Arkitekturens framtid – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är arkitekt och en innovativ stadsplanerare från Berlin. Att vi år 2050 kommer vara nio miljarder människor på jorden är något som oroar honom. Frågan är om arkitektur kan hjälpa oss att skapa en positiv framtid?

Läs Van Bos framtidsspaning med sju idéer om morgondagens städer och hem.

Idé #1: Var både Yin och Yang

Tänk att vi byg­ger cir­ku­lä­ra stä­der med plat­ser som inne­hål­ler oli­ka slags bygg­na­der för alla typer av män­ni­skor och aktiviteter.

Att vara både Yin och Yang bety­der att vi ska pla­ne­ra stä­der med bygg­na­der som inte enbart upp­fyl­ler ett syf­te. Alltså inte som dagens bygg­na­der som har ett spe­ci­fikt använd­nings­om­rå­de. Kontor, hyres­rät­ter och sko­lor är exem­pel på såda­na bygg­na­der. Låt oss vara Yin och Yang och göra allt det­ta på en plats. Kollektiva bygg­na­der för ett modernt kol­lek­tiv­bo­en­de. Prisvärda lägen­he­ter och små hus för boen­de på kort sikt. Jag kal­lar den här visio­nen för den cir­ku­lä­ra sta­den (Circular City).

Idé #2: Glöm stadsplanering

I dag kan vi inte för­ut­se vad folk kom­mer ha för behov om 20 år. Så hur kan vi byg­ga en stad eller en mind­re ort utan stads­pla­ne­ring? Kanske med små hus för till­fäl­li­ga boen­den? Små, fullt utrus­ta­de hus som kan pla­ce­ras näs­tan var som helst. Exempelvis inrät­ta­des den förs­ta tys­ka till­fäl­li­ga byn Tiny House med expe­ri­men­tel­la bostads­pro­to­ty­per på den oan­vän­da inner­går­den till Bauhaus-muse­et. Detta ska­par möj­lig­he­ter för oan­vän­da utrymmen.

Idé #3: Gör gator för människor, inte för bilar

Det råder brist på tom­ma ytor, lägen­he­ter och bostads­om­rå­den. Så var ska vi ta vägen? Vad sägs om att pla­ce­ra hem på gator­na? Vi kan ska­pa till­fäl­li­ga bostads­om­rå­den på offent­li­ga plat­ser och gator med trot­to­a­rer. Dessa kan utnytt­jas av sing­lar, par, famil­jer och kol­lek­ti­va boen­den mitt i centrum.

Idé #4: Lita på medborgarnas intelligens

I dag har vi YouTube-tuto­ri­als. Faktum är att vi inte behö­ver arki­tek­ter för att desig­na hus. Vi behö­ver inte ens snic­ka­re för att byg­ga sto­lar. Det finns många gör det själv-fil­mer onli­ne där vi kan lära oss vad som helst. Så tänk om vi alla kun­de ska­pa våra egna hus?

Idé #5: Fokus på samhället, inte individer

Kollektiva bygg­na­der blir näs­ta gene­ra­tions kol­lek­tiv­bo­en­den. Där ska­pas gemen­sam­ma utrym­men genom att mins­ka på det indi­vi­du­el­la utrym­met. Kort och gott: en gemen­skap utan begränsningar.

Idé #6: Skapa hem, inte maskiner

I den cir­ku­lä­ra sta­den är alla utrym­men huma­na och ska­pa­de för män­ni­skor. I den här National Geographic-arti­keln beskrivs det på ett visu­ellt vis.

Idé #7: Upptäck själv …

Mer läsning om arkitekturens framtid:

• Se vide­on om värl­dens mins­ta hus, Tiny House, desig­nad av Van Bo Le-Mentzel eller följ Tiny House på Facebook

• Följ Van Bo Le-Mentzel på Facebook

• Läs arti­keln: Tiny Houses, Big Dreams – Van Bo Le-Mentzel om att öpp­na upp utrym­men för möjligheter

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Hantera din tid effektivt – del 1

Med hjälp av någ­ra enk­la tips kan du job­ba både smar­ta­re och mind­re. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina vik­ti­gas­te san­ning­ar för att slip­pa nega­tiv stress och få mer gjort utan att behö­va job­ba mer. 

Läs artikel »

”Vi lever redan med klimatkonsekvenser”

Gabrielle Walker är stra­te­gi­ex­pert, före­lä­sa­re och mode­ra­tor. För en tid sedan före­läs­te hon om ener­giö­ver­fö­ring. Vi bad hen­ne utveck­la sina tan­kar kring hur vi kan råda bukt på kli­mat­kri­sen och sam­ti­digt gene­re­ra bra affärer. 

Läs artikel »

Installatörens ansvar och cybersäkerhet

Åsa Schwarz är IT-säker­hetskon­sult på Knowit delar med sig av sina insik­ter kring cyber­sä­ker­het i installatörsbranschen.

Läs artikel »

IoT skapar enorma möjligheter för installatörer

Vårt digi­ta­la sam­häl­le blir allt mer upp­kopp­lat när appa­ra­ter­na för­ser inter­net med data. År 2020 beräk­nas cir­ka 20 mil­jar­der enhe­ter i värl­den vara upp­kopp­la­de. Det finns då fler upp­kopp­la­de appa­ra­ter än män­ni­skor på jor­den. En enorm ökning som ger enor­ma möj­lig­he­ter. Inte minst för dig som installatör. 

Läs artikel »

Välkommen till Hager Magasin!

I pre­miärut­gå­van ser­ve­rar vi bland annat tan­kar kring hur man max­i­me­rar affä­ren med rätt för­hand­lings­tek­nik, hur man skaf­far loja­la kun­der, hur det smar­ta hem­met står sig mot hac­ke­ran­grepp och vi besö­ker The Carpenters – hant­ver­kar­na som hål­ler tiden och myc­ket mera.

Läs artikel »

Ökad elsäkerhet med ljusbågsdetektorn AFDD

AFDD, (ljus­bågs­de­tek­torn) mäter spän­ning och ström­kur­va för att upp­täc­ka iso­la­tions­fel och glapp­kon­takt – det vill säga gnistbildningar/​ljusbågar.

Läs artikel »