Brandutredaren: ”AFDD hade kunnat sänka antalet elbränder”

Antalet elbränder ökar i takt med att vi får fler elprylar i våra hem. Hela 25 procent av alla bränder i våra bostäder är elrelaterade. Ljusbågsdetektorn (AFDD) hade kunnat sänka antalet elbränder ordentligt, det menar brandutredare David Widlund.

Brandutredare David Widlund
Elsäkerhetsverkets gransk­ning av elsä­ker­he­ten i Sveriges bostä­der visar att det var­je år omkom­mer minst åtta per­so­ner i elbrän­der. Statistiken visar bland annat att antal elre­la­te­ra­de brän­der har ökat med 25 pro­cent mel­lan 2005 – 2015.

– Tittar man på brän­der i bostä­der spe­ci­fikt kan man se att elbrän­der är orsa­ken till en fjär­de­del av alla brän­der. De van­li­gas­te orsa­ken till elbrän­der är glapp­kon­tak­ter i elcen­tra­ler, elled­ning­ar och fläk­tar. Men glapp­kon­takt kan ju upp­stå i all­ting, säger David Widlund som arbe­tar som brandutredare.

Han menar att många brän­der hade kun­nat före­byg­gas med fack­man­na­mäs­sigt utför­da jobb. Exempel på såda­na åtgär­der är att elekt­ri­kern säker­stäl­ler att alla skru­var är hårt åtdrag­na eller att man använ­der sig av snab­ban­slut­nings­tek­ni­ken QuickConnect som ger säk­ra­re för­bind­ning­ar med tryg­ga­re anslut­ning­ar. Som före­byg­gan­de åtgär­der räk­nas ock­så att plast inte stic­ker in under skru­ven och att man ser till att det inte finns kvar metall­spån i kapa­de ske­nor i centralen.

Utöver fack­man­na­mäs­sigt utför­da jobb läg­ger David stor till­för­lit till AFDD som pre­cis lan­se­rats av Hager i Sverige.

Arc Fault Detection Device (AFDD), eller ljus­bågs­de­tek­torn som den heter i Sverige, ger ett säkert brand­skydd. I Tyskland är det rekom­men­da­tion på att använ­da ljus­bågs­de­tek­to­rer vid elin­stal­la­tio­ner i exem­pel­vis sovrum.

En van­lig jord­fels­bry­ta­re skyd­dar vid ett jord­fel men rea­ge­rar inte vid paral­lell- eller seri­e­fel. AFDD mäter spän­ning och ström­kur­van och är byggd för att upp­täc­ka iso­la­tions­fel, glapp­kon­takt eller lik­nan­de fel – det vill säga ljus­bå­gar som kom­mer och går. När en serie ljus­bå­gar iden­ti­fie­ras bryts ström­men. Genom att kom­bi­ne­ra jord­fels­bry­ta­ren med en AFDD ska­par man allt­så ett ordent­ligt skydd mot brand. Därför har Hager även tagit fram en AFDD med personskyddsbrytare.

– AFDD hade kun­nat sän­ka anta­let elbrän­der ordent­ligt. Jag kan tän­ka mig att det kan kom­ma krav på AFDD vid nybygg­na­tio­ner och i vis­sa grup­per av bostä­der. Exempelvis på äldre­bo­en­den, sjuk­hus, muse­um, för­svars­bygg­na­der och and­ra plat­ser där det finns käns­lig utrust­ning, säger David

David Widlund
Yrke: Brandutredare, bran­din­gen­jör, för­fat­ta­re. Tidigare arbe­tat som brand­be­fäl i Stockholm.
Utbildning: Elgymnasiet på Åland, bran­din­gen­jör i Lund, sedan vida­re­ut­bild­ning till brand­be­fäl och brandutredare.
Utgivna böcker:
– Fackboken ”Elektricitet och brän­der – med inrikt­ning på brandutredning”
– ”Gryningspyromanen – från mob­bad ton­å­ring till Sveriges värs­ta mordbrännare”
– ”Gryningspyromanen – en berät­tel­se om hämnd”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

”Vi lever redan med klimatkonsekvenser”

Gabrielle Walker är stra­te­gi­ex­pert, före­lä­sa­re och mode­ra­tor. För en tid sedan före­läs­te hon om ener­giö­ver­fö­ring. Vi bad hen­ne utveck­la sina tan­kar kring hur vi kan råda bukt på kli­mat­kri­sen och sam­ti­digt gene­re­ra bra affärer. 

Läs artikel »

Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

Allt fler aktö­rer väl­jer att byg­ga fri­ståen­de ener­gi­nät, så kal­la­de microgrids, som gör använ­da­ren mind­re bero­en­de av extern ener­gi­till­för­sel. Vi pra­ta­de med Per Löveryd, inno­va­tions­sam­ord­na­re på Akademiska hus, som dri­ver den stor­ska­li­ga microgri­den FED på Chalmers i Göteborg.

Läs artikel »

Tekniken som förbättrar för de äldre

Gardiner som fladd­rar när nya med­de­lan­de finns att läsa på en skärm eller trälå­dor som skic­kar med­de­lan­de när man knac­kar på dem. Att bäd­da in tek­nik i var­dag­li­ga pry­lar är en del i det som kal­las acti­ve assisted living (AAL) internationellt.

Läs artikel »

Därför är design viktigt

Vad är affärsnyt­tan med bra design? Erwin van Handenhoven, design­chef inom Hager-kon­cer­nen, går ige­nom vik­ten av bra design uti­från ingen­jörs- och affärsnyt­tan samt för­kla­rar att elin­stal­la­tö­rer redan är intres­se­ra­de av design.

Läs artikel »

Vikten av att bygga ett starkt varumärke

En snygg gra­fisk iden­ti­tet kan hjäl­pa dig en bra bit på vägen. Men det egent­li­ga varu­mär­ket mås­te byg­gas från insi­dan av företaget.

Läs artikel »

Prefabricerade hus är framtiden

Götenehus är en aktör som indust­ri­a­li­se­rat sin pro­duk­tion. De har bland annat sat­sat 60 mil­jo­ner kro­nor på en ny fabrik för indust­ri­ell volym­hus­pro­duk­tion. Under årens lopp har de pre­fab­ri­ce­ra­de husen tagit upp en allt stör­re del av deras verk­sam­het. I dag leve­re­rar de nästin­till fär­di­ga vägg­kon­struk­tio­ner till byggarbetsplatsen.

Läs artikel »