Brandutredaren: ”AFDD hade kunnat sänka antalet elbränder”

Antalet elbränder ökar i takt med att vi får fler elprylar i våra hem. Hela 25 procent av alla bränder i våra bostäder är elrelaterade. Ljusbågsdetektorn (AFDD) hade kunnat sänka antalet elbränder ordentligt, det menar brandutredare David Widlund.

Brandutredare David Widlund
Elsäkerhetsverkets gransk­ning av elsä­ker­he­ten i Sveriges bostä­der visar att det var­je år omkom­mer minst åtta per­so­ner i elbrän­der. Statistiken visar bland annat att antal elre­la­te­ra­de brän­der har ökat med 25 pro­cent mel­lan 2005 – 2015.

– Tittar man på brän­der i bostä­der spe­ci­fikt kan man se att elbrän­der är orsa­ken till en fjär­de­del av alla brän­der. De van­li­gas­te orsa­ken till elbrän­der är glapp­kon­tak­ter i elcen­tra­ler, elled­ning­ar och fläk­tar. Men glapp­kon­takt kan ju upp­stå i all­ting, säger David Widlund som arbe­tar som brandutredare.

Han menar att många brän­der hade kun­nat före­byg­gas med fack­man­na­mäs­sigt utför­da jobb. Exempel på såda­na åtgär­der är att elekt­ri­kern säker­stäl­ler att alla skru­var är hårt åtdrag­na eller att man använ­der sig av snab­ban­slut­nings­tek­ni­ken QuickConnect som ger säk­ra­re för­bind­ning­ar med tryg­ga­re anslut­ning­ar. Som före­byg­gan­de åtgär­der räk­nas ock­så att plast inte stic­ker in under skru­ven och att man ser till att det inte finns kvar metall­spån i kapa­de ske­nor i centralen.

Utöver fack­man­na­mäs­sigt utför­da jobb läg­ger David stor till­för­lit till AFDD som pre­cis lan­se­rats av Hager i Sverige.

Arc Fault Detection Device (AFDD), eller ljus­bågs­de­tek­torn som den heter i Sverige, ger ett säkert brand­skydd. I Tyskland är det rekom­men­da­tion på att använ­da ljus­bågs­de­tek­to­rer vid elin­stal­la­tio­ner i exem­pel­vis sovrum.

En van­lig jord­fels­bry­ta­re skyd­dar vid ett jord­fel men rea­ge­rar inte vid paral­lell- eller seri­e­fel. AFDD mäter spän­ning och ström­kur­van och är byggd för att upp­täc­ka iso­la­tions­fel, glapp­kon­takt eller lik­nan­de fel – det vill säga ljus­bå­gar som kom­mer och går. När en serie ljus­bå­gar iden­ti­fie­ras bryts ström­men. Genom att kom­bi­ne­ra jord­fels­bry­ta­ren med en AFDD ska­par man allt­så ett ordent­ligt skydd mot brand. Därför har Hager även tagit fram en AFDD med personskyddsbrytare.

– AFDD hade kun­nat sän­ka anta­let elbrän­der ordent­ligt. Jag kan tän­ka mig att det kan kom­ma krav på AFDD vid nybygg­na­tio­ner och i vis­sa grup­per av bostä­der. Exempelvis på äldre­bo­en­den, sjuk­hus, muse­um, för­svars­bygg­na­der och and­ra plat­ser där det finns käns­lig utrust­ning, säger David

David Widlund
Yrke: Brandutredare, bran­din­gen­jör, för­fat­ta­re. Tidigare arbe­tat som brand­be­fäl i Stockholm.
Utbildning: Elgymnasiet på Åland, bran­din­gen­jör i Lund, sedan vida­re­ut­bild­ning till brand­be­fäl och brandutredare.
Utgivna böcker:
– Fackboken ”Elektricitet och brän­der – med inrikt­ning på brandutredning”
– ”Gryningspyromanen – från mob­bad ton­å­ring till Sveriges värs­ta mordbrännare”
– ”Gryningspyromanen – en berät­tel­se om hämnd”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Abstract virtual creative code skull hologram on a modern furnished office interior background, theft of personal data and malware concept. Multiexposure

Digital utveckling – ja tack – men till vilket pris?

Världen blir allt mer upp­kopp­lad och vi får fler anslu­ta pro­duk­ter i våra hem. Den här utveck­ling­en har onek­li­gen beri­kat våra liv. Samtidigt ökar vår sår­bar­het för digi­ta­la attacker.

Läs artikel »

”Elbranschen är en kvarleva av det förgångna” – Bergendahls El om jämställdhet

Endast två pro­cent av alla elekt­ri­ker är kvin­nor. Det vill Bergendahls El änd­ra på. Sedan fyra år till­ba­ka dri­ver de en kam­panj som ska öka kon­cer­nens kvinn­li­ga elekt­ri­ker till sex procent.

Läs artikel »

Personskyddsbrytare så att sjuka inte blir utan medicin vid strömavbrott

Strömavbrott på apo­tek kan få för­ödan­de kon­se­kven­ser. Utan el slu­tar IT-system för recept­be­lagd medi­cin att fun­ge­ra och tem­pe­ra­tur­käns­li­ga läke­me­del ris­ke­rar att bli för­stör­da. Apotekens lös­ning mot fel i elan­lägg­ning­en: per­son­skydds­bry­ta­re (PSA).

Läs artikel »

Vikten av att bygga ett starkt varumärke

En snygg gra­fisk iden­ti­tet kan hjäl­pa dig en bra bit på vägen. Men det egent­li­ga varu­mär­ket mås­te byg­gas från insi­dan av företaget.

Läs artikel »

Så behåller du din personal

För Hagers läsa­re delar före­tagscoachen Catharina Sjögren med sig av kun­skap om hur du kan ska­pa enga­ge­ra­de, moti­ve­ra­de och driv­na med­ar­be­ta­re som stan­nar kvar på företaget.

Läs artikel »

Byggbranschen står och stampar

Det går dåligt för bygg­bran­schen. Inte när det gäl­ler omsätt­ning – som bekant har det byggts mas­sor de senas­te decen­ni­er­na. Men när det gäl­ler pro­duk­ti­vi­tet och lön­sam­het har man i många år stått och stam­pat på sam­ma fläck.

Läs artikel »