Arkitekturens framtid – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är arkitekt och en innovativ stadsplanerare från Berlin. Att vi år 2050 kommer vara nio miljarder människor på jorden är något som oroar honom. Frågan är om arkitektur kan hjälpa oss att skapa en positiv framtid?

Läs Van Bos framtidsspaning med sju idéer om morgondagens städer och hem.

Idé #1: Var både Yin och Yang

Tänk att vi byg­ger cir­ku­lä­ra stä­der med plat­ser som inne­hål­ler oli­ka slags bygg­na­der för alla typer av män­ni­skor och aktiviteter.

Att vara både Yin och Yang bety­der att vi ska pla­ne­ra stä­der med bygg­na­der som inte enbart upp­fyl­ler ett syf­te. Alltså inte som dagens bygg­na­der som har ett spe­ci­fikt använd­nings­om­rå­de. Kontor, hyres­rät­ter och sko­lor är exem­pel på såda­na bygg­na­der. Låt oss vara Yin och Yang och göra allt det­ta på en plats. Kollektiva bygg­na­der för ett modernt kol­lek­tiv­bo­en­de. Prisvärda lägen­he­ter och små hus för boen­de på kort sikt. Jag kal­lar den här visio­nen för den cir­ku­lä­ra sta­den (Circular City).

Idé #2: Glöm stadsplanering

I dag kan vi inte för­ut­se vad folk kom­mer ha för behov om 20 år. Så hur kan vi byg­ga en stad eller en mind­re ort utan stads­pla­ne­ring? Kanske med små hus för till­fäl­li­ga boen­den? Små, fullt utrus­ta­de hus som kan pla­ce­ras näs­tan var som helst. Exempelvis inrät­ta­des den förs­ta tys­ka till­fäl­li­ga byn Tiny House med expe­ri­men­tel­la bostads­pro­to­ty­per på den oan­vän­da inner­går­den till Bauhaus-muse­et. Detta ska­par möj­lig­he­ter för oan­vän­da utrymmen.

Idé #3: Gör gator för människor, inte för bilar

Det råder brist på tom­ma ytor, lägen­he­ter och bostads­om­rå­den. Så var ska vi ta vägen? Vad sägs om att pla­ce­ra hem på gator­na? Vi kan ska­pa till­fäl­li­ga bostads­om­rå­den på offent­li­ga plat­ser och gator med trot­to­a­rer. Dessa kan utnytt­jas av sing­lar, par, famil­jer och kol­lek­ti­va boen­den mitt i centrum.

Idé #4: Lita på medborgarnas intelligens

I dag har vi YouTube-tuto­ri­als. Faktum är att vi inte behö­ver arki­tek­ter för att desig­na hus. Vi behö­ver inte ens snic­ka­re för att byg­ga sto­lar. Det finns många gör det själv-fil­mer onli­ne där vi kan lära oss vad som helst. Så tänk om vi alla kun­de ska­pa våra egna hus?

Idé #5: Fokus på samhället, inte individer

Kollektiva bygg­na­der blir näs­ta gene­ra­tions kol­lek­tiv­bo­en­den. Där ska­pas gemen­sam­ma utrym­men genom att mins­ka på det indi­vi­du­el­la utrym­met. Kort och gott: en gemen­skap utan begränsningar.

Idé #6: Skapa hem, inte maskiner

I den cir­ku­lä­ra sta­den är alla utrym­men huma­na och ska­pa­de för män­ni­skor. I den här National Geographic-arti­keln beskrivs det på ett visu­ellt vis.

Idé #7: Upptäck själv …

Mer läsning om arkitekturens framtid:

• Se vide­on om värl­dens mins­ta hus, Tiny House, desig­nad av Van Bo Le-Mentzel eller följ Tiny House på Facebook

• Följ Van Bo Le-Mentzel på Facebook

• Läs arti­keln: Tiny Houses, Big Dreams – Van Bo Le-Mentzel om att öpp­na upp utrym­men för möjligheter

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så ska du prissätta dina tjänster

Hur ska du prissä­ta dina varor och tjäns­ter? Per Sjöfors ger tips på hur du kan hit­ta rätt pris­ni­vå­er för att dub­ble­ra vinst­mar­gi­na­len och tillväxttakten.

Läs artikel »

Säljdrivande marknadsföring

Det finns en upp­sjö av före­tag som erbju­der unge­fär sam­ma pro­duk­ter och tjäns­ter som ni gör. Så vad ska ni göra för att stic­ka ut mot kon­kur­ren­ter­na? Se till att ni gör posi­tio­ne­rings­ar­be­te ordentligt.

Läs artikel »
Leo Johnson

Energins framtid

Hur ska vi tän­ka om ener­gins fram­tid och vil­ka kon­kre­ta exem­pel på lös­ning­ar finns idag och i framtiden?

Läs artikel »

Vår dyrbara tid

Det finns bara ett visst antal tim­mar på en arbets­dag och vi har alla oli­ka för­håll­ning­sätt till hur vi han­te­rar dem. När vi är som mest effek­ti­va under dyg­nets 24 tim­mar är indi­vi­du­ellt. En del av oss är mor­gon­män­ni­skor och en del kvälls­män­ni­skor. Det du ska tän­ka på är att utnytt­ja den tiden på dyg­net då du är som mest pro­duk­tiv. Det är då du ska göra de saker som krä­ver mest av dig.

Läs artikel »

Så funkar bemanning i installatörsbranschen

Hur ser beman­ning ut i instal­la­törs­bra­schen? Vad fun­kar bra och vad fun­kar mind­re bra? Fler och fler blir egen­fö­re­ta­ga­re men är det enbart positivt?

Läs artikel »

Appen som kan effektivisera elbranschen

Elinstallatörsfirman Bluepuma El har kapat en fjär­de­del av tids­spil­let med en egen­ut­veck­lad app, som gör det möj­ligt för två per­so­ner sam­ord­nar arbe­tet för 30–40 instal­la­tö­rer. Appen hjäl­per elekt­ri­ker med egen­kon­troll, tidrap­por­te­ring och ÄTA. Läs inter­vjun med appens ska­pa­re – Fredrik Ung – som avslö­jar pla­ner­na för framtiden.

Läs artikel »