­ba mer. 

Läs artikel »

Miljarder sammankopplade apparater

Iot (inter­net of things) har fun­nits i decen­ni­er men det är främst under de senas­te åren det verk­li­ga genom­brot­tet kom­mit och ännu stör­re kom­mer det bli.

Läs artikel »