Arkitekturens framtid – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är arkitekt och en innovativ stadsplanerare från Berlin. Att vi år 2050 kommer vara nio miljarder människor på jorden är något som oroar honom. Frågan är om arkitektur kan hjälpa oss att skapa en positiv framtid?

Läs Van Bos framtidsspaning med sju idéer om morgondagens städer och hem.

Idé #1: Var både Yin och Yang

Tänk att vi byg­ger cir­ku­lä­ra stä­der med plat­ser som inne­hål­ler oli­ka slags bygg­na­der för alla typer av män­ni­skor och aktiviteter.

Att vara både Yin och Yang bety­der att vi ska pla­ne­ra stä­der med bygg­na­der som inte enbart upp­fyl­ler ett syf­te. Alltså inte som dagens bygg­na­der som har ett spe­ci­fikt använd­nings­om­rå­de. Kontor, hyres­rät­ter och sko­lor är exem­pel på såda­na bygg­na­der. Låt oss vara Yin och Yang och göra allt det­ta på en plats. Kollektiva bygg­na­der för ett modernt kol­lek­tiv­bo­en­de. Prisvärda lägen­he­ter och små hus för boen­de på kort sikt. Jag kal­lar den här visio­nen för den cir­ku­lä­ra sta­den (Circular City).

Idé #2: Glöm stadsplanering

I dag kan vi inte för­ut­se vad folk kom­mer ha för behov om 20 år. Så hur kan vi byg­ga en stad eller en mind­re ort utan stads­pla­ne­ring? Kanske med små hus för till­fäl­li­ga boen­den? Små, fullt utrus­ta­de hus som kan pla­ce­ras näs­tan var som helst. Exempelvis inrät­ta­des den förs­ta tys­ka till­fäl­li­ga byn Tiny House med expe­ri­men­tel­la bostads­pro­to­ty­per på den oan­vän­da inner­går­den till Bauhaus-muse­et. Detta ska­par möj­lig­he­ter för oan­vän­da utrymmen.

Idé #3: Gör gator för människor, inte för bilar

Det råder brist på tom­ma ytor, lägen­he­ter och bostads­om­rå­den. Så var ska vi ta vägen? Vad sägs om att pla­ce­ra hem på gator­na? Vi kan ska­pa till­fäl­li­ga bostads­om­rå­den på offent­li­ga plat­ser och gator med trot­to­a­rer. Dessa kan utnytt­jas av sing­lar, par, famil­jer och kol­lek­ti­va boen­den mitt i centrum.

Idé #4: Lita på medborgarnas intelligens

I dag har vi YouTube-tuto­ri­als. Faktum är att vi inte behö­ver arki­tek­ter för att desig­na hus. Vi behö­ver inte ens snic­ka­re för att byg­ga sto­lar. Det finns många gör det själv-fil­mer onli­ne där vi kan lära oss vad som helst. Så tänk om vi alla kun­de ska­pa våra egna hus?

Idé #5: Fokus på samhället, inte individer

Kollektiva bygg­na­der blir näs­ta gene­ra­tions kol­lek­tiv­bo­en­den. Där ska­pas gemen­sam­ma utrym­men genom att mins­ka på det indi­vi­du­el­la utrym­met. Kort och gott: en gemen­skap utan begränsningar.

Idé #6: Skapa hem, inte maskiner

I den cir­ku­lä­ra sta­den är alla utrym­men huma­na och ska­pa­de för män­ni­skor. I den här National Geographic-arti­keln beskrivs det på ett visu­ellt vis.

Idé #7: Upptäck själv …

Mer läsning om arkitekturens framtid:

• Se vide­on om värl­dens mins­ta hus, Tiny House, desig­nad av Van Bo Le-Mentzel eller följ Tiny House på Facebook

• Följ Van Bo Le-Mentzel på Facebook

• Läs arti­keln: Tiny Houses, Big Dreams – Van Bo Le-Mentzel om att öpp­na upp utrym­men för möjligheter

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Tänk på ditt värdeerbjudande – det är viktigt

I dagens mediebrus är det ofta svårt att nå ut med sitt bud­skap till sina kun­der och då kan det vara smart att du foku­se­rar på value pro­po­si­tion, eller vär­de­er­bju­dan­de som det heter på svens­ka. I måna­dens krö­ni­ka tip­sar Johan om hur du kan lyc­kas med att ta fram ett fram­gångs­rikt vär­de­er­bju­dan­de till dina kunder.

Läs artikel »

Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

I vår senas­te text om hem­au­to­ma­tion gick vi ige­nom för- och nack­de­lar med oli­ka öpp­na system. Vet du fort­fa­ran­de inte vil­ket pro­to­koll du ska sat­sa på? Här föl­jer någ­ra vik­ti­ga punk­ter som hjäl­per dig att göra ett klokt val.

Läs artikel »

Säljdrivande marknadsföring

Det finns en upp­sjö av före­tag som erbju­der unge­fär sam­ma pro­duk­ter och tjäns­ter som ni gör. Så vad ska ni göra för att stic­ka ut mot kon­kur­ren­ter­na? Se till att ni gör posi­tio­ne­rings­ar­be­te ordentligt.

Läs artikel »

Vikten av att bygga ett starkt varumärke

En snygg gra­fisk iden­ti­tet kan hjäl­pa dig en bra bit på vägen. Men det egent­li­ga varu­mär­ket mås­te byg­gas från insi­dan av företaget.

Läs artikel »

Appen som kan effektivisera elbranschen

Elinstallatörsfirman Bluepuma El har kapat en fjär­de­del av tids­spil­let med en egen­ut­veck­lad app, som gör det möj­ligt för två per­so­ner sam­ord­nar arbe­tet för 30–40 instal­la­tö­rer. Appen hjäl­per elekt­ri­ker med egen­kon­troll, tidrap­por­te­ring och ÄTA. Läs inter­vjun med appens ska­pa­re – Fredrik Ung – som avslö­jar pla­ner­na för framtiden.

Läs artikel »

Prognos: Så påverkas installatörerna av lågkonjunkturen

Prognosen visar att lokal­byg­gan­det mins­ka­de på bred front under 2018, och att kon­junk­tu­ren fort­sät­ter att kylas av. Den lång­sik­ti­ga tren­den pekar dock uppåt.

Läs artikel »