Arkitekturens framtid – av Van Bo Le-Mentzel

Van Bo Le-Mentzel är arkitekt och en innovativ stadsplanerare från Berlin. Att vi år 2050 kommer vara nio miljarder människor på jorden är något som oroar honom. Frågan är om arkitektur kan hjälpa oss att skapa en positiv framtid?

Läs Van Bos framtidsspaning med sju idéer om morgondagens städer och hem.

Idé #1: Var både Yin och Yang

Tänk att vi byg­ger cir­ku­lä­ra stä­der med plat­ser som inne­hål­ler oli­ka slags bygg­na­der för alla typer av män­ni­skor och aktiviteter.

Att vara både Yin och Yang bety­der att vi ska pla­ne­ra stä­der med bygg­na­der som inte enbart upp­fyl­ler ett syf­te. Alltså inte som dagens bygg­na­der som har ett spe­ci­fikt använd­nings­om­rå­de. Kontor, hyres­rät­ter och sko­lor är exem­pel på såda­na bygg­na­der. Låt oss vara Yin och Yang och göra allt det­ta på en plats. Kollektiva bygg­na­der för ett modernt kol­lek­tiv­bo­en­de. Prisvärda lägen­he­ter och små hus för boen­de på kort sikt. Jag kal­lar den här visio­nen för den cir­ku­lä­ra sta­den (Circular City).

Idé #2: Glöm stadsplanering

I dag kan vi inte för­ut­se vad folk kom­mer ha för behov om 20 år. Så hur kan vi byg­ga en stad eller en mind­re ort utan stads­pla­ne­ring? Kanske med små hus för till­fäl­li­ga boen­den? Små, fullt utrus­ta­de hus som kan pla­ce­ras näs­tan var som helst. Exempelvis inrät­ta­des den förs­ta tys­ka till­fäl­li­ga byn Tiny House med expe­ri­men­tel­la bostads­pro­to­ty­per på den oan­vän­da inner­går­den till Bauhaus-muse­et. Detta ska­par möj­lig­he­ter för oan­vän­da utrymmen.

Idé #3: Gör gator för människor, inte för bilar

Det råder brist på tom­ma ytor, lägen­he­ter och bostads­om­rå­den. Så var ska vi ta vägen? Vad sägs om att pla­ce­ra hem på gator­na? Vi kan ska­pa till­fäl­li­ga bostads­om­rå­den på offent­li­ga plat­ser och gator med trot­to­a­rer. Dessa kan utnytt­jas av sing­lar, par, famil­jer och kol­lek­ti­va boen­den mitt i centrum.

Idé #4: Lita på medborgarnas intelligens

I dag har vi YouTube-tuto­ri­als. Faktum är att vi inte behö­ver arki­tek­ter för att desig­na hus. Vi behö­ver inte ens snic­ka­re för att byg­ga sto­lar. Det finns många gör det själv-fil­mer onli­ne där vi kan lära oss vad som helst. Så tänk om vi alla kun­de ska­pa våra egna hus?

Idé #5: Fokus på samhället, inte individer

Kollektiva bygg­na­der blir näs­ta gene­ra­tions kol­lek­tiv­bo­en­den. Där ska­pas gemen­sam­ma utrym­men genom att mins­ka på det indi­vi­du­el­la utrym­met. Kort och gott: en gemen­skap utan begränsningar.

Idé #6: Skapa hem, inte maskiner

I den cir­ku­lä­ra sta­den är alla utrym­men huma­na och ska­pa­de för män­ni­skor. I den här National Geographic-arti­keln beskrivs det på ett visu­ellt vis.

Idé #7: Upptäck själv …

Mer läsning om arkitekturens framtid:

• Se vide­on om värl­dens mins­ta hus, Tiny House, desig­nad av Van Bo Le-Mentzel eller följ Tiny House på Facebook

• Följ Van Bo Le-Mentzel på Facebook

• Läs arti­keln: Tiny Houses, Big Dreams – Van Bo Le-Mentzel om att öpp­na upp utrym­men för möjligheter

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Hemautomation för villakunder

ISO-stan­dar­den KNX fyl­ler 29 år i år. Störst genom­slag har den fått i kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter, men enkla­re KNX-paket har gjort att en del vil­laä­ga­re intres­se­rat sig för tek­ni­ken. Håkan Pettersson pre­miärinstal­le­ra­de nyli­gen en KNX-lös­ning i en vil­la, nu tror han att för­fråg­ning­ar­na från vil­la­kun­der kom­mer öka. 

Läs artikel »

Tänk på ditt värdeerbjudande – det är viktigt

I dagens mediebrus är det ofta svårt att nå ut med sitt bud­skap till sina kun­der och då kan det vara smart att du foku­se­rar på value pro­po­si­tion, eller vär­de­er­bju­dan­de som det heter på svens­ka. I måna­dens krö­ni­ka tip­sar Johan om hur du kan lyc­kas med att ta fram ett fram­gångs­rikt vär­de­er­bju­dan­de till dina kunder.

Läs artikel »

Kommer AI förbättra mänskligheten – eller rent av förstöra världen?

För ett tag sedan pra­ta­de Shivvy Jervis – inno­va­tions­fu­tu­rist och expert inom mänsk­lig poten­ti­al – om någ­ra av de mest fan­tas­tis­ka inno­va­tio­ner­na som kom­mer att ta mänsk­lig­he­ten fram­åt och för­änd­ra hur vi gör affä­rer. Detta visa­de hon exem­pel på i sitt kon­cept ”Mänskligheten 5.0”.

Läs artikel »

Kampen om morgondagens smarta produkter

Sakernas inter­net (IoT) ger oss smar­ta lös­ning­ar. Denver i USA utveck­lar smar­ta sam­hälls­funk­tio­ner. Amazon öpp­nar en smart butik där du bara tar det du vill ha och får räk­ning hem. Och Uber expe­ri­men­te­rar med en smart drönar­taxi. Men vad avgör om använd­ning av IoT är smart eller inte? Emma Estborn på inUse hjäl­per oss att ta reda på vad en smart pro­dukt bör upp­fyl­la för att bli framgångsrik.

Läs artikel »

Säljdrivande marknadsföring

Det finns en upp­sjö av före­tag som erbju­der unge­fär sam­ma pro­duk­ter och tjäns­ter som ni gör. Så vad ska ni göra för att stic­ka ut mot kon­kur­ren­ter­na? Se till att ni gör posi­tio­ne­rings­ar­be­te ordentligt.

Läs artikel »

Personskyddsbrytare ger sinnesro

Med per­son­skydds­bry­ta­re hjäl­per elekt­ri­kern Jonathan Palm vil­la­kun­der som har pro­blem med åter­kom­man­de strömavbrott.

Läs artikel »