Brandutredaren: ”AFDD hade kunnat sänka antalet elbränder”

Antalet elbränder ökar i takt med att vi får fler elprylar i våra hem. Hela 25 procent av alla bränder i våra bostäder är elrelaterade. Ljusbågsdetektorn (AFDD) hade kunnat sänka antalet elbränder ordentligt, det menar brandutredare David Widlund.

Brandutredare David Widlund
Elsäkerhetsverkets gransk­ning av elsä­ker­he­ten i Sveriges bostä­der visar att det var­je år omkom­mer minst åtta per­so­ner i elbrän­der. Statistiken visar bland annat att antal elre­la­te­ra­de brän­der har ökat med 25 pro­cent mel­lan 2005 – 2015.

– Tittar man på brän­der i bostä­der spe­ci­fikt kan man se att elbrän­der är orsa­ken till en fjär­de­del av alla brän­der. De van­li­gas­te orsa­ken till elbrän­der är glapp­kon­tak­ter i elcen­tra­ler, elled­ning­ar och fläk­tar. Men glapp­kon­takt kan ju upp­stå i all­ting, säger David Widlund som arbe­tar som brandutredare.

Han menar att många brän­der hade kun­nat före­byg­gas med fack­man­na­mäs­sigt utför­da jobb. Exempel på såda­na åtgär­der är att elekt­ri­kern säker­stäl­ler att alla skru­var är hårt åtdrag­na eller att man använ­der sig av snab­ban­slut­nings­tek­ni­ken QuickConnect som ger säk­ra­re för­bind­ning­ar med tryg­ga­re anslut­ning­ar. Som före­byg­gan­de åtgär­der räk­nas ock­så att plast inte stic­ker in under skru­ven och att man ser till att det inte finns kvar metall­spån i kapa­de ske­nor i centralen.

Utöver fack­man­na­mäs­sigt utför­da jobb läg­ger David stor till­för­lit till AFDD som pre­cis lan­se­rats av Hager i Sverige.

Arc Fault Detection Device (AFDD), eller ljus­bågs­de­tek­torn som den heter i Sverige, ger ett säkert brand­skydd. I Tyskland är det rekom­men­da­tion på att använ­da ljus­bågs­de­tek­to­rer vid elin­stal­la­tio­ner i exem­pel­vis sovrum.

En van­lig jord­fels­bry­ta­re skyd­dar vid ett jord­fel men rea­ge­rar inte vid paral­lell- eller seri­e­fel. AFDD mäter spän­ning och ström­kur­van och är byggd för att upp­täc­ka iso­la­tions­fel, glapp­kon­takt eller lik­nan­de fel – det vill säga ljus­bå­gar som kom­mer och går. När en serie ljus­bå­gar iden­ti­fie­ras bryts ström­men. Genom att kom­bi­ne­ra jord­fels­bry­ta­ren med en AFDD ska­par man allt­så ett ordent­ligt skydd mot brand. Därför har Hager även tagit fram en AFDD med personskyddsbrytare.

– AFDD hade kun­nat sän­ka anta­let elbrän­der ordent­ligt. Jag kan tän­ka mig att det kan kom­ma krav på AFDD vid nybygg­na­tio­ner och i vis­sa grup­per av bostä­der. Exempelvis på äldre­bo­en­den, sjuk­hus, muse­um, för­svars­bygg­na­der och and­ra plat­ser där det finns käns­lig utrust­ning, säger David

David Widlund
Yrke: Brandutredare, bran­din­gen­jör, för­fat­ta­re. Tidigare arbe­tat som brand­be­fäl i Stockholm.
Utbildning: Elgymnasiet på Åland, bran­din­gen­jör i Lund, sedan vida­re­ut­bild­ning till brand­be­fäl och brandutredare.
Utgivna böcker:
– Fackboken ”Elektricitet och brän­der – med inrikt­ning på brandutredning”
– ”Gryningspyromanen – från mob­bad ton­å­ring till Sveriges värs­ta mordbrännare”
– ”Gryningspyromanen – en berät­tel­se om hämnd”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Projektpackade leveranser sparar tid och pengar

Vid omfat­tan­de instal­la­tio­ner på sto­ra byg­gen blir logisti­ken, när det gäl­ler för­sörj­ning av mate­ri­al och verk­tyg, enormt vik­tig. Risken för svinn och fel när man han­te­rar sto­ra lager är all­tid stor. Den ris­ken kan mins­kas genom att utnytt­ja pro­jekt­pac­ka­de leve­ran­ser med pre­cis det som behövs för dagen.

Läs artikel »

Själv är bästa dräng, eller?

Ensam är stark är ett gam­malt och väl­känt mot­to. Men stäm­mer det i dagens sam­häl­le? Jag tyc­ker sna­ra­re livet hand­lar om att byg­ga lång­sik­ti­ga rela­tio­ner och utveck­las till­sam­mans med and­ra. Både pri­vat och i arbetslivet.

Läs artikel »

Ekonomisk, ekologisk eller socialt hållbar arkitektur? – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är ingen­jör, arki­tekt, konst­när, desig­ner och upp­fin­na­re. I den här arti­keln pre­sen­te­rar han sin vision om arki­tek­tu­rens framtid. 

– Det vi kan säga med säker­het är at vi inte kan fort­sät­ta som vi har gjort.

Läs artikel »

The Carpenters – byggfirman som håller tiden

Byggfirman The Carpenters i Göteborg har hit­tat ett arbets­sätt som upp­skat­tas av kun­der­na. Det gör att de blir kla­ra på utsatt tid och till utlo­vat pris. Något säll­synt i bran­schen. Därför är de ock­så myc­ket upp­skat­ta­de av kun­der­na. Men hur gör de…?

Läs artikel »

Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

Allt fler aktö­rer väl­jer att byg­ga fri­ståen­de ener­gi­nät, så kal­la­de microgrids, som gör använ­da­ren mind­re bero­en­de av extern ener­gi­till­för­sel. Vi pra­ta­de med Per Löveryd, inno­va­tions­sam­ord­na­re på Akademiska hus, som dri­ver den stor­ska­li­ga microgri­den FED på Chalmers i Göteborg.

Läs artikel »

Därför är moderna strömskensystem säkrare

Effektiv och säker ener­gi­för­del­ning i sto­ra pro­jekt är något som både elkon­sul­ter och fas­tig­hets­ä­ga­re strä­var efter. Med moder­na ströms­ken­sy­stem är det­ta fullt möj­ligt. Vi tog oss ett snack med Ingemar Malmland som varit del­ak­tig i fram­ta­gan­det av ett av lan­dets moder­nas­te och kanske säk­ras­te system för strömskenor.

Läs artikel »