Arkitekturens framtid – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är arkitekt och en innovativ stadsplanerare från Berlin. Att vi år 2050 kommer vara nio miljarder människor på jorden är något som oroar honom. Frågan är om arkitektur kan hjälpa oss att skapa en positiv framtid?

Läs Van Bos framtidsspaning med sju idéer om morgondagens städer och hem.

Idé #1: Var både Yin och Yang

Tänk att vi byg­ger cir­ku­lä­ra stä­der med plat­ser som inne­hål­ler oli­ka slags bygg­na­der för alla typer av män­ni­skor och akti­vi­te­ter.

Att vara både Yin och Yang bety­der att vi ska pla­ne­ra stä­der med bygg­na­der som inte enbart upp­fyl­ler ett syf­te. Alltså inte som dagens bygg­na­der som har ett spe­ci­fikt använd­nings­om­rå­de. Kontor, hyres­rät­ter och sko­lor är exem­pel på såda­na bygg­na­der. Låt oss vara Yin och Yang och göra allt det­ta på en plats. Kollektiva bygg­na­der för ett modernt kol­lek­tiv­bo­en­de. Prisvärda lägen­he­ter och små hus för boen­de på kort sikt. Jag kal­lar den här visio­nen för den cir­ku­lä­ra sta­den (Circular City).

Idé #2: Glöm stadsplanering

I dag kan vi inte för­ut­se vad folk kom­mer ha för behov om 20 år. Så hur kan vi byg­ga en stad eller en mind­re ort utan stads­pla­ne­ring? Kanske med små hus för till­fäl­li­ga boen­den? Små, fullt utrus­ta­de hus som kan pla­ce­ras näs­tan var som helst. Exempelvis inrät­ta­des den förs­ta tys­ka till­fäl­li­ga byn Tiny House med expe­ri­men­tel­la bostads­pro­to­ty­per på den oan­vän­da inner­går­den till Bauhaus-muse­et. Detta ska­par möj­lig­he­ter för oan­vän­da utrym­men.

Idé #3: Gör gator för människor, inte för bilar

Det råder brist på tom­ma ytor, lägen­he­ter och bostads­om­rå­den. Så var ska vi ta vägen? Vad sägs om att pla­ce­ra hem på gator­na? Vi kan ska­pa till­fäl­li­ga bostads­om­rå­den på offent­li­ga plat­ser och gator med trot­to­a­rer. Dessa kan utnytt­jas av sing­lar, par, famil­jer och kol­lek­ti­va boen­den mitt i cent­rum.

Idé #4: Lita på medborgarnas intelligens

I dag har vi YouTube-tuto­ri­als. Faktum är att vi inte behö­ver arki­tek­ter för att desig­na hus. Vi behö­ver inte ens snic­ka­re för att byg­ga sto­lar. Det finns många gör det själv-fil­mer onli­ne där vi kan lära oss vad som helst. Så tänk om vi alla kun­de ska­pa våra egna hus?

Idé #5: Fokus på samhället, inte individer

Kollektiva bygg­na­der blir näs­ta gene­ra­tions kol­lek­tiv­bo­en­den. Där ska­pas gemen­sam­ma utrym­men genom att mins­ka på det indi­vi­du­el­la utrym­met. Kort och gott: en gemen­skap utan begräns­ning­ar.

Idé #6: Skapa hem, inte maskiner

I den cir­ku­lä­ra sta­den är alla utrym­men huma­na och ska­pa­de för män­ni­skor. I den här National Geographic-arti­keln beskrivs det på ett visu­ellt vis.

Idé #7: Upptäck själv …

Mer läsning om arkitekturens framtid:

• Se vide­on om värl­dens mins­ta hus, Tiny House, desig­nad av Van Bo Le-Mentzel eller följ Tiny House på Facebook

• Följ Van Bo Le-Mentzel på Facebook

• Läs arti­keln: Tiny Houses, Big Dreams – Van Bo Le-Mentzel om att öpp­na upp utrym­men för möj­lig­he­ter

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Skjuter du upp saker?

Är du en av dem som skju­ter upp saker? Du vet att du bor­de ta tag i tids­rap­por­te­ring­en, men i stäl­let skju­ter du upp den till kväl­len, näs­ta dag, näs­ta vec­ka. Sedan gör du upp­gif­ten när det är akut och far­ligt nära dead­li­ne. Eller i värs­ta fall inte alls. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tip­sar om hur du ska tän­ka för att slu­ta skju­ta saker på fram­ti­den.

Läs artikel »

Kampen om morgondagens smarta produkter

Sakernas inter­net (IoT) ger oss smar­ta lös­ning­ar. Denver i USA utveck­lar smar­ta sam­hälls­funk­tio­ner. Amazon öpp­nar en smart butik där du bara tar det du vill ha och får räk­ning hem. Och Uber expe­ri­men­te­rar med en smart drönar­taxi. Men vad avgör om använd­ning av IoT är smart eller inte? Emma Estborn på inUse hjäl­per oss att ta reda på vad en smart pro­dukt bör upp­fyl­la för att bli fram­gångs­rik.

Läs artikel »

Projektpackade leveranser sparar tid och pengar

Vid omfat­tan­de instal­la­tio­ner på sto­ra byg­gen blir logisti­ken, när det gäl­ler för­sörj­ning av mate­ri­al och verk­tyg, enormt vik­tig. Risken för svinn och fel när man han­te­rar sto­ra lager är all­tid stor. Den ris­ken kan mins­kas genom att utnytt­ja pro­jekt­pac­ka­de leve­ran­ser med pre­cis det som behövs för dagen.

Läs artikel »

Så ser framtidens installationsmarknad ut

Vilka utma­ning­ar vän­tar mor­gon­da­gens elin­stal­la­tö­rer? Vi frå­ga­de mark­nads­a­na­ly­ti­ker Bengt Henricson som är spe­ci­a­li­se­rad på att opti­me­ra lön­sam­he­ten och ta fram under­lag åt den nor­dis­ka bygg­mark­na­den.

Läs artikel »

Öka arbetsglädjen med handfasta tips

Vill du kän­na hög­re grad av moti­va­tion, arbets­lust och gläd­je på job­bet? Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina bäs­ta knep för att hit­ta arbets­gläd­jen. Tipsen bidrar dess­utom till att du kan pre­ste­ra bätt­re.

Läs artikel »

När hemmets prylar byter sida

I sep­tem­ber 2016 slog Mirai till. En rekord­stor över­be­last­ning­s­at­tack med kapa­de IT-pry­lar som sat­te sto­ra delar av inter­net ur balans. Cybersäkerhetsexperten Jonas Lejon, med bak­grund inom FRA och Försvarsmakten, hjäl­per oss att ta reda på hur KNX-system står sig mot lik­nan­de attac­ker.

Läs artikel »